Chat with us, powered by LiveChat

SII weźmie udział w NWZ Redan S.A.

Skomentuj artykuł
© photosoup - Fotolia.com

Stowarzyszenie Inwestorów indywidualnych weźmie udział w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki Redan S.A. zwołanym na dzień 16 czerwca 2016 r. SII będzie reprezentować podczas obrad akcjonariuszy mniejszościowych niezgadzających się na delisting spółki.

Wycofanie akcji Redan z obrotu

Na 16 czerwca 2016 r. zwołane zostało nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Redan S.A., którego przedmiotem obrad ma być podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zwołanie walnego zgromadzenia poprzedzone zostało ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Spółki.

Sprzeciw akcjonariuszy mniejszościowych

Do SII docierają liczne głosy sprzeciwu wobec zamiaru wycofania akcji spółki z obrotu na GPW w Warszawie. Akcjonariusze wyrażają również dezaprobatę wobec zaproponowanej w wezwaniu ceny akcji. Ustalona ona została na poziomie 2,07 zł i jest niższa od wartości księgowej akcji spółki. Szczególne kontrowersje akcjonariuszy budzi też sprawa planowanego debiutu giełdowego spółki zależnej emitenta – TXM S.A., która zarządza siecią dyskontów odzieżowych Textilmarket. Redan S.A. w ciągu ostatnich dwóch lat sprzedała pakiet 35% akcji spółki TXM S.A. za łączną kwotę pięćdziesięciu milionów złotych. Oznacza to, że nabywca wyceniał całą spółkę na 140 milionów złotych (stąd wynikałoby, że wartość akcji TXM posiadanych przez Redan wynosiła co najmniej 90 milionów złotych). Natomiast przy wezwaniu po cenie 2,07 zł za jedną akcję Redanu koszt nabycia wszystkich akcji Redan to zaledwie 71.8 mln zł. Akcjonariusze mniejszościowi Redanu wierząc w potencjał TXM S.A. chcieliby również będąc akcjonariuszami Redanu partycypować w przyszłości z ewentualnych korzyści wynikających z upublicznienia spółki TXM S.A. na giełdzie.

Jak zapobiec wycofaniu akcji z Giełdy

Od dnia 4 czerwca 2016 r. wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym wymagało będzie zgody na zniesienie ich dematerializacji wyrażonej uchwałą walnego zgromadzenia podjętą większością 9/10 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego. Nowa regulacja będzie zatem już obowiązywać podczas zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. NWZ.

 

Podniesienie progu głosów potrzebnego do podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji z 4/5 głosów do 9/10 stanowi bardzo istotną zmianę wzmacniającą pozycję akcjonariuszy mniejszościowych w walce o zatrzymanie spółki na GPW. Jest to m.in. wynik wspólnej aktywności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz Porozumienia Polcolorit przy pracach nad nowelizacją Ustawy o ofercie publicznej, w trakcie których SII wraz z akcjonariuszami Polcolorit mocno artykułowało konieczność podniesienia tego progu, wskazując przy tym przypadki gdzie dochodziło do pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych.

 

Warto w tym miejscu podkreślić, że do zablokowania przedmiotowej uchwały wystarczające jest posiadanie 10% głosów na tym konkretnym walnym zgromadzeniu decydującym o wycofaniu spółki z Giełdy. Jeżeli zatem na NWZ zarejestrują się akcjonariusze dysponujący, np. 70% głosów na tym zgromadzeniu to do zablokowania uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji wystarczy tylko nieco ponad 7% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

Stowarzyszenie podczas obrad zamierza głosować przeciw uchwale o zniesieniu dematerializacji akcji, a jeśli okaże się, że uchwała zostanie podjęta wymaganą większością głosów, to SII zamierza zgłosić sprzeciw do protokołu wobec tej uchwały zarówno we własnym imieniu, jak również względem akcjonariuszy, którzy ewentualnie przekażą Stowarzyszeniu pełnomocnictwo.

SII wesprze akcjonariuszy mniejszościowych Redan S.A.

Wobec licznych zapytań akcjonariuszy o wsparcie w przedmiotowej sprawie, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych weźmie udział w zwołanym na dzień 16 czerwca 2016 r. nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Redan S.A., które będzie decydować o zniesieniu dematerializacji akcji oraz wycofaniu ich z obrotu na Giełdzie.
Pragniemy jednocześnie podkreślić, że Stowarzyszenie będzie reprezentowało na zwołanym na dzień 16 czerwca br. walnym zgromadzeniu każdego akcjonariusza spółki, który udzieli SII pełnomocnictwa do reprezentacji w obradach. Dotyczy zarówno osób będących członkami SII jak i wszystkich inwestorów indywidualnych, którzy oczekują wsparcia w zaistniałej sytuacji.

 

Stowarzyszenie jednocześnie zachęca osoby, które zdecydują się skorzystać ze wsparcia SII w przedmiotowej sprawie do członkostwa w SII. Opłacając składkę członkowską w SII wspierają Państwo finansowo prowadzenie przez SII m.in. tego rodzaju inicjatyw jak obecna. Członkostwo w SII to przede wszystkim liczne korzyści dla członków,

 

Pełną listę korzyści z członkostwa mogą Państwo znaleźć tutaj.

Jak wziąć udział w NWZ Redan SA i jak udzielić pełnomocnictwa?

Informacje jak wziąć udział w NWZ Redan S.A. oraz jak udzielić SII pełnomocnictwa do reprezentowania podczas jego obrad znajdą Państwo natomiast tutaj.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie