Chat with us, powered by LiveChat

Kredyt Inkaso – podbój rynku rumuńskiego sposobem na zwiększenie zysków?

Skomentuj artykuł

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat spółki Kredyt Inkaso S.A. przygotowanym przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści:

 

 1. Profil spółki
 2. Akcjonariat
 3. Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki
 4. Analiza wyników finansowych
 5. Ocena przyszłych wyników
 6. Analiza wskaźnikowa
 7. Analiza techniczna
 8. Podsumowanie raportu i wnioski

 

 

Kredyt Inkaso S.A.

 

 

1.   Profil spółki

 

Podstawowa działalność spółki obejmuje nabywanie pakietów wierzytelności głównie od banków i firm telekomunikacyjnych i dochodzenie zapłaty od dłużników na własny rachunek poprzez drogę prawną lub ugodę z osobą zadłużoną. Pozostała działalność podstawowa to zarządzanie wierzytelnościami na zlecenie (tzw. inkaso), sprzedaż produktów pożyczkowych consumer finance, działalność prawnicza w zakresie windykacji i obrót wierzytelnościami. Kredyt Inkaso z uwagi na skalę swojej działalności koncentruje się na hurtowym rynku obrotu wierzytelnościami.

 

W skład Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso oprócz spółki matki wchodzi 12 innych podmiotów zależnych. Do najważniejszych z nich zaliczymy:

 • Kancelaria Forum – odpowiada za usługi prawnicze w zakresie masowego odzyskiwania wierzytelności oraz usług administracyjno-biurowe
 • Finsano Consumer Finance Spółka Akcyjna SP.K. – sprzedaż produktów consumer finance, funkcjonuje od 1,5 roku
 • KI Nieruchomości sp. z o.o. – obrót, komercjalizacja i nabywanie nieruchomości w zakresie podstawowej działalności grupy kapitałowej
 • Kredyt Inkaso Portfolio Investments S.A. SPV Inwestycyjny – spółka zarejestrowana w Luksemburgu. Poprzez nią spółka dominująca inwestuje w niesekurytyzowane portfele wierzytelności, a także posiada udziały w pozostałych jednostkach z grupy takich jak podmioty prowadzące działalność w Rumunii, Bułgarii i Rosji czy fundusze inwestujące w sekurytyzowane wierzytelności bankowe

 

Źródło: Kredyt Inkaso S.A.

 

Wśród przewag konkurencyjnych Kredyt Inkaso należy wymienić:

 • 13-letnie doświadczenie w branży wierzytelności,
 • Działalność prowadzona zarówno w Polsce jak i na rynkach CEE (Rumunia, Rosja, Bułgaria),
 • Współpraca z funduszami inwestycyjnymi w zakresie zarządzania i odzyskiwania wierzytelności (Asset Management),
 • Dedykowany, zbudowany przez spółkę system informatyczny – standaryzacja i automatyzacja działań prawnych,
 • Kompetencje w zakresie windykacji zarówno portfeli detalicznych jak i korporacyjnych niezależnie od źródła ich pochodzenia. Grupa obsługuje wierzytelności zarówno korporacyjne (zabezpieczone) jak i detaliczne (niezabezpieczone, hipoteczne),
 • Posiadanie pełnej gamy wehikułów prawnych umożliwiających zakupy na całym rynku wierzytelności,
 • Najdłuższy status spółki publicznej w branży ułatwiający pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania.

 

Wieloletnie doświadczenie spółki umożliwiło w marcu 2012 r. przeprowadzenie innowacyjnej transakcji na rynku wierzytelności. Spółka zależna Kredyt Inkaso jako pierwsza w Polsce firma z branży nabyła pakiet wierzytelności na zasadzie subpartycypacji. Formuła ta polega na pozostawieniu posiadania wierzytelności po stronie banku, natomiast przepływy pieniężne z odzyskanych wierzytelności oraz ryzyko z nimi związane należą do subpartycypanta. Oznacza to nabycie ekonomicznej siły wierzytelności bez dokonywania zmian na linii wierzyciel-dłużnik (co jest czasochłonne i zwiększa koszty).

 

W Grupie Kredyt Inkaso funkcjonują spółki zależne, które odpowiadają za działalność operacyjną na terenie Rumunii, Bułgarii i Rosji. Zdecydowanie największa skala działalności prowadzona jest w Rumunii, w której tamtejszy rząd wraz z bankiem centralnym przeprowadzają szereg reform m.in. w sektorze bankowym, co determinuje rumuńskie banki do sprzedawania skumulowanych, przeterminowanych wierzytelności. Kredyt Inkaso ma obecnie zbudowaną pełną infrastrukturę do obsługi wierzytelności na każdym etapie w Rumunii i zamierza dynamicznie skupować wierzytelności na tym rynku. Z kolei w Rosji została kupiona za 6,3 mln zł niewielka, funkcjonująca spółka z branży – Mark Collect. Na jej bazie powstaje docelowa infrastruktura do obsługi wierzytelności na rynku rosyjskim. Obecnie spółka obsługuje już sprawy na zlecenie a także nabyła pierwsze portfele o wartości ok. 210 mln zł. Wzrost skali działalności na tym rynku przez pierwszy rok – dwa lata nie będzie dynamiczny, ponieważ spółka chce w pierwszej kolejności nabyć doświadczenie przy ograniczonym ryzyku.

 

 

2.   Akcjonariat

 

Największymi akcjonariuszami Kredyt Inkaso są dwa fundusze – Agio Funds TFI (poprzez zarządzane przez siebie fundusze) i Generali OFE. Ci dwaj inwestorzy finansowi posiadają po niespełna 15% akcji. Pani Agnieszka Buchajska poprzez podmioty zależne dysponuje pakietem akcji 9,2%. Kolejnymi akcjonariuszem pod względem zaangażowania są Dekra Holdings Limited (7,24%) oraz fundusz Pioneer Pekao Investment Management S.A. Free float stanowi ponad 47% wszystkich akcji, jednak płynność akcji badanej spółki nie jest zbyt duża, co sugeruje udział dużej liczby inwestorów finansowych poniżej progu 5%. Kapitał zakładowy dzieli się na 12 936 509.

 

Źródło: Kredyt Inkaso S.A.

 

 

3.   Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki

 

Główni sprzedawcy pakietów wierzytelności na rynku to obecnie banki i firmy telekomunikacyjne. Podmioty te posiadają pewną grupę swoich klientów, którzy zaprzestali płatności lub czynią to nieregularnie mając już przeterminowane zobowiązania. Firmy nie chcąc bądź nie potrafiąc skutecznie ubiegać się o należności tworzą z nich „paczki” i sprzedają je wyspecjalizowanym firmom w dochodzeniu wierzytelności. Jest kilka bodźców, które motywują do „pozbycia się” trudnych wierzytelności. Sprzedający „czyszczą” w ten sposób swój bilans z przeterminowanych należności i jednocześnie odzyskują w gotówce pewien ich procent. Nie muszą utrzymywać działów windykacyjnych, a w dodatku niektóre podmioty uważają, że proces windykacji własnych klientów może uderzać w ich wizerunek. Sprzedaż trudnych do wyegzekwowania wierzytelności (poniesienie notabene straty księgowej) pozwala osiągać korzyści podatkowe. Sprzedawane „paczki” wierzytelności mają swoją wartość nominalną (sumę zobowiązań wszystkich w niej dłużników) oraz cenę sprzedaży określaną najczęściej w procentach od wartości nominalnej.

 

Poniższy wykres przedstawia wartość nominalną rynku pakietów wierzytelności w Polsce w latach 2009-2014 (mld zł).

 

Źródło: Kredyt Inkaso S.A.za IBnGR

 

Rynek oferowanych wierzytelności w Polsce rósł do 2012 roku osiągając wartość 11 mld zł. Od zeszłego roku ustabilizował się on na poziomie ok. 10 mld zł rocznie. Największy udział w nim mają wierzytelności z tytułu udzielanych pożyczek i kredytów przez banki. Według danych InfoDług (raport ze stycznia 2014 r.) liczba Polaków posiadających przeterminowane zobowiązania wynosi 2,32 mln. Z kolei łączna wartość zaległych płatności na koniec zeszłego roku to 39,82 mld zł. Bez zwiększenia akcji kredytowej trudno oczekiwać zwiększenia podaży przeterminowanych wierzytelności ze strony banków.

 

Suma wartości nominalnej wszystkich portfeli wierzytelności posiadanych przez Grupę Kredyt Inkaso zbliża się obecnie do kwoty 5 mld zł, przy czym kwota ok. 1 mld zł przypada na rynki zagraniczne. Z tej kwoty ponad 2/3 stanowią wierzytelności detaliczne, jednakże pozostałe wierzytelności korporacyjne stanowią istotny udział zarówno w wartości nominalnej jak i w przychodach spółki.

 

Szczególną rolę sprzedaż nieregulowanych wierzytelności pełni w sektorze bankowym. Regulacje w poszczególnych państwach określają poziom utrzymywania rezerw i podwyższonych kapitałów wobec stanu zagrożonych należności, co motywuje banki do szybkiego dostosowania struktury bilansu. Ten efekt widoczny jest szczególnie w Rumunii, w której państwowy regulator zaostrzył w ostatnich latach wymogi finansowe, co przełożyło się na znacznie większą podaż portfeli wierzytelności ze strony banków. Wynika to przede wszystkim z wysokiego poziomu kredytów NPL, który osiągnął w ostatnim czasie wartość 23% (dla porównania w Polsce wskaźnik NPL wynosi około 7,7%). Obecnie wartość nominalna posiadanych portfeli przez Kredyt Inkaso w Rumunii to 890 mln zł, a celem jest podwojenie tej liczby. Zarząd spółki podkreśla atrakcyjność tego rynku z punktu widzenia osiąganych rentowności, niewielkiej konkurencji i perspektyw wzrostu branży. Już teraz Kredyt Inkaso należy do trzech największych firm z branży w Rumunii. Z kolei w Rosji, po przejęciu tamtejszej firmy z branży, wszelkie kolejne kroki są podejmowane z dużą ostrożnością. Na początkowym etapie rozwoju (zbieranie know-how, powiększanie personelu, dostosowywanie narzędzie informatycznych) nabywane są nieduże wolumeny wierzytelności – obecnie wartość posiadanych własnych portfeli w Rosji to ok. 210 mln zł, których cena nabycia była znacznie poniżej 5%. Z rynku rosyjskiego również spółka oczekuje uzyskiwanie wyższych rentowności niż w Polsce. Rynek wierzytelności w Bułgarii jest na wczesnym etapie rozwoju (w porównaniu do np. rynku rumuńskiego), jednak już teraz odczuwalna jest tam większa dynamika wzrostu podaży portfeli wierzytelności ze strony tamtejszych banków.

 

Jednym z ważniejszych procesów przy wycenie pakietów wierzytelności jest oszacowanie możliwości odzyskania poszczególnych należności. W głównej mierze od tego zależy późniejsza rentowność działalności firm z branży windykacyjnej. Istotnym elementem jest również poziom konkurencji na rynku. Im więcej firm staje do przetargu na zakup pakietów wierzytelności tym ich atrakcyjność cenowa maleje. Obecnie szczególnie zauważalna jest ta tendencja w przetargach na niewielkiej wartości pakiety (ceny sprzedaży kilka milionów złotych), do których staje wiele firm o mniejszych zasobach gotówkowych.

 

Czynnikami ryzyka o największej wadze dla Kredyt Inkaso jest dostęp i koszt pozyskiwania kapitału dłużnego, który służy do zakupu nowych portfeli wierzytelności bądź rolowaniu „starego” długu, wielkość podaży wierzytelności na rynku i ich atrakcyjność cenowa, ryzyko niewłaściwego oszacowania wyceny portfeli wierzytelności i możliwości ich zwindykowania oraz ciężkie do przewidzenia zmiany w prawno-podatkowe dotyczące procesu windykacji i obrotu wierzytelnościami.

 

Do największych firm konkurencyjnych wobec Kredyt Inkaso zaliczyć należy: Kruk, Eos Ksi, Ultimo, Best czy Presco.

 

 

4.   Analiza wyników finansowych

 

Wybrane dane finansowe Grupy Kredyt Inkaso S.A. (tys. zł)

01.04.2012 – 31.03.2013

01.04.2013 – 31.03.2014

1q 2013/2014

1q 2014/2015

Przychody ze sprzedaży

69 227

86 855

20 962

20 233

Zysk z działalności operacyjnej

46 976

57 058

14 379

12 484

EBITDA gotówkowa

88 424

99 269

23 772

22 780

Zysk brutto

18 491

31 948

8 245

6 168

Zysk netto

17 196

33 374

8 163

7 295

Aktywa ogółem

453 180

498 214

498 214

572 346

Kapitał własny

157 298

190 183

190 183

197 606

Przepływy pieniężne z dział. operacyjnej

63 022

3 736

2 113

16 564

Przepływy pieniężne z dział. inwestycyjnej

-17 325

-12 285

1 100

-195

Przepływy pieniężne z dział. finansowej

-44 802

-381

-12 692

43 500

Źródło: Kredyt Inkaso S.A.

 

Przychodem ze sprzedaży dla Kredyt Inkaso jest wartość wpłaconych środków przez dłużników minus amortyzacja portfeli w danym okresie. Pod tym drugim pojęciem kryje się dyskontowanie wartości portfela na początek i na koniec okresu (głównie poprzez spłaty dłużników, ale również poprzez bieżącą aktualizację zdolności do jego odzyskiwania). Aktualizacja ta jest także wykazana w sprawozdaniu finansowym.

 

W przychodach spółki w ostatnim sprawozdaniu (za 1Q 2014/15) udział portfeli zagranicznych (głównie Rumunia) wyniósł ok. 15%. Docelowo wartość ta ma się zwiększyć do 30% w perspektywie jednego roku. Poniższa tabela prezentuje transakcje zakupu portfeli wierzytelności w ostatnich 4 latach wraz z ich wartością nominalną oraz ceną kupna zarówno w Polsce jak i w Rumunii.

 

Polska

Data zakupu

Wartość nominalna portfela (mln zł)

Średnia cena zakupu (% wartości nominalnej)

3q2010

550

8,75%

3q2010

1 256

12,47%

2q2011

167

9,67%

1q2012

652

14,09%

2q2012

98

9,91%

4q2012

39

12,77%

2q2013

297

12,60%

1q2014

67

15,50%

Rumunia

1q2013

55

2,55%

2q2013

110

5,87%

3q2013

140

9,63%

4q2013

440

4,35%

1q2014

48

13,27%

Źródło: Kredyt Inkaso S.A.

 

Największy portfel w historii Kredyt Inkaso został nabyty w 3q 2010 r. i miał wartość nominalną ponad 1 mld zł, na portfel ten składały się zarówno wierzytelności detaliczne jak i wierzytelności korporacyjne nabyte od banku PKO BP. Z kolei w ostatnich 12 miesiącach największe transakcje zostały zawarte na rynku rumuńskim. Najbardziej miarodajnym wskaźnikiem dla firm z branży wierzytelności określającym ich efektywność działalności czy raczej zdolności generowania gotówki jest tzw. EBITDA gotówkowa. W przypadku Kredyt Inkaso za taką możemy uznać zysk EBITDA powiększony o poziom amortyzacji portfeli. Wartość EBITDA-y gotówkowej jest też odniesieniem dla możliwości zakupowych kolejnych portfeli wierzytelności czy zdolności pozyskania kapitału obcego.

 

Źródło: Kredyt Inkaso S.A.

 

Od pięciu ostatnich kwartałów wartość kwartalna EBITDA gotówkowa utrzymuje się w przedziale ok. 23-26 mln zł. Wielkość rocznej wartości oscyluje wokół 100 mln zł. Pod względem zysku netto ostatni rok obrotowy zakończył się kwotą 33,3 mln zł. Duża różnica między zyskiem operacyjnym a zyskiem netto wynika z istotnych kosztów finansowych. Na koniec czerwca 2014 r. Kredy Inkaso posiadało 348,7 mln zł obcego kapitału dłużnego, który w ostatnim roku wygenerował koszt finansowy w kwocie 26,4 mln zł, co stanowi niemal połowę zysku operacyjnego w ostatnio zakończonym roku obrotowym. W rachunku zysku i strat warto podkreślić spadek kosztów zarządu w ostatnim roku o 1,5 mln zł. Obecny poziom jest także poziomem, jakiego należy się spodziewać w latach przyszłych. Wartości zarówno pozostałych przychodów i kosztów z działalności operacyjnej są niewielkie i nie wpływają istotnie na końcowy wynik.

 

Pierwszy kwartał obecnego roku obrotowego był dla badanej spółki nieco słabszy w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Co prawda wartość przychodów była na zbliżonym poziomie, za to poszczególne rodzaje zysków były o kilkanaście procent niższe. Efekt ten może być potwierdzeniem spadkowych tendencji marżowości całego sektora wierzytelności na rynku polskim, a to właśnie on wciąż dominuje w strukturze posiadanych wierzytelności przez Kredyt Inkaso.

 

W okresie ostatnich dwóch lat trwały procesy reorganizacji wewnątrz firmy. Celem ich było dostosowanie struktur firmy do obsługi znacznie szerszego grona rodzajów wierzytelności, co umożliwiło m.in. zwiększenie dywersyfikacji przychodów, nowe sposoby windykacji i większą elastyczność działania. Rozszerzona została siatka przedstawicieli terenowych, których liczba wynosi obecnie ponad 80 i obejmuje już obszar całej Polski. Stworzono i uruchomiono nowe narzędzia informatyczne dedykowane do wybranych rodzajów wierzytelności oraz do pozyskiwania danych o dłużniku i sposobach kontaktu z nim. Jak podkreśla prezes badanej spółki unowocześnianie infrastruktury informatycznej jest procesem ciągłym.

 

Wartości ujęte w przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej dla danego okresu zależą przede wszystkim od wydatków na nowe portfele oraz wpływów z dokonywanych spłat przez dłużników oraz zysków odnotowywanych przez spółkę. Sumarycznie wartość przepływów z działalności operacyjnej jest wyższa w okresie, w którym spółka akurat nie dokonała większego zakupu portfela, gdyż pozostałe dwa elementy są zazwyczaj regularne. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej były w ostatnich okresach ujemne i dotyczyły m.in. wydatków na nabycie udziałów w jednostkach zależnych (spółka w Rosji), udzielonych pożyczek czy wydatków na zakup nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych aktywów finansowych. Duże wartości pojawiają się z kolei w przepływach pieniężnych z działalności finansowej. Spółka regularnie roluje papiery dłużne oraz płaci istotne wartości odsetek od zadłużenia. W ostatnim raportowanym kwartale saldo tej pozycji wyniosło +43,5 mln zł i wynikało z nowej emisji obligacji. Dzięki niej spółka znacznie zwiększyła stan środków pieniężnych na rachunkach do kwoty 93,7 mln zł.

 

Wybrane elementy bilansu Grupy Kredyt Inkaso S.A. (tys. zł)

30.06.2014r.

Aktywa trwałe

39 316

 Wartość firmy

10 623

 Wartości niematerialne

3 005

 Rzeczowe aktywa trwałe

10 067

 Nieruchomości inwestycyjne

12 860

Aktywa obrotowe

533 030

 Wierzytelności nabyte

429 311

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

93 729

Kapitał własny

197 606

Zobowiązania długoterminowe

230 359

 Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne

229 158

Zobowiązania krótkoterminowe

144 381

 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

23 073

 Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne

119 540

Suma bilansowa

572 346

Źródło: Kredyt Inkaso S.A.

 

W strukturze bilansu Kredyt Inkaso dominuje wartość posiadanych wierzytelności (429,3 mln zł), które są ujęte w aktywach obrotowych. Mają one udział 75% w sumie aktywów. Istotną wartość ma też saldo środków pieniężnych. Z 93,7 mln zł posiadanej na koniec czerwca 2014 r. gotówki, około 30 mln zł zostało wydanych po dacie bilansowej na zakup nowych portfeli, a 25 mln zł przeznaczone jest na przedterminową spłatę kredytu. W aktywach trwałych wartość firmy (10,6 mln zł) wynika przede wszystkim z zakupu i włączeniu do grupy kapitałowej Kancelarii Forum S.A. oraz rosyjskiej firmy Mark Collect. W pozycji nieruchomości inwestycyjne znajduje się kilkanaście nieruchomości, które spółka przejmuje od dłużników. Wśród nich są m.in. ośrodek wczasowy w budowie w miejscowości Jeleśnia (wycena księgowa 1,29 mln zł), zajazd w Szymanowicach (1,87 mln zł) czy niezabudowana działka w Skałkach (3,93 mln zł). Kredyt Inkaso regularnie spienięża te nieruchomości zgodnie z możliwościami rynkowymi.

 

Wśród kapitałów obcych główny udział mają kredyty i wyemitowane obligacje, które w dużej mierze finansują nabywanie portfeli wierzytelności. Ich łączne saldo na koniec czerwca 2014 r. wyniosło 348,7 mln zł. Po uwzględnieniu posiadanych środków pieniężnych dług netto wynosi 255 mln zł, czyli 2,5 krotność rocznej wielkości EBITDA-y gotówkowej. Poniższe zestawienie prezentuje obecnie wyemitowane serie obligacji wraz z ich wartością, datą zapadalności i oprocentowaniem.

 

Seria

Data emisji

Data wykupu

Okres w latach

 Warunki oprocentowania

wartość nominalna

w tys. zł

S03

01 kwietnia 2011

04 kwietnia 2016

5

zmienne; wypłacane co 6 miesięcy; WIBOR 6M+6%

15 000

S04

30 listopada 2011

8 czerwca 2015

3,5

zmienne; wypłacane co 6 miesięcy; WIBOR 6M+5%

69 000

S05

30 listopada 2011

8 grudnia 2016

5

zmienne; wypłacane co 6 miesięcy; WIBOR 6M+6%

18 000

U01

02 stycznia 2012

2 stycznia 2016

4

zmienne; wypłacane co 6 miesięcy; WIBOR 6M+5,5%

35 000

U02

02 stycznia 2012

2 stycznia 2016

4

zmienne; wypłacane co 6 miesięcy; WIBOR 6M+5,4%

5 000

U03

05 marca 2012

5 września 2016

4,5

zmienne; wypłacane co 6 miesięcy; WIBOR 6M+5,7%

30 000

W01

13 stycznia 2014

13 lipca 2017

3,5

zmienne; wypłacane co 6 miesięcy; WIBOR 6M+4,2%

53 000

W02

13 stycznia 2014

15 stycznia 2018

4

zmienne; wypłacane co 6 miesięcy; WIBOR 6M+4,4%

17 000

Źródło: Kredyt Inkaso S.A.

 

Warta podkreślenia jest spadkowa tendencja w zakresie marży, którą spółka płaci obligatariuszom powyżej wartości WIBOR 6M. Dzięki jej niższym wartościom firma ponosi niższe koszty odsetek.

 

 

5.   Ocena przyszłych wyników

 

Obecnie cała branża korzysta na niskich stopach procentowych w Polsce, które umożliwiają finansowanie działalności (zakupy wierzytelności) niskim kosztem kapitału dłużnego. Dla firm o słabszej kondycji finansowej przyszły proces podwyżek stóp procentowych może wpłynąć negatywnie na rentowność i kondycję finansową. Zarząd Kredyt Inkaso zakłada, że w perspektywie czasu rynek wierzytelności w Polsce będzie podążał w kierunku spadku rentowności. Coraz większa konkurencja odczuwalna jest ze strony zagranicznych firm, które korzystają z ultra niskich stóp procentowych (bliskich zera) chociażby w strefie euro. Decydenci badanej spółki zapowiadają działania zmierzające do dalszego obniżania kosztu i dywersyfikacji źródeł pozyskiwania kapitału dłużnego, jednak nie ujawniają szczegółów w tym zakresie (można jednak domniemywać, że chodzi o zadłużanie się na rynkach zachodnich, gdzie funkcjonuje niższa stopa procentowa). Oczekują również wzrostu na rynku krajowym podaży wierzytelności hipotecznych i korporacyjnych przy stagnacji podaży ze strony banków wierzytelności niezabezpieczonych.

 

W obecnym roku obrotowym spółka zamierza przeznaczyć 100-120 mln zł na zakup nowych portfeli wierzytelności. Poziom ten ma być utrzymany w następnym roku. Źródłem finansowania mają być generowane zyski oraz dług. Obecnie zarząd określa zdolność do pozyskania ok. 60 mln zł nowego kapitału dłużnego.

 

Celem zarządu Kredyt Inkaso jest utrzymanie dotychczasowego poziomu rentowności przy wzroście skali działalności. Aby to osiągnąć zarząd zamierza doskonalić procesy wewnątrz Grupy by zmniejszać koszty działalności poprzez np. poszukiwanie nowych narzędzi w zakresie kontaktu z dłużnikiem i rozwijanie kanałów komunikacji z nim, zachęcanie do dobrowolnej spłaty długów, automatyzację procesów czy promowanie etycznej spłaty wierzytelności. Nacisk położony będzie też na dywersyfikację źródeł przychodów – np. zarządzanie cudzymi portfelami, poszukiwanie nowych rodzajów wierzytelności (dochodzenie nieopłaconych składek OC za samochód, dłużnicy we wspólnotach mieszkaniowych).

 

Dalsza ekspansja spółki na kolejne kraje uzależniona jest od zysków, jakie zostaną osiągnięte z obecnie funkcjonującej działalności zagranicznej oraz od przyszłej zdolności firmy do finansowania działalności na większą skalę. Na moment obecny w krótkim horyzoncie czasowym Kredyt Inkaso nie ma planów do dalszej ekspansji zagranicznej. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że samo wejście na nowy rynek nie jest mocno kosztochłonne, gdyż dla przykładu zbudowanie struktur w Rumunii kosztowało spółkę ok. 1 mln zł. Bardziej kosztochłonne jest znalezienie kapitałów do zakupu kolejnych portfeli wierzytelności.

 

Obecnie nie ma perspektyw na wypłacanie dywidendy przez Kredyt Inkaso. Polityka spółki zakłada reinwestowanie wypracowanych zysków w całości. Zarząd zapewnia, że nie ma planów do pozyskania kapitałów poprzez emisję nowych akcji.

 

Badaną spółkę pokrywają dwa domy maklerskie. W obydwu przypadkach rekomendacje są pozytywne, a cena docelowa wyższa od obecnej ceny na giełdzie.

 

Data wydania

Autor

Rekomendacja

Cena w dniu wydania

Cena docelowa

13.08.2014

Trigon DM

kupuj

18,15 zł

29,5 zł

14.05.2014

Espirito Santo

kupuj

19,2 zł

27,7 zł

 

Trigon DM prognozuje osiągnięcie przez Kredyt Inkaso w roku obrotowym 2014/2015 zysku EBITDA na poziomie 70,5 mln zł (vs. 59,8 mln zł w 2013/2014) i zysku netto przypadającego na akcjonariusza jednostki dominującej w kwocie 38,5 mln zł  (vs. 33,1 mln zł). Zysk netto według analityków Trigon ma rosnąc w kolejnych latach. I tak w roku obrotowym 2015/2016 ma wynieść 45,9 mln zł, a w kolejnym 50,4 mln zł. Z kolei eksperci Espirito Santo prognozują wzrost EBITDA gotówkowej w obecnym roku obrotowym do 126 mln zł, a w kolejnym do 168 mln zł. Szacowany zysk netto ma wynieść odpowiednio 39,3 mln zł oraz 42,1 mln zł.

 


6.   Analiza wskaźnikowa

 

Poniżej przedstawiono wybrane wskaźniki dla Grupy Kredyt Inkaso S.A.

 

Wybrane wskaźniki dla spółki Kredyt Inkaso S.A.

Dług netto

255 mln zł

Dług netto / EBITDA gotówkowa

2,6

Dług netto / kapitały własne

1,3

ROA

5,6%

ROE

16,4%

Rentowność netto

37%

EPS

2,54 zł

C/WK

1,4

C/Z

8,5

Kapitalizacja (na dzień 23.09.2014)

285 mln zł

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Kredyt Inkaso S.A.

 

Zadłużenie oprocentowane spółki na koniec drugiego kwartału może ulec zmniejszeniu ze względu na zamiar wcześniejszej spłaty jednego z kredytów (25 mln zł). Analizując wskaźniki dług netto do EBITDA (obecnie 2,6) we wcześniejszych okresach widzimy tendencję spadkową, podobnie jak w przypadku wskaźnika dług netto do kapitałów własnych. Wskaźnik rentowności ROE (kapitałów własnych) ustabilizował się w ostatnich kwartałach na poziomie ok. 15-16%. Stabilizacja rentowności odnotowana również na pozostałych wskaźnikach jest pochodną stabilizacji zysków w ostatnich kwartałach. Zysk przypadający na jedną akcję za ostatnie 12 miesięcy wyniósł nieco powyżej 2,5 zł. Automatycznie generuje on wskaźnik C/Z na poziomie 8,5. Relacja ceny akcji do wartości księgowej (C/WK) to obecnie 1,4.

 

 

7.   Analiza techniczna

 

Kurs akcji Kredyt Inkaso poruszał się w okresie ostatniego roku w dwóch kanałach zaznaczonych na wykresie. Pierwszy z nich był rosnący i osiągnął w swoim szczycie poziom 25,8 zł (historyczne maksima). Drugi natomiast był korektą wzrostu i w najniższym punkcie oscylował wokół poziomu 16,50 zł. Do wybicia górą ze spadkowego kanału doszło niedawno, bo na początku września. Od tego momentu kurs wzrósł o ponad 20% z 18 zł do poziomu – 22 zł. Z technicznego punktu w optymistycznym wariancie możliwy jest test maksimów, czyli poziomu 25,8 zł. Negatywne scenariusze spadkowe będą wygenerowane po powrocie do kanału spadkowego, czyli spadek poniżej18 zł.

 

Źródło: http://stooq.com

 

 

8.   Podsumowanie raportu i wnioski

 

Kredyt Inkaso należy do największych firm z branży obsługi wierzytelności na własny rachunek w Polsce. Oferuje również usługi obsługi wierzytelności na zlecenie. Od niedawna za pośrednictwem spółek zależnych prowadzi również działalność w Rumunii, Bułgarii i Rosji. W skład grupy kapitałowej wchodzi też m.in. podmiot specjalizujący się w udzielaniu pożyczek Finsano czy Kancelaria Forum odpowiadająca za usługi prawnicze w Grupie. Przewagami konkurencyjnymi badanej spółki jest m.in. 13-letnie doświadczenie w branży, zbudowana struktura pozwalająca na obsługę na każdym etapie wielu rodzajów wierzytelności, rozbudowane narzędzia informatyczne odpowiadające m.in. za automatyzację procesów i rozpoznawalna marka. Łączna wartość posiadanych przez spółkę portfeli wierzytelności na koniec sierpnia wynosi już blisko 5 mld zł.

 

Analiza wyników finansowych pokazała stabilizację w ostatnich okresach wpływów spłat od dłużników. Dobrym narzędziem do mierzenia efektywności działalności spółki jest tzw. EBITDA gotówkowa. W ostatnich pięciu kwartałach oscylowała ona w przedziale ok. 23-26 mln zł, co daje ok. 100 mln zł w okresie roku. W strukturze aktywów wartość posiadanych przez firmę wierzytelności stanowi 75%. Źródłem ich finansowania jest zarówno kapitał własny jak i kapitał obcy odsetkowy, głównie w postaci obligacji. Łączne saldo kredytów i obligacji na koniec czerwca 2014 r. wyniosło 348,7 mln zł. Z kolei dług netto miał wartość 255 mln zł.

 

Szansą dla spółki na wzrost jej zyskowności jest obecna koncentracja na zwiększeniu aktywności zagranicą szczególnie w Rumunii, gdzie spółka odnotowuje wyższe marże. Na polskim rynku zarząd prognozuje spadki rentowności w całej branży w skutek rosnącej konkurencji. Z drugiej strony bardziej regularnym spłatom z obecnie posiadanych wierzytelności sprzyjać powinna lepsza kondycja finansowa gospodarstw domowych. Spółka postawiła również na polubowne „dogadywanie się” z dłużnikami, a ten sposób charakteryzuje się większym wskaźnikiem ściągalności.

 

Optymistyczny wydźwięk dla obecnych akcjonariuszy mają prognozy analityków (Trigon DM i Espirito Santo) dla spółki. Przewidują oni w kolejnych latach wzrost generowanych zysków i zalecają kupowanie akcji Kredyt Inkaso, określając ceny docelowe jednej akcji wyższe o kilkadziesiąt procent od obecnych poziomów.

 

 

Rafał Irzyński

Główny analityk SII

rirzynski@sii.org.pl

 

---

Autorzy niniejszej opinii nie są powiązani w żaden sposób z Emitentem. Inwestor powinien mieć na uwadze, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy SII świadczyło usługi z zakresu relacji inwestorskich spółce Kredyt Inkaso S.A. Stowarzyszenie nie wyklucza także w przyszłości złożenia oferty świadczenia podobnych usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie.

 

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy i analiz.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie