Chat with us, powered by LiveChat

Polcolorit - Akcjonariusze mniejszościowi zwierają szyki i chcą zawiązać porozumienie

Skomentuj artykuł
© TL_Studio - Fotolia.com

Akcjonariusze mniejszościowi spółki Polcolorit S.A., w tym wielu członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych podjęło działania mające na celu zawiązanie Porozumienia akcjonariuszy mniejszościowych tej firmy. Warunkiem umownym jego powstania jest jednak zawarcie Umowy Porozumienia przez akcjonariuszy dysponujących akcjami stanowiącymi minimum 5% ogólnej liczby Głosów w Spółce. Inicjatywa jest konsekwencją działań podjętych przez Panią Barbarę Urbaniak-Marconi - głównego akcjonariusza Spółki, która w dniu 3 lipca br. ogłosiła wezwania do zapisywania się na sprzedaż pozostałych w obrocie giełdowym akcji Spółki. Działania zainicjowane przez akcjonariuszy mniejszościowych Polcolorit S.A. wspierać będzie Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.


Wzywający chce wycofać akcje z obrotu. Akcjonariusze są przeciwni


Zgodnie z informacjami zawartymi w treści wezwania po zakończeniu zapisów, Pani Barbara Urbaniak-Marconi zamierza wystąpić do Spółki z żądaniem zwołania walnego zgromadzenia Spółki celem powzięcia odpowiedniej uchwały umożliwiającej zniesienie dematerializacji akcji i wycofania ich z obrotu giełdowego. Akcjonariusze planujący zawiązać Porozumienie przeciwni są jednak takiemu rozwiązaniu. Już teraz sygnalizują aktywny udział w walnym zgromadzeniu i gotowość zaskarżenia ewentualnej uchwały o zniesieniu dematerializacji w sądzie. W ocenie uczestników Porozumienia, jak i Stowarzyszenia uchwała o zniesieniu dematerializacji nie tylko będzie bowiem sprzeczna z dobrymi obyczajami, ale również będzie prowadzić do pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych. Wobec tego Stowarzyszenie wspierać będzie również Porozumienie i akcjonariuszy mniejszościowych podczas obrad walnego zgromadzenia.


Jakie są uwagi akcjonariuszy mniejszościowych?


Akcjonariusze mniejszościowi Spółki przede wszystkim nie zgadzają się na próbę wycofania akcji z obrotu bez możliwości wyjścia z inwestycji na godziwych warunkach. Gotowi są dalej uczestniczyć w rozwoju Spółki, ale będącej uczestnikiem obrotu giełdowego. W ich ocenie ogłoszone wezwanie powinno służyć należytej ochronie interesu akcjonariuszy mniejszościowych. Tymczasem cena ustalona w wezwaniu odbiega w ocenie akcjonariuszy od ceny godziwej. Akcjonariusze przede wszystkim zwracają uwagę, iż wezwanie zostało ogłoszone w okresie, kiedy cena akcji Polcolorit S.A. oscylowała w okolicy historycznych minimów. Niemniej szczególnie istotnym czynnikiem są w tym przypadku jednak dane ze sprawozdań finansowych. Zgodnie z raportem okresowym Spółki za 1Q 2015 wartość aktywów netto przypadająca na jedną akcję Spółki wynosiła 5,43 zł. Tymczasem cena w wezwaniu została ustalona na poziomie 0,75 zł. Oznacza to, iż zaproponowano akcjonariuszom wyjście z inwestycji przy wskaźniku C/WK (cena do wartości księgowej) bliskim 0,14. Oznacza to, że cena w wezwaniu została ustalona na poziomie około 86% niższy od wartości aktywów netto przypadających na każdą akcję. Uwagę należy zwrócić także na wyraźnie lepszą sytuację ekonomiczną Spółki obserwowaną na przestrzeni ostatnich kwartałów. W 2014 r. Spółka wypracowała zysk z działalności operacyjnej nieco przekraczający poziom 2,1 mln zł. Na poziomie netto zysk przekroczył kwotę 0,05 mln zł. Tymczasem w 2013 r. obie pozycje były ujemne i wynosiły odpowiednio minus 3,6 mln zł oraz minus 6,1 mln zł. Co więcej istotnej poprawie uległy w 2014 r. również przepływy finansowe na poziomie operacyjnym. Osiągnęły one poziom 4,3 mln zł wobec nieco ponad 1 mln zł w 2013 r. W tym miejscu warto przypomnieć, że bardzo duże straty Spółka generowała nieprzerwanie od 2010 r. Ponowną poprawę wyników Spółka zanotowała także w 1Q 2015 r. wypracowując nie tylko wyższe przychody niż w analogicznym okresie 2014 r., ale także wyższy zysk netto (wzrost do poziomu 0,14 mln zł wobec 0,08 mln zł w 1Q 2014 r.).


Dane te nie tylko pokazują, że wezwanie zostało ogłoszone na poziomie bardzo istotnie niższym od wartości księgowej, ale także w okresie kiedy akcje notowane są w okolicy historycznych minimów, a Spółka po wielu latach niepowodzeń zaczęła generować dodatnie wyniki.


Postulaty akcjonariuszy mniejszościowych


Akcjonariusze mniejszościowi zwracają także uwagę, iż akcje Spółki od dłuższego czasu znajdują się w strefie niskiej płynności i są notowane w systemie jednolitym, co w istotnym stopniu wpływa zarówno na płynność akcji, zainteresowanie walorami, a w konsekwencji także ogranicza możliwość uzyskania efektywnej wyceny walorów na rynku giełdowym. Celem planowanego Porozumienia ma być m.in. przekonanie Zarządu do podjęcia działań zmierzających do powrotu akcji do notowań ciągłych, tj. do przystąpienia Spółki do Programu Wspierania Płynności. Akcjonariusze oczekiwać będą także poprawy polityki informacyjnej Spółki. Ponadto za cele przyszłe Porozumienie zamierza stawiać zapobieżenie ewentualnemu przymusowemu wykupowi akcji (a więc zrzeszenie akcjonariuszy dysponujących co najmniej 10% ogólnej liczby głosów w Spółce), zachowanie przez Spółkę statusu spółki publicznej celem umożliwienia kształtowania się płynnej wyceny akcji (w sytuacji kiedy większościowy akcjonariusz nie zapewni godziwych warunków wyjścia z inwestycji). Ponadto wśród swoich celów Porozumienie będzie stawiać zapewnienie ochrony i poszanowania praw akcjonariuszy mniejszościowych, zwiększenie roli akcjonariuszy mniejszościowych w akcjonariacie, a także zwiększenie wpływu akcjonariuszy mniejszościowych na skład rady nadzorczej Spółki.


Akcjonariusze nie zgadzają się z proponowaną ceną


Mając na uwadze w szczególności wymienione wcześniej argumenty, w ocenie akcjonariuszy mniejszościowych cena akcji zaproponowana w wezwaniu, mimo iż spełnia minimalne wymogi ustawowe, to nie odpowiada jednak wartości godziwej.  Również Zarząd Spółki w swoim stanowisku wobec wezwania nie odniósł się do tej kwestii. W stanowisku Zarządu znajdujemy jedynie odniesienie ceny do minimalnych wymogów ustawowych, a szkoda…
Wyznacznik ceny godziwej jest w ocenie Stowarzyszenia bardzo istotny. Wezwanie powinno bowiem chronić interesy akcjonariuszy spółki publicznej, przez umożliwieniu im zbycia akcji po godziwej cenie. Pamiętać należy, że akcje po zniesieniu dematerializacji utracą charakter łatwo zbywalnych i podlegających stałej wycenie, stąd tym bardziej czynnik ten staje się istotny. W ocenie Stowarzyszenia w przypadku Spółki wystarczająca ochrona akcjonariuszy mniejszościowych nie została zapewniona, a co najwyżej doszło do spełnienia minimalnych wymogów ustawowych, które mogą jednak implikować powstaniem przesłanek  do zaskarżenia uchwały o zniesieniu dematerializacji. Wzywający ustalając cenę w wezwaniu powinien ten aspekt uwzględnić.


Akcjonariusze gotowi na współpracę z Zarządem


Akcjonariusze mniejszościowi mając na uwadze zaistniałą sytuację oraz stawiane postulaty, deklarują otwartość na rozmowy z Zarządem, jak i głównym akcjonariuszem Spółki.  Zaangażowanie akcjonariuszy mniejszościowych w porozumienie jest jednak niezbędne dla próby realizacji postawionych celów. Stąd też jednym z głównych celów akcjonariuszy mniejszościowych będzie zrzeszenie wokół ewentualnego Porozumienia jak największej liczby akcjonariuszy. Kluczowe będzie m.in. wspólne osiągnięcie progu ponad 10% ogólnej liczby głosów, gdyż to pozwoli zapobiec ewentualnemu przymusowemu wykupowi akcji oraz istotnie ułatwi skorzystanie z regulacji prawnych chroniących akcjonariuszy mniejszościowych.


 Jak przystąpić do Porozumienia?


Porozumienie ma charakter otwarty i może do niego przystąpić każdy akcjonariusz Spółki. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych będzie wspierać tę inicjatywę. Realizacja celów potencjalnego Porozumienia zależna jednak będzie od aktywnej postawy i zainteresowania projektem samych inwestorów. Co istotne każdy akcjonariusz będzie mógł wystąpić z Porozumienia w każdym czasie poprzez złożenie oświadczenia Przedstawicielowi w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail.


Osoby zainteresowane inicjatywą mogą się zgłaszać przez 7 dni w tygodniu do organizatorów Projektu pod następującymi numerami telefonu i adresami email:
 Kuśnierek Kamil: kusnierek.kamil@gmail.com
 Andrzejewski Mariusz:  mariusz-1310@wp.pl oraz nr telefonu: 572484659 lub 793390705


Osoby zainteresowane, bądź wspierające inicjatywę mogą przyłączać się także do grupy na Facebooku stworzonej przez organizatorów planowanego Porozumienia:
https://www.facebook.com/groups/928773687165895/

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie