Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czy warto czytać sprawozdanie zarządu, czyli wprowadzenie do wykładu na konferencji WallStreet

© Sergey Nivens - Fotolia.com

Sprawozdanie zarządu to niezwykle istotny element rocznego sprawozdania finansowego spółki giełdowej. Jak pokazuje praktyka sprawozdanie zarządu może stanowić nawet 55% całego sprawozdania, a jego objętość – to nawet 156 stron. Czy warto czytać sprawozdanie zarządu? Odpowiedź nie jest taka prosta i oczywista.

 

Sprawozdanie zarządu – czyli co?

 

Powszechnie używane określenie „sprawozdanie zarządu” – co do zasady – odnosi się do określonego w ustawie o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zmianami) – w art. 49 – „sprawozdania z działalności jednostki”. Określenie „sprawozdanie zarządu” używane jest przede wszystkim w języku potocznym. W praktyce pojawia się również rozbudowana potoczna nazwa tj. „sprawozdanie zarządu z działalności jednostki”.

 

W przypadku rynku publicznego oficjalnym określeniem dla sprawozdania zarządu jest „sprawozdanie z działalności emitenta” – co wynika z zapisów rozporządzania Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz.U z 2014 r. poz. 133).

 

Bez względu na to jak nazwiemy ten element sprawozdania – używając określenia „sprawozdanie zarządu” – każdy aktywny uczestnik rynku kapitałowego wie o czym dokładnie mowa.

 

Dużo czy mało?

 

Statystycznie – a badania przeprowadziłem na potrzeby mojego wykładu podczas Konferencji WallStreet 19 – sprawozdanie zarządu to – zależnie od spółki – ok 25-35%, czyli 1/3 – 1/4 rocznego sprawozdania, co przekłada się na ok 50-70 stronicowe sprawozdanie – w mniejszych podmiotach i ok 80-120 stronicowe – w przypadku dużych spółek. Gdyby przyjąć, że średnie zawierało by 60 stron (60 stron jednostkowe i 60 stron skonsolidowane) to łączna ilość stron wszystkich sprawozdań dla rynku podstawowego wyniosła by ponad 50 tys. stron, a dla rynku New Connect zapewne ok 20 tys. stron. Czyli odpowiednio 100 i 40… ryz papieru. A szybkie przeczytanie zajęło by… około 50 godzin.

 

Sprawozdanie zarządu jako element raportu rocznego

 

Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności jednostki jest dołączane do sprawozdania finansowego, a więc nie stanowi jego integralnej części.


Inaczej wygląda sprawa w przypadku rocznych raportów spółek giełdowych. I to zarówno tych raportów spółek na NewConnect, jak i na rynku głównym. Zgodnie z regulacjami obowiązującymi spółki giełdowe – sprawozdanie zarządu (emitenta) jest obowiązkowym elementem raportu rocznego, zarówno jednostkowego, jak i skonsolidowanego.


Dodatkowo spółki z rynku podstawowego sporządzają sprawozdanie zarządu dla raportów półrocznych.


Nie sporządza się natomiast sprawozdania zarządu dla pozostałych sprawdzań śródrocznych tj. półrocznych (dla rynku NewConnect), kwartalnych (dla rynku głównego i rynku NewConnect) i miesięcznych (dla rynku NewConnect).


Terminy przekazywania sprawozdania zarządu są analogiczne jak w przypadku raportów rocznych i/lub półrocznych.

 

Co zawiera sprawozdanie zarządu?

 

Kluczową sprawą, aby odpowiedzieć sobie na pytanie postawione w tezie – czy warto czytać sprawozdanie zarządu – jest pokazania jakie informacje muszą być w nim przedstawiane.


Próba pokazania pełnego zakresu obowiązkowych informacji oznaczałaby konieczność „przekopiowania” dość obszernego przepisu prawa – w szczególności jeżeli chodzi o spółki z rynku podstawowego. Na rynku New Connect sprawozdanie zarządu jest odrobinę „łatwiejsze”.


Dlatego też postaram się w formie tabelarycznej – i uproszczonej – zaprezentować co musi zawierać sprawozdanie zarządu

 

Sprawozdanie zarządu - Rynek NewConnect
Podstawa sporządzania: Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu (Regulamin ASO), załącznik nr 3 - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (dostępny na stronie www.newconnect.pl)
Częstotliwość sporządzania: 1x do roku – jednostkowe i skonsolidowane (jeżeli jednostka sporządza sprawozdanie skonsolidowane)
Zakres dla sprawozdań jednostkowych
 • regulacje zawarte w ustawie o rachunkowości (art. 49, ust 2-3)
 • opis zasad ładu korporacyjnego
Zakres dla sprawozdań skonsolidowanych
 • regulacje zawarte w ustawie o rachunkowości (art. 49, ust 2-3 oraz art. 55, ust. 2 zdanie drugie)
 • opis zasad ładu korporacyjnego
 • dodatkową charakterystykę grupy kapitałowej, której zakres określono w pkt 7.3 regulaminu ASO tj: 1) charakterystykę struktury aktywów i pasywów bilansu 2) zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe 3) opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych 4) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta 5) charakterystykę polityki w zakresie kierunków rozwoju grupy kapitałowej 6) opis istotnych pozycji pozabilansowych

 

 

Sprawozdanie zarządu - Rynek Główny
Podstawa sporządzania: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Częstotliwość sporządzania: Sprawozdanie roczne oraz sprawozdanie półroczne – jednostkowe i skonsolidowane (jeżeli jednostka sporządza sprawozdanie skonsolidowane)
Zakres dla rocznych sprawozdań jednostkowych (par. 91 rozporządzania)
 • regulacje zawarte w ustawie o rachunkowości (art. 49, ust 2-3)
 • omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność emitenta i osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a także omówienie perspektyw rozwoju działalności emitenta przynajmniej w najbliższym roku obrotowym
 • opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na nie narażony
 • opis zasad ładu korporacyjnego
 • wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej
 • obszerną charakterystykę działalności w podziale na działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową; bankową; ubezpieczeniową; leasingową; inwestycyjną; jednostki samorządu terytorialnego.
Zakres dla skonsolidowanych sprawozdań rocznych (par. 92 rozporządzania)
 • podstawowy zakres jak dla sprawozdania jednostkowego
 • szczegółową charakterystykę grupy kapitałowej
Zakres dla półrocznych sprawozdań jednostkowych (par. 89 rozporządzania) i skonsolidowanych (par. 90 rozporządzania)
 • opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego,
 • wybrane informacje prezentowane w raporcie kwartalnym (opis grupy kapitałowej, wskazanie zmian w strukturze jednostki, stanowisko zarządu odnośnie publikowanych prognoz wyników, wskazanie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, zestawienie stanu posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, informacje o istotnych transakcjach z podmiotami powiązanymi, inne informacje, które są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz informacje, które są istotne dla oceny emitenta w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału)

 

Informacji jakie spółki muszą zaprezentować w sprawozdaniu zarządu – jest naprawdę dużo!

 

Jak wyglądają sprawozdania zarządu w praktyce – i co ciekawego „piszą” w nich spółki – o tym będzie mowa podczas mojego wykładu. Zapraszam podczas Konferencji WallStreet 19, w sobotę 30 maja 2015 r., godz. 9.00. Do zobaczenia!

 

Piotr Rybicki, NadzórKorporacyjny.plPiotr Rybicki

Biegły rewident, specjalizuje się w finansach korporacyjnych, sprawozdawczości, nadzorze właścicielskim oraz rachunkowości kreatywnej. Posiada doświadczenie jako wiceprezes zarządu ds. finansowych w spółce giełdowej, zasiada w radach nadzorczych. Przeprowadził ponad 500 specjalistycznych szkoleń oraz opublikował ponad 400 specjalistycznych publikacji. Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych, inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza”, Wiceprezes Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Prezes Zarządu NadzórKorporacyjny.pl Sp. z o.o.