Chat with us, powered by LiveChat

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów rynku NewConnect w okresie od 2 do 29 stycznia 2017 r.

Skomentuj artykuł
© wellphoto - Fotolia.com

2 stycznia

Termo2Power S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o otrzymaniu przez przedstawiciela Spółki na rynku włoskim zamówienia na realizację dwóch projektów wdrożenia systemu gazyfikacji drewna W projekcie wykorzystane zamiast tradycyjnych silników spalinowych mają zostać ekspandery Emitenta, co dla Spółki ma przeynieść przewidywane przychody w kwocie 1,50 mln zł.

 

3 stycznia

Blirt S.A.

Zarząd Blirt S.A. przekazał informację o podpisaniu umów o dofinansowanie dwóch projektów biotechnologicznych, o które Spółka wnioskowała w ramach programu POIR 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP”. Łączne dofinansowanie dla obu projektów kształtuje się na poziomie 0,53 mln zł.

 

4 stycznia

Grupa Recykl S.A.

Zarząd Grupa Recykl S.A. poinformował o zawarciu przez spółki zależne od Emitenta umów z Centrum Utylizacji Opon S.A. dotyczących realizacji na rzecz kontrahenta usług logistycznych i odzysku zużytych opon. Współpraca ma charakter długoterminowy i obejmuje okres lat 2017-2019, a orientacyjna wartość usług świadczonych na kontrahenta w 2017 r. oszacowana została na ok. 5,10 mln zł.

 

5 stycznia

Tech Invest Group S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o zawarciu przez spółkę Farm Innovations Sp. z o.o. (w której Emitent posiada 40,00% udziałów) umowy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu w zakresie wymiany informacji zmierzającej do podjęcia trwałego współdziałania w celu realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Współpraca obejmować ma m.in. rozwój i zwiększenie funkcjonalności dedykowanej hodowcom bydła aplikacji mobilnej Stado.pl.

 

9 stycznia

EBC Solicitors S.A.

Zarząd EBC Solicitors S.A. zakomunikował o zbyciu 612.000 akcji Blue Ocean Media S.A. za łączną kwotę 0,28 mln zł. Po przedmiotowej transakcji Emitent posiada 5,01% udziału w Blue Ocean Media S.A., przy czym Zarząd Emitenta nie rezygnuje z planów przejęcia kontroli nad ww. podmiotem (opisanych w raporcie ESPI nr 50/2016). Zbycie akcji umotywowane zostało chęcią wykazania dodatniego wyniku z inwestycji w Blue Ocean Media S.A. oraz rozszerzeniem kręgu akcjonariuszy w związku z planowaną emisją akcji z zachowaniem prawa poboru.

 

10 stycznia

Aztec International S.A.

Zarząd Emitenta przekazał informację o zawarciu umowy o kredyt celowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. Umowa gwarantuje Emitentowi finansowanie w kwocie 0,80 mln EUR, które przeznaczone ma zostać na wydatki bieżące oraz realizację kontraktu zawartego z międzynarodowym dystrybutorem materiałów budowlanych. Udzielony kredyt ma zostać spłacony do dnia 31 października 2017 r.

 

11 stycznia

Hetan Technologies S.A.

Zarząd Emitenta poinformował. Iż w trakcie sporządzania raportu kwartalnego za IV kw. 2016 r., w trakcie analizy struktury bilansu Spółki podjęta została decyzja o dokonaniu na dzień 31 grudnia 2016 r. aktualizacji z tytułu zmniejszenia wartości aktywów finansowych o kwotę 11,33 mln zł. Aktywami objętymi aktualizacją jest 20.000 szt. obligacji serii F spółki Słoneczne Inwestycje sp. z o.o., których wartość ujawniona w księgach Spółki ustalana była wg wzoru, w którym jedyną zmienną jest wartość kursu notowanych na rynku NewConnect akcji spółki Polscy Inwestorzy S.A. Pełny zakres informacji o ww. odpisie znajduje się w raporcie ESPI nr 2/2017 Emitenta.

 

12 stycznia

Broad Gate S.A.

Zarząd Emitenta zakomunikował o zawarciu dwóch umów na dostawy i sprzedaży oleju słonecznikowego. Pierwsza z nich zawarta została z Emirates Refining Company Ltd. i gwarantuje wynagrodzenie w maksymalnej kwocie na poziomie 0,50 mln USD, natomiast druga z umów podpisana została z Samsung C&T Singapore Pte Ltd. i jej maksymalna wartość kształtuje się na poziomie 0,10 mln USD. Dostawy towarów w zakresie powyższych umów ustalone zostały odpowiednio na styczeń 2017 r. oraz luty 2017 r.

 

13 stycznia

Centurion Finance S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o udzieleniu spółce zależnej Centurion Nieruchomości sp. z o.o. pożyczki w kwocie 0,59 mln zł. Przedmiotowa pożyczka wykorzystana zostanie dla celu realizacji zakupu nieruchomości o łącznej powierzchni 0,83 ha, na która składają się działki położone u podnóża Babiej Góry w Zawoi, miejscowości turystycznej w paśmie Beskidu Żywieckiego. Na terenie nieruchomości, której wartość określona została na 0,60 mln zł, spółka zależna zrealizować ma projekt inwestycyjny w postaci osiedla domów letniskowych.

 

16 stycznia

Summa Linguae S.A.

Zarząd Emitenta przekazał informację o zawarciu umowy z Ministerstwem Finansów w ramach której Emitent świadczyć ma na rzecz tej instytucji usługi tłumaczeń ustnych. Umowa gwarantuje Emitentowi wynagrodzenie w kwocie 0,11 mln zł brutto i została zawarta na okres 3 lat, bądź do czasu wykorzystania przez Ministerstwo Finansów limitu wynagrodzenia ustalonego w umowie.

 

17 stycznia

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o podjęciu przez Walne Zgromadzenia Wspólników spółek zależnych od Emitenta: Netins Insurance sp. z o.o. oraz EKU Partner sp. z o.o., uchwał w przedmiocie połączenia ww. spółek. Zgodnie z zamierzeniami Netins Insurance sp. z o.o. pełnić ma rolę spółki przejmującej, natomiast EKU Insurance sp. z o.o. spółki przejmowanej. Połączenie obu podmiotów ma na celu optymalizację kosztów oraz ujednolicenie procedur obsługi klientów.

 

18 stycznia

Marka S.A.

Zarząd Marka S.A. zakomunikował o wydaniu przez Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział VIII Gospodarczy postanowienia w sprawie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego. Zdarzenie to jest jednym z etapów działań restrukturyzacyjnych, jakie wdrożyć zamierza Zarząd Emitenta w związku z trudną sytuacją finansową Spółki.

 

19 stycznia

Grupa Jaguar S.A.

Zarząd Grupa Jaguar S.A. poinformował o podpisaniu listu intencyjnego z Tech Invest Group S.A. w sprawie potencjalnej transakcji mającej na celu stabilizację kondycji finansowej Emitenta. Transakcja miałaby polegać na przejęciu przez Emitenta 100% udziałów w jednej ze spółek technologicznych z portfela inwestycyjnego Tech Invest Group S.A., w zamian za co podmiot ten (wraz z pozostałymi wspólnikami ww. spółki technologicznej) miałby zaangażować się kapitałowo oraz organizacyjnie w Emitenta. Pełen opis powyższych planów znajduje się w raporcie ESPI nr 4/2017 Emitenta.

 

20 stycznia

MakoLab S.A.

Zarząd MakoLab S.A. przekazał w formie raportu bieżącego szacunki wyników finansowych Emitenta osiągniętych w 2016 r. Zgodnie z szacunkami przychód Emitenta w 2016 r. wyniósł 21,82 mln zł (spadek o 6% r/r), natomiast zysk netto za 2016 r. wyniósł 1,10 mln zł (spadek o 64% r/r). Słabsze od osiągniętych w roku poprzednim wyniki są efektem przesunięcia w czasie realizacji jednego z dużych projektów Emitenta.

 

23 stycznia

PIK S.A.

Zarząd PIK S.A. przekazał do wiadomości publicznej uaktualnioną strategię Emitenta, a także poinformował o zrezygnowaniu z dotychczasowej strategii. Nowa strategia Emitenta opierać się ma na krótko- i średnioterminowym inwestowaniu w spółki giełdowe, inwestycjach w start-upy na etapie zalążkowym, inwestycjach w nieruchomości pochodzące z aukcji komorniczych, działalności związanej z podręcznikami, a także budowie sklepów wyspecjalizowanych w sprzedaży i skupie towarów używanych.

 

24 stycznia

Auxilia S.A.

Zarząd Auxilia S.A. poinformował o zawiązaniu spółek Auxilia MKS sp. z o.o. oraz Auxilia MKS sp. z o.o. sp.k., a także o uruchomieniu nowej formuły współpracy w dziale sprzedaży, skierowanej do obecnych menedżerów działu sprzedaży Emitenta oraz osób i podmiotów posiadających struktury sprzedażowe w branży odszkodowań i na rynku sprzedaży bezpośredniej. Docelowo w ramach modelu powstać ma sieć podmiotów, które funkcjonować będą pod marką Emitenta, co w założeniach zbliżone jest do modelu franczyzowego.

 

25 stycznia

KLON S.A.

Zarząd KLON S.A. przekazał informację o wpłynięciu do siedziby Emitenta ostatniej umowy z regionalnych Nadleśnictw, regulującej zasady zakupu drewna w Lasach Państwowych. Łączna wartość umów na dostawy drewna w 2017 r. podpisanych z Lasami Państwowym wynosi 8,20 mln zł. netto.

 

26 stycznia

Letus Capital S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu przedwstępnej umowy inwestycyjnej dotyczącej zakupu co najmniej 10% udziałów Przedsiębiorstwa Handlowo - Produkcyjnego FINAKO sp. z o.o., przedsiębiorstwa działającego w branży spożywczej. Podpisanie ostatecznej umowy w powyższym zakresie poprzedzić ma obiektywna i rzetelna wycena ww. podmiotu.

 

27 stycznia

Plasma System S.A.

Zarząd Plasma System S.A. zakomunikował o zawarciu z Amec Foster Wheeler Energia Polska sp. z o.o. umowy na wykonanie przez Emitenta powłok ochronnych na elementach ekranów kotła CFB Elektrowni Łagisza. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji umowy oszacowane zostało na 1,20 mln zł netto, przy czym ostateczna jego wysokość uzależniona jest od ilości rzeczywiście wykonanych powłok i ustalona zostanie dopiero po realizacji przedmiotu umowy.

 

Opracowanie:

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie