Chat with us, powered by LiveChat

Raport IPO Wirtualna Polska - właściciel jednego z najpopularniejszych portali internetowych w Polsce

Skomentuj artykuł

Zapraszamy do zapoznania się z raportem IPO na temat spółki Wirtualna Polska Holdnig S.A., który został przygotowany przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

 

W raporcie m.in.: przewidywany harmonogram oferty, profil spółki, struktura oferty publicznej, wykorzystanie środków z IPO, akcjonariat przed i po ofercie, strategia rozwoju, czynniki ryzyka, wyniki finansowe, wybrane wskaźniki, atrakcyjność oferty w oczach analityków i zarządzających.

 

Przewidywany harmonogram oferty

Do 14 kwietnia 2015 roku

Publikacja ceny maksymalnej – 37 zł, rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

15-22 kwietnia 2015 roku

Okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych

23 kwietnia 2015 roku

Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

Nie później niż 24 kwietnia 2015 roku

Opublikowanie ostatecznej ceny i liczby akcji oferowanych w ramach oferty

24-28 kwietnia 2015 roku

Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych

30 kwietnia 2015 roku

Przydział akcji oferowanych

Około 8 maja 2015 roku

Zakładany pierwszy dzień notowania akcji i praw do akcji na GPW

 

Profil spółki 

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem wielu znanych portali internetowych, w tym jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych (poruszających wiele tematów z różnych dziedzin) – Wirtualna Polska. Grupa prowadzi jeszcze jeden portal horyzontalny – o2, oraz wiele portali wertykalnych (dotyczących jednej branży tematycznej), w tym w szczególności:

 

 • o tematyce biznesowej – Money.pl oraz Biztok,
 • dotyczących nowych technologii – np. Dobreprogramy,
 • o tematyce sportowej – np. Sportowe Fakty,
 • o charakterze rozrywkowym – np. Pudelek.

 

Zgodnie z danymi Megapanel PBI/Gemius według stanu na grudzień 2014 roku Grupa Wirtualna Polska była liderem wśród portali internetowych w liczbie odsłon - 4,1 mld odsłon krajowych ogółem, średnim czasie spędzanym na portalu w przeliczeniu na użytkownika - 6 godzin i 16 minut miesięcznie, oraz pod względem liczby realnych użytkowników wśród portali internetowych w Polsce - 15,6 mln. Średnio każdego miesiąca z platformy korzysta ponad 15,6 mln Polaków. Grupa posiada także największą w Polsce bazę użytkowników poczty elektronicznej, która wynosiła 8 mln realnych użytkowników.

 

Grupa prowadzi również działalność na polskim rynku reklamy internetowej, oferując swoim klientom szeroką gamę produktów reklamowych, w tym w zakresie generowania leadów dla sklepów internetowych na rynku e-commerce. Grupa jest jednym z największych podmiotów na rynku reklamy internetowej w Polsce – najszybciej rosnącego rynku reklamy w kraju według Domu Mediowego Starlink.

 

W 2014 roku Wirtualna Polska przeprowadziła następujące akwizycje: Domodi, Homebook, Sportowe Fakty oraz Grupy Money.

 

"Jesteśmy jedynym tak dużym, niezależnym portalem w internecie. Onet należy do Axel Springer, Interia do Bauera, a Gazeta.pl jest częścią giełdowej spółki Agora" - tłumaczył Jacek Świderski, prezes zarządu spółki Wirtualna Polska Holding. 

 

Struktura oferty publicznej Wirtualna Polska Holding S.A.

 • Do 8 968 694 akcji nowej emisji
 • Do 5 852 634 akcji istniejących oferowanych przez dotychczasowego akcjonariusza European Media Holding S.a r.l

 

Grupa Wirtualna Polska ma zamiar pozyskać z emisji od 80 mln zł do 100 mln zł. Wielkość emisji nowych akcji będzie uzależniona od ceny emisyjnej. Zgodnie z wyliczeniami Grupy, jeśli cena emisyjna będzie równa cenie maksymalnej, ustalonej na 37 zł, to Grupa będzie musiała wyemitować 2,9 mln nowych akcji, aby pozyskać 100 mln zł wpływów netto z Oferty. Oznacza to, że w przypadku przekroczenia 100 mln zł przychodów z Oferty, wielkość nowej emisji zostanie odpowiednio zredukowana. Oferta skierowana jest do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, oraz może zostać skierowana do wybranych inwestorów zagranicznych. Zgodnie z prospektem emisyjnym transza dla inwestorów indywidualnych ma wynieść nie więcej niż 15% łącznej liczby ostatecznie zaoferowanych akcji w Ofercie, przy czym będą to wyłącznie akcje nowej emisji. 

 

Akcjonariusz Sprzedający, European Media Holding S.a.r.l. zobowiązał się do niesprzedawania akcji, w tym przez żadną spółkę zależną i powiązaną, w okresie 360 dni od daty pierwszego notowania akcji Grupy na giełdzie.

 

Wykorzystanie środków z IPO

Od 20 mln zł do 30 mln zł pozyskanych z oferty publicznej ma zostać przeznaczone na spłatę zadłużenia. Spowoduje to obniżenie wskaźnika zadłużenia całkowitego netto Grupy do wyniku EBITDA poniżej 2:1. W szacunkach tych nie są uwzględnione pozostałe środki pozyskane z oferty publicznej.

 

Pozostałe pozyskane środki w wysokości od 50 mln zł do 80 mln zł mają zostać przeznaczone na finansowanie akwizycji realizowanych w ramach przyjętej strategii Grupy. Przejęcia mają dotyczyć podmiotów świadczących usługi zbliżone do usług Grupy lub wobec nich komplementarnych. Na moment publikacji prospektu emisyjnego spółki Grupy nie były stroną wiążących zobowiązań co do przejęcia nowych podmiotów. Do czasu całkowitego wydatkowania środków pozyskanych z emisji, będą one lokowane na lokatach bankowych oraz inwestowane w skarbowe papiery wartościowe. W 2014 roku Grupa przeznaczyła na akwizycje 70,2 mln zł, bez uwzględnienia Dawnej Wirtualnej Polski.

 

Akcjonariat przed i po ofercie

Akcjonariat przed IPO

Liczba akcji

Udział % w kapitale zakładowym

% głosów na WZ

Akcjonariusz sprzedający

16 721 811

67,12

56,89

Ofre

2 629 903

10,56

14,10

10x

2 629 903

10,56

14,10

Albemuth Inwestycje

2 629 903

10,56

14,10

Pozostali akcjonariusze

301 518

1,21

0,81

Źródło: Prospekt emisyjny Wirtualnej Polski Holding S.A.

 

Akcjonariat po IPO

Akcjonariat ze sprzedażą przez Akcjonariusza Sprzedającego

Akcjonariat bez sprzedaży przez Akcjonariusza Sprzedającego

Liczba akcji

Udział % w kapitale zakładowym

% głosów na WZ

Liczba akcji

Udział % w kapitale zakładowym

% głosów na WZ

Akcjonariusz sprzedający

10 869 177

32,08

33,21

16 721 811

49,35

45,89

Ofre

2 629 903

7,76

1,37

2 629 903

7,76

11,37

10x

2 629 903

7,76

1,37

2 629 903

7,76

1,37

Albemuth Inwestycje

2 629 903

7,76

1,37

2 629 903

7,76

1,37

Pozostali akcjonariusze

301 518

0,89

0,65

301 518

0,89

0,65

W obrocie

14 821 328

43,74

32,03

8 968 694

26,47

19,38

Źródło: Prospekt emisyjny Wirtualnej Polski Holding S.A.

 

Strategia rozwoju

Celem Grupy Wirtualnej Polski jest zostanie głównym medium informacyjno-kulturalno-rozrywkowym w Polsce. Osiągnięcie tego celu ma odbyć się poprzez rozwój w poszczególnych segmentach rynku reklamy online. Grupa zamierza rozwijać się dalej poprzez akwizycje, na co ma zostać przeznaczona większa część pozyskanych środków z oferty publicznej. W prospekcie emisyjnym Grupa określiła samą siebie jako konsolidatora rynku internetowego w Polsce. Poza tym dalszy rozwój ma dotyczyć:

 

 • umocnienia wiodącej pozycji w zakresie dostarczania treści drogą internetową w najistotniejszych kategoriach tematycznych,
 • zdobycia i utrzymania pozycji lidera w Polsce w zakresie reklamy na urządzenia mobilne,
 • utrzymania i rozwoju usług poczty elektronicznej,
 • wykorzystania potencjału szybko rosnącego rynku e-commerce w kluczowych kategoriach produktowych.

 

Czynniki ryzyka

Do najważniejszych czynników ryzyka dla badanej spółki należy zaliczyć:

 

 • rosnący poziom konkurencji, który może odbierać użytkowników usług i portali Grupy WP.PL, a to może przełożyć się na poziom generowanych przychodów,
 • w związku z dużym poziomem zadłużenia odsetkowego (co samo w sobie jest istotnym ryzykiem), niekorzystnie na spółkę mogą wpływać w przyszłości rosnące, rynkowe stopy procentowe,
 • rozpowszechnianie się oprogramowania do blokowania reklam w internecie,
 • ryzyko hakerskich ataków na internetowe aktywa Grupy
 • umiejętność spółki dostosowywania się do wysokiej dynamiki branży internetowej

 

Wyniki finansowe

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

2014 r.

2013 r.

Dawna Grupa o2

2012 r.

Dawna Grupa o2

Przychody ze sprzedaży

200 570

38 323

40 421

Zysk operacyjny

23 854

1 622

9 116

EBITDA

44 629

4 841

12 245

Skorygowana EBITDA

77 590

9 994

12 451

Zysk netto (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)

3 792

1 618

7 265

Źródło: Prospekt emisyjny Wirtualnej Polski Holding S.A.

 

Grupa Wirtualna Polska powstała w jej obecnym składzie na skutek przejęcia Dawnej Wirtualnej Polski przez Dawną Grupę o2, które zostało sfinalizowane w lutym 2014 roku. W tym samym roku doszło do innych akwizycji, mniej znaczących w skali działalności Grupy. Było to przejęcie Domodi, Homebook, Sportowe fakty oraz Grupy Money. Dokonane przejęcia wpłynęły na skokowe zwiększenie wyników w porównaniu do 2013 roku, kiedy to Grupa działała jako Dawna Grupa o2. Przychody ze sprzedaży wyniosły w 2014 roku 200,6 mln zł, z czego 188,4 mln zł pochodziło ze sprzedaży usług reklamowych. Zysk na wyniku EBITDA wyniósł 44,6 mln zł, a skorygowany wynik EBITDA 77,6 mln zł. Skorygowana EBITDA została obliczona z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych, takich jak koszty doradztwa transakcyjnego, koszty restrukturyzacji zatrudnienia, koszty restrukturyzacji pozostałej, koszty programu opcji menedżerskich, zysk ze zbycia pozostałych aktywów finansowych, wynik netto rozliczeń z transakcji barterowych oraz aktualizację i likwidację aktywów trwałych.

 

Cechą charakterystyczną spółki jest generowanie wysokich przepływów z działalności operacyjnej – w 2014 roku było to 37,9 mln zł. Prowadzony model biznesowy charakteryzuje w dużym stopniu stałym poziomem bazy kosztowej, co przy rosnących przychodach daje efekt skali i dźwigni operacyjnej przekładając się na dynamiczny wzrost zarówno zysków jak i przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Działalność Grupy nie wymaga również dużego angażowania środków w kapitał obrotowy.

 

W zakresie polityki dywidendowej, Zarząd spółki nie zamierza rekomendować wypłaty dywidendy z zysku za 2015 rok. Zarząd zamierza wykorzystać wynik finansowy z bieżącego roku (jeżeli zostanie wypracowany zysk) na finansowanie rozwoju działalności Grupy.

 

Wybrane elementy bilansu

Wirtualna Polska Holding S.A. (tys. zł)

31.12.2014

Aktywa trwałe

484 962

 Rzeczowe aktywa trwałe

49 281

 Wartości firmy

124 833

 Znaki towarowe

123 170

 Strona główna i poczta WP

146 897

Pozostałe aktywa niematerialne

39 628

Aktywa obrotowe

84 858

 Należności handlowe i pozostałe należności

53 710

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

31 148

 

 

Kapitał własny

245 595

Zobowiązania długoterminowe

247 211

 Kredyty, pożyczki i leasingi

200 635

 Pozostałe zobowiązania

39 166

Zobowiązania krótkoterminowe

77 014

 Kredyty, pożyczki i leasingi

19 777

 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania

52 649

Suma bilansowa

569 820

                  Źródło: Prospekt emisyjny Wirtualnej Polski Holding S.A.

 

Analizując bilans spółki na dzień 31 grudzień 2014 roku widzimy po stronie aktywów, że największy udział mają znaki towarowe, wartość firmy oraz majątek związany ze stroną główną i pocztą WP. Saldo środków pieniężnych na koniec 2014 roku wyniosło 31,1 mln zł. Kapitał własny o wartości 245,6 mln zł pokrywa 43% całego majątku, a więc mniej niż połowę. W strukturze kapitału obcego największy udział mają kredyty, pożyczki i wartość leasingu. Zadłużenie finansowe netto Grupy na koniec 2014 roku wyniosło 181,9 mln zł. Wskaźnik dług netto do skorygowanego wyniku EBITDA za 2014 wyniósł 2,44. Przypomnijmy, że jednym z celów emisyjnych jest obniżenie poziomu zadłużenia Grupy.

 

Wybrane wskaźniki dla

Wirtualna Polska Holding S.A.

Rentowność EBITDA (skorygowana)

38,7%

ROE

1,5%

ROA

0,6%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

0,57

Dług netto

181,9 mln zł

Dług netto / skorygowana EBITDA

2,44

Wskaźnik płynności bieżącej

1,1

                 Źródło: Obliczenia własne na podstawie prospektu emisyjnego Wirtualnej Polski Holding S.A.

 

Wskaźniki ogólnego zadłużenia przyjmujący wartość powyżej 0,5 oraz poziom długu netto do skorygowanej EBITDA potwierdzają zasadność celów emisyjnych dotyczących przeznaczenia części środków na redukcję zadłużenia. Poniżej wartość uznawanych za neutralne (1,2-2,0) wypada też wskaźnik płynności bieżącej (1,1). Natomiast rentowność na poziomie skorygowanej EBITDA była najwyższa w 2014 rok spośród okresu 2012-2014, gdyż w 2012 roku wyniosła 30,8%, a rok później 26%. Wskaźniki rentowności oparte na zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej za 2014 rok, ze względu na jego niewysoką wartość, są niewielkie. Niska wartość zysku netto powoduje też wysokie wartości wskaźników rynkowych C/Z czy C/WK, biorąc pod uwagę cenę maksymalną akcji w ofercie.

 

Atrakcyjność oferty w oczach analityków i zarządzających

Ankietowani zarządzający przez Puls Biznesu stwierdzili, że maksymalna cena 37 zł za akcję Wirtualnej Polski w ofercie to zbyt dużo. Wskazali oni przedział 27-30 zł jako rozsądną cenę. Przy porównaniach wyceny padają przykłady transakcji przejęcia Onetu przez Axel Springer, który w 2012 zapłacił za 75% udziałów w Onecie 956 mln zł. Przy maksymalnej cenie w ofercie, kapitalizacja Wirtualna Polska Holding wyniosłaby 1,25 mld zł, czyli bardzo podobnie jak wycena całego Onetu (lidera branży) w 2012 roku.

 

Jako atuty Wirtualnej Polski zarządzający i analitycy wskazują na rosnący rynek, na którym działa, niską kapitałochłonność biznesu, pozytywny efekt wysokiej dźwigni operacyjnej przy scenariuszu rosnących przychodów, co powinno w silny sposób przełożyć się na wzrost zyskowności. Segment reklamy online, z którego spółka osiąga blisko 90% przychodów, jest wskazywany jako najbardziej rosnący rodzaj w całej branży reklamowej.

 

Do minusów specjaliści zaliczyli wysoki poziom zadłużenia, niski poziom rentowności oraz płynności, brak wypłaty dywidendy, silny poziom konkurencji.

 

Andrzej Domański, Noble Funds TFI (dla Pulsu Biznesu):

 

„Za akcję WP jestem gotów zapłacić maksymalnie 30 zł. Cena uwzględnia liczne ryzyka, towarzyszące temu biznesowi.”

 

Adrian Apanel, zarządzający MM Prime TFI (dla Pulsu Biznesu):

 

„Przy 37 zł za akcję, wartość WP szacuje się na około 1,3 mld zł. To ponad 20 proc. więcej niż kwota, za jaką w 2012 r. Ringier Axel Springer kupił Onet.pl. Przypomnę, że w tamtej transakcji TVN mógł wynegocjować wyższą cenę ze względu na sprzedaż pakietu kontrolnego spółki. Szacuję, że w przypadku WP cena uczciwa dla obu stron znajduje się w przedziale 27-30 zł.”

 

Paweł Gąsior, zarządzający Ipopema TFI (dla Pulsu Biznesu):

 

„27-30 zł za akcje to rozsądna cena. Nawet przy dolnych widełkach kapitalizacja spółki wyniesie prawie 800 mln zł. A warto pamiętać, że rok temu o2 kupiło Wirtualną za 380 mln zł.”

 

Analiza porównawcza Grupy Wirtualnej Polski na tle wskaźników C/Z i C/WK przedstawia się następująco:

 

Wg stanu na 10.04.2015

C/Z

C/WK

Wartość rynkowa (mln zł)

TVN

30,70

6,17

5 975,60

Wirtualna Polska*

19**

5,31

1 011,02***

Agora

-0,02

0,46

529,24

Kinopol

21,30

3,74

278,49

* wyliczenie dla ceny maksymalnej
** wyliczenie dla danych prognozowanych przez analityków na 2015 r.
*** z uwzględnieniem ceny maksymalnej i nowej emisji ograniczonej do 100 mln zł

Źródło: finanse.wp.pl

 

Z prospektem emisyjnym Wirtualnej Polski Holding S.A. można zapoznać się tutaj.

 

Rafał Irzyński

Główny analityk SII

rirzynski@sii.org.pl

 

--

Autorzy niniejszej opinii nie są powiązani w żaden sposób z Emitentem, ani innymi podmiotami oferującymi lub pośredniczącymi w emisji.

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy i analiz.

 

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Wirtualnej Polski Holding S.A. jest opublikowany Prospekt Emisyjny Wirtualnej Polski Holding S.A. dostępny między innymi w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki: http://inwestor.wp.pl

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie