Chat with us, powered by LiveChat

Branża windykacyjna po I półroczu 2014

Skomentuj artykuł
© JohanSwanepoel - Fotolia.com

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat branży windykacyjnej po I półroczu 2014 roku. Przyjrzeliśmy się bliżej spółkom Kruk, Kredyt Inkaso, Best, Vindexus oraz Pragma Inkaso (Magellan dla porównania).

 

Spis treści

  1. Profil działalności spółek
  2. Opis sektora/branży
  3. Analiza wyników finansowych
  4. Analiza wskaźnikowa
  5. Podsumowanie

 

 

BRANŻA WINDYKACYJNA - I PÓŁROCZE 2014

 

Profil działalności spółek

 

Na początku ważne jest, aby rozróżnić charakter wierzytelności, którymi zarządzają poszczególne spółki. Z takiego podziału wynika, że nie wszystkie spółki, które zajmują się windykacją, są dla siebie konkurentami. W wielu przypadkach jednak firmy łączą działalność w części lub wszystkich obszarach. Wyróżnić można trzy segmenty:

 

  • rynek wierzytelności konsumenckich – obejmuje wierzytelności osób fizycznych wobec przedsiębiorstw (tzw. sektor B2C) – wobec banków, firm ubezpieczeniowych, usługodawców lub spółdzielni mieszkaniowych. Wyszczególnić można jeszcze rynek wierzytelności zabezpieczonych i niezabezpieczonych.
  • rynek wierzytelności korporacyjnych – obejmuje zobowiązania przedsiębiorstw, pochodzące głównie z niespłaconych w terminie bankowych zobowiązań finansowych.
  • rynek wierzytelności gospodarczych (tzw. sektor B2B) – obejmuje nieuregulowane zobowiązania przedsiębiorstw wobec innych przedsiębiorstw, głównie z niezapłaconych faktur w obrocie gospodarczym.

 

Podmioty działające na rynku zarządzania wierzytelnościami mogą działać na zasadzie dwóch modeli biznesowych i zazwyczaj łączą je w swojej działalności operacyjnej:

 

  • zarządzanie wierzytelnościami na zlecenie – inkaso, outsourcing,
  • zarządzanie wierzytelnościami kupionymi na własny rachunek.

 

Kruk jest największą spółką windykacyjną w Polsce. Zajmuje się windykacją wierzytelności konsumenckich na skalę masową. Podstawową działalnością spółki jest zarządzanie wierzytelnościami kupionymi na własny rachunek (88% przychodów w 2013 roku) oraz obsługa wierzytelności na zlecenie (10% przychodów w 2013 roku). Grupa nabywa wierzytelności w trzech segmentach rynku: konsumenckim (niezabezpieczonym), korporacyjnym oraz zabezpieczonym hipotecznie. Grupa koncentruje swą działalność na rynku bankowym w oparciu o długoterminowe relacje z kluczowymi klientami. Kruk jest obecny na rynku polskim (55% przychodów w 2013 roku), rumuńskim (44% przychodów w 2013 roku), czeskim i słowackim, a już niedługo rozpocznie działalność na rynku niemieckim. Więcej na temat spółki Kruk w osobnym raporcie specjalnym.

 

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso S.A. działa w branży zarządzania wierzytelnościami, w sektorze obrotu wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych. Grupa ściśle współpracuje z Kancelarią Prawniczą FORUM, w której posiada 85% udziału w zysku. Kancelaria działa jako pełnomocnik procesowy, podejmuje wszelkie czynności prawne mające na celu odzyskanie wierzytelności kupowanych przez podmioty z Grupy. Przychody generowane są głównie ze spłaty należności, wynikających z nabytych wierzytelności (95,7% w roku obrotowym 2013/2014) oraz z działalności prawniczej. Grupa rozpoczyna rok obrotowy w kwietniu. Dla uproszczenia porównania z pozostałymi spółkami wszystkie dane zostały przekształcone na odpowiednie okresy zgodne z rokiem kalendarzowym. Kredyt Inkaso działa na rynku polskim (92% przychodów za rok obrotowy 2013/2014), rumuńskim, bułgarskim i rosyjskim.

 

Grupa Best jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce. Jej podstawową działalnością są inwestycje w portfele wierzytelności nieregularnych. Grupa powołała w 2005 roku jeden z pierwszych funduszy sekurytyzacyjnych na rynku, BEST I NSFIZ. Przychody są generowane głównie z inwestycji w wierzytelności (75% w 2013 roku), oraz z zarządzania wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych (19% w 2013 roku). Grupa Best działa tylko na terenie Polski.

 

Działalność Giełdy Praw Majątkowych Vindexus polega głównie na zakupie portfeli wierzytelności i ich dalszej egzekucji na własny rachunek (94,7% przychodów w 2013 roku). Grupa skupia się na rynku wierzytelności konsumenckich, choć skupuje też wierzytelności powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Grupa nabywa portfele wierzytelności głównie od banków (56% w 2013 roku) oraz operatorów telekomunikacyjnych (20% w 2013 roku). Vindexus nie prowadzi działalności poza Polską.

 

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso jest liderem branży obrotu wierzytelnościami w segmencie business to business (B2B). Przychody netto spółki w 2013 roku pochodziły głównie z faktoringu (40%). Przychody netto z tytułu windykacji na zlecenie stanowiły 16%, a z zakupu wierzytelności i pożyczek 6%. Spółka działa tylko na terenie Polski. Spółka jest w trakcie restrukturyzacji, dostosowania modeli biznesowych do uwarunkowań rynkowych, aby w pełni wykorzystać potencjał organizacji oraz skalę prowadzonej działalności.

 

Inny profil działalności charakteryzuje Magellana. Spółka jest liderem rynku usług finansowych sektora ochrony zdrowia. Świadczy usługi w zakresie finansowania bieżącej działalności szpitali i dostawców artykułów i usług medycznych. Tym samym nie uczestniczy w rynku obrotu wierzytelnościami tak jak pozostałe spółki w zestawieniu. Oferta produktowa spółki obejmuje m.in. pożyczki, zabezpieczenie płatności, faktoring oraz refinansowanie zobowiązań. Przychody Grupy głównie stanowią odsetki z poszczególnych produktów zaliczanych do działalności podstawowej (65% w 2013 roku). Grupa Magellan prowadzi działalność w Polsce (97% przychodów w 2013 roku), Czechach i na Słowacji.

 

 

Opis sektora/branży

 

Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce jest wciąż dynamicznym i rozwojowym sektorem rynku finansowego. Według szacunków Kruka w 2013 roku przekazane wierzytelności do obsługi podmiotom zewnętrznym miały wartość 20,9 mld zł, a w ciągu ostatnich czterech lat zanotowały wzrost o prawie 40%. Widoczny jest wzrost udziału zakupionych wierzytelności, które w 2013 roku pierwszy raz miały większą wartość niż wierzytelności inkaso.

 

 Wielkość i struktura rynku usług windykacyjnych w Polsce wg wartości nominalnej w latach 2010-2013 [mld zł]

Źródło: sprawozdania Zarządu Grupy Kruk S.A.

 

Najwięcej wierzytelności podmiotom zewnętrznym przekazują banki. W 2013 roku podmioty te łącznie przekazały wierzytelności o wartości nominalnej 16 mld zł, w tym 7,5 mld zł w formie inkaso, a 8,5 mld zł w formie sprzedaży na rynku. Jest to mniej niż przed rokiem odpowiednio o 7% i 1%.

 

 Nominalna wartość portfeli detalicznych [mld zł] i średnie ceny w latach 2008 - IH2014

Źródło: prezentacja Kruk 1h2014

 

Wartość nominalna portfeli detalicznych sprzedanych w Polsce w I półroczu 2014 wyniosła 4,4 mld zł, w tym 3,5 mld zł to portfele wierzytelności konsumenckich niezabezpieczonych, które były sprzedawane przy średniej cenie 11,5% oraz 0,9 mld zł portfeli hipotecznych o średniej cenie 28,6%. Średnia cena portfeli wierzytelności w I półroczu wyniosła 15% i była jedną z największych w ostatnich latach.

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie