Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Akcje Newagu atakują szczyty. Spółka ma szanse na kolejne kontrakty

Skomentuj artykuł
© Harald Biebel - Fotolia.com

Newag w przetargu ogłoszonym przez SKM Trójmiasto złożył korzystniejszą ofertę od konkurencji. Przetarg dotyczył dostarczenia dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych. Oferta Newagu opiewała na 35 571 600 zł brutto, a bydgoskiej Pesy na 36 039 000 zł brutto. Kryterium dostaw w 80% stanowiła cena, a pozostałe 20% odnosiło się do wysokości podłogi. Obie zainteresowane firmy zaproponowały swoje pociągi z maksymalnie punktowaną wysokością podłogi. Newag zaoferował zmodyfikowane EZT z rodziny Impuls. Sama spółka tak opisuje swój koronny produkt:

 

"Pro­du­ko­wane przez NEWAG S.A. EZT Impuls, są jed­nymi z naj­no­wo­cze­śniej­szych tego typu pojaz­dów szy­no­wych w Pol­sce. Kom­fort podróży zapew­nia ciche, kli­ma­ty­zo­wane wnę­trze, ergo­no­miczne fotele, inter­net i gniazdka elek­tryczne. Impuls jest eko­no­miczny i bez­pieczny — cechuje się niskim zuży­ciem ener­gii elek­trycz­nej, gdyż pod­czas hamo­wa­nia pociąg oddaje ener­gię do sieci trak­cyj­nej. W pojeź­dzie zasto­so­wano nowo­cze­sny sys­tem wizu­al­nej i dźwię­ko­wej infor­ma­cji pasa­żer­skiej, moni­to­ro­wa­nie wnę­trza, kon­takt z obsługą pociągu przez tzw. inter­kom. Pociąg speł­nia rygo­ry­styczne euro­pej­skie normy zde­rze­niowe i wytrzy­ma­ło­ściowe. Osiąga pręd­kość eks­plo­ata­cyjną 160 km/h."

 

 

Przypomnijmy, że pociągi z rodziny Impuls są podstawą największego kontraktu spółki w 2014 r. podpisanym z Kolejami Mazowieckimi o wartości 257,3 mln zł. Pierwsze dostawy w ramach tej umowy mają być przekazane już w II kwartale 2015 roku.

 

Newag może również skorzystać na modernizacji kolejnictwa na Ukrainie. 19 stycznia tego roku przy okazji wizyty premier Kopacz u naszych wschodnich sąsiadów podpisano “Memo­ran­dum o współ­pracy w sfe­rze kole­jo­wego prze­my­słu maszy­no­wego, badań nauko­wych, opra­co­wań konstruktorsko-doświadczalnych, prób, inży­nie­rii i doradz­twa w sek­to­rze trans­portu kolejowego”. Swój podpis pod memorandum złożył m.in. prezes Zarządu Newagu Zbigniew Konieczek. Jak mówi Wice­pre­zes Zarządu Zespołu Dorad­ców Gospo­dar­czych TOR:

 

“pra­wie 80% towa­rów na Ukra­inie prze­wozi się koleją, zuży­cie taboru wynosi aż 80 proc., co ozna­cza, że bez odno­wie­nia parku loko­mo­tyw prze­wozy mogą się zała­mać. Memo­ran­dum może roz­po­cząć pro­ces inwe­sty­cyjny klu­czowy dla ukra­iń­skiego sys­temu trans­por­to­wego, gdyż moder­ni­za­cji może zostać pod­da­nych nawet 150–200 loko­mo­tyw spa­li­no­wych.” 

 

Prezes Newagu podkreślał, że spółka posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie modernizacji lokomotyw spalinowych. Dysponuje technologią modernizacji lokomotyw szerokotorowych. Usługi w tym zakresie były realizowane dla PKP LHS i Kolprem. Tylko w 2014 r. Newag zmodernizował 31 lokomotyw spalinowych.

 

Kurs akcji Newagu zbliża się do swoich maksimów. Przebiegają one na poziomie 24,40 zł. Od sierpnia zeszłego roku notowania uformowały trend wzrostowy. Wcześniej wycena akcji spadła nawet do 16,50 zł, czyli poniżej ceny z oferty publicznej (inwestorzy indywidualni obejmowali akcje po 19 zł).

 

Newag S.A. - Analiza Techniczna

Źródło: Stooq.pl

 

Update godz. 13:00

 

Jak donosi Puls Biznesu główny akcjonariusz Newagu Zbigniew Jakubas prowadzi rozmowy dotyczące sprzedaży kontrolowanego przez niego 40-procentowego udziału w spółce. Wśród potencjalnych zainteresowanych mają być m.in. Alstom, Bombardier, Stadler i Skoda. Więcej informacji można przeczytać tutaj.

 

Źródło: Newag S.A.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie