Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza - CSY

© lightpoet - fotolia.com

Historia działalności Emitenta sięga 2004 roku, kiedy to utworzony został poprzednik prawny Spółki, tj. Iławskie Zakłady Części Samochodowych sp. z o.o. Następnie w 2010 roku nastąpiło przekształcenie formy prawnej oraz zmiana nazwy spółki na CSY S.A. oraz jej debiut w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

 

CSY S.A. działa w kilku obszarach koncentrując się na działalności dla rynków pojazdów i maszyn. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja części zamiennych do samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep i naczep, maszyn rolniczych, budowlanych i górniczych. Wśród oferowanych przez Emitenta produktów wyróżnić można:

  • śruby, nakrętki i podkładki specjalne do podwozi samochodowych i silników,
  • sworznie: tłokowe, zwrotnicy, resoru, kulowe do przegubów itp.,
  • tuleje: sworznia zwrotnicy, korbowodu, resoru i inne,
  • strzemiona resoru,
  • gniazda zaworowe,
  • tuleje cylindrowe.

 

Działalność Spółki koncentruje się również na produkcji części na rynek pierwotny dla firm takich jak: Volvo, Deville, Potain, Colaert Essieux, Sulky Burel czy C.G.R Ghinassi. Emitent świadczy także usługi w zakresie obróbki metali, w tym: obróbki mechanicznej, obróbki plastycznej, obróbki cieplno-chemicznej, obróbki galwanicznej.

 

Jak podaje CSY S.A. w memorandum informacyjnym sporządzonym na dzień 14 listopada 2013 roku jej nadrzędnym celem, określonym również w polityce jakości Spółki, jest nieustanny rozwój na rynku poprzez zwiększanie liczby obsługiwanych klientów oraz osiąganych przychodów. Pozyskiwanie nowych odbiorców w kraju i za granicą oraz doskonalenie infrastruktury przyczynia się do zwiększenia rentowności produkcji. Spółka dąży do rozszerzenia oferty asortymentowej przy jednoczesnym dostarczaniu swoim klientom wysokojakościowych wyrobów. Dodatkowo Emitent zamierza aktywnie wspierać klientów w rozwiązywaniu problemów technicznych oraz tworzyć nowe rozwiązania konstrukcyjne.

 

W przekazanym raporcie okresowym za IV kwartał 2013 roku Zarząd Spółki informuje o podpisaniu umowy z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na dofinansowanie projektu „Wzrost konkurencyjności CSY S.A. poprzez wdrożenie nowej technologii hartowania indukcyjnego” w wysokości 429 578,01 zł. Przedmiotem projektu jest ultra innowacyjny piec do hartowania indukcyjnego. Zawarta została także umowa o dofinansowanie projektu „Podniesienie konkurencyjności CSY S.A. poprzez rozszerzenie oferty i poprawę jakości produktów”, którego wartość netto opiewa na 1 330 000 zł (w tym dofinansowanie w maksymalnej kwocie 530 670 zł), a jego realizacja będzie miała na celu rozbudowę parku maszynowego Emitenta.

 

Na podstawie podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 4 z dnia 21 października 2013 roku przeprowadzono emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C. Przeprowadzona oferta obejmowała 3.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz cenie emisyjnej 1,00 zł każda, z zachowaniem prawa poboru. W ramach przeprowadzonej oferty przydzielono 3.579.028 akcji zwykłych na okaziciela serii C zrealizowanych w formie zapisów podstawowych oraz 20.972 akcji w formie zapisów dodatkowych, na które zapisało się 39 osób, o czym Spółka poinformowała w raportach bieżących nr 6/2014 oraz 7/2014. Zgodnie ze sporządzonym memorandum informacyjnym Emitent planuje przeznaczyć pozyskane środki w całości na inwestycje w rzeczowe i finansowe aktywa trwałe, w tym na akwizycje innych podmiotów, przy  czym w zależności od oceny Zarządu co do zasadności realizacji inwestycji cel emisyjny może ulec zmianom.

Wyniki finansowe

Przychody

Wykres 1 Przychody ze sprzedaży w latach 2008-2013 [tys. zł]

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki.

 

 

Wyniki finansowe

Wykres 2 Wyniki finansowe w latach 2008-2013 [tys. zł]

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki.

 

W raporcie okresowym za IV kwartał 2013 r. dane narastająco wskazują, że poziom przychodów osiągnął 14,47 mln zł, co przewyższa wartości tej kategorii rachunku zysków i strat uzyskiwane w latach 2008-2012. Jednocześnie, osiągnięte w tym okresie przychody były na zbliżonym poziomie w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, których poziom wyniósł 14,39 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej w analizowanym okresie wynosi 880 tys. zł, co jest wynikiem o 34,7% gorszym w stosunku do 2012 roku (zysk operacyjny wyniósł wtedy 1,35 mln zł). Wypracowany zysk netto znacznie wzrósł o 21,3% z poziomu 853 tys. zł w 2012 roku do 1,03 mln zł w całym okresie 2013 roku. Istotny wpływ na obniżenie zysku z działalności operacyjnej w 2013 roku miał wzrost kosztów ogólnego zarządu, a także zwiększenie pozycji Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych. Za istotnym wzrostem zysku netto 2013 roku przemawia natomiast zwiększenie przychodów finansowych o ponad 420 tys. zł oraz zmniejszenie kosztów finansowych o blisko 400 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Jak wskazuje Emitent w omawianym raporcie okresowym, w czwartym kwartale 2013 roku przychody spadły o 25,6% w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego.  Znaczący wpływ na ten spadek miało spowolnienie branży rolniczej generującej znaczną część przychodów Emitenta w okresie zimowym.

 

Zarząd Spółki w opublikowanym raporcie za IV kwartał 2013 roku informuje, że na wielkość wypracowanych przychodów ze sprzedaży oraz wysoką rentowność sprzedaży miały wpływ również takie czynniki jak:

  • rozszerzanie oferty asortymentowej dla branży rolniczej i budowlanej,
  • marża sprzedaży na najbardziej popularnych wyrobach,
  • dostęp do sprawdzonego i konkurencyjnego cenowo outsourcingu.

 

Wybrane wskaźniki finansowe Spółki CSY S.A.

Wskaźniki finansowe

2012

2013

Rentowność operacyjna

9,36%

6,09%

Rentowność netto

5,93%

7,15%

ROE

10,10%

10,91%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

37,49%

35,51%

 

Powyższe wskaźniki finansowe zostały wyliczone na podstawie raportu okresowego za IV kwartał 2013 roku uwzględniając cztery ostatnie kwartały. W omawianym okresie Emitent zanotował  nieznaczną obniżkę rentowności operacyjnej, która spadła z 9,36% w 2012 roku do 6,09% w 2013 roku. Poprawie uległa natomiast rentowność netto z 5,93% do 7,15% w 2013 roku. Analizując wskaźnik rentowności kapitału własnego oraz wskaźnik ogólnego zadłużenia można uznać, iż utrzymują się one na stabilnych poziomach, odpowiednio ok. 10% oraz ok. 35,5%.

Analiza SWOT

Mocną stroną Spółki jest zmodernizowany w 2012 roku park maszynowy, co miało bezpośrednie przełożenie na jakość sprzedawanych produktów. Emitent prowadzi zdywersyfikowaną działalność, dzięki czemu możliwe jest szersze wykorzystywanie posiadanego parku maszynowego oraz zdywersyfikowanie źródeł przychodów. CSY S.A. należy do grupy kapitałowej Iławskie Zakłady Naprawy Samochodów S.A., dzięki czemu jej prestiż i pozycja są wzmocnione na rynku motoryzacyjnym. Współpraca ze znanymi, dużymi koncernami samochodowymi jak: Volvo, Scania, MAN, Mercedes, itd.,  również pozytywnie wpływa na wizerunek firmy.

Do słabych stron Spółki zaliczyć należy przede wszystkim niestabilność osiąganych wyników ze sprzedaży z racji generowania przychodów w sektorze rolnym, który charakteryzuje się sezonowością. Dodatkowo działalność CSY S.A. jest uzależniona od branży motoryzacyjnej, która wykazuje dużą wrażliwość na zmiany koniunkturalne. Świadczyć o tym mogą chociażby osiągane przez Emitenta przychody w latach 2009-2011, kiedy gospodarka światowa odczuwała skutki kryzysu gospodarczego.

 

Szansą rozwoju działalności CSY S.A. jest powszechność targów branżowych, na których Spółka zamierza czynnie uczestniczyć. Pozwoli to wpłynąć na rozpoznawalność marki oraz będzie dodatkowym kanałem pozyskiwania potencjalnych kontrahentów. Ponadto Zarząd Spółki planuje urozmaicenie oferty produktowej, co pozwoli na zdywersyfikowanie źródeł przychodów oraz zwiększenie ich wartości. Otrzymane dofinansowanie z WMARR S.A. na innowacyjny piec do hartowania indukcyjnego wypełni dodatkowe oczekiwania rynku, dzięki czemu możliwe będzie pozyskanie nowych klientów. Nowa maszyna pozwoli na uzyskanie produktów lepszej jakości, wpłynie na redukcję kosztów energii,  a co za tym idzie zwiększy poziom konkurencyjności. Ponadto Spółka nie zamierza ograniczać się wyłącznie do sektora motoryzacji i rolnictwa, które są głównym przedmiotem działalności, lecz planuje otworzyć się również na inne branże.

Zagrożeniem dla Spółki jest tendencja spadkowa liczby produkowanych samochodów od 2008 roku na skutek kryzysu gospodarczego[1]. Istnieje ryzyko utrzymania tej tendencji, co mogłoby niekorzystnie wpłynąć na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe.  Działalności Emitenta zagraża również liczna konkurencja produkująca części do pojazdów i maszyn, która oferować może korzystniejsze ceny lub wyższą jakoś produktów. Dodatkowo CSY S.A. na skutek współpracy z krajami zagranicznymi narażona jest na wahania kursów walut, co może skutkować ujemnymi różnicami kursowymi. Produkcja Spółki, a tym samym osiągane wyniki finansowe uzależnione są od rynkowej ceny stali, z której wykonywane jest większość oferowanych produktów.

 


 Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

 

Opracowanie:

Bartosz Trawiński

Prometeia Capital sp. z o.o.

 

Prometeia Capital


[1] Raport KPMG w Polsce z inicjatywy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Październik 2013, s. 5.