Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza - Elektromont

© Kadmy - Fotolia.com

Elektromont S.A. działa w polskiej branży budowlano – montażowej od 2001 r., świadcząc kompleksowe usługi w zakresie instalacji elektrycznych. Emitent zadebiutował na rynku NewConnect  14 maja 2009 roku.

 

Spółka specjalizuje się w realizacji usług polegających na wykonywaniu instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia. Emitent pełni funkcję gwaranta zakończenia inwestycji w obiekty przemysłowe (hale produkcyjne i magazynowe, obiekty biurowe, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe) oraz w obiekty użyteczności publicznej (szpitale, infrastruktura drogowa, obiekty sportowe). Elektromont S.A. świadczy szeroki wachlarz usług w zakresie instalacji elektrycznych dla generalnych wykonawców robót budowalnych, bezpośrednich inwestorów prywatnych oraz inwestorów instytucjonalnych na terenie całego kraju.

 

Model biznesowy Emitenta oparty jest na świadczeniu kompleksowych usług związanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych począwszy od opracowania projektów wykonawczych oraz szczegółów technicznych inwestycji, następnie wykonanie instalacji elektrycznej po serwisowanie i rozwiązywanie problemów technicznych. W ramach prowadzonej działalności Spółka świadczy usługi związane z budową i utrzymaniem sieci teletechnicznych oraz telekomunikacyjnych. Ponadto Emitent oferuje również usługi przeprowadzania audytów energetycznych oraz pomiarów elektrycznych obiektów.

 

Zgodnie z założeniami rozwoju działalności na lata 2013 – 2014 przedstawionymi w Sprawozdaniu Zarządu z działalności za 2012 rok, Spółka pozyskuje nowe kontrakty z dwóch źródeł. Pierwszym z nich jest podstawowe źródło pozyskiwania zleceń a mianowicie inwestycje przemysłowe. Drugim z nich są obszary będące nowymi kierunkami rozwoju, wśród których można wymienić odnawialne źródła energii (głównie elektrownie fotowoltaiczne), inwestycje związane z ochroną środowiska (oczyszczalnie ścieków, składowiska i spalarnie odpadów) oraz budownictwo związane z budowlami hydrotechnicznymi. Ponadto Emitent planuje rozwój prowadzonej działalności przy realizacji inwestycji związanych z obniżaniem zużycia energii w istniejących obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej oraz poprzez pozyskanie nowych klientów z obszaru dystrybucji energii elektrycznej średniego i niskiego napięcia.

Wyniki finansowe

Przychody Elektromont Przychody Elektromont S.A. w latach 2010 - 2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki

*Dane finansowe oparte na skumulowanych wartościach za okres I-IV kw. 2013 r.

 

 

Wynik z działalności operacyjnej Elektromont

 Wynik z działalności operacyjnej oraz wynik netto Elektromont S.A. w latach 2010 - 2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki

*Dane finansowe oparte na skumulowanych wartościach za okres I-IV kw. 2013 r.

 

W 2012 roku, pomimo niekorzystnych warunków makroekonomicznych, Spółka wypracowała rekordowe wyniki finansowe. Przychody Emitenta wyniosły w tym okresie 25,1 mln zł, co stanowi wzrost o 8,2% w stosunku do roku poprzedniego. Wynik z działalności operacyjnej wzrósł o 54,5% r/r do poziomu 651 tys. zł a wynik netto wzrósł o 51,4% do poziomu 450 tys. zł. W analizowanym okresie nastąpił wzrost marży brutto osiąganej przez Spółkę, która znalazła się na poziomie 10,5% (wzrost o 1,6 p.p. r/r). Rentowność kapitałów własnych (ROE) w 2012 roku wyniosła 9,3% (wzrost o 2,5 p.p. r/r), zaś rentowność aktywów (ROA) 4,1% (wzrost o 1,7 p.p. r/r). W opinii Zarządu osiągnięte wyniki finansowe były skutkiem dywersyfikacji obszarów działalności oraz efektywnym pozyskiwaniem kontraktów zarówno wśród nowych klientów jak i klientów będących wcześniej odbiorcami usług Spółki.

 

Rok 2013 to kolejny okres rekordowych wyników finansowych wypracowanych przez Elektromont S.A. Spółka wygenerowała w tym okresie 34,5 mln zł przychodów, co stanowi wzrost o 38,9% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost przychodów ze sprzedaży przyczynił się do poprawy wyniku z działalności operacyjnej, który wzrósł o 38,9% do poziomu 747 tys. zł oraz wyniku netto o 37,4% do poziomu 618 tys. zł. W analizowanym okresie nastąpił spadek marży brutto do poziomu 9,2% . Poprawa wyników finansowych przyczyniła się do wzrostu wskaźnika rentowności kapitałów własnych o 2 p.p. do poziomu 11,3%. Na osiągnięte wyniki finansowe miało wpływ aktywne pozyskiwanie zleceń, zarówno wśród nowych klientów jak i też klientów, dla których Spółka realizowała prace w przeszłości. Wśród najważniejszych zleceń realizowanych w 2013 roku można wymienić budowę instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla klientów branży motoryzacyjnej oraz realizowane zlecenia dla klientów takich jak Skanska czy Strabag. W 2013 roku wskutek przyrostu wartości realizowanych kontraktów nastąpił wzrost zarówno należności krótkoterminowych (wzrost o 99,9% r/r), jak i zobowiązań krótkoterminowych (wzrost o 226,4%), co przyczyniło się do obniżenia wskaźnika bieżącej płynności finansowej z poziomu 1,75 do 1,27 oraz wzrostu zadłużenia, co odzwierciedla wzrost wskaźnika ogólnego zadłużenia z poziomu 56,2% do poziomu 74,5%.

 

Elektromont S.A. na dzień sporządzenia raportu za IV kwartał 2013 roku posiadał portfel zamówień na łączną kwotę ponad 26 mln PLN (w analogicznym okresie roku poprzedniego kwota ta wynosiła ok. 16 mln PLN), co świadczy o aktywnym pozyskiwaniu klientów oraz rozwoju prowadzonej działalności.

 

Zgodnie z podjętą Uchwałą Zarządu Elektromont S.A. z dnia 20 lutego 2014 roku, Zarząd wystąpi z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2013 w wysokości 260 000,00zł tj. 0,04 zł na jedną akcję. Przy kursie akcji Spółki z dnia ogłoszenia uchwały stopa dywidendy wynosiła 3,96%. Plan wypłaty dywidendy jest efektem wygenerowania przez Spółkę korzystnych wyników finansowych w 2013 roku.   

Analiza SWOT   

Silną stroną Elektromont S.A. jest zdywersyfikowana grupa dostawców i odbiorców. Spółka współpracuje z szeroką gamą kontrahentów będących dostawcami materiałów i systemów instalacji elektrycznych, wśród których można wymienić m.in. takie firmy jak TIM S.A., FEGA Poland Sp. z o.o., LUG S.A., Philips N.V., co zapewnia terminowość dostaw oraz redukuje koszty magazynowania i transportu, gdyż materiały dostarczane są bezpośrednio na plac budowy. Emitent prowadzi również działania na rzecz dywersyfikowania grupy odbiorców, świadcząc usługi na rzecz klientów instytucjonalnych prywatnych z różnych branż gospodarki. Ponadto należy zaznaczyć, że usługi oferowane przez Spółkę cechują się wysoką jakością oraz profesjonalizmem, o czym świadczyć może powrót klientów, dla których Spółka realizowała usługi w przeszłości.

 

Działalność Emitenta charakteryzuje się tym, że znaczna część zamówień stanowiących źródło przychodów Spółki rozstrzygana jest w formie przetargów, co stanowi jej słabą stronę. Spółka nie może zapewnić, że w przyszłości będzie w stanie pozyskiwać nowe zamówienia, które pozwolą na utrzymanie obecnego stanu osiąganych wyników finansowych oraz dalszy rozwój prowadzonej działalności. Ponadto do słabych stron działalności, należy również zaliczyć sezonowość sprzedaży, gdzie największa wartość odnotowywana jest w III i IV kwartale roku.

Emitent działa na polskim rynku budowlano – montażowym, który jest silne skorelowany z sytuacją gospodarczą kraju. Poprawiająca się koniunktura polskiej gospodarki, wspomagana nową perspektywą funduszy unijnych na lata 2014 – 2020, może być istotną szansą na rozwój działalności prowadzonej przez Elektromont S.A. Spółka potwierdziła, że posiada umiejętności radzenia sobie przy niesprzyjających warunkach gospodarczych, dlatego też ich poprawa może przyczynić się pozytywnie na kształtowanie się przyszłych wyników finansowych.

 

Intensywny rozwój działalności Elektromont S.A., szczególnie w 2013 roku oraz prężnie budowany portfel zleceń na 2014 rok przyczyniły się do gwałtownego wzrostu zarówno należności krótkoterminowych jak i zobowiązań krótkoterminowych, co może stanowić istotnie zagrożenie dla działalności Emitenta. Obniżenie się wskaźnika bieżącej płynności oraz wzrost wskaźnika ogólnego zadłużenia mogą być pierwszymi oznakami pogorszenia się sytuacji finansowej Spółki. Wysoki poziom zadłużenia krótkoterminowego oraz dalsza intensywna budowa portfela zamówień przy niekorzystnej strukturze bilansu mogą przyczynić się do tego, że Spółka może być w przyszłości narażona na problemy z regulowaniem bieżących zobowiązań. W związku z czym będzie zmuszona do pozyskania nowego kapitału na finansowanie bieżącej działalności, którego źródłem może być albo emisja nowych akcji albo zaciągnięcie długoterminowego kredytu lub pożyczki. Pierwszy z scenariuszy może przyczynić się do pogorszenia rentowności kapitałów własnych Spółki, skutkiem drugiego zaś będzie kolejny wzrost zadłużenia oraz pojawienie się dodatkowych kosztów finansowych negatywnie wpływających na osiągane wyniki finansowe oraz przepływy pieniężne.

 


Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

 

Opracowanie:

 

Prometeia Capital

Aleksander Miszkiewicz

Prometeia Capital Sp. z o.o.