Chat with us, powered by LiveChat

Zysk operacyjny Getin Holding rośnie o 155% w III kw.

Skomentuj artykuł
© gitanna - Fotolia.com

Getin Holding w III kw. 2016 roku pokazał, że lubi utrudniać życie analitykom sprawozdań finansowych. Z jednej strony wykazał w ujęciu rok do roku wzrost przychodów z tytułu odsetek, a z drugiej spadek przychodów z tytułu prowizji i opłat. Idąc dalej zysk operacyjny wzrósł o 155%, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej spadł o 22%.

 

Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe Getin Holding S.A.

 

 Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł)

III kw. 2016 roku

III kw. 2015 roku

Przychody z tytułu odsetek

395 576

352 308

Przychody z tytułu prowizji i opłat

155 771

178 369

Zysk operacyjny

95 121

37 253

Zysk brutto

96 093

49 151

Zysk netto

58 609

85 613

Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A.

 

Przychody z tytułu odsetek wzrosły w III kw. 2016 roku do 395,6 mln zł z 352,3 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Z kolei przychody z tytułu prowizji i opłat spadły do 155,8 mln zł z 178,4 mln zł rok wcześniej. Łączny przychód operacyjny w III kw. 2016 roku był jednak wyższy rok do roku, gdyż wyniósł 370,7 mln zł wobec 326,0 mln zł rok wcześniej. Dzięki niższym porównywalnie pozycjom kosztowym „wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów, pożyczek, należności leasingowych” oraz „ogólne koszty administracyjne”, zysk operacyjny wzrósł rok do roku o 155% do 95,1 mln zł. Zysk na poziomie brutto wyniósł 96,1 mln zł i był niemal dwukrotnością wyniku sprzed roku. Na poziomie netto dużo zamieszania, przy porównaniu do roku ubiegłego, wprowadził podatek dochodowy. W III kw. 2016 roku Getin Holding wykazał na tej pozycji 32,9 mln zł, a rok wcześniej „tylko” 2,1 mln zł.

 

Po trzech kwartałach 2016 roku zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej wynosił 237,9 mln zł w porównaniu do 120,8 mln zł rok wcześniej. Kolejny kwartał z rzędu, grupa kapitałowa Getin Holding odnotowała stabilny wzrost działalności zagranicznej.

 

„Poprawa warunków makroekonomicznych na wschodzie Europy umożliwiła wzrost rentowności naszej działalności zagranicznej. Dobrze widoczne są również efekty przeprowadzonych wcześniej działań optymalizacyjnych, które umożliwiły nam wykorzystanie powolnych, lecz idących w dobrym kierunku, zmian na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.”

 

„Obserwujemy również pozytywne efekty przebudowy wewnętrznej struktury w ramach Grupy Idea Bank Polska oraz poprawę wyniku z działalności kontynuowanej” - powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding.

 

Należy pamiętać, że istotną rolę dla wyników finansowych w bieżącym roku odgrywa sprzedaż GetBacku. Z dniem 15 czerwca 2016 roku grupa za pośrednictwem spółki zależnej Getin International S.á.r.l. dokonała sprzedaży 100% akcji spółki GetBack S.A. spółce Emest Investments S.A. za cenę 825 mln zł. W sprawozdaniu finansowym Getin Holding zysk z tej transakcji ujęto w kwocie 249,2 mln zł.

 

Najważniejszym podmiotem w grupie jest Grupa Idea Bank Polska. Jak podano w komunikacie prasowym w ciągu trzech kwartałów 2016 roku Grupa Idea Bank Polska wypracowała zysk netto na poziomie 384,9 mln zł, co jest rezultatem o 54,5% lepszym w ujęciu rok do roku. W wyniku uwzględniono 249,2 mln zł (brutto) ze sprzedaży spółki GetBack. Łączna wartość sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Idea Bank osiągnęła poziom ponad 6,1 mld PLN. W efekcie realizacji strategii budowy portfela opartego o produkty wysokomarżowe, wynik odsetkowy Grupy wzrósł o 73% r/r (do 441,3 mln zł). Bank kontynuuje również politykę obniżania kosztu finansowania. Marża oferowana przez Bank ponad stopę rynkową WIBOR spadła z 0,55% w czerwcu 2016 r. do 0,42% we wrześniu. Na koniec trzeciego kwartału suma bilansowa Grupy Idea Bank wynosiła ponad 20,65 mld PLN. Natomiast wskaźniki kapitałowe Grupy osiągnęły poziom: CAR 16,8%, i Tier1 13,8%.

 

Po publikacji danych finansowych za III kw. br. nie widać reakcji na kursie akcji spółki. Względem poprzedniej sesji, dzisiejsze notowania są płaskie, czyli „na zero”. Patrząc jednak z dużej perspektywy widać przełamanie linii trendu spadkowego po 2,5 roku. W tym czasie cena akcji spadła z 4,50 do 0,8 zł. Przełamanie trendu nastąpiło we wrześniu tego roku, a popyt obronił już dwa razy psychologiczne wsparcie na poziomie 1 zł. Jeśli poziom ten nie zostanie przełamany, będziemy mogli mówić o zakończeniu trendu spadkowego.

 

Getin Holding - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

 

Źródło: Getin Holding S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie