Chat with us, powered by LiveChat

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów rynku NewConnect w okresie od 15 sierpnia do 11 września 2016 r.

Skomentuj artykuł
© wellphoto - Fotolia.com

16 sierpnia
EZO S.A.
Zarząd EZO S.A. przekazał do wiadomości publicznej treść pisma otrzymanego od PARP, w którym podmiot ten ustosunkował się do prośby Emitenta o wycofanie wypowiedzenia umowy o dofinansowanie projektu spółki zależnej Recykling i Energia S.A. pn. „Innowacyjny recykling odpadów opakowaniowych”. W piśmie PARP przekazał, iż z uwagi na wymogi formalne prośba Emitenta nie może zostać uwzględniona i podtrzymał wypowiedzenie umowy oraz żądanie zwrotu przyznanego dofinansowania w kwocie ponad 40,2 mln zł. Pełna treść otrzymanego przez Emitenta pisma znajduje się w raporcie ESPI nr 11/2016.

 

17 sierpnia
INNO-GENE S.A.
Zarząd Inno-Gene S.A. powiadomił o podpisaniu przez spółkę stowarzyszoną z Emitentem, tj. Central Europe Genomics Center sp. z o.o., umowy konsorcjum z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, dotyczącej utworzenia „Środkowoeuropejskiego Ośrodka Pełnego Sekwencjonowania Genomu Ludzkiego”, który realizowany będzie w latach 2016-2017 przy dofinansowaniu ze środków pochodzących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakładana w budżecie wartość kosztów kwalifikowalnych związanych z nabyciem infrastruktury projektu wynosi ok. 60,2 mln zł netto. UM w Białymstoku zobowiązuje się pokryć 50% wartości projektu. Więcej szczegółowych informacji na temat przedsięwzięcia zostało przedstawionych w raporcie ESPI nr 11/2016 Emitenta.

 

18 sierpnia
A.P.N. Promise S.A.
Zarząd Emitenta poinformował, iż zawarł z Greenwich sp. z o.o. oraz Sankorex Investments Limited porozumienie w sprawie przejęcia długu Greenwich sp. z o.o. wobec A.P.N. Promise S.A. Kwota zadłużenia z tytułu zawartych umów pożyczek wynosi 10,5 mln zł, oraz dodatkowo ok. 0,5 mln zł z tytułu narosłych odsetek. Na mocy zawartego porozumienia Sankorex Investments Limited przejął za wynagrodzeniem niniejszy dług w pełnej wysokości i zobowiązał się go uregulować bezpośrednio na rzecz Emitenta. Greenwich Sp. z o.o. oraz Sankorex Investments Limited są akcjonariuszami Emitenta i posiadają odpowiednio po 42,18% oraz 15,87% udziału w kapitale zakładowym oraz 41,72% i 12,55% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

19 sierpnia
SMS Kredyt Holding S.A.
Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, podjął uchwałę w sprawie emisji trzyletnich, zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii AN o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 13,0 mln zł, oferowanych w trybie oferty prywatnej. Wskazane papiery wartościowe charakteryzować będzie stałe oprocentowanie poziomie 8,5% w skali roku oraz kwartalna wypłata odsetek. Zabezpieczeniem obligacji będzie zastaw rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ.

 

22 sierpnia
S4E S.A.
Zarząd S4E S.A. przekazał informację o zawarciu pomiędzy ABC Data S.A. a Panem Bartoszem Stebnickim i Panią Joanną Gawąd-Stebnicką umowy inwestycyjnej, na podstawie której ABC Data S.A. nabędzie 1.412.423 akcji Emitenta, stanowiących 81,3% u działu w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu S4E S.A. Na potrzeby transakcji zawiązana zostanie specjalna spółka, która – na podstawie odrębnych umów – nabędzie od Sprzedających oraz pozostałych akcjonariuszy Emitenta ww. liczbę akcji i następnie odsprzeda je ABC Data S.A. Cena przejęcia ww. pakietu akcji wyniesie, w zależności od spełnienia warunków umowy inwestycyjnej, od 19,8 mln zł do 25,4 mln zł.

 

23 sierpnia
Baltic Ceramics Investments S.A.
Zarząd Spółki poinformował, iż spółka zależna od Emitenta, tj. Baltic Ceramics S.A., otrzymała kopię postanowienia sądowego o otwarciu wobec Baltic Ceramics S.A. postępowania sanacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Na podstawie ww. postanowienia sędzią-komisarzem wyznaczonym do niniejszego postępowania został SSR Tomasz Leszczyński, a zarządcą - spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Zezwolono Spółce na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu.

 

24 sierpnia
LUG S.A.
Zarząd Emitenta zakomunikował o podjęciu uchwały w sprawie utworzenia spółki kapitałowej na terenie Republiki Argentyńskiej, która będzie działać pod nazwą LUG Argentina. Zarząd Emitenta przekazał, iż decyzja o utworzeniu spółki zależnej wynika z realizowanej przez Grupę Kapitałową LUG S.A. strategii ekspansji zagranicznej, której elementem jest rozszerzenie działalności na rynkach Ameryki Południowej.

 

25 sierpnia
Monday Development S.A.
Zarząd Emitenta przekazał informację o zawarciu porozumienia pomiędzy Emitentem, Monday Sołacz sp. z o.o., Unidevelopment S.A. oraz osobami fizycznymi będącymi pozostałymi wspólnikami Monday Sołacz sp. z o.o. Porozumienie wymuszone zostało wcześniejszym wycofaniem środków przez wspólników Monday Sołacz sp. z o.o. Z porozumienia wynika, iż Emitent stanie się jedynym wspólnikiem Monday Sołacz sp. z o.o., przy dotychczas posiadanym udziale 5% kapitału zakładowego oraz głosów na zgromadzeniu wspólników Monday Sołacz sp. z o.o. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie prezentuje raport bieżący ESPI nr 4/2016 Emitenta.

 

26 sierpnia
MURAPOL S.A.
Zarząd MURAPOL S.A. poinformował o podpisaniu przez Murapol Projekt Sp. z o.o. 8 sp. k. umowy przedwstępnej w sprawie nabycia nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie, na której Emitent zamierza zrealizować inwestycję polegającą na budowie ok. 480 lokali mieszkalnych. Kwota nabycia ww. nieruchomości wynieść ma 56,0 mln zł. Podpisanie ostatecznej umowy w powyższym zakresie uzależnione od uzyskania przez kontrahenta pozwolenia na budowę na terenie ww. nieruchomości i nastąpić ma najpóźniej do 30 kwietnia 2017 r.

 

27 sierpnia
Elektromont S.A.
Zarząd Spółki podał do opinii publicznej informację o wyborze oferty Emitenta przez firmę Takenaka EUROPE GmbH sp. z o.o. na wykonanie instalacji na budowie zakładów Borgers w Złotoryi. Emitent nie wyjawił kwoty wynagrodzenia za realizację ww. robót, poinformował jednak iż ona przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta.

 

29 sierpnia
JWA S.A.
Zarząd JWA S.A. zakomunikował o zakończeniu prac nad produkcją własnej, anglojęzycznej gry mobilnej o nazwie „Lost in Innsmouth”. Gra utrzymana jest w stylistyce horroru i przystosowana jest do obsługi przez osoby niewidome. Aplikacja przeznaczona została na urządzenia mobilne z systemem Android i dystrybuowana będzie jako płatna w serwisie Google Play. Zarząd przekazał, iż przychody z gry są ściśle skorelowane z popularnością w ww. serwisie, stąd przy aktualnej wiedzy nie jest w stanie dokładnie oszacować ich poziomu.

 

30 sierpnia
Mega Sonic S.A.
Zarząd Spółki powiadomił o wpłynięciu zamówienia od VDS Europe na dostawę sprzętu infrastruktury sieciowej. Termin dostawy urządzeń został przewidziany na dzień 31 sierpnia 2016 r. Wartość przedmiotowego zamówienia wynosi ok. 0,95 mln EUR netto.

 

31 sierpnia
MobiMedia Solution S.A.
Zarząd Emitenta zaprezentował nową strategię rozwoju Spółki, która zakłada rozwój działalności w branży FINTECH i stworzenie globalnego systemu elektronicznych przekazów pieniężnych, opartych na rozwiązaniach kryptograficznych, zintegrowanego z terminalami płatniczymi potencjalnych partnerów. MobiMedia Solution S.A. w pierwszej kolejności planuje wprowadzenie usługi transferów pieniężnych pomiędzy Polską a Ukrainą, a docelowo zamierza rozszerzyć niniejszą działalność na teren Wielkiej Brytanii i Niemczech.

 

1 września
Blirt S.A.
Zarząd Blirt S.A. poinformował, iż Urząd Patentowy w Japonii przyznał spółce zależnej od Emitenta BS-154 sp. z o.o., patent na wynalazek pn. „Asymetrycznie podstawione pochodne antrapirydazonu jako cytostatyki modulujące oporność wielolekową komórek nowotworowych". Spółka zależna realizuje wraz z partnerami projekt badawczy mający na celu wykazanie skuteczności preparatu. Patent został przyznany na okres 20 lat, który liczony jest od złożenia wniosku tj. od kwietnia 2011 r.

 

2 września
Your Image S.A.
Zarząd Emitenta w raporcie ESPI nr 17/2016 przekazał informacje o zmianie strategii Spółki i związaną z nią zmiany firmy Emitenta. Zgodnie z przekazanymi informacjami Emitent zmieni firmę na VARSAV VR S.A., a jego działalność skoncentrowana ma zostać w pełni na branży VR (wirtualna rzeczywistość) oraz AR (rozszerzona rzeczywistość), które wykorzystują nowoczesne technologie (w tym mobilne) do kreowania rzeczywistości cyfrowej, lub łączenia elementów cyfrowych z światem widzialnym.

 

5 września
SoftBlue S.A.
Zarząd SoftBlue S.A. poinformował, iż na mocy decyzji Ministerstwa Rozwoju Emitentowi przyznany został status centrum badawczo-rozwojowego. W związku z powyższym Emitent może korzystać z szeregu wymiernych udogodnień finansowych, między innymi w postaci utworzenia funduszu innowacyjnego, czy też specjalnych zwolnień podatkowych. Jak przekazał Zarząd, obok Emitenta powyższy status posiada niewiele ponad 40 innych podmiotów.

 

6 września
Summa Linguae S.A.
Zarząd Emitenta w raporcie ESPI nr 09/2016 poinformował o zawarciu umowy inwestycyjnej oraz umowy współpracy ze spółką prawa indyjskiego Mayflower Language Services Pvt Ltd. Po spełnieniu określonych w umowie inwestycyjnej warunków, Emitent objąć ma udziały stanowiące 25,00% kapitału zakładowego Mayflower o łącznej wartości nominalnej 39.220,00 rupii indyjskich, które pokryte zostaną wkładem pieniężnym w kwocie 225.994,62 euro. Drugim etapem transakcji ma być objęcie przez Mayflower akcji nowej emisji Emitenta, które stanowić będą 7,14% kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkład pieniężny w kwocie 225.994,60 euro. W zawartej umowie o współpracy strony nakreśliły warunki wzajemnego wsparcia w zakresie prowadzonej działalności tłumaczeniowej.

7 września
FOREVER ENTERTAINMENT S.A.
Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu z ENTERi umowy licencyjnej na mocy której Spółce przyznane zostało wyłączne prawo dystrybucji gry zręcznościowej 8infinity na platformie Steam, a także na rynku chińskim i południowoazjatyckim. Premiera gry na platformie Steam ma mieć miejsce w ciągu miesiąca od daty publikacji komunikatu przez Zarząd.

 

8 września
LEONIDAS CAPITAL S.A.
Zarząd Emitenta przekazał informację o zawarciu przez Tap2C Polska sp. z o.o. (należąca do grupy kapitałowej Emitenta) umowy z Decathlon sp. z o.o., na mocy której udzielona zostanie licencja na wykorzystanie technologii Tap2C przez kontrahenta. Technologia pozwala na zaprezentowanie klientom dodatkowej informacji marketingowej poprzez aplikację mobilną.

 

9 września
POLMAN S.A.
Zarząd POLMAN S.A. poinformował o zakończeniu prac działu nowoczesnych technologii Spółki nad nowym produktem z przeznaczeniem dla instytucji finansowych. Nowa usługa Emitenta, będąca innowacyjnym w skali kraju rozwiązaniem, służy do weryfikacji danych przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce. Weryfikacja strumienia danych o przedsiębiorstwach realizowana jest w czasie rzeczywistym według stanu faktycznego odpowiadającego wpisowi w rejestrze KRS lub CEIDG.

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie