Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Grupy Bumech. „Producentom węgla pomaga osłabienie złotego”

Skomentuj artykuł

Marcin Sutkowski, Prezes Zarządu Bumech S.A, a także Andrzej Bukowczyk Wiceprezes Zarządu Bumech S.A. ds. Ekonomiczno-Finansowych, odpowiadali na pytania podczas czatu inwestorskiego zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Przedstawiciele Grupy Bumech w ramach prowadzonej dyskusji, mówili także o imporcie węgla z RPA, strategii, inwestycjach, obecnej sytuacji na rynku węgla oraz perspektywach spółki.

 

Omawiając działalność Grupy Bumech w pierwszym półroczu 2023 roku, pytano o procent produkcji sprzedawany jako sortyment gruby.

 

- W zeszłym roku było to 13-15 procent, zaś dzięki zmianom technicznym w sierpniu bieżącego roku, doszliśmy do poziomu udziału w produkcji 33-34 procent sortymentów grubych. Rentowność tychże jest znacznie wyższa od miałów energetycznych, które na wiosnę 2023 roku były sprzedawane ze stratą, a obecnie dzięki poprawie koniunktury są sprzedawane już bez straty. Węgle te stanowią już ponad 50 procent przychodów spółki - wyjaśnił zarząd Grupy Bumech podczas czatu inwestorskiego.

Import węgla

Kilka pytań dotyczyło również importu węgla prowadzonego przez spółkę. Pytano m.in, czy Grupa Bumech nadal sprowadza węgiel z RPA.

 

- Tak wznowiliśmy tę aktywność w związku z wyraźną poprawą koniunktury - mówił zarząd podczas czatu.

 

Kontynuowano temat pytając o umowę importu węgla z RPA.

 

- Wspomniana umowa wygenerowała przychód w wysokości 44 mln zł. Spadek popytu wymusił czasowe ograniczenie z naszej strony importu surowca wiosną tego roku. Poprawa koniunktury oznacza kontynuację tych działań w drodze do Polski znajduje się kolejny statek z surowcem z RPA - podano.

 

Z kolei na pytanie, o przyczyny rezygnacji z dostaw węgla z RPA do Azji odpowiedziano: Działalność w handlu międzynarodowym musi być rozwijana stopniowo, między innymi w związku z ograniczeniami w zakresie finansowania obrotowego sektora węglowego, jak również ograniczonych możliwości stosowania instrumentów płatniczych takich jak akredytywa. Bezpieczeństwo realizacji płatności jest ważniejsze w tej sytuacji od wzrostu aktywności, a Azja przyzwyczajona jest do płatności na bazie CIF, które wymagają takich instrumentów.

Strategia

Jako następny, poszuono temat nowej strategii spółki. Pytano, kiedy zostanie ona opublikowana.

 

- Olbrzymia zmienność otoczenia wynikającą z dynamicznych zmian branży wydobycia węgla kamiennego i całego sektora energetycznego, a także konfliktu zbrojnego za wschodnią granicą Polski, powodują, że opracowanie i realizacja szczegółowej strategii rozwoju Grupy opartej na wiarygodnych założeniach i miernikach jest aktualnie skrajnie ograniczona. Świadczą o tym też doświadczenia innych spółek z branży, które podejmowały próby przyjęcia wieloletnich strategii, z których musiały się szybko wycofywać. Kierunki zostały przedstawione Akcjonariuszom na WZA, zaś dokument pod nazwą strategia nie będzie publikowany do czasu ustabilizowania się otoczenia biznesowego i geopolitycznego, które rażąco destabilizuje sytuację gospodarczą krajów naszego regionu - wyjaśniono podczas czatu.

Spór sądowy

Inwestorzy pytali także, na jakim etapie jest pozew przeciwko Czechom i jakiej kwoty żąda Grupa Bumech.

 

- Generalnie stoimy na stanowisku, że większa czeska umowa nie weszła w życie, gdyż nie zostały spełnione wszystkie warunki do jej aktywacji. Wobec drugiej umowy, która jest na ukończeniu, zostały zastosowane zasady opisane w tej umowie dotyczące siły wyższej. Umowa pierwsza ma ogromne znaczenie dla Grupy Kapitałowej. Trzeba nadmienić, że zarówno BMC oraz PG Silesia wielokrotnie występowały do strony czeskiej z propozycją polubownego zakończenia sporu, przedkładając bardzo korzystne rozwiązania. Takich propozycji było kilkadziesiąt. Zarząd osobiście angażował się w te negocjacje, kilkanaście razy byliśmy w Czechach. Starania te kończyły się fiaskiem. Wywnioskowaliśmy, że za taką postawą stoją inne niż merytoryczne przesłanki, które są niekorzystne również dla strony czeskiej - odpowiedział zarząd Grupy Bumech.

Inwestycje

Wiele pytań zadanych podczas czatu dotyczyło inwestycji spółki. Nawiązano do raportu, w którym widnieją wydatki na inwestycje wynoszące około 100 mln zł. Inwestorzy pytali, naj jakie projekty zostały przeznaczone te środki. 

 

- W tych wydatkach znajduje się, m.in., dokończenie projektu instalacji kogeneracji w PG Silesia oraz przygotowanie infrastruktury górniczej - ściany, również zakup sprzętu i maszyn - podano podczas czatu.

 

Kontynuując temat instalacji kogeneracyjnej pytano, czy została ona już uruchomiona.

 

- Czekamy na zgody i decyzje regulatora oraz operatora. Fizycznie inwestycja jest przygotowana do uruchomienia - odpowiedziano.

 

Z kolei na pytanie, w jakim czasie od uruchomienia instalacji kogeneracyjnej planowane jest osiągnięcie docelowej wydajności podano: Niestety operator - Tauron wydłuża wydanie stosownej decyzji i pomimo iż instalacja jest gotowa, to jeszcze nie możemy produkować energii. Robimy wszystko żeby w Q4 było to możliwe. Dzienne oszczędności z tego tytułu wyniosą od 100 - 150 tys zł.

 

- Czy Grupa Bumech rozważała produkcję brykietów dla gospodarstw domowych w celu zagospodarowania miałów węglowych, których aktualnie jest nadwyżka na rynku? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Decyzja inwestycyjna - czyli postawienie takiej linii produkcyjnej, decyzje środowiskowe pozwolenia na budowę to okres około 2 lat. W sytuacji tak dynamicznie zmiennego rynku jest bardzo trudna do podjęcia, aczkolwiek analizujemy tego typu projekt, celem podniesienia marż - podkreślali przedstawiciele zarządu.

Dywidenda

Dyskutowano także o planach dywidendowych spółki na obecny rok.

 

- Na razie skupiamy się na wypłacie dywidendy za zeszły rok oraz wytworzeniu zysku, który mógłby być przedmiotem decyzji przyszłorocznego WZA - podsumowano temat dywidendy Grupy Bumech.

Otoczenie rynkowe i gospodarcze

W kwestii otoczenia, w którym działa spółka, pytano o realność, zdaniem zarządu Grupy Bumech, odejścia Polski od energetyki węglowej.

 

- Nieuchronna aczkolwiek kilkunastoletnia perspektywa, postępujący rozwój OZE, postęp technologiczny, chęć życia przyszłych pokoleń w bardziej czystym środowisku oraz narzędzia UE w postaci ETS wymuszają ten kierunek zmian - wyjaśniono.

 

Z kolei na temat obecnej sytuacji na rynku węgla zarząd mówił: Po wiosennym negatywnym przesileniu w zakresie drastycznego spadku popytu na miał energetyczny obserwujemy znaczący jego wzrost. Producentom węgla pomaga również osłabienie złotego, po decyzji RPP. Spadek konkurencyjności importu węgla idzie w parze ze wzrostem konkurencyjności producentów krajowych. Wysoki popyt na węgiel gruby i miały utrzyma się do wiosny, gdyż spadku produkcji krajowej nie da się uzupełnić tanim importem. Dodatkowo w związku z blokadą portów ukraińskich oraz całkowitym zaprzestaniem wydobycia w tamtejszych kopalniach, prognozujemy, że nasz sąsiad, pomimo trudności wewnętrznych, skupi z Polski zapasy. Granicą wielkości tych zakupów są możliwości polskiej infrastruktury przeładunkowej.

Perspektywy Grupy Bumech

- Czy będą opublikowane szacunkowe wyniki za trzeci kwartał 2023 roku? - pytał inwestor.

 

- Tak, będziemy kontynuować tę praktykę, jednakże w związku z drastycznie nietypowym pierwszym półroczem, audytorzy w ramach półrocznego przeglądu zalecili przygotowanie wielu nietypowych wycen i testów, co było w oczywisty sposób spowodowane ogromną zmiennością rynku - w ujęciu rdr. W oczekiwanym terminie publikacji prognoz ilość pozycji niepewnych przekraczała granicę dopuszczalnego błędu - odpowiedział zarząd.

 

Odnośnie celów produkcji węgla na ten rok w porównaniu do poprzedniego podano: Niestety cele produkcyjne i sprzedażowe, w związku z wiosenną wpadką i zbiegiem niekorzystnych czynników, nie zostaną osiągnięte. Dlatego na wiosnę wymyśliliśmy koncepcję z węglami grubymi oraz negocjowaliśmy sprzedaż eksportową już od momentu wiosennej blokady portu w Odessie czego efekty prezentowane są w chwili obecnej. Wolumenowo będzie słabiej, jednak nadrabiamy wysoką ceną grubych sortów i wysokim kursem dolara.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie