Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Bumech wychodzi za granicę w odpowiedzi na trudną sytuację na polskim rynku górniczym

© eunikas - Fotolia.com

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat Grupy Kapitałowej Bumech przygotowanym przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści

  1. Profil działalności
  2. Analiza finansowa
  3. Plany strategiczne i ocena perspektyw
  4. Podsumowanie raportu

 

Grupa Bumech

 

1. Profil działalności

Bumech operuje w branży maszynowej, świadcząc usługi dla górnictwa. Trzy podstawowe obszary działalności spółki to drążenie wyrobisk podziemnych (od 2013 roku stanowi główne źródło przychodów), produkcja urządzeń i maszyn górniczych oraz serwis i remonty maszyn. Bumech uczestniczy przy drążeniu wyrobisk podziemnych, a także prowadzi je samodzielnie. W większości przypadków spółka udostępnia do wykonawstwa prac własne maszyny - przede wszystkim kombajny chodnikowe wraz ze współpracującymi z nimi przenośnikami oraz urządzeniami zespołu maszyn przodkowych. Usługi górnicze stanowią największą część przychodów spółki, w 2015 roku odpowiadały za ponad 80% (łączne przychody wyniosły 121 mln zł).

 

Spółka współpracuje z największymi producentami węgla w Polsce, to jest Kompanią Węglową, Jastrzębską Spółką Węglową, Katowickim Holdingiem Węglowym, Lubelskim Węglem „Bogdanka” i Przedsiębiorstwem Górniczym „Silesia”. Problemy na polskim rynku górniczym mają swoje odzwierciedlenie w wynikach Bumechu za ostatnie kwartały. Spółka prowadzi działalność głównie na terenie Polski, prezes spółki wskazuje jednak na fakt, że priorytetem stało się pozyskiwanie kontraktów zagranicą, gdzie kryzys w branży górniczej nie jest tak dotkliwy. Pierwsza połowa 2016 roku przyniosła efekty takiego działania w postaci kontraktu na wydobycie rudy aluminium w Czarnogórze.

 

Z końcem 2014 roku doszło do połączenia Bumechu ze spółką ZWG (notowana na NewConnect), która za pośrednictwem spółki zależnej Przedsiębiorstwo „Kobud” (100% udziałów) prowadzi działalność głównie w zakresie podwykonawstwa robót górniczych dla Lubelskiego Węgla „Bogdanka”. Połączenie nastąpiło w drodze przeniesienia całego majątku ZWG na Bumech w zamian za akcje podmiotu przejmującego. Parytet wymiany ustalono na 2:1 (dwie akcje Bumechu za jedną akcję ZWG). W związku z połączeniem Bumech podwyższył kapitał zakładowy o kwotę 56,16 mln zł w drodze emisji 56,16 mln akcji o wartości nominalnej 1 zł, które zostały przydzielone akcjonariuszom ZWG. Głównym celem połączenia było wzmocnienie pozycji rynkowej i finansowej Bumechu, pozwalające skuteczniej konkurować na rynku. Dzięki połączeniu spółka poszerzyła prowadzoną działalność między innymi o produkcję trudnościeralnych wyrobów gumowych oraz gumowo-metalowych, które w 2015 roku odpowiadały za blisko 9% łącznych przychodów. Przejęcie pozwoliło także na dywersyfikację źródeł przychodów. W 2015 roku przychody z Górnego Śląska stanowiły 44% łącznych przychodów, a spółka weszła na rynek Dolnego Śląska i Zagłębia Lubelskiego.

 

 Bumech - Akcjonariat
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów bieżących i okresowych Bumechu

 

Struktura akcjonariatu Bumechu zmienia się dynamicznie w 2016 roku. Na dzień Walnego Zgromadzenia, to jest 29 czerwca 2016 roku, największym akcjonariuszem pozostawała Fundacja Przystań w Ścinawie – 16,02% udziału w kapitale zakładowym, powiązana z Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej i Prezesem Zarządu.  Distressed Assets FIZAN wyszedł całkowicie z akcjonariatu, najpierw zmniejszając swój udział do 5,23% z poziomu 15,22% na koniec 2015 roku, czyli o 9,99%, a następnie sprzedając pozostały pakiet akcji. Z udziałem 9,99%  pojawił się nowy akcjonariusz – Chemoserwis Dwory S.A., który przekroczył próg 5% w związku z rozliczeniem części wyemitowanych obligacji. Następnie spółka ta przeniosła posiadane akcje do jednostki zależnej MONEA XII Sp. z o.o. (udział zarejestrowanych akcji na WZ wyniósł 9,71%). Z akcjonariatu wyszły ponadto podmioty zarządzane przez Aviva Investors Poland TFI S.A. (fundusze i portfele), które na koniec 2015 roku posiadały 5,03% udziałów. Mniejsze zmiany zostały odnotowane również w przypadku udziałów posiadanych przez Pana Edwarda Brzózko (spadek do 7,24% z 8,39%, na WZ 5,93%) oraz przez G Investments Sp. z o.o. wraz ze Zdzisławem Gdaniec (zwiększenie do 15,78% z 15,21%).

 

2. Analiza finansowa

Poniżej zaprezentowano wybrane pozycje wynikowe ze skonsolidowanego sprawozdania za I kw. 2016 roku i skonsolidowanego rocznego za 2015 rok.

 

Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł)

I kw. 2016

I kw. 2015

2015

2014

Przychody ze sprzedaży

29 793

31 109

121 056

68 155

Wynik EBITDA

5 235

6 800

26 713

66 518

Wynik operacyjny

2 518

4 192

16 338

61 955

Wynik brutto

1 404

2 432

9 429

58 777

Wynik netto podmiotu dominującego

1 232

2 005

7 366

57 257

Przepływy operacyjne

-4 625

8 537

37 336

8 382

Przepływy inwestycyjne

497

-1 560

-8 102

1 739

Przepływy finansowe

3 972

-9 079

-34 171

-7 596

Źródło: Bumech S.A.

 

W I kw. 2016 roku Bumech odnotował słabsze wyniki niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży wyniosły 29,8 mln zł, co daje ujemną dynamikę na poziomie 4,2%. Na kolejnych pozycjach wynikowych ujemne dynamiki są jeszcze większe. Powodem tego jest trudna sytuacja na polskim rynku górniczym i kłopoty śląskich kopalń. Wysoki, bo 15,7% spadek przychodów odnotował segment usług górniczych, który odpowiadał za 22,1 mln zł wypracowanych przychodów wobec 26,2 mln zł odnotowanych przed rokiem. W I kw. 2016 roku spółka wypracowała z kolei 5,2 mln zł zysku EBITDA (-21,6% rok do roku), 2,5 mln zł zysku operacyjnego (-23% rdr), i 1,2 mln zł zysku netto (-38,6% rdr).

 

W wynikach za I kw. 2016 roku spółka wykazała ujemne przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 4,6 mln zł. W największym stopniu wpływ na to miało zwiększenie stanu należności, a następnie zmniejszenie stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), a także zwiększenie stanu zapasów. Jest to szczególnie ważna informacja jeśli przeciwstawi się ją ze stanem środków pieniężnych z bilansu. Na koniec kwartału Bumech wykazał 0,5 mln zł środków pieniężnych i ekwiwalentów, wykazując tendencję spadkową na tej pozycji. W I kw. bieżącego roku spółka wyemitowała półtoraroczne niezabezpieczone obligacje zamienne na akcje, z tytułu których pozyskała 4 mln zł. Uzasadnieniem dla emisji była konieczność pozyskania środków obrotowych celem zwiększenia dynamiki rozwoju i

Pełna treść artykułu dostępna po zalogowaniu się i opłaceniu 50 punktów.

Zaloguj się Zarejestruj się

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Bumech wychodzi za granicę w odpowiedzi na trudną sytuację na polskim rynku górniczym