Chat with us, powered by LiveChat

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów rynku NewConnect w okresie od 10 października do 6 listopada 2016 r.

Skomentuj artykuł
© wellphoto - Fotolia.com

10 października

Pylon S.A.

Zarząd Pylon S.A. przekazał informację, iż projekt Emitenta pn. „Budowa centrum badawczo-rozwojowego „CB-R” Pylon Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” o wartości przeszło 8,36 mln zł brutto, otrzyma dofinansowanie w kwocie ok. 4,47 mln zł netto, w ramach PO IR, Działanie 2.1 - Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. W ramach projektu stworzone mają zostać innowacyjne elementy z przeznaczeniem dla konstrukcji sprzętu audio.

 

11 października

LUG S.A.

Zarząd Spółki poinformował o zawarciu umowy pomiędzy LUG S.A. a lokalnym rządem prowincji Misiones w Argentynie, której przedmiotem jest budowa zakładu produkcyjno-montażowego  opraw oświetleniowych technologii LED w ww. miejscowości. Zgodnie z ustaleniami pierwsza dostawa opraw zrealizowana zostanie w ciągu 3 m-cy od daty rozpoczęcia produkcji, a jej szacowana wartość to ok. 5,6 mln EUR. Po spełnieniu określonych w umowie warunków, wartość dostaw w ciągu kolejnych 3 lat kolejnych opraw oświetleniowych wynieść ma ok. 15,0 mln EUR.

 

12 października

WODKAN S.A.

Zarząd Emitenta zakomunikował, iż WODKAN S.A. podpisał umowę z firmą STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych, która będzie pełniła rolę doradcy w pozyskiwaniu dotacji dla projektu Spółki, składanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Szacowana wartość ww. projektu wynosi ok. 45,0 mln zł.

 

13 października

OPEN-NET S.A.

Zarząd OPEN-NET S.A. powiadomił o podpisaniu umowy i rozpoczęciu współpracy z firmą Cinelight sp. z o.o. Na mocy powyższego kontraktu Emitent przystąpił do projektu „MEDIAPARK”, który polega na wytwarzaniu nowych produktów i usług w ramach przemysłu kreatywnego, w tym realizacji projektów audiowizualnych (m.in. reklama, telewizja, film). Projekt „MEDIAPARK” opierać się ma na wykorzystaniu synergii podmiotów współpracujących, przy uwzględnieniu międzybranżowych transferów technologii i rozwiązań.

 

14 października

Robinson Europe S.A.

Zarząd Spółki podał informację, iż w związku z zawarciem przez Outdoorzy S.A., spółkę zależną od Emitenta dwóch umów kredytowych obrotowych (w wysokości 170 tys. zł oraz 75 tys. EUR, udzielonych na okres 12 miesięcy) Robinson Europe S.A. zobowiązał się do zabezpieczenia spłaty tego zadłużenia poprzez poręczenie weksla in blanco wystawionego przez Outdoorzy S.A.

 

15 października

Kupiec S.A.

Zarząd Kupiec S.A. poinformował o nabyciu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Tarnowie wraz z prawem własności biurowca i innych budynków znajdujących się na działkach. Na zakupionej nieruchomości będzie prowadzona działalność gospodarcza Spółki. Łączna kwota zakupu wyniosła blisko 5,38 mln zł, a sama transakcja sfinansowana ma zostać ze środków własnych Spółki oraz kredytu bankowego, na zasadach opisanych w treści raportu bieżącego ESPI nr 14/2016.

 

17 października

Perma-Fix Medical S.A.

Zarząd Perma-Fix Medical S.A. zakomunikował o podpisaniu listu intencyjnego z inwestorem z USA, którego przedmiotem jest pozyskanie finansowana udziałowego w kwocie 10,0 mln USD. Środki mają umożliwić Emitentowi przeprowadzenie pełnego procesu rejestracji technologii, uzyskanie zatwierdzenia Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (ang. FDA - Food And Drug Administration) i pozwoleń w Unii Europejskiej oraz wprowadzenie technologii na rynki europejskie oraz USA. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zostały przedstawione w raporcie bieżącym ESPI nr 22/2016 Emitenta.

 

18 października

Agencja Rozwoju Innowacji S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu z "Zarządca" sp. z o.o., spółką reprezentującą 7 wrocławskich wspólnot mieszkaniowych, umów dotyczących sporządzenia przez Emitenta niezbędnej dokumentacji na rzecz projektu pn. "Opracowanie projektu na dofinansowanie ze środków unijnych w zakresie remontu budynku mieszkalnego w ramach rewitalizacji", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość ww. umów określona została na blisko 0,14 mln zł brutto, a termin realizacji usług wyznaczono na dzień 1 grudnia 2016 r.

 

19 października

Devoran S.A.

Zarząd Spółki powiadomił o zawarciu umowy pomiędzy Emitentem a firmą Carom sp. z o.o., polegającej na zakupie przez Devoran S.A. 2.000 udziałów spółki DLKF sp. z o.o., stanowiących 100% udziału w jej kapitale zakładowym. Łączna cena nabycia ww. aktywów wyniosła ok. 4,25 mln zł. Termin zapłaty został ustalony do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

20 października

Vedia S.A.

Zarząd Vedia S.A. zakomunikował o podpisaniu listu intencyjnego z W Investments S.A., podmiotem specjalizującym się w restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw. Przedmiotem zawartego listu intencyjnego jest ocena możliwości wzajemnej współpracy pomiędzy spółkami oraz ewentualna inwestycja w Emitenta, która uzależniona jest od wyników audytu Vedia S.A. jaki przeprowadzić ma wcześniej W Investments S.A.

 

21 października

Macro Games S.A.

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 18/2016, Zarząd Emitenta powiadomił o zawarciu umowy z OXENT SAS, na mocy której Spółka uzyskała prawo do transmitowania na żywo rozgrywek eSports World Convention 2016 Paris Game Week (jeden z największych turniejów Counter Strike). Zarząd zaznaczył, że Emitent jest jedynym podmiotem w Polsce, który ma możliwość transmisji na żywo i z polskim komentarzem ww. wydarzenia, w związku z czym spodziewany jest istotny wzrost przychodów Emitenta w krótkookresowej perspektywie.

 

23 października

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Zarząd Spółki podał do wiadomości publicznej informację, iż spółka zależna od Emitenta Dome International sp. z o.o. prowadzi zaawansowane negocjacje nad kontraktem, którego przedmiotem jest wykonanie nowoczesnej stacji dystrybucji solanki wraz z baterią silosów oraz magazynów soli w Warszawie. Decyzja o upublicznieniu niniejszego faktu jest spowodowana rosnącym kręgiem osób zaangażowanych w projekt oraz znaczącą wartością kontraktu, która przekracza 11,0 mln zł brutto. Termin realizacji potencjalnej umowy został wyznaczony na pierwsze półrocze 2017 r.

 

24 października

InfoSCAN S.A.

Zarząd InfoSCAN S.A. poinformował o zakwalifikowaniu projektu Emitenta pn. „Udział w Programie promocji branży sprzętu medycznego w celu internacjonalizacji marki produktowej przedsiębiorstwa” do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.3.3 PO IR „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”. Niniejsze przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie rozpoznawalności produktów i marki Spółki. Całkowita wartość projektu kształtuje się na poziomie przeszło 0,94 mln zł, natomiast rekomendowana kwota dofinansowania wynosi ok. 0,71 mln zł.

 

25 października

Prime Minerals S.A.

Zarząd Emitenta przekazał informację, iż spółka zależna od Prime Minerals S.A., tj. PT. Bintang Sinar Perkasa, zawarła umowę z firmą PT. Rajawali Nuansa Citra Mas International z siedzibą w Indonezji, na wykonanie robót konstrukcyjnych obejmujących wybudowanie elementów infrastruktury kopalni rudy niklu na obszarze objętym posiadaną koncesją wydobywczą (zlokalizowaną na indonezyjskiej wyspie Sulawesi). Całkowita wartość kontraktu wynosi 11,1 mld rupii indonezyjskich, czyli równowartość kwoty odpowiadającej około 3,4 mln zł.

 

26 października

Your Image S.A.

Zarząd Your Image S.A. poinformował o zawarciu umowy inwestycyjnej, na podstawie której Emitent nabędzie nie więcej niż 60% kapitału zakładowego Ovid Works sp. z o.o. za cenę nie wyższą niż 0,85 mln zł. Przejmowana spółka głównie zajmuje się tworzeniem gier opartych o technologię wirtualnej rzeczywistości (VR). Zaangażowanie Emitenta w nowy podmiot ma odbyć się w podziale na etapy, poprzez objęcie udziałów nowej emisji, bądź nabycie udziałów należących od aktualnych właścicieli.

 

27 października

Property Lease Fund S.A.

Zarząd Emitenta w komunikacie bieżącym ESPI nr 22/2016 przekazał treść kierowanych do Spółki pytań wraz z opracowanymi odpowiedziami dotyczącymi przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego. W treści znalazły się m.in. odpowiedzi na pytania o: termin głosowania nad przyjęciem układu, informacje o przedłożonych propozycjach układowych, planowany harmonogram spłaty zadłużenia, konsekwencje przyjęcia lub odrzucenia propozycji układowych oraz inne.

 

28 października

EZO S.A.

Zarząd EZO S.A. przekazał informację o wystosowaniu przez obligatariuszy obligacji serii J żądania przedterminowego wykupu ww. papierów wartościowych w łącznej wartości nominalnej na poziomie 6,7 mln zł. Jako podstawę wezwania do przymusowego przedterminowego wykupu obligacji, obligatariusze wskazali niewypłacalność Emitenta spowodowana zablokowaniem kwoty 9,0 mln zł jako zabezpieczenie gwarancji udzielonej na rzecz PARP oraz otrzymanie wezwań do przedterminowego wykupu obligacji serii D, E, F, G oraz I o łącznej wartości 48,6 mln zł.

 

31 października

Platige Image S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o zawarciu umowy pomiędzy spółką zależną od emitenta Platige Films sp. z o.o. a Imaginew Internacional Unipessoal Lda, dotyczącej koprodukcji familijnego animowanego filmu fabularnego pod tytułem roboczym "Fatima: Animated Movie". Na podstawie ww. umowy Platige Films sp. z o.o. udzielone zostanie finansowanie w kwocie 4,5 mln euro płatne w 13 ratach, w zamian za co Imaginew Internacional Unipessoal Lda otrzyma prawo do 60% udziału w prawach autorskich do filmu.

 

3 listopada

BioMaxima S.A.

Zarząd BioMaxima S.A. przekazał informację o przyznaniu Spółce dotacji w kwocie ok. 0,58 mln zł (przy całkowitej wartości projektu ok. 0,93 mln zł). Zakwalifikowanym do dotacji przedsięwzięciem jest opracowanie technologii ilościowych testów do oznaczania minimalnego stężenia hamującego antybiotyku hamującego wzrost mikroorganizmów. Projekt zakłada ścisłą współpracę pomiędzy BioMaxima a UMCS Lublin Wydział Biologii i Biotechnologii. Planowany termin komercjalizacji wyników projektu oszacowano na ok. 2 lata od rozpoczęcia działań.

 

4 listopada

Tech Invest Group S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o fakcie sprzedaży przez Spółkę 53.000 akcji serii B spółki T-Bull. S.A. za łączną kwotę w wysokości ponad 4,3 mln zł, w wyniku czego udział Emitenta w kapitale zakładowym T-Bull S.A. zmniejszył się do poziomu 10,51%.

 

Opracowanie:

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie