Chat with us, powered by LiveChat

Wealth Bay - akcje wzrosły o blisko 1000% w 11 sesji. Czy mogło dojść do wykorzystania informacji poufnej? SII pisze do KNF

Skomentuj artykuł
© rgvc - Fotolia.com

W ciągu zaledwie kilkunastu sesji cena akcji Wealth Bay w alternatywnym systemie obrotu poszybowała o blisko tysiąc procent. W międzyczasie Spółka przekazała bardzo istotne raporty dotyczące nowej emisji akcji. Czy ktoś mógł wykorzystać te informacje przed publikacją raportu?

 

Po zakończeniu sesji giełdowej w dniu 25 listopada 2014 roku Spółka Wealth Bay opublikowała dwa raporty bieżące, w których poinformowała o podjeciu przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru, a także o zakończeniu subskrypcji tych akcji. Co istotne, w ramach subskrypcji zakończonej w tym samym dniu objętych zostało 125 tysięcy akcji Wealth Bay po cenie emisyjnej równej 20 zł, czyli znacznie wyższej od aktualnego kursu rynkowego. W porównaniu do ceny zamknięcia z 25 listopada na poziomie 1,98 zł cena emisyjna akcji serii F była wyższa o ponad 910 proc., natomiast w porównaniu do ceny zamknięcia z dnia 13 listopada różnica wyniosła aż 2757 proc. Ponadto z powyższej uchwały wynika, iż Spółka Wealth Bay w efekcie tej emisji pozyskała środki pieniężne w kwocie 2,5 mln zł, podczas gdy - dla porównania - cała wartość rynkowa Emitenta wynosiła tylko 1,24 mln zł według ceny zamknięcia notowań z dnia 25 listopada (0,4 mln zł wg ceny z dnia 13 listopada), a wartość księgowa Spółki na dzień 30 września była równa 9,2 mln zł.

 

Wyskok kursu po publikacji raportu

 

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, informacje dotyczące emisji nowych akcji, przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę po sesji giełdowej 25 listopada, niewątpliwie były informacjami bardzo istotnymi, które miały wpływ na cenę akcji Wealth Bay notowanych na rynku NewConnect. Świadczyć może o tym także fakt znacznego wzrostu wartości tych instrumentów finansowych tuż po ujawnieniu informacji. Następnego dnia, podczas sesji giełdowej w dniu 26 listopada, kurs notowań w porównaniu do ceny zamknięcia z dnia poprzedniego rósł o 33,3 proc., po czym między godziną 13 i 14, ze względu na przekroczenie dopuszczalnych odchyleń kursu w relacji do kursu odniesienia, notowania zostały zawieszone. Po wznowieniu notowań (28 listopada) kurs otwarcia został wyznaczony na poziomie 5,99 zł - o 202 proc. wyższym w porównaniu do kursu zamknięcia z dnia 25 listopada. Dzień później w pewnym momencie cena akcji Wealth Bay wyniosła nawet 7,59 zł, co oznacza wzrost o 283 proc. w porównaniu do ceny zamknięcia z dnia 25 listopada oraz aż o 984 proc. w odniesieniu do ceny zamknięcia z dnia 13 listopada.

 

Wykres notowań akcji Wealth Bay

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie internetowym www.stooq.pl.

 

Czy ktoś mógł wykorzystać informację poufną?

 

W tym przypadku informację poufną stanowić mogła nie tylko informacja o podjęciu przez Zarząd Wealth Bay uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz o przeprowadzeniu i zakończeniu subskrypcji akcji serii F, ale także sama informacja o planach przeprowadzenia takiej emisji. Osoba, która miałaby wiedzę o zamiarach przeprowadzenia emisji nowych akcji Emitenta po cenie znacznie odbiegającej od aktualnego kursu notowań oraz przyczyniającej się do pozyskania przez Spółkę Wealth Bay istotnej z punktu widzenia tej Firmy kwoty środków pieniężnych, mogłaby wykorzystać taką wiedzę, dokonując transakcji zakupu akcji Wealth Bay jeszcze przed podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego i przeprowadzeniem subskrypcji akcji serii F oraz przed publikacją raportów bieżących informujących o tych zdarzeniach. 

 

Znaczny wzrost kursu i obrotu przed publikacją raportów

 

Tymczasem znaczny wzrost kursu notowań akcji Wealth Bay, a także zauważalne zwiększenie wartości obrotu tymi instrumentami finansowymi, miały miejsce już 14 listopada 2014 roku, a więc na kilkanaście dni przed publikacją niezwykle istotnych raportów bieżących Emitenta. Biorąc pod uwagę kurs zamknięcia z dnia 13 listopada na poziomie 0,7 zł, do momentu publikacji rzeczonych raportów bieżących kurs notowań w ciągu zaledwie ośmiu sesji giełdowych wzrósł do poziomu 1,98 zł, czyli o 183 proc. Jednocześnie w okresie od 14 listopada do 25 listopada średnia dzienna wartość obrotu wyniosła 19 tys. zł, podczas gdy przeciętna dzienna wartość obrotu w okresie trzech poprzedzających miesięcy wyniosła tylko 0,27 tys. zł.

 

SII zawiadamia KNF

 

Mając na uwadze powyższe, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wysłało do Komisji Nadzoru Finansowego pismo z wnioskiem o zbadanie, czy w związku z okolicznościami przedstawionymi powyżej nie doszło do wykorzystania informacji poufnej dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego oraz przeprowadzenia subskrypcji akcji serii F Wealth Bay. Na marginesie warto zwrócić uwagę, że wpływ na wzmożone zainteresowanie akcjami Emitenta mogła mieć też treść opublikowanego w dniu 14 listopada raportu okresowego za trzeci kwartał, w którym jest mowa o poprawiającej się kondycji finansowej Spółki Wealth Bay. Niezależnie od tego w ocenie SII wyżej wskazane okoliczności powinny zostać zbadane przez organ nadzoru.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie