Chat with us, powered by LiveChat

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów rynku NewConnect w okresie od 7 listopada do 2 grudnia 2016 r.

Skomentuj artykuł
© wellphoto - Fotolia.com

7 listopada

Platige Image S.A.

Zarząd Platige Image S.A. przekazał informację o podpisaniu z Muzeum Historii Polski umowy na realizację (w ramach zawiązanego konsorcjum) projektu o wartości 6,20 mln zł. Podpisana umowa wpisuje się w przyjętą strategię rozwoju Spółki zakładającą świadczenie usług projektowania i realizacji ekspozycji dla muzeów. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji prac w projekcie wynieść ma ok. 21,0% całkowitej jego wartości, natomiast zakończenie planowane jest na 2019 r.

 

8 listopada

Ekokogeneracja S.A.

Zarząd Ekokogeneracja S.A. poinformował o złożeniu przez Spółkę wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Spółki. Zarząd jednocześnie zaznaczył, iż w dniu 7 października 2016 r. złożony został wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego Spółki, jednak do dnia 8 listopada 2016 r. nie została Spółce doręczona decyzja w tej sprawie.

 

9 listopada

JWA S.A.

Zarząd JWA S.A. przekazał informację o prowadzonych negocjacjach w sprawie umowy ramowej na świadczenie przez Emitenta usług wsparcia przy budowie i wdrażaniu rozwiązań informatycznych. Celem negocjacji prowadzonych przez strony jest określenie możliwości oraz zasad, warunków i parametrów finansowych ewentualnej współpracy. W przypadku pomyślnego zakończenia negocjacji, wpływy z tyt. realizacji przedmiotu mają mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta w IV kw. 2016 r. oraz w 2017 r.

 

10 listopada

APANET S.A.

Zarząd APANET S.A. poinformował o otrzymaniu od GDDKiA w Katowicach zlecenia dotyczącego modernizacji kolejnego odcinka Autostrady A1 poprzez zaprojektowanie i wdrożenie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem w oparciu o rozwiązania Emitenta. Łączna wartość prac w projekcie wynosi ok. 4,19 mln zł brutto. Termin zakończenia realizacji zlecenia wyznaczony został na cztery miesiące od dnia podpisania umowy.

 

14 listopada

Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A.

Zarząd Spółki przekazał do wiadomości publicznej korektę prognozy wyniku brutto Emitenta na 2016 r. Zgodnie z wcześniejszą prognozą Zarząd przewidywał, iż Spółka osiągnie w 2016 r. zysk brutto w kwocie 6,50 mln zł. W związku z faktem, iż we wrześniu 2016 r. miało miejsce nieprzewidziane wstrzymanie produkcji i ogólne założenia dotyczące wzrostu sprzedaży Spółki okazały się zawyżone, Zarząd zdecydował o korekcie prognozy zysku brutto do poziomu 4,50 mln zł.

 

15 listopada

Telemedycyna Polska S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o zawarciu umowy dotyczącej świadczenia przez Spółkę usług podwykonawczych. Jak podał w raportu Zarząd, umowa została zawarta z profesjonalnym podmiotem, zarejestrowanym w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, oferującym ciężarnym kobietom usługi umożliwiające monitoring stanu zdrowia płodu przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. W treści komunikatu Zarząd nie wskazał wartości przedmiotowej umowy.

 

16 listopada

APANET S.A.

Zarząd APANET S.A. poinformował, iż spółka zależna od Emitenta APANET Green System sp. z o.o. podpisała z ALUMAST S.A. (podmiot notowany na NewConnect) list intencyjny w zakresie współpracy obu podmiotów przy projektach SmartCity oraz przedsięwzięciach dotyczących optymalizacji zużycia energii. Nawiązanie współpracy ma przyczynić się do wzrostu efektywności Grupy Kapitałowej APANET S.A. oraz ALUMAST S.A. poprzez łączenie dopełniających się kompetencji oraz dzielenie się posiadaną wiedzą w celu pozyskiwania nowych.

 

17 listopada

INNO-GENE S.A.

Zarząd INNO-GENE S.A. zakomunikował o zakończeniu procesu weryfikacji wartości wkładu niepieniężnego wnoszonego przez spółkę zależną od Emienta Centrum Badań DNA sp z. o.o. na rzecz realizacji projektu "ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki", realizowanego przez konsorcjum ze współudziałem spółki zależnej.. Audyt przeprowadzony został przez Ernst & Young sp. z o.o. na zlecenie Ośrodka Przetwarzania Informacji potwierdził wartość wkładu niepieniężnego na poziomie 12,95 mln zł.

 

18 listopada

Geotrans S.A.

Zarząd Geotrans S.A. przekazał informację o podpisaniu przez konsorcjum, którego liderem jest Emitent, umowy o wartości ok. 0,60 mln zł na usunięcie oraz zagospodarowanie osadów z klarowania wody. Zgodnie z umową prace mają zostać zrealizowane do końca bieżącego roku.

 

22 listopada

Tower Investments S.A.

Zarząd Tower Investments S.A. zakomunikował o podjęciu uchwały w przedmiocie emisji obligacji, na podstawie której Spółka wyemitowała obligacje o łącznej wartości 20,00 mln zł. Emisja została w całości objęta przez dwóch inwestorów w dniu podjęcia uchwały. Wyemitowane obligacje charakteryzuje zmienne oprocentowanie, kwartalna wypłata odsetek oraz 3-letni termin wykupu. Celem emisji jest pozyskanie środków na zakup gruntów i współfinansowanie komercyjnych projektów deweloperskich Szwedzka i Stare Babice.

 

23 listopada

Tower Investments S.A.

Zarząd Tower Investments S.A. poinformował o podpisaniu umowy przedwstępnej, dotyczącej nabycia przez Emitenta prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie za cenę 8,50 mln zł. Nabycie prawa do użytkowania gruntu uzależnione jest m.in. od warunku nieskorzystania przez m. st. Warszawa z ustawowego prawa pierwokupu w stosunku do przedmiotowej nieruchomości. Szczegółowy opis ww. umowy znajduje się w raporcie bieżącym ESPI nr 14/2016 Emitenta.

 

24 listopada

PiLab S.A.

Zarząd PiLab S.A. zakomunikował o podpisaniu przez Spółkę umowy ze Skarbem Państwa dotyczącej realizacji projektu pilotażowego wdrożenia środowiska analitycznego z wykorzystaniem autorskiego oprogramowania DataWalk. W opinii Zarządu podjęty przez Spółkę projekt stanowi weryfikację praktycznego zastosowania nowatorskiego rozwiązania polskiej spółki technologicznej w sektorze administracji publicznej. W treści komunikatu nie została ujawniona wartość podpisanej umowy.

 

26 listopada

T-Bull S.A.

Zarząd T-Bull S.A. poinformował o podpisaniu umowy z Trigom Dom Maklerski S.A. oraz Trigon Investment Banking Sp. z o.o. & Wspólnicy Sp.k., której przedmiotem jest przeprowadzenie przez ten podmiot oferty publicznej akcji Emitenta o wartości ok. 20,00 mln zł oraz wykonanie przez ww. podmioty najistotniejszych czynności w procesie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki na rynek regulowany prowadzony przez GPW w Warszawie S.A. Planowany termin przeprowadzenia oferty publicznej określono na czerwiec 2017 r.

 

28 listopada

Geotrans S.A.

Zarząd Geotrans S.A. przekazał informację o podpisaniu umowy istotnej wartości, której przedmiotem jest realizacja prac w zakresie transportu i zagospodarowania stałych odpadów z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych. Umowa podpisana została na okres 01.12.2016 – 31.12.2019 r., a całkowita maksymalna wartość wynagrodzenia z tytułu jej realizacji wynieść może 4,40 mln zł.

 

29 listopada

EBC Solicitors S.A.

Zarząd EBC Solicitors S.A. zakomunikował o nawiązaniu współpracy z platformą FindFunds.pl. Platforma FindFunds.pl jest w trakcie projektowania programu crowdfundingu udziałowego, który umożliwia proste inwestowanie niedużych środków pieniężnych w udziały spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na wczesnym etapie ich rozwoju. Nawiązana współpraca jest elementem szerzej zakrojonych planów Emitenta w obszarze crowdfundingu udziałowego, które opisane zostały w raporcie bieżącym ESPI nr 29/2016.

 

1 grudnia

APN Promise S.A.

Zarząd APN Promise S.A. poinformował o fakcie wyłonienia oferty Emitenta jako najkorzystniejszej ze złożonych w przetargu nieograniczonym Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów. Postępowanie przetargowe dotyczyło realizacji rozbudowy poczty elektronicznej. Wartość złożonej przez Emitenta oferty wynosi ok. 26,25 mln zł.

 

2 grudnia

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu umowy istotnej wartości z Rafako S.A., dotyczącej realizacji kompleksowych usług z zakresu elektryki. W treści komunikatu nie została wskazana wartość umowy, Zarząd Spółki zaznaczył jednak iż w ujęciu netto stanowi ona wysoką, siedmiocyfrową kwotę.

 

Opracowanie:

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie