Chat with us, powered by LiveChat

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów rynku NewConnect w okresie od 12 września do 9 października 2016 r.

Skomentuj artykuł
© wellphoto - Fotolia.com

12 września

Tamex Obiekty Sportowe S.A.

Zarząd Spółki przekazał komunikat o wyborze oferty Konsorcjum IDS BUD S.A., gdzie Emitent występuje w roli partnera, która dotyczy realizacji zadania pn. „Modernizacja hali lekkoatletycznej im. Janusza Kusocińskiego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie”. Wartość przedmiotowego projektu wynosi przeszło 14,76 mln zł.

 

13 września

EZO S.A.

Zarząd EZO S.A. poinformował o otrzymaniu od Pana Michała Kicińskiego, obligatariusza Emitenta, wezwania do wcześniejszego wykupu obligacji serii D i E o łącznej wartości nominalnej 6,50 mln zł w terminie 14 dni od otrzymania przedmiotowego wezwania. Wskazanymi przez obligatariusza powodami żądania przedterminowego wykupu obligacji były: brak płatności należności wynikających z obligacji przez dziesięć okresów odsetkowych, żądanie zwrotu dotacji z PARP przeznaczonej na realizację projektu Recycling i Energia S.A. (spółki zależnej od EZO S.A.), a także zawieszenie działalności przemysłowej zakładów Emitenta w Pionkach i Starachowicach.

 

14 września

IAI S.A.

Zarząd IAI S.A. zakomunikował, iż Komisja Nadzoru Finansowego odmówiła wydania Spółce zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej ze względu na niespełnianie wymogów formalnych. Zarząd Emitenta zapowiedział odwołanie się od powyższej decyzji, a także poinformował, iż do czasu zakończenia procedury odwoławczej wszelkie usługi płatnicze świadczone przez Emitenta będą kontynuowane w niezmienionej formie, zgodnie z prawem.

 

15 września

PREFABET-BIAŁE BŁOTA S.A.

Zarząd Emitenta poinformował, iż  pomiędzy Konsorcjum, którego liderem jest Emitent, a miastem stołecznym Warszawa zawarta została umowa, której przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/4”. Wartość niniejszej umowy wynosi przeszło 14,97 mln zł brutto, a realizacja jej przedmiotu nastąpić ma do 30 września 2019 r.

 

16 września

Centrum Finansowe Banku BPS S.A.

Zarząd Emitenta przekazał informację o zwróceniu się do Rady Nadzorczej Spółki o akceptację planu restrukturyzacji Emitenta na lata 2016-2017. Kluczowym elementem przedmiotowego programu jest sprzedaż posiadanego przez Emitenta własnego portfela wierzytelności bądź jego istotnej części. W ocenie Zarządu Spółki pozwoli to na spłatę zobowiązań kredytowych Emitenta oraz zakup nowych pakietów wierzytelności o wyższej rentowności. O negocjacjach z potencjalnymi nabywcami ww. aktywów Spółka będzie informować w kolejnych komunikatach bieżących.

 

19 września

Kancelaria Medius S.A.

Zarząd Spółki przekazał informację, iż spółka zależna od Emitenta, tj. Medius Collecion S.L., zawarła umowę cesji wierzytelności, której przedmiotem jest nabycie niezabezpieczonych wierzytelności o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ok. 4,00 mln EUR.

 

20 września

Geotrans S.A.

Zarząd Geotrans S.A. zakomunikował o wpłynięciu do Spółki trzech istotnych umów podwykonawczych, zawartych pomiędzy spółką Kompania Elektryczna sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta) a jednym z największych generalnych wykonawców w Polsce. Przedmiotem ww. umów są roboty budowalne w zakresie instalacji elektrycznych, których łączna wartość wynosi ok. 5,70 mln zł netto.

 

21 września

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

Zarząd Emitenta podał informację o podjęciu decyzji dotyczącej sprzedaży wszystkich udziałów WDB Healthcare sp. z o.o. Decyzję umotywowano przedłużającą się procedurą związaną z rozpoczęciem dystrybucji produktów ubezpieczeniowych oraz koniecznością zapewnienia dalszego finansowania działalności WDB Healthcare sp. z o.o. przez Emitenta. Cena sprzedaży ww. udziałów nie będzie niższa niż ich wartość nominalna, a sama sprzedaż musi zostać poprzedzona akceptacją Rady Nadzorczej.

 

22 września

Geotrans S.A.

Zarząd Emitenta podał do publicznej wiadomości prognozę zysku operacyjnego EBIT Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, który wynieść ma 4,6 mln zł, co implikuje roczną dynamikę na poziomie 130% r/r w stosunku do wyniku osiągniętego przez Emitenta w 2015 r. Prognoza obejmuje podstawowy obszar działalność Emitenta (zagospodarowanie osadów ściekowych i UPS, rekultywacja składowisk odpadów), a także wyniki finansowe osiągnięte przez przejętą w czerwcu 2016 r. spółkę  Kompania Elektryczna sp. z o.o.

 

23 września

Murapol S.A.

Nawiązując do raportu EBI nr 4/2016, Zarząd Spółki poinformował, iż spółka zależna Murapol Radockiego sp. z o.o. nabyła od Geo Mieszkanie i Dom sp. z o.o. nieruchomość zlokalizowaną w Katowicach o powierzchni ok. 2 ha za cenę 6,65 mln zł netto. Na ww. nieruchomości planowana jest realizacja projektu deweloperskiego obejmującego budowę ok. 360 lokali mieszkalnych. Dodatkowo Zarząd Spółki przekazał informację, iż inna spółka zależna, Murapol Projekt sp. z o.o., , nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Tychach, o powierzchni ok. 3,29 ha za cenę 8,80 mln zł netto, na której powstanie 565 lokali mieszkalnych.

 

24 września

LS Tech-Homes S.A.

Zarząd LS Tech-Homes S.A. powiadomił o podpisaniu protokołu negocjacyjnego z Bastion Modulbau EBA 51 GMBH & Co. KG c/o Consultia Steuerberatugsgesellschaft mbH z siedzibą w Berlinie, którego przedmiotem jest wyprodukowanie, dostarczenie i zmontowanie domów modułowych wraz z niezbędną infrastrukturą. W terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszego protokołu zostaną zawarte ostateczne umowy. Emitent będzie pełnił rolę generalnego wykonawcy inwestycji i będzie działał na podstawie kontraktu, którego wartość została wstępnie określona na kwotę 11,30 mln EUR brutto.

 

26 września

Macro Games S.A.

Zarząd Macro Games S.A. podał informację o rozpoczęciu negocjacji z wiodącym na rynku operatorem sieci telekomunikacyjnej w zakresie podjęcia strategicznej współpracy, dotyczącej wykorzystania i dystrybucji autorskiej gry mobilnej Emitenta. W ocenie Zarządu Spółki ww. działania mogą znacząco wpłynąć na generowane przychody Macro Games S.A. Emitent powierzył, z zachowaniem pełni praw autorskich, wykonanie gry Big Blue Marble Incorporation z siedzibą w Miami, w której Macro Games S.A. posiada 49 proc. udziału w kapitale zakładowym.

 

27 września

Sevenet S.A.

Zarząd Spółki zakomunikował o zawarciu istotnej umowy pomiędzy Emitentem a długoletnim klientem Sevenet S.A. z branży energetycznej o wartości 2,90 mln zł netto. Przedmiotem ww. kontraktu jest centralny system bezpieczeństwa Cisco Security ELA. Ponadto Zarząd Sevenet S.A. poinformował o otrzymaniu zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania firmy Cisco, świadczenie usług asysty technicznej przy wdrożeniu sprzętu oraz organizację warsztatów szkoleniowych z niniejszego zakresu. Wielkość zamówienia ukształtowała się na poziomie przeszło 1,90 mln zł netto. Przedmiotowe zamówienie zostało złożone przez nowego klienta Spółki z sektora publicznego.

 

28 września

Flucar S.A.

Zarząd Flucar S.A. przekazał informację, iż podmiot zależny od Emitenta, tj. Flukar sp. z o.o., podpisał ze spółką Energetyka sp. z o.o. istotną umowę na sprzedaż oraz dostawę olejów smarowych i płynów eksploatacyjnych. Szacunkowa wartość niniejszego kontraktu wynosi 34,99 mln zł netto.

 

29 września

Unidevelopment S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o zawarciu przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości w Poznaniu. Podpisanie ostatecznej umowy nastąpi pod warunkiem, że do dnia 16 stycznia 2017 r. nastąpi odpowiedni podział działek stanowiących nieruchomość oraz wydana zostanie ostateczna decyzja o warunkach zabudowy przedmiotowej nieruchomości. Cena zakupu nieruchomości wynosi 13,00 mln zł netto. Na przedmiotowej nieruchomości planowana jest realizacja inwestycji mieszkaniowej z usługami i garażem podziemnym.

 

30 września

Agencja Rozwoju Innowacji S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 15/2016, Zarząd Spółki powiadomił o podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu pn. „Mentor-Tutor_Trener – kompleksowy program kształcenia osób dorosłych”, złożonego w ramach konkursu „PO WER 2014-2020 Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa” ogłoszonego przez Centrum Projektów Europejskich. Całkowita wartość projektu kształtuje się na poziomie ok. 1,67 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi przeszło 1,61 mln zł.

 

1 października

Centrum Finansowe Banku BPS S.A.

Zarząd Emitenta poinformował, iż zawarł z funduszem sekurytyzacyjnym umowę zbycia aktywów finansowych w postaci dwóch pakietów wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 195,2 mln zł za kwotę 14,6 mln zł netto. Zawarcie przedmiotowej związane jest z realizacją planu restrukturyzacji Spółki w latach 2016 – 2017.

 

2 października

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Zarząd Spółki przekazał prognozę wyników wraz ze strategią rozwoju Emitenta na lata 2016-2020. Celami Emitenta na ten okres będą: zmiana i uporządkowanie struktury własnościowej spółek zależnych, akwizycja, wyznaczenie nowych kierunków rozwoju i ugruntowanie obecnie realizowanych celów. Powodzenie ww. założeń uzależnione jest od uzyskania przez Emitenta finansowania dłużnego bądź udziałowego. Zgodnie z prognozą przychody Spółki w 2020 r. osiągną wartość 45,60 mln zł (CAGR w okresie prognozy ok. 32%), natomiast zysk netto wyniesie 14,00 mln zł (CAGR w okresie prognozy ok. 48%).

 

3 października

Techmadex S.A.

Odwołując się do raportu bieżącego ESPI nr 6/2016, Zarząd Techmadex S.A. zakomunikował o zawarciu umowy z 1-szą Regionalną Bazą Logistyczną w Wałczu, której przedmiotem jest gwarantowana sprzedaż 50 akumulatorowych wózków transportowych oraz 2 widłowych podnośników spalinowych o łącznej wartości ok. 2,97 mln zł netto. Kontrakt przewiduje również opcjonalną sprzedaż wózków i podnośników, za łączną kwotę ok. 1,44 mln zł netto, w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy. Realizacja powyższej umowy nastąpi do dnia 30 listopada 2016 r.

 

4 października

Alejasamochodowa.pl S.A.

Zarząd Emitenta powiadomił o podpisaniu umowy z rosyjską firmą avto-Smolyansky na dostawę części samochodowych do hurtowni posiadanej przez kontrahenta. Wielkość umowy w skali roku wyniesie 3,40 mln zł. Szacowany zysk netto Spółki z niniejszej transakcji to 0,30 mln zł.

 

5 października

Unified Factory S.A.

Zarząd Spółki przekazał informację o zawarciu kontraktu z Concare IT A/S z siedzibą w Danii. Niniejsza umowa dotyczy wdrożenia systemu typu Customer Service Automation oraz usług wsparcia serwisowego i konsultingowego w zakresie jego eksploatacji przez okres 2 lat (z możliwością automatycznego przedłużenia o kolejny rok). Przedmiotowa umowa z Concare IT A/S ma strategiczne znaczenie dla Spółki z uwagi na rozpoczęcie sprzedaży usług i rozwiązań klasy Customer Service Automation na rynku skandynawskim. W komunikacie nie wskazano wysokości wynagrodzenia Emitenta za realizację ww. prac, zaznaczono jednak że będzie ono wypłacone w formie jednorazowej płatności po wdrożeniu oraz późniejszych płatności abonamentowych.

 

6 października

Summa Linguae S.A.

Zarząd Summa Linguae S.A. powiadomił o podpisaniu listu intencyjnego, którego przedmiotem jest przejęcie 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki świadczącej usługi tłumaczeniowe on-line. Niniejszy dokument jest wstępnym opisem zasad i warunków wskazanej transakcji, a także wyraża wole prowadzenia negocjacji zmierzających do zawarcia ostatecznej umowy inwestycyjnej. Zarząd Emitenta dodał, iż ww. list intencyjny nie stanowi prawnie wiążącej umowy.

 

7 października

Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A.

Zarząd Emitenta zaprezentował nową strategię rozwoju Spółki na lata 2016-2020, której podstawowym założeniem jest zmiana przedmiotu działalności Emitenta. W omawianym okresie Spółka skoncentruje się na wznoszeniu budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych oraz budynków handlowo-usługowych. Docelowym rynkiem dla Emitenta będą mniejsze miasta, gdzie, w ocenie Zarządu Spółki, nasycenie budownictwem mieszkaniowym jest znacznie niższe. Na pierwszą, potencjalną lokalizację pod inwestycję Zarząd Spółki wskazał miasto Lubin (woj. dolnośląskie). Szerszy opis nowoprzyjętej strategii rozwoju Emitenta znajduje się w załączniku do raportu ESPI nr 13/2016.

 

Opracowanie:

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie