Chat with us, powered by LiveChat

LiveChat Software – czy dynamiczny wzrost wyników finansowych zostanie utrzymany?

Skomentuj artykuł
© vege - Fotolia.com

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat Grupy Kapitałowej LiveChat Software przygotowanym przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści:

  1. Profil działalności
  2. Analiza finansowa
  3. Plany strategiczne i ocena perspektyw
  4. Podsumowanie raportu

 

 

LiveChat Software

 

1. Profil działalności

LiveChat Software jest producentem oraz globalnym dystrybutorem usługi LiveChat – oprogramowania komunikacyjnego dla biznesu.


Zadaniem narzędzia LiveChat jest wsparcie lub zastąpienie tradycyjnych metod sprzedaży prowadzonych w przedsiębiorstwie. Aplikacja ta pomaga w bezpośrednim, szybkim i intuicyjnym kontakcie odwiedzających stronę internetową z pracownikami firmy, do której ta strona należy. Ponadto uzyskuje informacje o zachowaniu klientów na stronie internetowej, stanowiące atrakcyjne źródło wiedzy w procesie sprzedaży, obsługi i wsparcia klienta.


Produkt LiveChat oferowany jest w modelu SaaS (Software-as-a-Service – oprogramowanie jako usługa), który wymaga od klientów dokonywania stałych (miesięcznych, kwartalnych lub rocznych) i niskich w porównaniu do jednorazowego kosztu zakupu oprogramowania płatności abonamentowych, zapewniając Emitentowi relatywnie dużą przewidywalność przyszłych dochodów, wysoką skalowalność aplikacji, obniżenie kosztu pozyskania nowych klientów oraz kosztów serwisu i gwarancji, a także globalny zasięg oferowanych usług. LiveChat Software kieruje swoją ofertę głównie do średnich i małych przedsiębiorstw, jednak Spółka – poprzez dalszy rozwój produktu, wprowadzanie nowych funkcjonalności i poziomów cenowych – podejmuje także działania mające na celu dotarcie do podmiotów o większej skali działalności.


Grupa LiveChat Software sprzedaje swoje rozwiązania w więcej niż 130 krajach do ponad 13,7 tys. klientów, co daje Emitentowi pod tym względem trzecią pozycję na globalnym rynku usług typu live chat. Jak podaje LiveChat Software, biorąc pod uwagę liczbę klientów, udział w rynku aplikacji LiveChat wynosi 7,2 proc. Dla porównania: przodująca aplikacja LivePerson posiada udział na poziomie 21,9 proc., a druga w rankingu aplikacja – Zopim – 8,5 proc.

 

Źródło: Emitent.

 

Grupę Kapitałową LiveChat Software tworzy jednostka dominująca LiveChat Software S.A. oraz spółka zależna LiveChat Inc. z siedzibą w USA.


Podmiotem dominującym w Spółce Live Chat Software S.A., posiadającym łącznie 51 proc. jej akcji, jest porozumienie akcjonariuszy, które tworzą: Mariusz Ciepły (17,36 proc.), Maciej Jarzębowski (12,66 proc.), Jakub Sitarz (12,72 proc.) oraz Urszula Jarzębowska, Szymon Klimczak i Krzysztof Górski. Ponadto znaczącą liczbę akcji mają na swoich rachunkach fundusze inwestycyjne Tar Heel Capital OS LCC (13,61 proc.) oraz Copernicus Capital (13,17 proc.), natomiast udział pozostałych akcjonariuszy znajduje się na poziomie nieco ponad 22 proc.

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Emitenta.

 

2. Analiza finansowa

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

1-3Q 2015 r.*

1-3Q 2014 r.*

Przychody ze sprzedaży

37 426

22 502

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

25 229

16 152

Zysk netto

19 963

12 909

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

21 825

12 128

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

(1 848)

(1 200)

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

(18 283)

(9 528)

*Trzy pierwsze kwartały roku obrotowego, który rozpoczyna się 1 kwietnia i kończy 31 marca.

Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych raportów okresowych Emitenta.

 

Po trzech kwartałach bieżącego roku obrotowego skonsolidowane przychody ze sprzedaży LiveChat Software wyniosły 37,4 mln zł i były wyższe w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej o ponad 66 proc. Wysoka dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży to głównie efekt systematycznie rosnącej bazy abonenckiej. Obecnie wynosi ona około 13,7 tys. klientów, zwiększając się comiesięcznie w tempie ponad 300 firm netto (uwzględniając odejścia).

 

Źródło: Emitent.

 

W ostatnim czasie Emitentowi sprzyjała także aprecjacja kursu amerykańskiego dolara w stosunku do polskiego złotego. W tej walucie, za pośrednictwem jednostki zależnej LiveChat Inc., realizowana jest bowiem zdecydowana większość (około 95%) sprzedaży Grupy LiveChat Software (jednostka zależna LiveChat Inc. nabywa dostęp do systemu LiveChat od jednostki dominującej, który następnie odsprzedaje klientom końcowym w Stanach Zjednoczonych za cenę ustaloną przez Emitenta).

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie