Chat with us, powered by LiveChat

KRUK – lider polskiego rynku zarządzania wierzytelnościami kontynuuje dynamiczny rozwój

Skomentuj artykuł
© Andrey Burmakin - Fotolia.com

Pierwszy raport analityczny SII na temat spółki KRUK S.A. został opublikowany w czerwcu 2014 roku. Od tego czasu kurs akcji największej firmy rynku wierzytelności w Polsce wzrósł z okolic 90 zł do 160 zł notując wzrost o ponad 70%, a spółka została ogłoszona Giełdową Spółką Roku 2014 w rankingu Pulsu Biznesu. Dokonaliśmy ponownej analizy KRUK S.A., by sprawdzić, jak rozwinęła się ta firma w okresie ostatniego roku oraz odpowiedzieć na pytanie: Jakie nowe perspektywy ma przed sobą?

 

Raport ten jest również dostępny w formacie PDF

 

Aktualizacja raportu: KRUK

 

Spis treści:

 1. Przypomnienie najważniejszych informacji o Grupie KRUK
 2. KRUK na giełdzie od debiutu
 3. Analiza wyników finansowych i operacyjnych
 4. Inwestycje
 5. Otoczenie rynkowe
 6. Czynniki wpływające na przyszłe wyniki finansowe oraz strategia 2015-2019
 7. Aktualne wskaźniki KRUK S.A.
 8. Rekomendacje dla akcji Kruk S.A.
 9. Analiza techniczna

 

 

Przypomnienie najważniejszych informacji o Grupie KRUK

 

 • Grupa KRUK to największy podmiot na rynku zarządzania wierzytelnościami w regionie Europy Centralnej. Od 17 lat wyznacza standardy dla branży nie tylko w Polsce, ale i z sukcesem za granicą.
 • Najistotniejszym segmentem działalności Grupy jest zakup portfeli należności konsumenckich, hipotecznych i korporacyjnych na własny rachunek(przychód w 2014 roku w kwocie 442,4 mln zł). Drugi kluczowy segment działalności to usługi inkaso – odzyskiwania należności na zlecenie, przede wszystkim na rzecz banków i innych instytucji finansowych (przychód 31,7 mln zł).
 • Grupa KRUK świadczy również inne usługi jak gromadzenie i udostępnianie informacji gospodarczej poprzez RD ERIF BIG S.A. oraz oferowanie pożyczek gotówkowych dla klientów Grupy, które w 2014 roku wygenerowały łączny przychód 13,8 mln zł.
 • Od 2007 roku Grupa działa w Rumunii, gdzie również zajmuje wiodącą pozycję rynkową. W 2011 roku KRUK rozpoczął działalność w Czechach i na Słowacji, a w 2014 roku w Niemczech.
 • W 2014 roku Grupa KRUK zainwestowała w Polsce, Rumunii, Czechach oraz Słowacji 571 mln zł w 59 portfeli wierzytelności o wartości nominalnej 3,8 mld zł.
 • Od maja 2011 roku spółka KRUK S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kurs akcji Spółki od debiutu do końca kwietnia 2015 roku wzrósł ponad czterokrotnie.
 • KRUK jest dużym emitentem obligacji - dotychczas w ramach emisji dla inwestorów instytucjonalnych, Grupa KRUK wyemitowała obligacje o wartości nominalnej ponad 900 mln zł i wykupiła obligacje o wartości nominalnej ponad 440 mln zł.
 • KRUK stosuje unikatową strategię pro-ugodową nastawioną na współpracę i porozumienie z osobami zadłużonymi - klientami. Strategia ta ma na celu zachęcenie osób zadłużonych do podjęcia rozmów z KRUKiem oraz działań zmierzających do spłaty zadłużenia w ratach i wyjścia na finansową prostą.

 

Główne kierunki działania KRUKa przy realizacji strategii pro-ugodowej

 

Główne kierunki działania KRUKa przy realizacji strategii pro-ugodowej
Źródło: KRUK S.A.

 

 

KRUK na giełdzie od debiutu

 

Kurs akcji spółki od debiutu w 2011 roku wzrósł ponad czterokrotnie (na zamknięciu w dniu 19. maja 2015 roku wyniósł 165,50 zł). Jest to wynikiem systematycznej poprawy osiąganych wyników finansowych – średnioroczny wzrost zysku netto od 2010 roku wyniósł 45%, przy utrzymaniu wysokiego poziomu ROE w przedziale 23-28%.

 

 

2011

2012

2013

2014

1 kw. 2015

Średnioroczny

wzrost

Zmiana
`10/`14

EPS (w zł)

4,03

4,80

5,77

8,95

2,96

41,7%

282,5%

Wzrost EPS

72,2%

19,1%

20,2%

55,1%

-

-

-

ROE kroczące*

27,9%

25,6%

23,5%

25,9%

25,5%

-

-

Zysk netto

(w mln zł)

66,4

81,2

97,8

151,8

50,6

45,5%

320,5%

Źródło: Sprawozdania finansowe KRUK S.A. za lata 2011 - 2015

 

Notowania akcji KRUK S.A.  w okresie maj 2011 r. - maj 2015 r.

 

Notowania akcji KRUK S.A. w okresie maj 2011 r. – maj 2015 r.

 

Analiza wyników finansowych i operacyjnych

 

KRUK działa obecnie na pięciu rynkach. W Polsce jest liderem rynku, gdzie od 2000 roku prowadzi działalność inkaso, a od 2003 roku nabywa również portfele na własny rachunek. Od 2007 roku prowadzi działalność w Rumunii, gdzie także jest liderem rynku. Od listopada 2011 roku działa w Czechach, od sierpnia 2012 roku na Słowacji, a od sierpnia 2014 roku w Niemczech. Poniżej prezentujemy wyniki finansowe grupy kapitałowej za lata 2013 i 2014 oraz za okres pierwszego kwartału 2014 i 2015 roku.

 

Wyniki finansowe

 

Wybrane elementy sprawozdania finansowego Grupy KRUK

(tys. zł)

2014

2013

Dynamika

r/r

I kw. 2015

I kw. 2014

Dynamika

r/r

Przychody ze sprzedaży, w tym

487 920

405 611

20%

133 233

120 117

11%

- przychody z nabytych portfeli

442 374

355 733

24%

121 386

109 117

11%

- przychody z usług windykacyjnych

31 729

39 933

-21%

7 994

7 603

-5%

- pozostałe przychody

13 817

9 945

39%

3 006

4 243

41%

Zysk operacyjny

208 161

152 945

36%

60 701

51 438

18%

EBITDA gotówkowa

488 986

344 268

42%

129 488

98 810

31%

Zysk brutto

152 838

98 487

55%

49 929

39 084

28%

Zysk netto

151 736

97 625

55%

50 596

39 967

27%

Przepływy z działalności operacyjnej

-61 729

-37 181

-

51 431

78 823

-35%

Przepływy z działalności inwestycyjnej

-7 776

-7 527

-

274

-737

-

Przepływy z działalności finansowej

104 792

37 237

181%

-84 093

-44 160

-

Źródło: KRUK S.A.

 

KRUK konsekwentnie już od wielu okresów poprawia zarówno poziom generowanych przychodów ze sprzedaży, jak również poziom zysku netto. Rok 2014 był rekordowy i zakończył się dla spółki wynikiem netto w kwocie 151,7 mln zł wobec 97,6 mln zł rok wcześniej. W tym czasie przychody wzrosły o 20% i wyniosły 487,9 mln zł. Dobrym narzędziem do oceny efektywności działalności i zdolności generowania gotówki przez KRUKa jest tzw. EBITDA gotówkowa. Jest ona obliczana, jako wynik EBITDA powiększony o spłaty na pakietach własnych i pomniejszony o przychody z windykacji pakietów własnych. Jej wartość wykazuje tendencję rosnącą - w pierwszym kwartale 2015 roku wyniosła 129,5 mln zł i była o 31% wyższa, niż w analogicznym kwartale roku ubiegłego. Wartość EBITDA-y gotówkowej można odnosić też do określenia siły zakupowej, kondycji finansowej, zdolności obsługi długu czy też określenia zdolności kredytowej.

 

EBITDA gotówkowa oraz marża EBITDA-y gotówkowej
w okresie I kw. 2013 – I kw. 2015

 

EBITDA gotówkowa oraz marża EBITDA-y gotówkowej w okresie I kw. 2013 – I kw. 2015
Źródło: KRUK S.A.

 

 

Dodatni wpływ na EBITDA-ę gotówkową KRUKa mają rosnące spłaty z pakietów wierzytelności własnych. W całym 2014 roku firma odnotowała rekordowy poziom spłat z nabytych portfeli, tj. 711,8 mln zł wobec 537,7 mln zł rok wcześniej.

 

W I kw. 2015 roku KRUK zanotował 50,6 mln zł zysku netto (wzrost o 27% r/r) oraz 133,2 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 10,9%). W okresie tym ponownie wysoki poziom osiągnęły spłaty w własnych portfeli wierzytelności, które wyniosły 187,2 mln zł, co oznacza wzrost o 22% wobec porównywalnego okresu rok wcześniej. Nakłady inwestycyjne na zakup portfeli wierzytelności w Polsce i za granicą w pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniosły 44,9 mln zł, a wartość nominalna nabytych wierzytelności wyniosła 511 mln zł. Uzyskana średnia cena to 8,8%, względem 15,1% w całym 2014 roku i 9,7% w 2013 roku. Wartość nominalna posiadanych przez spółkę portfeli wierzytelności na koniec I kw. 2015 roku wyniosła 22,2 mld zł.

Bilans

Wybrane elementy bilansu Grupy KRUK S.A. (tys. zł)

31.03.2015 r.

31.03.2014 r.

Aktywa

1 457 275

1 423 020

 Rzeczowe aktywa trwałe

19 676

21 385

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

38 157

69 184

 Inwestycje w pakiety wierzytelności i pożyczki

1 352 222

1 287 044

 Pozostałe należności

16 808

16 863

Kapitał własny

637 916

458 823

Zobowiązania

819 359

964 197

 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

21 616

280 694

 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

28 890

24 014

 Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz inne zobowiązania finansowe

766 324

658 400

Suma bilansowa

1 457 275

1 423 020

Źródło: KRUK S.A.

 

Wysokie inwestycje w portfele wierzytelności widać w bilansie Grupy. Pozycja Inwestycje w pakiety wierzytelności i pożyczki na koniec 1 kwartału 2015 roku wyniosła 1,35 mld złotych i stanowiła prawie 93 proc. sumy bilansowej.

 

W ciągu badanego roku suma bilansowa zwiększyła się niewiele, bo o 2,4%. To, co jest najbardziej istotne, KRUK zwiększył udział kapitałów własnych pokrywających majątek spółki z 32% do 44%. Zmniejszeniu uległ z kolei stan kapitału obcego z 964,2 mln zł do 819,4 mln zł. W strukturze aktywów wzrósł udział inwestycji w pakiety wierzytelności i pożyczki o 65,2 mln zł do 1 352 mln zł. Zmniejszeniu uległ natomiast stan środków pieniężnych i ekwiwalentów, a na koniec marca 2015 roku spółka posiadała ich 38,1 mln zł. Stan długu netto wyniósł 728,2 mln zł i w kontekście kowenantów pozwala na dalszy istotny rozwój poprzez inwestycje. Poniżej tabela z podstawowymi wskaźnikami długu KRUKa:

 

Wybrane wskaźniki

zadłużenia

Dług netto
/EBITDA

Dług netto
/EBITDA got.

Dług netto/
Aktywa netto

Dług netto/
Aktywa

KRUK S.A.

3,2

1,4

1,1

0,5

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań finansowych KRUK S.A.

 

Na koniec marca tego roku spółka posiadała dostępne linie kredytowe o wartości 440 mln złotych, z czego poziom wykorzystana wyniósł 67% tej kwoty. Zarząd firmy w maju br. podjął uchwały w sprawie emisji obligacji prywatnych oraz publicznych o wartości nominalnej odpowiednio 100 i 20 mln zł. Oprocentowanie obligacji w emisji publicznej jest stałe i wyniesie 4,5% w skali roku. Środki zostaną wykorzystane do finansowania działalności podmiotów z Grupy KRUK, w tym przede wszystkim na nabywanie nowych portfeli wierzytelności.

Inwestycje

Na inwestycje w nowe portfele w 2014 roku KRUK wydał 571 mln zł, kupując za tę cenę wierzytelności o wartości nominalnej 3,77 mld złotych, co oznaczało wzrost o 55% w ujęciu rok do roku. Poczyniono również kroki w kierunku dywersyfikacji bazy posiadanych portfeli wierzytelności, nabywając, oprócz portfeli konsumenckich i korporacyjnych, pierwsze duże portfele wierzytelności hipotecznych od Getin Noble Banku oraz BZ WBK – wartość inwestycji w 2014 roku w dwa największe portfele hipoteczne wyniosła odpowiednio 230 oraz 70 mln złotych.

 

Po zakończeniu I kw. 2015 roku spółka informowała o kontynuacji swojej aktywności na rynku zakupów portfeli wierzytelności – w kwietniu 2015 roku nabyła największy w historii rynku rumuńskiego portfel wierzytelności konsumenckich od Pireaus Bank z nakładami 50 mln zł oraz wartością nominalną 761 mln zł. W maju br. spółka nabyła również portfel od Santander Consumer Banku w Polsce, z nakładami 48 mln zł i wartością nominalną 317 mln zł.

 

Nabyte portfele wierzytelności KRUKa w liczbach

(mln zł)

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

I kw. 2015 r.

Wartość nominalna zakupionych portfeli

4 469

3 585

3 791

3 776

511

Wartość nominalna zakupionych portfeli narastająco

10 542

14 126

17 917

21 693

22 204

Nakłady na portfele

569

309

367

571

45

Spłaty z portfeli własnych

341

451

538

712

187

Skumulowane spłaty z portfeli własnych

954

1 405

1 943

2 655

2 842

Źródło: KRUK S.A.

 

Poniżej prezentujemy wartość nakładów dokonanych na zakup portfeli wierzytelności w ostatnich latach oraz wartość spłat z nabytych portfeli.

 

Nakłady na portfele / Spłaty
Źródło: KRUK S.A.

 

Tak jak już wcześniej wspomniano, KRUK kontynuuje dywersyfikację geograficzną swojej działalności poprzez nabywanie portfeli wierzytelności w Rumunii, Czechach, na Słowacji oraz w Niemczech. Przedstawiciele spółki zapowiadają kontynuację tej polityki. Zarząd informował, że w 2015 roku zamierza przeznaczyć istotną kwotę na nowe inwestycje.

Otoczenie rynkowe

W roku 2014 w Polsce skokowo wzrosła podaż portfeli wierzytelności konsumenckich i hipotecznych. Ich wartość wyniosła 13,4 mld zł wobec 9,4 mld zł w 2013 roku. Nakłady inwestycyjne wyniosły w tym czasie 2,1 mld zł, a więc były blisko dwukrotnie wyższe wobec roku porównywalnego. Średnia cena będąca procentem wartości nominalnej wyniosła w zakończonym roku 15%. W Rumunii podaż portfeli wierzytelności konsumenckich był na zbliżonym poziomie wobec lat 2010-2013. Również poziom nakładów inwestycyjnych na tym rynku pozostawał w ostatnim roku na stabilnym poziomie (0,2 mld zł). Odnotowano wzrost średniej ceny tego rodzaju wierzytelności, która wyniosła 11%. W 2014 roku otworzył się za to rynek wierzytelności hipotecznych oraz korporacyjnych – odpowiednio były to wartości 1,8 mld zł oraz 5,1 mld zł.

 

Rynek portfeli wierzytelności w Polsce i w Rumunii w latach 2007-2014

 

Rynek portfeli wierzytelności w Polsce i w Rumunii w latach 2007-2014
Źródło: KRUK S.A.

 

Na rynku czeskim oraz słowackim w ubiegłym roku, łączna wartość nakładów na portfele konsumenckie wyniosła około 0,2 mld zł, przy wartości nominalnej portfeli na poziomie 1 mld zł. Średnia cena oscylowała wokół 19%, czyli na poziomie zbliżonym do dwóch poprzednich lat.


Wartość nominalna spraw detalicznych przekazanych do inkaso w Polsce wyniosła 9,0 mld zł wobec 9,7 zarówno w roku 2013 i 2012. Banki kontynuowały tym samym trend przesunięcia z segmentu inkaso do sprzedaży wierzytelności, co jest dobrym sygnałem dla spółki. Z kolei w Rumunii rynek inkaso lekko wzrósł - jego wartość wyniosła 4,6 mld zł wobec 4,4 mld zł i 2,7 mld zł w latach odpowiednio 2013 – 2012.


Spełnia się scenariusz, o którym spółka mówiła kilka miesięcy temu. Banki w Polsce, Rumunii, w Czechach i na Słowacji planują kontynuację wysokiej podaży portfeli wierzytelności. Na rynku jest kilka dużych transakcji oraz sporo mniejszych, których finalizacja ma nastąpić do końca tego roku. KRUK deklaruje, że nie zwalnia – bierze udział w każdym przetargu i cały czas mam miejsce na bilansie na kolejne portfele. Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych na koniec 1 kwartału 2015 roku pozostawał na niskim poziomie i wyniósł 1,1.


W ocenie zarządu, aktualna sytuacja gospodarcza i finansowa w Polsce pozytywnie wpływają na rozwój spółki. Bezrobocie spada, a realne dochody rosną, dzięki czemu osoby zadłużone w większym stopniu są w stanie regulować swoje zaległe zobowiązania. Przekłada się to na rosnące spłaty. Z drugiej strony stopy procentowe utrzymują się na rekordowo niskim poziomie, co obniża koszty obsługi zadłużenia Grupy.

Czynniki wpływające na przyszłe wyniki finansowe oraz strategia 2015-2019

Spółka realizuje obecnie założenia zawarte w strategii na lata 2015-2019. Celem strategicznym jest osiągnięcie pozycji jednej z trzech największych firm zarządzających wierzytelnościami w Europie pod względem generowanego zysku netto. KRUK zamierza to osiągnąć poprzez:

 

1. Ekspansję w przekroju geograficznym i produktowym

KRUK planuje rozwijać obecne linie biznesowe oraz nowe, w krajach, gdzie obecnie prowadzi działalność, jak również na kolejnych rynkach zagranicznych. Głównie zamierza umocnić swoją pozycję na rynku zakupów niezabezpieczonych wierzytelności konsumenckich, zakupu i windykacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie oraz nieregularnych wierzytelności korporacyjnych. Nadal będzie też rozwijać biznes inkasa oraz usługi pożyczek i informacji gospodarczej. W zakresie kontynuowania ekspansji na nowe rynki, w bliskim kręgu zainteresowania są takie kraje jak Hiszpania, Włochy, Portugalia i Wielka Brytania.

 

Obecny zakres działalności KRUKa na rynkach zagranicznych

 

Obecny zakres działalności KRUKa na rynkach zagranicznych
Źródło: KRUK S.A.

 

2. Doskonalenie efektywności zarządzania nabytym portfelem

Na koniec 1 kwartału 2015 roku KRUK zarządzał portfelem wierzytelności, którego łączna wartość nominalna w momencie nabycia wyniosła 22,2 mld zł. Dlatego spółka w dalszym ciągu będzie skupiać się na zwiększeniu dotarcia do osób zadłużonych z nabytego dotychczas portfela. Aby doskonalić efektywność operacyjną, nadal będzie dążyła do rozwoju zarządzania procesowego, rozwoju sieci doradców terenowych oraz zwiększania skuteczności komunikacji marketingowej.

 

3. Doskonalenie wycen portfeli i analiz operacyjnych

Nieodłącznym procesem przy nabywaniu kolejnych portfeli jest też doskonalenie ich wycen i analiz operacyjnych. W tym zakresie spółka planuje pogłębienie doświadczeń poprzez doskonalenie statystycznych modeli wycen portfeli wierzytelności oraz doskonalenie modeli scoringowych i prognostycznych.

 

4.Nowy biznes

KRUK zidentyfikował, że źródłem jej sukcesu biznesowego jest jej kultura organizacyjna i kompetencje w obszarach takich jak np. zarządzanie ludźmi, operacje masowe, analiza statystyczna, zarządzanie finansami i ryzykiem i marketing. Czynniki te są niezależne od branży zarządzania wierzytelnościami i dlatego Grupa KRUK planuje w horyzoncie roku 2019 wejście w nowe, komplementarne przedsięwzięcia w sektorze finansowym na rynku polskim. Jak dotąd spółka nie podała szczegółów w tym zakresie.

Realizacja strategii

Na rynku niemieckim pierwszy zakup wierzytelności może odbyć się już w najbliższych miesiącach. Przedstawiciele firmy dostrzegają duży potencjał w podaży wierzytelności z niemieckiego rynku bankowego oraz e-commerce, który charakteryzuje się dużym odsetkiem odroczonych płatności za towary.

 

W ramach procesu ekspansji zagranicznej KRUK zamierza w najbliższym czasie zintensyfikować także działalność na rynku włoskim i hiszpańskim, nawiązując pierwsze kontakty z kontrahentami na tych rynkach.

 

Aktualne wskaźniki KRUK S.A.

Poniżej prezentujemy wybrane wskaźniki dla Grupy KRUK dla wyników finansowych z ostatnich czterech kwartałów.

 

Wybrane wskaźniki i dane finansowe Grupy KRUK S.A.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

0,56

Dług netto

728,2 mln zł

Dług netto/EBITDA gotówkowa

1,4

Dług netto/kapitał własny

1,1

ROE

25,5%

Rentowność netto

32,4%

C/Z

17,6

C/WK

4,5

Kapitalizacja (14.05.2015)

2 853 mln zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych finansowych KRUK S.A.

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia wynoszący 0,56 oznacza, że kapitał obcy finansuje blisko połowę majątku. Jak już wcześniej wspomniano relacja ta poprawiła się na korzyść większego udziału kapitału własnego w sumie bilansowej. Wartość długu netto zwiększyła się wobec poprzedniego roku do 728 mln zł z 589 mln zł, ale jego relacja do rocznego zysku na poziomie EBITDA gotówkowa spadł do 1,4 z 1,6. Większy poziom nominalnego zadłużenia dłużnego pozwala spółce zwiększać skalę działalności (m.in. kupować kolejne portfele wierzytelności), a tym samym generować większe zyski. Wskaźnik rentowności kapitałów własnych wyniósł na koniec marca 2015 roku 25,5% i był na takim samym poziomie jak rok wcześniej. Zwiększyła się z kolei rentowność netto do 32,4% z 27,4%. Kapitalizacja KRUK S.A. wyniosła na dzień 14 maja 2015 roku 2 853 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 70% w ciągu roku. Przy cenie 165 zł za jedną akcję wskaźniki rynkowe C/Z przyjmuje wartość 17,6, a C/WK 4,5.


Dla porównania wartości wskaźników rynkowych poniżej zaprezentowano wskaźniki dla zagranicznych spółek z grupy porównawczej z branży.

 

Spółki z branży

P/E LTM

P/BV

EV/
EBITDA got.

ROE (dla 2014 roku)

Arrow Global Group PLC

14,4

3,5

8,7

24%

Intrum Justitia AB

17,2

5,9

8,2

34%

PRA Group

14,8

3,5

4,4

20%

Hoist Finance

38,0

2,6

7,3

16%

KRUK S.A.

16,4

4,2

6,9

26%

Źródło: Prezentacja inwestorska KRUK S.A. za I kw. 2015, raporty finansowe poszczególnych spółek

 

Pod względem wskaźnika P/E LTM KRUK plasuje się na zbliżonym poziomie do Arrow Global Group, Intrum Justitia AB oraz PRA Group. Jedynie wskaźnik ten dla Hoist Finance ma znacznie wyższą wartość. W zakresie P/BV tylko Intrum Justitia AB ma obecnie wyższy wskaźnik (5,9) od polskiej spółki (4,2), co wynika z faktu, że istotną część aktywów KRUKa stanowią nabyte portfele wierzytelności. Z kolei pod względem ROE dla roku 2014 KRUK wypada gorzej tylko od Intrum Justitia AB. Jeśli chodzi o wskaźnik EV do EBITDA-y gotówkowej, KRUK wypada najkorzystniej spośród spółek europejskich, a z grupy porównawczej niżej wyceniana jest tylko PRA Group.

Rekomendacje dla akcji Kruk S.A.

Data rekomendacji

Cena docelowa 1 akcji

Zalecenie

Instytucja

Kwiecień 2015

158 zł

neutralnie

DI Investors

Marzec 2015

141 zł

trzymaj

Erste Group

Luty 2015

148 zł

kupuj

Trigon DM

Styczeń 2015

140,61 zł

kupuj

dr. Kalliwoda Equity Research

Styczeń 2015

143,1 zł

kupuj

mBank

Źródło: PAP

 

Obserwując w ostatnich latach wydawane rekomendacje wraz z aktualizacjami w czasie ceny docelowej dla akcji KRUK S.A. widoczny jest trend ich cyklicznego podnoszenia.

Analiza techniczna

Prezentowany poniżej wykres notowań akcji KRUK S.A. jednoznacznie wykazuje trend wzrostowy. Został on zapoczątkowany w grudniu 2012 roku. Od początku bieżącego roku można nawet wyznaczyć linię przyspieszonego trendu wzrostowego, która zaprowadziła akcje na kolejne nowe szczyty – ponad poziom 165 zł.

Trudno na teraz znaleźć znaki mogące oznaczać zakończenie trendu wzrostowego. Wsparcia można wyznaczyć na poziomie około 150 zł, a następnie na głównej linii trendu przebiegającej obecnie na poziomi 120 zł.

 

KRUK S.A. - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

 

 

Rafał Irzyński

Główny analityk SII

rirzynski@sii.org.pl

 --

Autorzy niniejszej opinii nie są powiązani w żaden sposób z Emitentem. Inwestor powinien mieć na uwadze, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy SII świadczyło usługi z zakresu relacji inwestorskich spółce KRUK S.A. Stowarzyszenie nie wyklucza także w przyszłości złożenia oferty świadczenia podobnych usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie.

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy i analiz.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie