Chat with us, powered by LiveChat

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów rynku NewConnect w okresie od 18 lipca do 14 sierpnia 2016 r.

Skomentuj artykuł
© wellphoto - Fotolia.com

18 lipca

JWW Invest S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu kontraktu na wykonanie montażu części ciśnieniowej kotła Bloku o mocy 910 MW (Pakiet II i III), przeprowadzenie prób Pakietu II i III oraz współuczestnictwo w rozruchu Pakietów I, II, III w Elektrowni JAWORZNO III. Głównym wykonawcą kontraktu jest Polimex-Energetyka sp. z o.o., a Emitent w realizacji kontraktu uczestniczyć będzie w charakterze podwykonawcy. Łączna wartość ww. kontraktu wynosi przeszło 36,0 mln zł netto.

 

19 lipca

MEDCAMP S.A.

Zarząd Spółki zakomunikował o zawarciu umowy objęcia akcji i przeniesienia udziałów z firmą Moonrock Enterprise S.A., w wyniku czego Moonrock Enterprise S.A. objęła 18.169.500 akcji Emitenta serii B za łączną cenę ok. 29,5 mln zł, w zamian za przeniesienie na rzecz Emitenta 73 udziałów spółki Medical Innovation sp. z o.o. (stanowiących 73,00% udziałów w kapitale zakładowym) tytułem wkładu niepieniężnego tej samej wartości.

 

20 lipca

Venture Incubator S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o wybraniu przez PARP do dofinansowanie projektu Spółki pn. "Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania czynnikiem wzrostu Venture Incubator S.A." realizowane w ramach Poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock”. Całkowita wartość projektu określona została na ok. 1,2 mln zł, z czego przyznane dofinansowanie wyniesie ok. 0,5 mln zł.

 

21 lipca

APANET S.A.

Zarząd APANET S.A. podał do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta, tj. APANET Green System sp. z o.o., w przetargu zorganizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – oddział Katowice. Przewidywana całkowita wartość projektu oszacowana została na kwotę blisko 4,2 mln zł brutto. Zakończenie realizacji projektu ma nastąpić najpóźniej do czterech miesięcy od daty podpisania ostatecznej umowy w powyższym zakresie.

 

22 lipca

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABET-BIAŁE BŁOTA S.A.

Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu przez Emitenta z gminą Piła umowy na rozbudowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark, co jest wynikiem wyboru oferty Spółki w przeprowadzonym przez gminę przetargu nieograniczonym. Wartość kontraktu wynosi ok. 10,3 mln zł brutto. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi do dnia 29 września 2017 r.

 

25 lipca

Alejasamochodowa.pl S.A.

Zarząd Emitenta przekazał do opinii publicznej informację o zawarciu przez Spółkę umowy na dostawę części samochodowych dla sieci sklepów motoryzacyjnych ukraińskiego dystrybutora Ukr Auto Parts. Wartość umowy w skali roku opiewać ma na kwotę 2,5 mln zł, a szacowany zysk Emitenta na transakcji osiągnąć ma wartość ok. 0,3 mln zł.

 

26 lipca

Sevenet S.A.

Zarząd Sevenet S.A. podał informację o otrzymaniu od stałego klienta z sektora finansowego zamówienia na dostawę sprzętu Cisco. Wartość niniejszego zamówienia wynosi 1,7 mln zł netto.

 

27 lipca

EZO S.A.

Zarząd EZO S.A. powiadomił, iż spółka zależna od Emitenta, tj. Recycling i Energia S.A., otrzymała od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wypowiedzenie umowy oraz żądanie zwrotu dofinansowania w kwocie blisko 40,0 mln zł na inwestycję budowy zakładu przetwarzania odpadów opakowaniowych w Toruniu. Powodem tego stanu rzeczy jest niezłożenie przez beneficjenta aneksu wydłużającego okres ważności gwarancji ubezpieczeniowej dla dofinansowania, która wygasa 31 lipca 2016 r. Jednocześnie Zarząd EZO S.A. poinformował, iż w dniu 27 lipca 2016 r. spółka zależna złożyła w PARP przedmiotowy aneks wraz z wnioskiem o wycofanie ww. wypowiedzenia umowy.

 

28 lipca

PiLab S.A.

Zarząd PiLab S.A. przekazał komunikat o objęciu przez Emitenta 100 udziałów, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym, w amerykańskiej spółce DataWalk Inc. z siedzibą w Wilmington w stanie Delaware. Cena nabycia przedmiotowych udziałów wyniosła 5 tys. USD. Funkcja Prezesa Zarządu (Chief Executive Officer) DataWalk Inc. powierzona została Panu Gaborowi Gotthardowi - byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Emitenta.

 

29 lipca

JUJUBEE S.A.

Zarząd Spółki poinformował o otrzymaniu od Astragon Entertainment GmbH, wiodącego wydawcy gier w Niemczech specjalizującego się w segmencie symulatorów, propozycji zawarcia umowy na opracowanie i wykonanie gry-symulatora. Proponowane warunki umowy nie odbiegają od rynkowych i będą jeszcze przedmiotem negocjacji. Emitent na zlecenie kontrahenta wyprodukował wcześniej grę „Take Off – The Flight Simulator”, która trafiła do sprzedaży 9 czerwca 2016 r.

 

30 lipca

EBC Solicitors S.A.

Zarząd Emitenta powiadomił o uzyskaniu informacji na temat pozytywnej rekomendacji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie dofinansowania wniosku złożonego przez Graphene Solutions sp. z o.o., tj. spółki portfelowej EBC Solicitors S.A., którego przedmiotem jest opracowanie, przetestowanie i opatentowanie technologii wytwarzania pierwszej na świecie innowacyjnej powłoki lakierowej z dodatkiem grafenu. Rekomendowana kwota dofinansowania wynosi przeszło 3,8 mln zł. Zarząd Emitenta podkreślił, iż łącznie ze środkami, o których mowa w raporcie EBI nr 17/2016, Graphene Solutions sp. z o.o. otrzyma z NCBiR dofinansowanie w łącznej kwocie ponad 8,8 mln. zł.

 

1 sierpnia

APIS S.A.

Zarząd APIS S.A. poinformował o podpisaniu umowy na realizację pierwszego etapu wykonania budynku mieszkalno-usługowego na Targówku w Warszawie. Wielkość przedmiotowej umowy kształtuje się na poziomie 8,5 mln zł netto.

 

2 sierpnia

EC2 S.A.

Odwołując się do raportów bieżących EBI nr 14/2016, 1/2016, 12/2016 oraz 14/2016, Zarząd EC2 S.A. przedstawił korektę prognozy finansowej Spółki na lata 2016-2017, zgodnie z którą:

  • przychody ze sprzedaży netto w 2016 r. osiągną wartość 5,5 mln zł (wcześniejsza prognoza zakładała 15,5 mln zł),
  • zysk netto w 2016 r. wyniesie 0,8 mln zł (wcześniejsza prognoza zakładała 3,3 mln zł),
  • przychody ze sprzedaży netto w 2017 r. osiągną wartość 6,8 mln zł (wcześniejsza prognoza zakładała 16,7 mln zł).

Niniejsza korekta spowodowana jest restrukturyzacją grupy kapitałowej, w wyniku której EC2 S.A. sprzedała udziały w spółkach zależnych, poprzez które realizowała usługi doradztwa IT.

 

3 sierpnia

Advanced Ocular Sciences S.A.

Zarząd Advanced Ocular Sciences S.A. zakomunikował o nabyciu 100,00% udziałów spółki SPARK VC LLC z siedzibą w USA za cenę przeszło 9,8 mln zł. Ponadto Zarząd Emitenta poinformował o zawarciu kolejnej umowy, na mocy której inwestor objął 88.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B za kwotę ponad 8,8 mln zł oraz 10.000.000 akcji serii C za cenę 1,0 mln zł. Powyższe transakcje zostały rozliczone w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności.

 

4 sierpnia

BioMaxima S.A.

Zarząd Emitenta powiadomił o zawarciu umowy inwestycyjnej, której przedmiotem jest połączenie BioMaxima S.A. (spółka przejmująca) z Biocorp Polska sp. z o.o (spółka przejmowana) na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1) Ksh. Na mocy niniejszej umowy postanowiono, iż udziałowcy Biocorp Polska sp. z o.o. otrzymają 690.000 akcji BioMaxima S.A. wraz z dopłatą 0,20 zł na każdą z tychże akcji w zamian za 100,00% posiadanych przez nich udziałów w spółce przejmowanej. Więcej informacji na temat planowanego przejęcia zostało zawartych w komunikatach bieżących nr 9-10/2016 Emitenta.

 

5 sierpnia

Stem Cells Spin S.A.

Zarząd Spółki przekazał informację o uzyskaniu patentu na wynalazek "Cell homogenate from stem cells derived from growing deer antlers, a method of obtaining it and its use" (ang. „Metody otrzymywania i wykorzystania homogenatu komórek macierzystych pochodzących z rosnącego poroża jeleniowatych”) na terenie Izraela. Patent zapewnia ochronę prawną dla opracowanych metod obróbki i wykorzystania surowca przy użyciu własnych metod jego pozyskiwania. Jest to szesnasty zagraniczny patent uzyskany przez Emitenta.

 

8 sierpnia

Erne Ventures S.A.

Zarząd Erne Ventures S.A. poinformował o rozpoczęciu rozmów z potencjalnymi inwestorami odnośnie planowanych przez Spółkę emisji akcji. Według wstępnych ustaleń, emisja na poziomie do 10,0 mln zł miałaby zostać przeprowadzona w IV kwartale 2016 r. Kolejna emisja, na poziomie do 50,0 mln zł, przeprowadzona miałaby zostać w roku 2017 wraz z planowanym przeniesieniem notowań Emitenta na rynek główny GPW. Ponadto Zarząd Erne Ventures S.A. powiadomił o podpisaniu listu intencyjnego, którego przedmiotem jest potwierdzenie woli prowadzenia negocjacji dotyczących warunków dokonania nabycia przez Emitenta udziałów w spółce European Rehabilitation Clinic sp. z o.o.

 

9 sierpnia

Tower Investments S.A.

Zarząd Tower Investments S.A. przekazał informację, iż Shopin Płock sp. z o.o., spółka całkowicie zależna od Emitenta, podpisała przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, położonej w woj. mazowieckim. Cena sprzedaży niniejszej nieruchomości wynosi 18,0 mln zł netto.

 

10 sierpnia

SAPpeers.com S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o złożeniu najkorzystniej oferty w postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez 4 Regionalną Bazę Logistyczną we Wrocławiu dotyczącym realizacji dostaw sprzętu przeładunkowego i zabezpieczenia ruchu wojsk. Minimalna kwota zamówienia na dostawę ww. sprzętu wynieść ma 3,2 mln zł, przy czym wartość ta może wzrosnąć do ok. 4,8 mln zł. Planowany termin realizacji zamówienia określono na 30 listopada 2016 r.

 

11 sierpnia

MakoLab S.A.

Zarząd Emitenta podał informację, iż w wyniku otrzymania kolejnego zamówienia od podmiotu z Grupy Toyota na wykonanie, wdrożenie, obsługę oraz hosting symulatorów finansowych dla portali internetowych marek Toyota i Lexus na rynkach europejskich. Całkowita wartość otrzymanych zamówień wynosi 224.500 euro a ich realizacja przewidziana jest do końca 2016 roku. Zarząd przekazał również, iż łączna wartość zamówień od podmiotów z Grupy Toyota zleconych w trakcie ostatniego roku na podstawie zawartych umów ramowych wynosi aktualnie 495.000 euro.

 

12 sierpnia

MURAPOL S.A.

Zarząd Spółki przekazał komunikat o podpisaniu przez Murapol Projekt sp. z o.o. (spółkę zależną od Emitenta) umowy przedwstępnej, na podstawie której zobowiązała się ona do zakupu nieruchomości w Łodzi za kwotę 9,5 mln zł. Realizacja umowy uzależniona jest od uzyskania przez spółkę zależną pozwolenia na budowę zgodnej z jej planami inwestycyjnymi, co niemożliwe jest do czasu wygaszenia aktualnego pozwolenia na budowę na tej nieruchomości.

 

Opracowanie:

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie