Chat with us, powered by LiveChat

Grupa BZ WBK – wyniki trzeciego największego banku w Polsce pod presją otoczenia

Skomentuj artykuł
© Photobank - Fotolia.com

Zapraszamy do zapoznania się z raportem analitycznym na temat Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK przygotowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści:

 1. Profil Spółki
 2. Akcjonariat
 3. Ocena jakości komunikacji Spółki z rynkiem
 4. Analiza i perspektywy sektora/branży – pozycja Spółki
 5. Analiza wyników finansowych
 6. Ocena perspektyw finansowych i plany rozwoju Spółki
 7. Analiza wskaźnikowa
 8. Analiza techniczna
 9. Podsumowanie raportu i wnioski

 

 

Bank Zachodni WBK

 

1. Profil Spółki

Bank Zachodni WBK S.A. to jeden z największych w Polsce banków uniwersalnych, oferujący pełen zakres usług na rzecz klientów indywidualnych, małych i średnich firm, a także dużych przedsiębiorstw. W palecie produktowej BZ WBK znajdują się między innymi rachunki bieżące/osobiste, produkty kredytowe, oszczędnościowo-inwestycyjne, rozliczeniowe, ubezpieczeniowe i kartowe. Ponadto Bank Zachodni WBK świadczy usługi zarządzania gotówką, obsługi płatności i handlu zagranicznego, operacji na rynku kapitałowym, pieniężnym, dewizowym i transakcji pochodnych, jak również prowadzi działalność gwarancyjną, maklerską i powierniczą.

 

W skład Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. wchodzi kilkanaście jednostek zależnych, których specjalistyczne produkty uzupełniają ofertę własną Emitenta. Wśród nich wymienić można między innymi:

 • BZ WBK TFI S.A. – jedno z największych i najstarszych towarzystw funduszy inwestycyjnych działających na polskim rynku, zarządzające majątkiem o łącznej wartości bliskiej 13 mld zł (według stanu z 31 grudnia 2014 roku);
 • BZ WBK Leasing S.A. – uniwersalny leasingodawca, który oferuje finansowanie szerokiej gamy środków trwałych;
 • BZ WBK Faktor Sp. z o.o. – świadcząca usługi faktoringu na finansowanie należności oraz na finansowanie zobowiązań.

Dodatkowo warto wspomnieć, że w lipcu 2014 roku Bank Zachodni WBK nabył akcje dające kontrolę nad Santander Consumer Bank S.A. – instytucji finansowej, która koncentruje swoją działalność na rynku consumer finance, czyli kredytów konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych oraz lokat dla klientów indywidualnych i korporacyjnych.

 

Historia Banku Zachodniego WBK sięga 2001 roku, kiedy to dokonana została fuzja Banku Zachodniego S.A. z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym S.A. Obecnie Grupa Kapitałowa BZ WBK S.A. jest częścią międzynarodowej Grupy Santander – będącej pod względem kapitalizacji rynkowej największym bankiem strefy euro i jedenastym bankiem na świecie, zatrudniającej łącznie ok. 185 tys. pracowników oraz obsługującej 117 milionów klientów na rynkach państw Europy, Ameryki Południowej i Ameryki Północnej.

2. Akcjonariat

Kapitał zakładowy Banku Zachodniego WBK S.A. wynosi 992.345.340 zł i dzieli się na 99.234.534 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 zł każda. Największym akcjonariuszem BZ WBK jest Banco Santander S.A., którego akcje uprawniają do wykonywania 69,41 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Walory Banku Zachodniego WBK na swoich rachunkach ma także wiele otwartych funduszy emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych, jednak poza Banco Santander S.A. udział jeszcze tylko jednej instytucji finansowej – ING OFE – przekracza próg 5 proc.

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów bieżących Emitenta.

3. Ocena jakości komunikacji Spółki z rynkiem

Jakość relacji inwestorskich Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK stoi na wysokim poziomie. Potwierdzeniem tego może być fakt, iż Emitent zakwalifikowany został do indeksu RESPECT, grupującego podmioty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które uznawane są za społecznie odpowiedzialne oraz posiadające najlepsze standardy w zakresie raportowania i komunikowania się z rynkiem. Raporty okresowe i korporacyjna strona Emitenta są przejrzyste oraz zawierają wszystkie niezbędne dla inwestorów informacje.

 

Zgodnie z treścią raportu rocznego Banku Zachodniego WBK w 2014 roku przedstawiciele Emitenta odbyli ponad 200 spotkań z inwestorami i analitykami oraz brali udział w ośmiu międzynarodowych konferencjach inwestorskich. W tym samym okresie, jak i w 2015 roku, BZ WBK był także obecny na konferencji WallStreet – największym tego typu wydarzeniu w Polsce, dedykowanemu głównie inwestorom indywidualnym.

 

Warto także zwrócić uwagę na oświadczenie Zarządu o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego. Wynika z niego, że Bank Zachodni WBK stosuje wszystkie zasady „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”, w tym między innymi jako jedna z niewielu spółek z polskiej giełdy umożliwia swoim akcjonariuszom wykonywanie prawa głosu na walnych zgromadzeniach online. Ciekawy może być również fakt, że zgodnie z przyjętą polityką informacyjną Emitenta Bank Zachodni WBK dokłada wszelkich starań, aby udzielać odpowiedzi na pytania zadawane przez inwestorów drogą mailową lub telefoniczną w nieprzekraczalnym terminie 48 godzin.

4. Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja Spółki

Pomimo stopniowo postępującego procesu konsolidacji sektora bankowego w Polsce (połączenie Nordea Bank z PKO BP, Santander Consumer Bank z BZ WBK, zakup BGŻ przez BNP Paribas), poziom jego koncentracji w porównaniu do innych europejskich krajów wciąż jest relatywnie niewysoki. Jak wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego[1], na koniec 2014 roku udział pięciu największych banków w aktywach sektora wynosił 48,5 proc., a dziesięciu największych banków 70 proc. W wyniku przejęć trzech banków komercyjnych oraz sześciu banków spółdzielczych liczba podmiotów prowadzących działalność bankową zmniejszyła się w ubiegłym roku do 631 w porównaniu do 640 rok wcześniej, w tym liczba banków komercyjnych obniżyła się do 38, a banków spółdzielczych do 565.

 

Na koniec 2014 roku udział w aktywach banków kontrolowanych przez zagranicznych inwestorów wyniósł 61,5 proc., co oznacza spadek o 1,7 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim okresem. Inwestorzy spoza Polski mieli pakiety dające kontrolę nad 28 bankami komercyjnymi oraz wszystkimi oddziałami instytucji kredytowych. Wśród nich dominującą rolę odgrywają podmioty z Włoch, Niemiec, Hiszpanii oraz Holandii (ich udział to łącznie ponad 40 proc.). Inwestorzy krajowi kontrolowali natomiast 10 banków komercyjnych oraz wszystkie banki spółdzielcze, z czego Skarb Państwa kontrolował 4 banki komercyjne. Biorąc pod uwagę coraz częściej pojawiające się doniesienia o zamiarach zakupu przez krajowe podmioty znaczących pakietów w bankach kontrolowanych obecnie przez zagranicznych inwestorów (przykładem mogą być plany PZU), można spodziewać się, że w najbliższym czasie udział krajowych inwestorów wciąż będzie rosnąć. Warto przy tym zwrócić uwagę, że gorącym zwolennikiem repolonizacji banków jest nowo wybrany prezydent, a także partia polityczna, która według publikowanych w mediach sondaży ma obecnie największe szanse na zwycięstwo w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Tym bardziej należy zatem przypuszczać, że proces ten będzie kontynuowany, a nawet może zostać zintensyfikowany.

 

Źródło: Raport o sytuacji banków w 2014 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2015.

 

W 2014 roku sektor bankowy wypracował najwyższy w historii zysk netto, który wyniósł 16,2 mld zł i był ok. 1 mld zł wyższy niż rok wcześniej. Poprawa wyników była możliwa dzięki zwiększeniu wyniku działalności bankowej oraz udanej kontroli kosztów działania, pomimo dość trudnych warunków panujących w otoczeniu zewnętrznym (obniżka stóp procentowych przez RPP, zmiana polityki rachunkowości w zakresie produktów bancassurance, obniżenie prowizji z tytułu opłat interchange). 

 

Pod względem bazy kapitałowej oraz płynności sytuacja w polskim sektorze bankowym jest dobra. Współczynniki kapitału podstawowego Tier I, kapitału Tier I oraz łączny współczynnik kapitałowy (będące powszechnie stosowanymi miarami w analizie adekwatności kapitałowej banków) kształtują się na poziomach przekraczających minimalne wymagania nowych regulacji europejskich (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku łączny współczynnik kapitałowy dla banków komercyjnych był na poziomie ponad 14,8 proc.). Podstawowe miary płynności pozostają względnie stabilne w długim okresie i utrzymują się na zadowalających poziomach (na koniec 2014 roku dodatnia luka płynności zwiększyła się rok do roku o 6,1 mld zł i wyniosła 162 mld zł, współczynnik płynności krótkoterminowej był natomiast na poziomie 1,47). Jednocześnie, za sprawą silnego przyrostu depozytów przy niewielkim przyroście kredytów, systematycznie zmniejsza się relacja kredytów do depozytów, która na koniec 2014 roku wynosiła już tylko 100,1 proc. (1,3 mld zł nadwyżki kredytów nad depozytami) w porównaniu do 103 proc. na koniec 2013 roku. 

 

Źródło: Raport o sytuacji banków w 2014 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2015.

 

Warto także zwrócić uwagę na opublikowane w październiku 2014 roku przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wyniki europejskiego przeglądu jakości aktywów oraz testów warunków skrajnych przeprowadzonych według stanu na 31 grudnia 2013 roku, które potwierdziły, że sektor bankowy w Polsce charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem środków klientów korzystających z ich usług. Zdecydowana większość spośród badanych banków (15 banków pokrywających 79 proc. aktywów sektora banków komercyjnych) istotnie przekroczyła bowiem oczekiwane poziomy współczynnika kapitału podstawowego Tier 1, zarówno z uwzględnieniem badania jakości aktywów, jak i testów warunków skrajnych (w scenariuszu bazowym i szokowym). Scenariusz szokowy zakładał m.in. wzrost kursu EUR względem PLN o 25 proc. (co odpowiadało kursowi CHF/PLN na poziomie 4,27), a także obniżenie tempa wzrostu PKB, wzrost bezrobocia, wzrost oprocentowania obligacji skarbowych, załamanie na rynku akcji i spadek cen mieszkań.

 

Źródło: Wpływ silnego osłabienia PLN względem CHF na stabilność polskiego sektora bankowego oraz sytuację finansową kredytobiorców, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2015.

 

BZ WBK był na koniec trzeciego kwartału 2014 roku trzecim co do wielkości bankiem w Polsce pod względem sumy bilansowej, kapitałów własnych, depozytów, kredytów oraz zysku brutto. Według danych z końca marca 2015 roku udział Emitenta na rynku kredytów wynosił 8,8 proc. oraz 8,9 proc. na rynku depozytów. Na ten sam moment łączna wartość aktywów krajowych banków komercyjnych działających z oddziałami zagranicznymi wyniosła blisko 1.427 mld zł, podczas gdy suma bilansowa Emitenta była na poziomie 131,4 mld zł (pod tym względem oznacza to udział Banku Zachodniego WBK na poziomie 9,2 proc.).

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie