Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza - Scanmed

© Syda Productions - Fotolia.com

Historia działalności Emitenta sięga 2003 roku, kiedy to została zawiązana spółka pod nazwą „Multi Scanmed Centrum Medyczne” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. W kwietniu 2008 roku zmieniono nazwę przedsiębiorstwa na „Multimedis” Sp z o.o. Początkowo podstawowym celem działalności Podmiotu miało być tworzenie sieci aptek partnerskich. We wrześniu 2009 roku Zarząd Spółki podjął jednak decyzję o rozszerzeniu zakresu prowadzonej działalności poprzez stworzenie planu rozwoju sieci placówek medycznych na terenie całego kraju. W listopadzie 2010 roku nastąpiło przekształcenie w spółkę akcyjną, a następnie 16 sierpnia 2011 roku Emitent zadebiutował na rynku New Connect.

 

Grupa Scanmed Multimedis świadczy kompleksowe usługi opieki medycznej na terenie całego kraju. Spółka oferuje swoim klientom szeroki zakres świadczeń wśród których można wymienić m.in.: konsultacje medyczne, diagnostyka lekarska, badania analityczne, domowe wizyty lekarskie, leczenie szpitalne oraz usługi medycyny turystycznej.

 

Emitent prowadzi swoją działalność w ośmiu polskich miastach – Krakowie, Warszawie Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku, Poznaniu, Skawinie i Pabianicach. W skład prowadzonej przez Spółkę sieci placówek wchodzi: 25 centrów medycznych, 650 punktów partnerskich oraz szpital św. Rafała w Krakowie.

 

Obecnie w skład Grupy Scanmed Multimedis wchodzą:

 • Scanmed Multimedis S.A (jednostka dominująca) – podmiot realizujący usługi opieki ambulatoryjnej, diagnostykę obrazową oraz transportów medycznych na terenie miast, w których prowadzona jest działalność,
 • Scanmed S.A (100% akcji) – podmiot prowadzący szpital św. Rafała w Krakowie,
 • Akademik Services Sp. z o.o. (51% udziałów) – spółka realizująca usługi podstawowej opieki medycznej na terenie Warszawy,
 • Scanrent Sp. z o.o. (100% udziałów) – spółka zarządzająca nieruchomościami ambulatoryjnymi Grupy,
 • Scan Development Sp. z o.o. (99,99% udziałów) –spółka zarządzająca szpitalem należącym do Grupy,
 • Centrum Medyczne Pro-Med. Sp. z o.o. (51% udziałów)– spółka prowadząca działalność w Pabianicach.

 

Strategia Emitenta skupia się na rozszerzaniu usług związanych z zapewnieniem podstawowej oraz specjalistycznej opieki medycznej. Planowany rozwój Spółki opiera się przede wszystkim na wykorzystywaniu publicznych i niepublicznych źródeł finansowania działalności medycznej. Taki model biznesowy polega na połączeniu podstawowej opieki lekarskiej, która finansowana jest ze środków publicznych (NFZ) z działalnością komercyjną, którą Emitent prowadzi w obszarze specjalistycznej opieki medycznej. Do głównych celów, które zostały zawarte w strategii na lata 2014-2015 należą m.in.[1]:

 • dalszy rozwój współpracy z NFZ,
 • rozwój nowych specjalizacji szpitalnych,
 • zwiększenie zasięgu w obsłudze pacjentów zagranicznych (medycyna turystyczna),
 • rozwój oferty dla seniorów,
 • selektywne akwizycje (5-6 podmiotów prowadzących działalność ambulatoryjną oraz szpitalną).

 

Wyniki finansowe

 Przychody skonsolidowane ze sprzedaży Scanmed

Przychody skonsolidowane ze sprzedaży w latach 2010-2013 [tys. zł] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych raportów okresowych Spółki.

 

 Skonsolidowane wyniki finansowe Scanmed

Skonsolidowane wyniki finansowe w latach 2010-2013 [tys. zł]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych raportów okresowych Spółki.

 

Na przestrzeni kilku ostatnich lat można zauważyć pozytywną tendencję w przychodach generowanych przez Emitenta, gdzie średnia roczna dynamika w tej kategorii wyniosła 76%. W 2013 roku Spółka osiągnęła skonsolidowane przychody na poziomie 90,3 mln zł, co stanowiło wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 37,7%. Taki poziom dynamiki wzrostu spowodowany jest otwarciem nowych placówek na terenie Gdańska, Pabianic i Skawina. Pozytywny wpływ na osiągnięcie takiego wyniku miało też pozyskanie przez Grupę około 150 nowych klientów korporacyjnych oraz zwiększenie liczby pacjentów objętych podstawową opieką medyczną[2].

 

Spółka prezentuje pozytywny trend także w kategorii zysku operacyjnego, który w 2013 roku wzrósł do 8,53 mln zł z 2,1mln zł rok wcześniej (wzrost o 234%). Podobne zjawisko można zauważyć na poziomie zysku netto, gdzie w 2013 r.  Emitent osiągnął poziom 3,63 mln zł przy 1 mln zł w roku 2012. Wzrost rentowności prowadzonej działalności jest zasługą nowych, często wysokomarżowych usług jak np. wprowadzenie Ośrodka Chirurgii Rekonstrukcyjnej w szpitalu św. Rafała w Krakowie, czy też istotne rozszerzenie świadczonych usług z zakresu neurochirurgii.  W 2013 roku spółka uzyskała 42% przychodów z NFZ oraz 58% z segmentu prywatnej opieki medycznej.

 

Wskaźniki finansowe

2012

2013

Rentowność operacyjna

3,28%

9,45%

Rentowność netto

0,15%

4,03%

ROE

0,24%

3,73%

ROA

0,11%

1,62%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

54,99%

56,59%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki.

 

Istotny wpływ na pozytywne zmiany wskaźników finansowych miał znaczący wzrost zysku netto za rok ubiegły w porównaniu do roku poprzedniego. Szczególną uwagę przykuwa zwiększenie się rentowności operacyjnej z 3,28% w 2012 roku do poziomu 9,45% w roku 2013. Należy jednak uwzględnić, że wzrost zysku operacyjnego wynikał w dużej mierze z wysokich pozostałych przychodów operacyjnych (zwiększenie z  9,2 mln zł w 2012 roku do poziomu 13 mln zł w roku 2013). Poprawie uległa też rentowność netto osiągając w 2013 roku 4,03%, w porównaniu do poziomu 0,15% rok wcześniej. Wskaźnik ogólnego zadłużenia utrzymujący się stabilnie na poziomie ok 55%  nie odbiega swoją wartością od innych spółek z branży usług medycznych, które notowane są na GPW.

Analiza SWOT

 Silną stroną Spółki jest wysoka odporność na wahania koniunkturalne. Branża medyczna zaliczana jest do sektora „defensywnego”. Oznacza to, że w przypadku pogorszenia się sytuacji gospodarczej w kraju, wyniki Grupy nie powinny ulec gwałtownemu pogorszeniu. Dodatkowo, warto zauważyć, że Scanmed Multimedis S.A ma wyrobioną istotną pozycję w systemie zabezpieczenia medycznego w województwie małopolskim, co przekłada się na lepszą pozycję przetargową przy negocjowaniu kontraktów z NFZ. 

 

Słabe strony działalności Spółki związane są m.in. z wysokim uzależnieniem osiąganych przychodów od kontraktów podpisywanych z NFZ, których warunki zawarcia i realizacji narzucają na Emitenta szereg obowiązków. Jak podaje Spółka w dokumencie informacyjnym, w przypadku kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia konieczne jest jego ponowne zawarcie (w miejsce wygasającego) w celu kontynowania świadczenia usług medycznych w ramach świadczeń finansowych przez NFZ. Należy także zwrócić uwagę, że NFZ ma możliwość rozwiązywania umów podpisanych z Emitentem przed upływem czasu na jaki zostały zawarte, przy zachowaniu trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W związku z powyższym ewentualne zmiany w zasadach kontraktowania mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta i osiągane przez niego wyniki finansowe.

 

Starzejące się społeczeństwo może być dla Spółki szansą na przyciągnięcie do siebie nowych klientów i rozwinięcie działalności. Wzrost zamożności Polaków oraz ich negatywne nastawienie do państwowej służby zdrowia skutkuje przejściem części osób do prywatnego systemu opieki medycznej, gdzie Emitent rozwija swoją działalność. Dodatkowo, szans rozwoju działalności Spółki można upatrywać w mocniejszym wejściu w segment medycyny turystycznej, co pozwoli na zwiększenie przychodów i dodatkową dywersyfikację ich źródeł. 

 

Zagrożeniem dla Spółki jest wzrost konkurencji ze strony polskich oraz zagranicznych podmiotów świadczących usługi opieki medycznej na terenie naszego kraju. W związku z tym, istnieje ryzyko, że w przypadku dalszego nasilania się tego czynnika, zyski Grupy mogą ulec zmniejszeniu. Należy też zwrócić uwagę na fakt, że rozwój działalności Spółki charakteryzuje się wysoką kapitałochłonnością. Plany dalszego rozwoju działalności oraz akwizycji innych podmiotów z branży będą generowały zwiększone zapotrzebowanie na gotówkę. Przy wskaźniku ogólnego zadłużenia na poziomie 55%, pozyskanie dodatkowego kapitału z emisji obligacji lub zaciągnięcia kredytu może negatywnie wpłynąć na osiągane wyniki finansowe i płynność przedsiębiorstwa w przyszłości.

 

[1] Dokument „Strategia rozwoju Spółki Scanmed Multimedis S.A na lata 2014-2015.

[2] Skonsolidowany raport roczny Spółki za 2013 rok.

 


Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

 

Opracowanie:

 

Krzysztof Marczyk

Prometeia Capital sp. z.o.o.

 

 Prometeia Capital