Chat with us, powered by LiveChat

Lista ostrzeżeń SII powiększyła się o kilku kolejnych emitentów z rynku regulowanego

Skomentuj artykuł
© vector_master - Fotolia.com

W niechlubnym zestawieniu prowadzonym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych po raz pierwszy pojawiły się spółki Clean&Carbon Energy oraz Ideon. Budopol, DSS, Gant i One-2-One na Liście ostrzeżeń SII były już wcześniej – obecnie wzrosła jednak liczba kryteriów ich kwalifikacji.

 

Pierwsza z wyżej wspomnianych spółek poinformowała o zmianie planowanego terminu publikacji raportu rocznego na 31 marca już tydzień temu. Problem jednak w tym, że niezależnie od zamierzeń zarządu Clean&Carbon Energy raport okresowy za 2014 rok zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powinien zostać przekazany najpóźniej do 23 marca, a termin ten już minął. O przesunięciu terminu publikacji raportu rocznego poinformowała także spółka Dolnośląskie Surowce Skalne. Jak wynika z jej komunikatu, DSS nie jest w stanie wywiązać się z obowiązku terminowego przekazania raportu rocznego ze względu na konieczność uwzględnienia w nim zdarzeń, jakie nastąpiły po zakończeniu roku obrotowego, tj. przede wszystkim ogłoszenia upadłości emitenta obejmującej likwidację majątku. Nowa data publikacji raportu rocznego DSS ustalona została na 15 maja 2015 roku.

 

Spółki Ideon i Gant w wymaganym terminie przekazały do publicznej wiadomości raporty okresowe za 2014 rok. Są one jednak niekompletne – emitenci nie zamieścili skonsolidowanych sprawozdań finansowych, choć zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów takie miały zostać sporządzone. Brakuje także opinii i raportów biegłego rewidenta, a w przypadku spółki Ideon dodatkowo m.in. sprawozdania zarządu czy pisma prezesa zarządu omawiającego najważniejsze dokonania lub niepowodzenia emitenta w minionym roku obrotowym i perspektywy rozwoju na najbliższy rok obrotowy.

 

Opinii i raportów biegłego rewidenta do sprawozdań finansowych za 2014 rok próżno także szukać w przypadku spółek Budopol oraz One-2-One. Syndyk pierwszej z nich uznał, że z uwagi na ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku emitenta sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Jest to jednak błędne przekonanie, bowiem o ile zgodnie z ustawą o rachunkowości takiego obowiązku faktycznie nie ma, to jednak Budopol, jako spółka dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym, powinna przekazać zbadane roczne sprawozdania finansowe na podstawie obowiązującego ją Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie raportów bieżących i okresowych. Wyjaśnienie zarządu One-2-One jest za to dużo bardziej absurdalne. Jak można przeczytać w raporcie rocznym tej spółki, sprawozdania finansowe za 2014 rok nie zostały poddane audytowi, bowiem… podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nie przeprowadził badania sprawozdań finansowych za 2013 rok.

 

Lista ostrzeżeń SII publikowana jest od dnia 19 lutego 2015 r. Lista jest autorskim projektem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Opiera się na dziewięciu kluczowych kryteriach stanowiących podstawę dokonania wpisu. Lista jest na bieżąco aktualizowana i publikowana na stronie Stowarzyszenia. Adresowana jest do wszystkich uczestników rynku kapitałowego, w tym w szczególności do akcjonariuszy spółek publicznych i inwestorów planujących inwestycje na rynku giełdowym. Wpisy dokonywane na liście mają za zadanie z jednej strony ułatwić procesy analityczne inwestorom, a z drugiej mają za zadanie ułatwić selekcję tych spółek, które obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem, które może implikować zawieszenie bądź też nawet wykluczenie danej spółki z obrotu giełdowego.

 

Zasady kwalifikacji spółek na listę ostrzeżeń SII oraz aktualne wpisy śledzić można na stronie: www.sii.org.pl/listaostrzezen.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie