Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza - Planet Soft

Skomentuj artykuł
© Dreaming Andy - Fotolia.com

Planet Soft S.A. to spółka z branży IT, która swoją działalność rozpoczęła w 2000 roku. Jej debiut na rynku NewConnect odbył się w sierpniu 2012 roku. 

 

Działalność Emitenta koncentruje się na opracowywaniu innowacyjnych technologii w oparciu o metodologię Lean StartUp w celu ich późniejszej komercjalizacji lub odsprzedaży. Na bazie zebranych doświadczeń Spółka weryfikuje rynkowo kilkanaście projektów rocznie w celu późniejszej sprzedaży najbardziej obiecujących z nich. Projekty weryfikowane są w obszarach takich jak: mobile, płatności elektroniczne, urządzenia elektroniczne, Internet marketing oraz Cloud Computing i Big Data. Model biznesowy Emitenta zakłada realizację projektów zarówno innowacyjnych, jak i projektów typu copy cat oraz dostosowanych do danych grup docelowych.

Wykorzystywana przez Spółkę metodologia Lean StartUp dzieli cykl życia projektów na 4 fazy, do których należą: Faza koncepcyjno-weryfikacyjna oraz Fazy A-C. W fazie koncepcyjno-weryfikacyjnej Emitent dokonuje analizy statystycznego zapotrzebowania na dany produkt, grupy docelowej i konkurencji oraz definiuje szczegółowy model sprzedaży i inne zastosowania technologii projektu. Kolejną z faz jest Faza A, która trwa od 3 do 6 miesięcy. W ramach tego etapu powstaje prototyp produktu i dokonywana jest jego rynkowa weryfikacja MVP (Minimal Value Product).  W Fazie B określany jest natomiast gotowy, pełny i zweryfikowany model biznesowy projektu. Faza ta trwa od 6 do 12 miesięcy, przy czym Spółka zakłada jej finansowanie ze środków obcych pochodzących m.in. z dotacji, od inwestorów zewnętrznych i pożyczek. Podobnie jak Faza B, ze środków z tego typu źródeł finansowane będą koszty związane z realizacją Fazy C, trwającej 12 miesięcy, w wyniku której dokonywana będzie komercjalizacja produktu.

 

Strategia rozwoju działalności Spółki zakłada rozwój grupy kapitałowej poprzez tworzenie technologii oraz akwizycje podmiotów zewnętrznych realizujących projekty związane z opracowywaniem innowacyjnych technologii IT w celu ich komercjalizacji. Na dzień 3 marca 2014 roku Emitent nie tworzył grupy kapitałowej w myśl przepisów ustawy o rachunkowości, a w skład grupy spółek z nim powiązanych wchodziły:

 

  • Rearden Technology S.A. – spółka zajmująca się opracowywaniem i wdrożeniem innowacyjnego zegarka Boddie (45% udziału Emitenta w kapitale zakładowym),
  • Poqad sp. z o.o. – spółka odpowiedzialna za tworzenie aplikacji mobilnych oraz usług skierowanych do biznesu z zakresu marketingu mobilnego (49% udziału Emitenta w kapitale zakładowym),
  • Cloud Storage sp. z o.o. – spółka tworząca usługi skierowane do biznesu z zakresu kopii zapasowej danych, przechowywania danych, współdzielenia plików i obiegu dokumentów przy wykorzystaniu technologii Computing Cloud (49% udziału Emitenta w kapitale zakładowym),
  • Value Labs sp. z o.o. – spółka odpowiedzialna za projekt związany z e-usługą QR Shoper umożliwiającą udostępnianie z wykorzystaniem kodów QR informacji o promocjach produktów i usług (49% udziału Emitenta w kapitale zakładowym),
  • Docs4You sp. z o.o. – spółka zajmująca się tworzeniem e-usługi DigitizeDoks stanowiącej zaawansowane narzędzie do inteligentnego przetwarzania i katalogowania digitalizowanych dokumentów (49% udziału Emitenta w kapitale zakładowym),
  • PAYOWA sp. z o.o. – spółka będzie świadczyła innowacyjną usługę dokonywania płatności elektronicznych w sklepach internetowych i za pomocą telefonów komórkowych (100% udziału Emitenta w kapitale zakładowym).

 

Istotnym punktem strategii Planet Soft S.A. jest również aktywne pozyskiwanie środków z funduszy unijnych, dzięki którym możliwe jest finansowanie realizowanych projektów. W ciągu ostatnich 12 miesięcy spółki córki Emitenta pozyskały z tego źródła niemal 3 mln zł.

Akcjonariat Planet Soft S.A. na dzień 3 marca 2014 roku przedstawia poniższy wykres.

 

Struktura akcjonariatu Planet Soft

1. Akcjonariat Planet Soft S.A. na dzień 3 marca 2014 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu okresowego Spółki za IV kwartał 2013 roku

 Wyniki finansowe

 

Przychody Planet Soft

2. Przychody Planet Soft S.A. w latach 2010-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki

*dane na podstawie nieaudytowanego raportu Spółki za IV kwartał 2013 roku

 

 

Wyniki finansowe Planet Soft

3. Wyniki finansowe Planet Soft w latach 2010-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki

*dane na podstawie nieaudytowanego raportu Spółki za IV kwartał 2013 roku

 

Planet Soft S.A. co roku zwiększa poziom uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży. Ich największy przyrost Spółka odnotowała w roku 2011, kiedy to wzrosły one o ponad 213% w stosunku do 2010 roku. Według wstępnych danych zaprezentowanych przez Emitenta w raporcie okresowym za IV kwartał 2013 roku, tempo wzrostu przychodów w 2013 roku kształtowało się na poziomie ok. 8% w stosunku do roku poprzedniego.

 

Podobnie jak w przypadku przychodów ze sprzedaży, wysoką dynamiką w poprzednich latach cechowały się wyniki na poziomie operacyjnym oraz netto Spółki, które najwyższy wzrost zanotowały w roku 2011 – kolejno 469% oraz 552%. Rentowność zysku operacyjnego Emitenta znalazła się wówczas na rekordowym na przestrzeni analizowanych lat poziomie i wyniosła 18,7%. Wzrostowa tendencja zysku operacyjnego oraz zysku netto utrzymana została również w 2012 roku, kiedy to zwiększyły się one kolejno o 22,6% oraz 48,8%. Według wstępnych skumulowanych danych przedstawionych w raporcie okresowym Spółki za IV kwartał 2013 roku, wzrostowy trend wyników na poziomie operacyjnym i netto został zahamowany i w 2013 roku zmniejszyły się one w stosunku do roku poprzedniego o kolejno 53,9% i 72,8%. Jednocześnie, w IV kwartale 2013 roku, przychody ze sprzedaży Emitenta wzrosły w stosunku do odnotowanych w analogicznym kwartale roku poprzedniego o 2,6% i wyniosły 1,16 mln zł. Ostatni kwartał 2013 roku był dla Emitenta lepszy również pod względem wyników z działalności operacyjnej oraz netto, które wyniosły kolejno 1,03 mln zł i 0,92 mln zł, co oznaczało wzrost w stosunku do wielkości odnotowanych w tym samym okresie 2012 roku o 36,2% i 26,5%. Analizując strukturę bilansu Spółki należy zwrócić uwagę na istotny wzrost jej zadłużenia mierzonego udziałem zobowiązań ogółem w aktywach ogółem, co wynika głównie ze zwiększenia stanu zobowiązań krótkoterminowych Emitenta o około 2,2 mln zł w stosunku do poprzedniego roku. W 2013 roku wskaźnik ten wyniósł 62%, podczas gdy w latach 2011 i 2012 znajdywał się on na poziomach kolejno 25% oraz 22%.

Analiza SWOT

Do silnych stron działalności Planet Soft S.A. z pewnością zaliczyć należy ponad trzynastoletnią obecność Spółki na rynku usług IT, co pozwoliło na poznanie specyfiki tego rynku i zdobycie niezbędnego know-how w zakresie nowoczesnych technologii. Zweryfikowany i sprawdzony na przestrzeni lat zespół oraz opracowana metodologia selekcji i tworzenia projektów umożliwiają Emitentowi realizację innowacyjnych przedsięwzięć w najbardziej przyszłościowych obszarach. Silnym punktem Planet Soft S.A. jest również zdywersyfikowanie działalności wynikające z oferowania zróżnicowanych produktów skierowanych do różnych grup docelowych, przez co Spółka zabezpiecza swoje źródła przychodów przed ewentualnym niepowodzeniem poszczególnych projektów w danych obszarach.

 

Wśród słabych stron Emitenta wyróżnić należy jego potencjalną wrażliwość na złą koniunkturę gospodarczą, co wynika z tego, że oferowane produkty kierowane są głównie do małych i średnich przedsiębiorstw. W czasach kryzysu przedsiębiorstwa z tych grup znacznie ograniczają swoje wydatki, w szczególności na wdrażanie nowych technologii, co wiązać się może ze spadkiem popytu na produkty Spółki, a co za tym idzie, pogorszeniem jej sytuacji finansowej.

Głównej szansy rozwoju działalności Emitenta upatrywać należy w jego obecności na perspektywicznym rynku usług IT. Jego stały rozwój umożliwia Spółce działanie zarówno w kraju, jak i na zagranicznych rynkach, dzięki czemu możliwe jest dotarcie do szerokiego grona potencjalnych klientów i dywersyfikacja rynków, na których prowadzona jest sprzedaż. Perspektywy rozwoju zapewnia Spółce również jej profil działalności polegający na realizacji i komercjalizacji innowacyjnych projektów informatycznych. W przypadku, gdy opracowana przez Planet Soft S.A. technologia wyróżniała się będzie w skali międzynarodowej, istnieje możliwość jej drogiej odsprzedaży lub czerpania z niej długoterminowych zysków, co korzystnie wpłynęłoby na kondycję finansową Emitenta. Doskonałym przykładem jest tu sprzedaż projektu STOREQ, która jak podała Spółka w raporcie bieżącym EBI z dnia 27 grudnia 2013 r. przyniesie Spółce wymierne korzyści finansowe. Istotną szansę na rozwój działalności daje także realizowana obecnie współpraca z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, które coraz częściej dążą do wdrażania nowoczesnych technologii oraz automatyzacji procesów biznesowych w celu poprawy swojej pozycji konkurencyjnej. W wyniku ukierunkowania oferty na ten typ przedsiębiorstw grono klientów Spółki powinno się stale poszerzać.

 

Zagrożeniem dla działalności Emitenta jest przede wszystkim ryzyko nieosiągnięcia celów strategicznych związanych z wdrażaniem innowacyjnych technologii.  Zła ocena otoczenia rynkowego i nieodpowiednie dostosowanie się do jego zmiennych warunków oraz silne otoczenie konkurencyjne mogą spowodować, że produkty oferowane przez Spółkę nie spotkają się z popytem na rynku przez co poniesie ona straty w postaci kosztów związanych z wdrożeniem danej technologii. Należy tu jednak zaznaczyć, że ryzyko to jest w znacznym stopniu niwelowane przez Spółkę dzięki wprowadzonej metodologii Lean StartUp z góry zakładającej m.in. maksymalną wielkość kosztów przeznaczonych na dany projekt. Istotne zagrożenie dla działalności Planet Soft S.A. może wynikać również ze sposobu finansowania podmiotów należących do jej struktury organizacyjnej, których głównym źródłem środków pieniężnych jest dofinansowanie z funduszy unijnych. W przypadku niepowodzenia w realizacji danych projektów istnieje ryzyko, że Emitent nie wywiąże się z warunków podpisanych umów o dofinansowanie i będzie musiał zwrócić otrzymane kwoty, co wiązałoby się z koniecznością wykorzystania w tym celu środków własnych.

 


Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

 

Opracowanie:

 

Kamil Jarząbski

Prometeia Capital sp. z o.o.

Prometeia Capital

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie