Chat with us, powered by LiveChat

Komitet ds. Ładu Korporacyjnego odpowiada Kernelowi. „Zachowanie godzące w zaufanie”

Skomentuj artykuł
Źródło: www.kernel.ua; © MOZCO Mat Szymański - stock.adobe.com

Komitet Konsultacyjny GPW ds. Ładu Korporacyjnego ponownie zajął się sprawą delistingu Kernela. Komitet stanowczo odpowiedział na ostatnie komunikaty spółki i przypomniał, że łamie ona „fundamentalne, uniwersalne reguły rynku kapitałowego”. Sam Kernel z kolei uznaje, że jego działania nie naruszają żadnych przepisów.

 

Po raz pierwszy Komitet Konsultacyjny GPW ds. Ładu Korporacyjnego zajął się sprawą Kernela w styczniu 2024 r. Grono ekspertów, wśród którym zasiadają także przedstawiciele Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, wskazało wówczas, że ukraińska spółka z siedzibą w Luksemburgu złamała jedną z zasad zapisanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Zasada 4.13 mówi o dokonywaniu emisji z wyłączeniem praw poboru i przyznaniem prawa pierwszeństwa objęcia akcji wybranym podmiotom.

 

🟢Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Kernel wypunktowany przez Komitet Konsultacyjny GPW. „Naruszenie fundamentalnych reguł”

 

Na odpowiedź Kernela trzeba było czekać aż do drugiej połowy maja. Na zlecenie spółki powstał raport niewymienionego z nazwiska eksperta, który podważał stanowisko komitetu oraz dopatrywał się nieprawidłowości w jego działaniu. Jak ustaliliśmy, ekspertem tym był Krzysztof Grabowski, znany na polskim rynku specjalista w zakresie corporate governance.

 

🟢Szczegółowo na ten temat napisaliśmy w artykule: Kernel publikuje osobliwy raport, SII odpowiada. Rynek czeka na sąd.

 

29 maja nadeszła odpowiedź Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. Ładu Korporacyjnego w sprawie działań spółki Kernel Holding. Poniżej publikujemy treść nowego komunikatu:

 

Podtrzymanie stanowiska Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego w sprawie naruszenia zasady 4.13 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” przez Kernel Holding S.A.

 

Komitet ds. Ładu Korporacyjnego („Komitet”) zapoznał się z opublikowanym przez Kernel Holding S.A. („Spółka”) raportem ESPI nr 21/2024 z 14 maja 2024 r. pt. „KERNEL'S POSITION ON COMPLIANCE WITH CORPORATE GOVERNANCE BEST PRACTICES FOR WSE-LISTED COMPANIES”, jak też z załącznikiem do tego raportu, zatytułowanym „Expert's Opinion” („Pismo”), autora którego dane personalne nie zostały wraz z tym dokumentem ujawnione. Raport Spółki oraz załączone do niego Pismo odnoszą się do stanowiska Komitetu z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie naruszenia przez Spółkę zasady 4.13 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” („Dobre Praktyki”).

 

Stanowisko wyrażone przez Kernel Holding S.A. i załączone do niego Pismo koncentrują się na kwestiach nieistotnych dla opinii wyrażonej przez Komitet w stanowisku z 25 stycznia 2024 r. oraz pozostają bez wpływu na prawny charakter powyższego stanowiska Komitetu i jego konsekwencje. Komitet podtrzymuje swoje stanowisko z dnia 25 stycznia 2024 r. stwierdzające, że w jego ocenie Kernel Holding S.A. naruszył zasadę 4.13 Dobrych Praktyk, co w połączeniu z odmiennymi deklaracjami składanymi przez Spółkę stanowi zachowanie godzące w zaufanie akcjonariuszy i pozostałych uczestników rynku oraz łamiące fundamentalne, uniwersalne reguły rynku kapitałowego.

 

Celem Komitetu jest podnoszenie standardów zasad ładu korporacyjnego w spółkach giełdowych oraz zwiększanie znaczenia zasad Dobrych Praktyk na polskim rynku kapitałowym. Komitet podejmuje działania samodzielnie, zachowując niezależność w formułowaniu swoich opinii, ocen i stanowisk. Opinie, oceny i stanowiska Komitetu nie mogą być utożsamiane z ocenami, stanowiskami i opiniami GPW ani żadnej innej instytucji lub organizacji. W skład Komitetu wchodzą eksperci reprezentujący różne grupy uczestników rynku kapitałowego, powoływani i odwoływani uchwałą Zarządu Giełdy. Opisane w stanowisku Kernel Holding S.A. oraz Piśmie potencjalne konflikty interesów w odniesieniu do niektórych członków Komitetu są odpowiednio analizowane, a ryzyko z tym związane jest każdorazowo minimalizowane.

 

Kernel zapowiada: będziemy się bronić

Stanowisko Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. Ładu Korporacyjnego zostało opublikowane dzień po tym, jak Kernel przedstawił raport za pierwszy kwartał 2024 r. W dokumencie, poza wynikami finansowymi (101 mln USD zysku netto, 1 mld przychodów), znalazły się także wzmianki dotyczące sporów z akcjonariuszami mniejszościowymi, skutkującymi postępowaniami prowadzonymi przez luksemburskie sądy.

 

Przypomnijmy, sprawy te dotyczą zaskarżenia uchwały Rady Dyrektorów dotyczącej planów wycofania spółki z GPW oraz zaskarżenia emisji akcji z sierpnia i września 2023 r., w ramach których główny akcjonariusz Kernela znacząco zwiększył stan posiadania w spółce.

 

– Kierownictwo spółki z przekonaniem podtrzymuje swoje zobowiązanie do działania w najlepszym interesie spółki, w pełnej zgodności ze wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa, regulacjami i najlepszymi zasadami ładu korporacyjnego w procesach decyzyjnych, w szczególności przy wycofywaniu akcji z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, późniejszej oferty akcji i podwyższeniu kapitału w sierpniu i wrześniu 2023 r., a także podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które odbyło się 11 grudnia 2023 r. Spółka jest zdecydowana energicznie bronić swojego stanowiska – oświadczył zarząd Kernela w raporcie.

 

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie