Chat with us, powered by LiveChat

EuCO - jak zarobić w branży odszkodowań

Skomentuj artykuł
© richardlyons - Fotolia.com

EuCO S.A. pod lupą SII. Przeczytaj czy można zarobić w Polsce na spółkach z branży odszkodowań.

 

 1. Profil spółki
 2. Akcjonariat
 3. Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki
 4. Analiza wyników finansowych
 5. Ocena przyszłych wyników
 6. Analiza wskaźnikowa
 7. Analiza techniczna
 8. Podsumowanie raportu i wnioski

1. Profil spółki

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. to jedna z dwóch największych firm w Polsce oferująca pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych w uzyskiwaniu wyższych odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych. Swoje usługi kieruje przede wszystkim w zakresie wspierania poszkodowanych w procesie ubiegania się o odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku. Wyróżniającym elementem grupy na tle konkurencji jest posiadanie własnej kancelarii prawnej, dzięki której likwidacja szkody może być kontynuowana na etapie sądowym. W ciągu 10 lat działalności spółka obsłużyła już ponad 100 tys. klientów i uzyskała na rzecz swoich klientów wypłatę blisko 600 mln zł odszkodowań.

 

Do najważniejszych podmiotów grupy kapitałowej EuCO zaliczyć należy:

 

 • Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. – jednostka dominująca grupy kapitałowej z siedzibą w Legnicy. Prowadzi działania wspierające poszkodowanego na etapie przed sądowym,
 • Kancelaria Radców Prawnych EuCO J. Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy – podmiot odpowiedzialny w grupie za prowadzenie spraw odszkodowawczych na etapie sądowym. EuCO jest komandytariuszem spółki i ma 100% udziałów. 10% udziałów w zyskach posiada komplementariusz – mec. Joanna Smereczyńska-Smulczyk,
 • 4 spółki zależne zagraniczne odpowiedzialne za działalność operacyjną grupy kapitałowej (tylko na etapie przed sądowym) w Czechach, Słowacji, Węgrzech i Rumunii,

 

Czytelnie model biznesowy grupy EuCO obrazuje poniższy diagram:

 

Źródło: EuCO S.A.

 

Wyróżniającym się podmiotem grupy w ostatnich kwartałach jest Kancelaria Radców Prawnych. Pomysł na jej stworzenie narodził się w 2006 roku, kiedy to zarząd dostrzegł możliwość rozszerzenia usług o prowadzenie spraw odszkodowawczych w imieniu klienta na etapie sądowym. Od 2010 roku nastąpił dynamiczny rozwój Kancelarii, co miało związek z wprowadzeniem możliwości zakładania kosztów postępowania sądowego przez EuCO. Dochodzenie roszczeń tą drogą dla zwykłego człowieka jest bardzo trudne, gdyż musi się on zmierzyć z rozbudowanymi „siłami” prawnymi towarzystw ubezpieczeniowych. Dodatkowo by założyć sprawę należy wpłacić równowartość 5% wartości sprawy tzw. wpisu sądowego oraz być gotowym na wpłacenie kolejnych 5%, jako zaliczki na powołanie biegłego. EuCO od 2010 r. rozpoczęło oferowanie dofinansowania klientów w tym zakresie przy sprawach sądowych (prowadząc sprawę jako pełnomocnik). Klient naturalnie ma możliwość wyboru czy korzysta z możliwości dofinansowania wymaganych wpłat zaliczkowych. Wpływa to na wielkość prowizji przypadającej EuCO z ewentualnej zasądzonej wartości odszkodowania. Prowizja z działalności przed sądowej to ok. 25%, a w działalności sądowej dochodzi do 30%. Średni czas trwania sprawy sądowej w zakresie obsługiwanym przez spółkę wynosi 2 lata. Działania w trybie przedsądowym to okres 4-6 miesięcy.

 

Wybrane dane za okres 01.01.2013-31.12.2013

Odszkodowania - Polska (tryb przedsądowy)

Odszkodowania - Polska (tryb sądowy)

Czechy

Węgry

Przychody ogółem

21 174

23 007

2 543

2 556

Wynik operacyjny segmentu

3 032*

7 168

-367

131

Aktywa segmentu

41 565

23 046

7 688

2 772

Źródło: EuCO S.A.

*raportowany wynik EuCO SA jest wyższy o wartość otrzymanej przez EuCO S.A. dywidendy od Kancelarii Radców Prawnych, tj. o 990 tys. PLN.

 

Powyższe dane pokazują, że działalność „sądowa” jest najbardziej rentowna. Z kolei najistotniejsze, zagraniczne spółki są jeszcze na dość wczesnym etapie i dopiero rozwijają skalę swojej działalności.  Zarząd wskazuje na Rumunię, jako przykład rynku o dużych perspektywach.

2. Akcjonariat

Wiarę w spółkę potwierdzają dotychczasowi główni akcjonariusze. Zwiększyli oni ostatnio swoje udziały odkupując pakiet akcji od Pana Daniela Kubacha, który znacząco zmniejszał w ostatnich kilku miesiącach swój udział w kapitale spółki. Obecnie ponad 62% akcji EuCO należy do podmiotów (Corpor Capital Ltd. i Spexar Ltd.) kontrolowanych przez założycieli spółki, w tym Pana Krzysztofa Lewandowskiego - prezesa zarządu EuCO S.A. Swój udział zwiększył też inwestor finansowy ING OFE – z 9,56% do 12,2%. Kapitał zakładowy badanej spółki dzieli się na 5 600 000 akcji. Free float wynosi 25,7%.

 

3. Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki

EuCO kieruje swoje usługi do klientów ubiegających się o odszkodowania za pogorszenie stanu zdrowia, trwałe uszkodzenie ciała lub jako ekwiwalent za zgon osób najbliższych. Spółka szacuje, że obecnie posiada ok. 25% udziału w krajowym rynku. Rozwojowi branży sprzyja wzrost wartości kwot zasądzanych np. za utratę określonego procentu uszczerbku na zdrowiu - jeszcze 6-7 lat temu na 1% przypadała kwota 700 zł. Teraz jest to 2,2-2,4 tys. zł. Według danych polskiej policji ilość kolizji i wypadków drogowych w latach 2010-2012 osiągnęła liczbę 1 122 000. Średnio w jednym zdarzeniu poszkodowanych jest statystycznie 1,5 osób (oprócz sprawcy wypadku), co daje ok. 1,7 mln potencjalnych klientów. Do tego dodać należy ponad 420 tys. osób, które mogą dochodzić odszkodowań z tyt. zadośćuczynienia za śmierć bliskich w wypadkach drogowych w Polsce w latach 1997-2012. Wraz ze wzrostem świadomości poszkodowanych w zakresie odszkodowań powinna rosnąć analizowana branża.

W zakresie działalności w trybie sądowym skuteczność Kancelarii przekracza 80%. Wartość ta oznacza uzyskanie 100% lub większej wartości (sądy mają taką możliwość) wnioskowanego odszkodowania. Kilkanaście procent to sprawy z zasądzeniem poniżej 100% wartości zgłoszonego odszkodowania. Tylko kilka procent to sprawy zakończone niepowodzeniem.

W ostatnim czasie dochodziło do pozytywnych zmian w zakresie obowiązującego prawa w zakresie odszkodowań. Korzystając z możliwości poprosiłem o komentarz w tym zakresie prezesa EuCO.

 

„Zmiany w kodeksie cywilnym wydłużyły do 20 lat wstecz okres dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody powstałej w wyniku na przykład wypadku komunikacyjnego, do którego doszło w wyniku przestępstwa, licząc od dnia wypadku. Dodatkowo kodeks zwiększył ochronę osoby małoletniej, poszkodowanej w wyniku zdarzenia komunikacyjnego, ponieważ w stosunku do niej okres przedawnienia biegnie nie wcześniej niż 2 lata od uzyskania przez nią pełnoletności. Na przykład: dziecko w wieku 2 lat uczestniczy w wypadku; w ciągu 2 lat od momentu pełnoletności, czyli najpóźniej po kolejnych 18 latach – ma prawo zgłosić roszczenie, które skutecznie przerywa bieg przedawnienia. Wcześniej sprawy przedawniały się po 10 latach.

 

Poza tym do dnia podjęcia Uchwały przez Sąd Najwyższy z dnia 29 października 2013 roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w wypadkach komunikacyjnych, gdzie sprawca zdarzenia był nieznany (np. zbiegł z miejsca zdarzenia) jest zobowiązany stosować ogólne terminy przedawnienia (w tym 20 lat, jeśli mamy do czynienia z przestępstwem). Dotychczas praktyka UFG wskazywała na stosowanie wyłącznie 3-letniego terminu przedawnienia.”

 

Bariery wejścia do branży są niskie. Jednak osiągnięcie dużego wolumenu prowadzonych spraw wymaga już odpowiedniego know-how, doświadczenia, sieci sprzedaży czy potencjału ludzkiego.

 

Zarząd zapewnia, że nie odczuwa zwiększenia konkurencji w swojej branży.

W branży praktycznie nie występuje efekt sezonowości. Jedynie czwarty kwartał charakteryzuje się większą skłonnością towarzystw ubezpieczeniowych do zamykania spraw przed końcem roku (co wpływa na zwiększone wyniki finansowe spółki). Ponadto w działalności sądowej 3Q charakteryzuje się mniejszą liczbą kończonych spraw ze względu na sezon urlopowy w polskich sądach. Sprawy z 3Q są przekładane na 4Q.

4. Analiza wyników finansowych

Wybrane dane finansowe EuCO S.A. (tys. zł)

2011 r.

12 miesięcy 2012 r.

12 miesięcy 2013 r.

Przychody ze sprzedaży

34 821

45 553

49 279

Zysk z działalności operacyjnej

9 280

9 734

11 324

EBITDA

9 995

10 492

12 107

Zysk brutto

9 847

9 472

11 160

Zysk netto

7 665

11 150

10 244

Aktywa ogółem

38 963

60 520

75 704

Kapitał własny

19 240

26 812

32 358

Przepływy pieniężne z dział. operacyjnej

-750

4 733

10 428

Przepływy pieniężne z dział. inwestycyjnej

-2 918

-1 879

-6 306

Przepływy pieniężne z dział. finansowej

-2 841

-615

-413

Źródło: EuCO S.A.

 

Po czterech kwartałach 2013 r. mimo niewielkiego, bo 8% wzrostu przychodów poprawiła się rentowność działalności. Jest to efekt dynamicznie rosnących wyników Kancelarii oraz przeprowadzonemu procesowi redukcji kosztów. Na poziomie grupy kapitałowej ograniczono wobec poprzednich okresów wartość darowizn na organizacje charytatywne, zmniejszono w grupie zatrudnienie, zredukowano o jedną osobę skład zarządu oraz zmieniono umowy z agentami (przeniesienie obowiązku podatkowego na kooperantów). Podkreślić należy wyniki Kancelarii, która uzyskała w 2013 r. 7,2 mln zł zysku netto wobec 2,2 mln zł rok wcześniej (efekt zwiększenia liczby kończonych spraw sądowych). Dodatkowo w czwartym kwartale nastąpiła również większa skłonność towarzystw ubezpieczeniowych do kończenia spraw przed zamknięciem roku bilansowego. Usługi obce mają największy udział w kosztach rodzajowych. Urosły one w 2013 r. z 21,5 mln zł do 22,5 mln zł. Są to głównie prowizje agentów i ich przyrost wynika z rosnącej skali działalności Kancelarii.

 

Porównując dwa ostatnie pełne okresy roczne należy pamiętać o zdarzeniu jednorazowym odnotowanym w wynikach za 2012 rok. Był to wpływ rozpoznania dodatkowego zysku związanego z amortyzacją znaku towarowego (3,3 mln zł). Widoczny jest też wzrost pozostałych przychodów operacyjnych (1,93 mln zł) i pozostałych kosztów operacyjnych (1,73 mln zł). Jest to efekt większych uzyskiwanych odsetek od pożyczek, refaktur (dodatnie i ujemne) i darowizn. Spółka matka udziela swoim podmiotom zależnych finansowania w postaci pożyczek. Docelowo każda z jednostek ma być samowystarczająca.

 

Dodatkowym przychodem Kancelarii (oprócz prowizji od uzyskanego odszkodowania) są odsetki od wnoszonej wartości kwoty odszkodowania wynikające z czasu trwania sprawy. W samym 2013 r. był to przychód w kwocie 3 mln zł.

 

Działalność zagraniczna nie ma jeszcze istotnego wpływu na wyniki grupy kapitałowej. Ilość zgłaszanych spraw do towarzystw ubezpieczeniowych w Czechach i na Węgrzech wynosiła odpowiednio w ostatnich dwóch kwartałach 2013 r. średnio 250 i 150.

 

EuCO rozpoznaje w wynikach przychody i koszty z działalności Kancelarii w momencie wydania wyroku przez sąd pierwszej instancji. Ogranicza to piętrzenie się należności w bilansie. Z drugiej strony powstaje krótkoterminowe ryzyko braku pokrycia wykazywanych zysków w przepływach gotówkowych.

 

Zarząd podkreśla ustabilizowanie się marż zarówno w działalności Kancelarii jak i jednostki dominującej. Nie oczekuje zmian w tym zakresie.

 

Rachunek przepływów pieniężnych potwierdza pozytywne tendencje. Działalność operacyjna generuje coraz więcej gotówki, głównie dzięki zyskowności prowadzonego biznesu. W przepływach operacyjnych ujmowane są też „inwestycje” w nowe sprawy sądowe. Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają głównie pożyczki do niekonsolidowanych spółek zależnych (Słowacja, Rumunia), a działalność finansowa to wypadkowa wypłaconej dywidendy i zmian w poziomie zadłużenia kredytowego. Dywidenda za 2012 r. wyniosła 80 groszy na akcję. We wcześniejszych latach EuCO również wypłacała dywidendy (niższe), co umożliwia postrzeganie inwestycji w EuCO, jako spółkę dywidendową. Rekomendowana wielkość dywidendy za 2013 r. wynosi 1,05 zł. „Zamiarem zarządu będzie coroczna rekomendacja umiarkowanego zwiększania kwoty wypłacanej dywidendy.”

 

Wybrane elementy bilansu EuCO S.A. (tys. zł)

31.12.2013 r.

Aktywa trwałe

11 469

Rzeczowe aktywa trwałe

5 175

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

4 306

Aktywa obrotowe

64 235

Należności z tytułu dostaw i usług

51 479

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

12 599

Kapitał własny

32 358

Zobowiązania długoterminowe

4 242

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

4 043

 

 

Zobowiązania krótkoterminowe

39 104

Oprocentowane kredyty i pożyczki bankowe

6 115

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

32 648

Suma bilansowa

75 704

Źródło: EuCO S.A.

 

Aktywa trwałe mają niewielki udział w sumie bilansowej. Nie jest to coś dziwnego w przypadku działalności usługowej opierającej się na pracy ludzkiej. W skład rzeczowych aktywów trwałych wchodzi przede wszystkim budynek będący siedzibą spółki w Legnicy. Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego to efekt działań optymalizacji podatkowej. Z tytułu udzielania licencji na znak towarowy grupa osiągnie korzyść ok. 5 mln zł na przestrzeni 4 lat.

W skład należności handlowych z tytułu dostaw i usług wchodzą też udzielone pożyczki do niekonsolidowanych spółek zależnych, założenia za klientów w sprawach sądowych prowadzonych przez Kancelarię oraz zaliczki wypłacone agentom. Warto podkreślić, że w ciągu roku wzrósł stan środków pieniężnych o 9 mln zł do rekordowego poziomu 12,5 mln zł. Największy w tym udział miały wpływy do Kancelarii w samym czwartym kwartale 2013 r. na poziomie 21,5 mln zł (w całym 2012 r. wyniosły 29 mln zł). W dużej części zostały one spożytkowane na finansowanie inwestycji w nowe sprawy.

 

Kapitał obcy to niewielkie zadłużenie z tytułu kredytów i przede wszystkim zobowiązania handlowe, które mają niższą wartość niż należności handlowe. Spółka ma nadwyżkę finansową (dodatni dług netto) i wysoką zdolność kredytową.

5. Ocena przyszłych wyników

Wyniki przyszłych kwartałów, a będąc ścisłym zyskowność spółki, będzie w głównej mierze zależała od wyników Kancelarii. To właśnie jej działalność (tryb sądowy) przynosi znacznie wyższe marże. Opierając się na dotychczasowych wynikach i zapewnieniu zarządu w zakresie ustabilizowania się marż, czynnikiem wartym obserwowania jest potencjalny wzrost ilości i wartość prowadzonych spraw. A te jak widać po poniższych danych ze spółki stale rosną. Na koniec 4q’13 łączna ich wartość osiągnęła już 230 mln zł (w całej grupie 350 mln zł). Przy założeniu, że średnio sprawa na etapie sądowym trwa 2 lata to wyniki z końcówki 2013 roku należy (mniej więcej) opierać na wartości spraw z końca roku 2011.

 

Źródło: EuCO S.A.

 

Widząc pozytywny rozwój Kancelarii, zarząd EuCO koncentruje się na jej rozwoju. M.in. w 3q’13 rozpoczął program promujący pozyskiwanie spraw o wysokiej wartości. Dodatkowo duże zasoby gotówkowe zgromadzone na kontach spółki mają posłużyć zwiększeniu pozyskiwania i finansowania nowych spraw.

 

Segment działań przedsądowych (prowadzony przez jednostkę dominującą) jest stabilnym źródłem wyników. Ilość prowadzonych spraw do 3q ubiegłego roku spadała (oprócz 4q), jednak jest to poniekąd efekt kierowania części spraw bezpośrednio na drogę sądową. Zarząd oczekuje stabilizacji w tym segmencie.

 

 

Źródło: EuCO S.A.

 

Na pytanie jakich wyników oczekuje spółka w pierwszym kwartale 2014 r. i kolejnych okresach Pan prezes Lewandowski odpowiedział:

 

„W pierwszym kwartale 2014 r. spodziewamy się zdecydowanie lepszych wyników. Rozważamy publikację prognozy wyników finansowych, ale jej publikacji można się spodziewać najwcześniej na początku drugiego półrocza.”

 

Dodatkowo poprosiłem jeszcze o komentarz do aktualnego etapu rozwoju spółek zagranicznych i ich perspektyw:

 

„Przychody z rynków zagranicznych /konsolidowane są spółki z Czech i Węgier/ po czterech kwartałach 2013 roku wyniosły łącznie ponad 5 mln PLN. Działalność na rynkach zagranicznych rozwija się stabilnie. Po wdrożeniu działań restrukturyzacyjnych poprawiła się sytuacja w Czechach. Bardzo zadowoleni jesteśmy z rozwoju biznesu w Rumunii. Może to być dla nas większy rynek, pod względem ilości zgłoszonych spraw, od łącznie rynku węgierskiego i czeskiego”

 

EuCO przymierza się do wprowadzenia nowych produktów (usług) w obszarze odszkodowań. Na razie jednak nie chce przedstawiać szczegółów. Ich ujawnienia można spodziewać się po drugim kwartale tego roku.

 

Spółka do tej pory prawie w ogóle nie promowała swoich usług. Skoncentrowała się na marketingu bezpośrednim poprzez siec 20 tys. agentów EuCO działających w Polsce i na rynkach zagranicznych. Około 10%-15% to klienci „pozyskani” za pośrednictwem własnej strony internetowej i call-center. Dopiero od początku tego roku zarząd rozpoczął promowanie w szerszym zakresie swoich usług. Do tego celu posłużyć ma prasa (przede wszystkim finansowa) i kanał internetowy, w którym działania skupią się bardziej na artykułach edukacyjnych (uświadamiających prawa poszkodowanego) niż na stricte reklamie. Budżet na działania marketingowe w 2014 r. ma wynieść ok. 0,5 mln zł wobec 0,1 mln zł w roku ubiegłym. Zwiększona aktywność marketingowa powinna zaowocować większą sprzedażą usług.

EuCO w przyszłości chce się koncentrować na działalności dochodzenia odszkodowań, szczególnie w trybie sądowym argumentując to dynamicznym rozwojem branży. Obecnie prowadzi analizę wejścia do dwóch krajów o wielkości co najmniej Rumunii. Być może wydarzy się to w przyszłym roku. Po zdobytych doświadczeniach interesuje się tylko dużymi rynkami.

Do czynników ryzyka zaliczyć należy poziom (aktywność) konkurencji, zmiany prawa ustawodawczego w zakresie ubezpieczeń w krajach funkcjonowania spółki lub wydłużenie procesu dochodzenia spraw w trybie sądowym.. Jednak największą niewiadomą jest potencjalna zmiana polityki towarzystw ubezpieczeniowych w decydowaniu o wysokości wypłat odszkodowań.

6. Analiza wskaźnikowa

Poniżej zaprezentowane wybrane wskaźniki po wynikach za cztery kwartały 2013 r.

 

Wybrane wskaźniki dla spółki EuCO S.A.

Dług netto

-6,5 mln zł

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

57,3%

Wskaźnik płynności bieżącej

1,64

ROA

13,5%

ROE

31,7%

Rentowność EBITDA

24,6%

Rentowność netto

20,8%

C/WK

3,1

C/Z

10

Kapitalizacja

103 mln zł

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych EuCO S.A.

 

Spółka ma ujemny dług netto. Oznacza to posiadanie większej ilości środków pieniężnych niż suma kredytów i pożyczek. Na tym tle dość „dziwnie” wygląda wskaźnik ogólnego zadłużenia przekraczający 50%. Jego wysoka wartość wynika z dużego udziału zobowiązań handlowych wobec sumy aktywów. Specyfika branży nie wymaga posiadania istotnych aktywów trwałych ani zapasów. Dodajmy, że należności handlowe (stanowią 68% wszystkich aktywów) przewyższają zobowiązania handlowe.

 

Wskaźniki rentowności są na wysokich poziomach. Szczególnie dobrze wygląda zwrot z kapitału własnego (ROE) wynoszący 31,7%. Rentowność na poziomie EBITDA i netto jest na nieco wyższych poziomach niż w 2012 r. (tym bardziej po korekcie o zdarzenie jednorazowe z 2012 r.), co wskazuje na poprawę marż na działalności podstawowej.

 

Zarząd od pewnego czasu zauważa zwiększone zainteresowanie spółką przez inwestorów instytucjonalnych.

7. Analiza techniczna

Kurs akcji od lipca 2012 r. jest w trendzie wzrostowym. W ostatnich miesiącach kurs konsolidował się pod ważną linią oporu w okolicach poziomu 16,70 zł. Z drugiej strony zbliża się linia trendu wzrostowego. Dokładnie 28 marca 2014 r. doszło do wybicia w górę wspomnianego oporu na zwiększonym wolumenie. Wyznawcy analizy technicznej określają taki ruch, jako sygnał kupna. Dodatkowo kurs spółki osiągnął historyczne maksima. Zanegowaniem pozytywnych sygnałów byłby powrót poniżej przebitego oporu. Silny sygnał sprzedaży zostanie wygenerowany po przebiciu w dół linii trendu wzrostowego, która obecnie przebiega na poziomie 14,50 zł. Przy inwestowaniu w akcje EuCO należy pamiętać o niezbyt dużej płynności. Pojedyncze wzrosty wolumenów na wykresie są wynikiem transakcji pakietowych.

 

 Źródło: http://stooq.com

8. Podsumowanie raportu i wnioski

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. to jedna z dwóch największych firm w Polsce oferująca pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych w uzyskaniu wyższego odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych. Oferowane usługi kieruje przede wszystkim w zakresie wspierania poszkodowanych w procesie ubiegania się o odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku. Swój udział w polskim rynku szacuje na ok. 25%. Spółka za pośrednictwem podmiotów zależnych rozwija swoją działalność zagranicą – na Węgrzech, w Czechach, Rumunii i Słowacji. Przygotowuje się do wejścia na kolejne rynki.

 

Analiza wyników finansowych wykazała osiąganie wysokich rentowności. Na wzrost zyskowności w 2013 r. wpłynęły przede wszystkim bardzo dobre wyniki zależnej Kancelarii Radców Prawnych, która odpowiada za prowadzenie spraw odszkodowawczych klientów na etapie sądowym. Wynik Kancelarii za 2013 r. wyniósł 7,2 mln zł wobec 2,2 mln zł rok wcześniej. Poparty został też wysokimi wpływami gotówkowymi. Osiągane zyski grupa reinwestuje w zwiększanie wolumenu i wartości prowadzonych spraw. Należy pamiętać, że sprawy odszkodowawcze na etapie sądowym trwają średnio 2 lata i po takim okresie spółka wykazuje na nich wynik. Dlatego istotne jest śledzenie historyczne wartości prowadzonych spraw w grupie kapitałowej. EuCO za 2012 rok wypłaciło 80 gr dywidendy na jedną akcji, czyli 58% jednostkowego zysku netto. Za rok 2013 rekomendowana wielkość dywidendy przez zarząd wynosi 1,05 zł, co przy obecnych cenach akcji daje stopę dywidendy na poziomie 5%. Polityka dywidendy na przyszłe lata zakłada wypłatę nie mniej niż 25% zysku netto grupy.

 

Rynek odszkodowawczy w zakresie obsługiwanym przez EuCO w latach 2010-2012 to ok. 2 mln poszkodowanych. Dotychczas z usług EuCO skorzystało ponad 100 tys. klientów. Te liczby pokazują jak duża grupa osób nie jest obsługiwana przez firmy odszkodowawcze. Tempo ich pozyskiwania zależeć będzie również od wzrostu świadomości społeczeństwa w zakresie ich prawa do uzyskania odpowiedniego do rozmiaru szkody odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych.

 

 

Rafał Irzyński

Główny analityk SII

rirzynski@sii.org.pl

 

Autorzy niniejszej opinii nie są powiązani w żaden sposób z Emitentem. Inwestor powinien mieć na uwadze, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych świadczyło usługi z zakresu relacji inwestorskich spółce EuCO S.A. Stowarzyszenie nie wyklucza także w przyszłości złożenia oferty świadczenia podobnych usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie.

 

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy i analiz.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie