Chat with us, powered by LiveChat

Elemental Holding: Lider branży recyclingu, czyli jak zarobić na odpadach

Skomentuj artykuł
http://www.elemental-holding.pl/

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat spółki Elemental Holding przygotowanym przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści:

 

  1. Profil spółki
  2. Akcjonariat
  3. Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem
  4. Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki
  5. Analiza wyników finansowych
  6. Ocena przyszłych wyników
  7. Analiza porównawcza
  8. Analiza techniczna
  9. Podsumowanie raportu i wnioski

 

 

 

ELEMENTAL HOLDING S.A.

 

1.   Profil spółki

 

Elemental Holding jest jedną z największych grup kapitałowych w Polsce działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi. Na terenie kraju jest jednym z większych dostawców surowców do hut oraz odlewni. Grupa posiada dwa zakłady recyklingu – w Grodzisku Mazowieckim i Tomaszowie Mazowieckim oraz sieć skupów w całej Polsce. Ich liczba to obecnie ponad 40. Dodatkowo dysponuje rozbudowanym zapleczem transportowym i załadunkowym. W jego skład wchodzi kilkadziesiąt aut typu hakowego, kilkaset kontenerów i urządzeń przeładunkowych[1].

 

Założycielem i obecnym prezesem Elementalu jest Paweł Jarski, który m.in. w latach 2007-2009 stworzył i zarządzał firmami recyklingowymi, które następnie zbył grupie Remondis. Elemental Holding powstał w 2010 r., a rok później dokonał już pierwszych akwizycji. Wówczas grupa powiększyła się o spółkę Tesla Recykling oraz Syntom S.A. W 2012 r. grupa zadebiutowała na Newconnect. Rok ubiegły to debiut na rynku głównym GPW oraz znaczące przejęcie w pierwszym półroczu Terra Recykling. Wartość transakcji osiągnęła 48,3 mln zł i została sfinansowana po części emisją akcji skierowana do właścicieli Terry Recycling i po części gotówką. Spółka ta posiada jeden z najnowocześniejszych w Polsce zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Źródło: Elemental Holding S.A.

 

Obecnie w skład grupy wchodzą przede wszystkim 3 większe podmioty, które są wyspecjalizowane w swoich obszarach branży recyklingowej. Spółki córki posiadają też swoje, mniej znaczące podmioty zależne.

 

Źródło: Elemental Holding S.A.

 

Możliwości przetwórcze całej grupy w zakresie recyklingu metali nieżelaznych, sprzętu AGD i układów drukowanych w oparciu o własne aktywa wynoszą ok. 180 tys. ton na rok. W dynamicznym tempie rosną przychody ze sprzedaży grupy - z 277 mln zł w 2010 r. do prognozowanych 861 mln zł w 2013 roku. Około 30% sprzedaży kierowana jest na rynki eksportowe. Rosnąca skala działalności pozwala osiągać coraz większe synergie w grupie i efekty skali. Do przewag konkurencyjnych zaliczyć należy również dysponowanie nowatorską, jedyną w Polsce technologią przetwarzania układów drukowanych, jedną z dwóch w Polsce zaawansowaną instalacją do recyklingu sprzętu chłodniczego (Grodzisk Mazowiecki), innymi zaawansowanymi technologiami przetwarzania odpadów (w tym kompleksowe przetwarzanie ZSEE – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) czy zdywersyfikowaną siecią dostawców i odbiorców. Głównymi dostawcami w zakresie skupu złomu i metali są gminne punkty zbiórki odpadów, własna sieć skupu, zakłady komunalne, stacje demontażu pojazdów, inni handlowcy i pośrednicy i import z zagranicy. Dostawcami ZSEE są m.in. ogólnokrajowe sieci handlowe (takie jak Media Markt, Saturn itp.), punkty serwisujące AGD/RTV, instytucja samorządowe wraz z zakładami komunalnymi, organizacje odzysku (w tym największa w kraju ElektroEko) i własna sieć punktów zbiórki. Z kolei do największych odbiorców należą huty, odlewnie czy firmy pośredniczące w obrocie metalami kolorowymi, a w przypadku układów drukowanych przede wszystkim sprzedaż eksportowa do Japonii.

 

 

2.   Akcjonariat

 

Dominującym akcjonariuszem Elemental Holding jest jego założyciel i obecny prezes Paweł Jarski. Poprzez spółki od siebie zależne – Moerth Holdings Ltd i Glaholm Investments Ltd kontroluje 46,1% udziałów. Ibah Holdings Ltd to z kolei podmiot kontrolowany przez byłych udziałowców Syntom S.A., który został włączony do grupy kapitałowej Elemental w zamian za emisję kierowaną akcji. W akcjonariacie jest też ING PTE z udziałem 5,8% oraz znany fundusz inwestycyjny Enterprise Investors (poprzez EVF Investments S.a.r.l.), który objął w 2013 r. dedykowaną emisję akcji po cenie 2,1 zł wnosząc do spółki 28 mln zł. Free float jest dość niski i wynosi 14,4% wszystkich akcji. Łączna ilość wyemitowanych i notowanych akcji wynosi obecnie 130 324 401.

 

Źródło: Elemental Holding S.A.

 

Ostatnia, publiczna emisja akcji serii M została sprzedana po cenie 2,5 zł za jedną akcję i objęła 24,5 mln walorów. Oprócz tego wcześniej Elemental dokonywał wielu mniejszych emisji.

 

Źródło: Elemental Holding S.A.

 

 

3.   Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem

 

Elemental Holding jest dość młodym podmiotem na giełdzie. Spółka nie organizuje jeszcze otwartych spotkań z inwestorami czy regularnych konferencji prasowych. Jak dotąd zarząd spotyka się z inwestorami na bezpośrednich spotkaniach i jak sam dodaje jest ich wiele. Zawartość raportów okresowych jest zadowalająca. W odróżnieniu od innych spółek Elemental nie publikuje wraz z nimi dodatkowej prezentacji inwestorskiej. Z drugiej strony bardzo dużo aktualnych informacji zawartych jest w niedawno napisanym prospekcie emisyjnym.

 

 

4.   Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki

 

Atutem badanej spółki jest perspektywiczna branża recyklingowa. Wymogi prawne narzucane przez UE wymuszają coraz większy wzrost roli recyklingu w aspekcie ochrony środowiska, na czym automatycznie korzysta Elemental. Na mocy ustawy z 2005 r. o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym, na producentach i importerach wprowadzających na polski rynek urządzenia elektryczne i elektroniczne ciąży obowiązek zorganizowania i sfinansowania, odbioru, zbierania, przetwarzania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Zrzeszają się oni w organizacje odzysku, które przejmują te zobowiązania. Największą w Polsce jest wspomniany wcześniej ElektroEko (m.in. Bosch, Amica, Siemens). Obecnie Wprowadzający muszą udowodnić GIOŚ (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska), iż zebrali i przetworzyli 35% wagi sprzedanych przez siebie nowych produktów. W przeciwnym wypadku muszą uiścić tzw. opłatę produktową. Część zadań ciążących nad Wprowadzającymi poprzez organizacje odzysku zlecane są wyspecjalizowanym podmiotom takim jak Elemental Holding.

 

 

Źródło: Elemental Holding S.A.

 

Badana spółka pełni wszystkie funkcje przedstawione na schemacie, dlatego jest atrakcyjnym partnerem w zakresie recyklingu wynikających z ustawy o ZSEE. Finansowanie systemu zapewnia opłata KGO, która jest wyodrębnioną kwotą będącą częścią ceny sprzętu. Obecne dyrektywy UE zakładają powiększenie w ciągu 3 lat poziomu odzysku ZSEE z obecnych 35% wagi sprzedane sprzętu do 65% (w zależności od kategorii sprzętu wartości te się różnią w przedziałach 60-85%). A to oznacza podwojenie wielkości tego rynku.

 

Źródło: GIOŚ za Elemental Holding S.A.

 

Jak widać w powyższej tabeli poziom zbierania i przetwarzania ZSEE, dzięki wymogom unijnym szybko wzrasta. Dzięki coraz bardziej zaawansowanym technologiom recyklingowym spółce udaje się odzyskać i sprzedać większą część przetworzonego sprzętu (surowca). Dlatego istotną rzeczą w branży są inwestycje w nowe technologie. Koszt zebrania bądź skupu i transportu nie będzie znacznie się wahał, ale możliwości uzyskania przychodów z odzysku powinny rosnąć. Elemental szacuje swój udział w krajowym rynku ZSEE na 15-20%.

 

W zakresie układów drukowanych (Tesla Recycling), które obecne są np. w telefonach, komputerach czy urządzeniach elektrycznych, oprócz wymogów ustawowych dot. ZSEE spółka korzysta z importu surowca (od początku 2013 r.). Know-how tego segmentu polega na odpowiednim „przygotowaniu” produktu, z wykorzystaniem posiadanych instalacji recyklingowych, aby wyeliminować z układów elektronicznych stal oraz aluminium, które w procesach metalurgicznych polegających na odzyskiwaniu metali szlachetnych stanowią zanieczyszczenie.. Im bardziej produkt jest oczyszczony tym więcej huty są w stanie za niego zapłacić. W tym segmencie zarząd Elementalu twierdzi, że nie ma praktycznie konkurencji produkcyjnej nawet w całej Europie (bynajmniej nie jest zarządowi znana). Całość sprzedaży trafia na eksport – m.in. Japonia, Niemcy, Czechy, Austria. Wielkość rynku spółka szacuje na ok. 500 mln zł, a jego tempo wzrostu na ok. 80% w ciągu 5 lat.

 

Na rynku obrotu złomem metali nieżelaznych (Syntom S.A.) udział Grupy Elemental szacowany jest na ok. 15% (szacunki spółki). Z kolei wielkość rynku w Polsce to ok. 4 mld zł. Największymi konkurentami dla spółki w tym segmencie są Hemarpol, Drop czy Kolor Metal. Produktem wejściowym w tym zakresie jest złom metali nieżelaznych, który jest poddawany np. sortowaniu, oczyszczaniu, cięciu, prasowaniu i paczkowaniu. Produktem wyjściowym jest obrobiony surowiec możliwy do dalszego przetwarzania w hutach. Głównym aktywem spółki zależnej Syntom jest zakład w Tomaszowie Mazowieckim obejmujący blisko 4 hektary gruntu wraz z trzema specjalistycznym halami magazynowo-składowymi (4,5 tys. m2), specjalistyczny sprzęt i maszyny, budynek biurowy (ok 1 tys. m2) oraz 1,5 hektara zewnętrznej powierzchni do składowania utwardzonej betonem. Spółka posiada też 5 innych obiektów w Konstantynowie Łódzkim, Szczecinie, Słupsku, Gdański i Bielsko-Białej.

 

Główną barierą wejścia w segment działalności, na którym działa Elemental jest przede wszystkim know-how tego biznesu. Jest to podkreślany fakt przez zarząd spółki poparty poszczególnymi przypadkami innych podmiotów. Drugą barierą jest uzyskanie szeregu zezwoleń administracyjnych i wymogów formalnych.

 

 

5.   Analiza wyników finansowych

 

Wybrane dane finansowe Elemental Holding S.A. (tys. zł)

2011 r.

2012 r.

9 miesięcy 2012 r.

9 miesięcy 2013 r.

Przychody ze sprzedaży

507 274

895 040

668 560

619 351

Zysk z działalności operacyjnej

14 151

26 631

18 381

18 998

EBITDA

15 808

29 041

20 087

20 962

Zysk brutto

11 657

22 605

15 159

20 212

Zysk netto

7 946

18 452

12 769

19 727

Aktywa ogółem

157 736

196 736

201 153

327 661

Kapitał własny

85 390

124 893

112 990

197 814

Przepływy pieniężne z dział. operacyjnej

-2 823

461

4 347

7 583

Przepływy pieniężne z dział. inwestycyjnej

-1 298

-16 898

-2 349

-17 402

Przepływy pieniężne z dział. finansowej

5 882

18 664

564

40 984

Źródło: Elemental Holding S.A.

 

Spadające przychody ze sprzedaży w trzech pierwszych kwartałach 2013 r. to przede wszystkim efekt spadających cen metali (od kilku do kilkudziesięciu procent w skali roku). Tym samym spółka otrzymywała niższe ceny za swoje produkty. Spadku wartościowego sprzedaży nie powstrzymał ilościowy wzrost nowego segmentu – układów drukowanych i większa sprzedaż w zakresie ZSEE. Co ważne została utrzymana rentowność działalności. Na poziomie zysku operacyjnego i EBITDA po trzech kwartałach tegoroczne zyski są podobne jak w roku ubiegłym. W tym okresie pozytywnie wpłynęły efekty synergii kosztowych, silniejsza pozycja na rynki metali nieżelaznych i konsolidacja Terra Recycling. Natomiast zysk brutto i netto po 3Q 2013 r. są znacznie wyższe dzięki niższym kosztom finansowym (odsetki) i wyższym przychodom finansowym. Dodatnio w tym zakresie wpłynęło rozliczenie nabycia kontroli nad Terra Recycling (1,1 mln zł), zysk ze zbycia inwestycji (1,3 mln zł - zbycie zależnej Tesla Metal), dodatnie różnice kursowe (1,2 mln zł) oraz odsetki otrzymane (0,7 mln zł). Grupa zapłaciła też o wiele niższy podatek dochodowy porównując trzy kwartały 2013 r. do trzech kwartałów 2012 r. (485 tys. wobec 2 390 tys. zł rok wcześniej). Wynika to z procesów optymalizacji podatkowej wykorzystując spółki komandytowo-akcyjne. Obecne przepisy pozwolą osiągać niższą efektywną stopę podatku w ten sposób do października 2015 r.

 

Spółka bardzo dobrze zabezpiecza marżowość swojej działalności w odróżnieniu od wielkości przychodów. Przed spadkiem cen metali na rynkach powodujących spadek wartości przychodów ciężko jest się zabezpieczać. Za to o marżowość znacznie łatwiej zadbać zawierając odpowiednie umowy handlowe.

 

Patrząc na ostatnie 3 lata wzrost zyskowności wynikał przede wszystkim efektów większej skali działalności (przejęcia i wzrost operacyjny), wdrożenia wspólnej polityki zakupowej (uzyskiwanie dogodniejszych cen), rozpoczęcia od 3Q 2012 r. obrotu metalami na rynkach międzynarodowych oraz zwiększenia efektywności działalności poprzez inwestycje w nowe technologie.

 

Po przepływach pieniężnych widać książkowy rozkład strumieni w czasie kształtowania się grupy kapitałowej. Przypomnijmy, że Elemental działa od 2010 r. Pierwsze okresy działalności większości firm charakteryzują się ujemnymi przepływami z działalności operacyjnej i inwestycyjnej, a dodatnimi z działalności finansowej (skądś trzeba pozyskać środki, aby je zainwestować w majątek i „rozkręcić” działalność operacyjną). Większe wydatki w działalności inwestycyjnej to efekt przejmowania nowych podmiotów. Dodatnie wpływy środków pieniężnych z działalności finansowej to efekt emisji akcji, obligacji i zaciągania kredytów. W przepływach z działalności operacyjnej widać stale poprawiające się wartości. Grupa już generuje nadwyżki gotówki, głównie wynikające z zyskowności podstawowej działalności. Co ciekawe prawie od samego początku istnienia Elemental osiągał dodatni wynik netto.

 

Ciekawym aspektem są wyniki ostatnio przejętej Terra Recycling. W 2012 r. miała 17,4 mln zł sprzedaży, 3,9 mln zł zysku EBITDA oraz 3 mln zysku netto przy długu netto na poziomie 5,2 mln zł. Jak widać rentowność tej spółki jest na wysokim poziomie, mimo, że rynek, na którym działa jest mocno rozwojowy. Dodatkowo zarząd Elementalu twierdzi, że po pełnej synergii z grupą kapitałową zyskowność Terry może jeszcze ulec zwiększeniu.

 

Wybrane elementy bilansu Elemental Holding (tys. zł)

30.09.2013r.

Aktywa trwałe

140 955

 Rzeczowe aktywa trwałe

33 046

 Wartość firmy jednostek zależnych

106 847

Aktywa obrotowe

186 706

 Zapasy

60 338

 Należności z tytułu dostaw i usług

90 091

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

35 648

Kapitał własny

197 814

Zobowiązania długoterminowe

32 053

 Oprocentowane kredyty i pożyczki bankowe

10 417

 Pozostałe zobowiązania finansowe

19 759

Zobowiązania krótkoterminowe

97 794

 Oprocentowane kredyty i pożyczki bankowe

41 266

 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

38 455

 Pozostałe zobowiązania finansowe

11 287

 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

5 524

Suma bilansowa

327 661

Źródło: Elemental Holding S.A.

 

Aktywa trwałe zdominowane są wartością firmy jednostek zależnych. Sama wartość rzeczowego majątku trwałego nie jest wielka na tle sumy aktywów. Dodatkowo majątek ten amortyzowany jest w większości przez okres 20 lat, stąd niska wartość amortyzacji w pozycjach kosztowych. Aktywa obrotowe to rosnące w porównaniu do poprzednich okresów poziomy zapasów (konsolidacja zapasów przejętej Terry Recycling) i należności wynikające z większej skali działalności. Na uwagę zwraca wysoki stan środków pieniężnych (35,6 mln zł). Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe to w głównej mierze wartość obligacji (15 mln zł) wyemitowanych w celu finansowania zakupu Terra Recycling z terminem wykupu w 2016 roku. Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe to przede wszystkim wartość leasingu i faktoringu. Rozliczenia międzyokresowe przychodów to pozycja ujmująca uzyskaną dotację (jej część) na inwestycję w Tomaszowie Mazowieckim. Zsumowana wartość kredytów i pożyczek wynosi 51,7 mln zł, a więc dług netto ma wartość 16 mln zł. Jest to niski poziom zadłużenia przyrównując go chociażby do wartości zysku EBITDA po 3 kwartałach 2013 r. (20,9 mln zł). Niekorzystnym dla grupy czynnikiem są rosnące w większym tempie należności handlowe wobec zobowiązań handlowych. Wynika to z faktu kupowania przez Elemental większej części surowca za gotówkę (np. klienci indywidualni w skupach), przy sprzedaży finalnego produktu z odroczonym terminem płatności. Wymusza to zwiększanie kapitału obrotowego wraz ze wzrostem skali działalności.

 

 

6.   Ocena przyszłych wyników

 

Oficjalna prognoza wyników finansowych na rok 2013 r. zakłada osiągnięcie 861,2 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 24,3 mln zł zysku netto.

 

Po przejęciu w pierwszym półroczu 2013 r. Terra Recycling oraz okresu integracji grupy kapitałowej przed spółką otwiera się szansa do zwiększenie skali działalności, którą pośrednio wymuszą zmiany regulacyjne w polskim prawie zwiększające ilość przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Automatycznie istnieje duża szansa na zwiększenie przerobu w zakładzie przetwarzającym sprzęt chłodniczy poparta nie tylko zmianami w prawie, ale też małą konkurencją w tym segmencie.

 

Odpowiedzią Elementalu na otwarcie granic w zakresie importu układów drukowanych była rozbudowa we wrześniu 2013 r. własnej linii przetwórczej w Grodzisku Mazowieckim. Dzięki niej moce przerobowe wzrosły trzykrotnie.

 

W Tomaszowie Mazowieckim kosztem ponad 20 mln zł powstała zupełnie nowa instalacja do recyklingu aluminium (spółka zależna Syntom), dzięki której w większym stopniu spółka będzie uszlachetniać surowiec. Jednym z finalnych produktów będzie czysta frakcja aluminium, która będzie sprzedawana bezpośrednio do hut i odlewni. Na bazie dużej siły zakupowej zużytych akumulatorów oraz nowoczesnej technologii możliwe będzie uzyskiwanie wyższych cen zbytu. Inwestycja została dofinansowana 11 mln zł z funduszy unijnych.

 

Zarząd Elementalu czuje się dobrze z obecnie posiadanymi rezerwami mocy przerobowych w perspektywie 2-3 lat. Dodaje, że ich potencjalne zwiększenie nie jest zbyt kapitałochłonne, a okres zwrotu z takich inwestycji czasami wynosi nawet rok.

 

Pozytywnie na wyniki finansowe w przyszłych okresach powinna wpłynąć dalsza integracja z Terra Recycling (procesy logistyczne, handlowe, marketingowe) poprzez wzrost efektywności. Zarząd podkreśla znaczenie efektywności logistyki zarówno na bazie własnego majątku oraz uzyskania korzystniejszych umów z firmami spedycyjnymi. W tym celu planuje powołanie wspólnego dla całej grupy działu logistyki w celu zmniejszenia kosztów transportu, przeładunku oraz kosztów magazynowania.

 

W trakcie roku 2013 toczyły się negocjacje w sprawie przejęcia przez badaną spółkę aktywów na terenie Polski i Słowacji niemieckiego Scholza. Do transakcji nie doszło. Zarząd wskazuje, że rozbieżności co do oczekiwanej ceny transakcji obydwu stron były zbyt duże. Dodaje jednak, że intensywnie rozgląda się nad innymi podmiotami do przejęcia nie tylko w Polsce, ale też w krajach położonych na wschód, zachód i południe od naszych granic. Obecny wysoki stan środków pieniężnych, duża zdolność kredytowa, „przetarte” szlaki w zakresie emisji obligacji i akcji pozwalają na dużą elastyczność i zdolności Elementalu w zakresie akwizycji.

 

Poniżej przedstawiono realizowane inwestycje w nowe linie przerobowe.

 

Źródło: Prospekt emisyjny Elemental Holding S.A. s. 108.

 

Każde uruchomienie z powyższych inwestycji powinno pozwolić na zwiększanie rentowności spółki. Inwestycje te pozwalają „wyciągać” z pozyskanego surowca więcej odzyskiwanego, wartościowego materiału i dalszą jego sprzedaż. Poszerzają one również zakres działalności podstawowej o kolejne kategorie zużytych produktów.

 

Do głównych czynników ryzyka zaliczyć należy ryzyko zmian przepisów prawnych dotyczących recyklingu, gwałtowne zmiany cen na rynku metali wpływające na podaż surowca, potencjalny wzrost konkurencji w poszczególnych segmentach działalności grupy oraz działalność szarej strefy (niższa baza kosztowa nielegalnych konkurentów).

 

 

7. Analiza wskaźnikowa

 

Elemental Holding nie ma bezpośredniej konkurencji, którą można by porównać pod względem wskaźników. Spółki z branży recyklingowej notowane na GPW prowadzą działalność w innych segmentach branży niewystarczającej do zasadności porównania. Poniżej zaprezentowane wybrane wskaźniki dla badanej spółki na dzień 30.09.2013 r.

 

Wybrane wskaźniki dla spółki Elemental Holding S.A.

Dług netto

16 mln zł

Dług netto / EBITDA (po 3Q 2013 r.)

0,8

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

0,4

Wskaźnik płynności bieżącej

1,9

ROA

6,3%

ROE

10%

Rentowność EBITDA

3,4%

Rentowność netto

3,2%

C/WK

1,82

C/Z (przy realizacji prognozy na 2013 r.)

14,8

Kapitalizacja

360 mln zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów finansowych Elemental Holding S.A.

 

Poziom zadłużenia holdingu jest niski szczególnie przyrównując go do generowanej EBITDA. Obniżenie stanu zadłużenia osiągnięto dzięki ostatniej emisji akcji. Pozyskane środki (61 mln zł) pozytywnie wpłynęły na wskaźniki płynności. Wielkość rentowności szczególnie mierząc ją po kapitałach własnych jest wysoka (10%), jednak już przyrównując zyski do wielkości przychodów wartości wskaźników spadają do 3x.

 

Wskaźniki rynkowe określające wycenę akcji spółki mają dość wysokie wartości. Inwestorzy płacą 1,8x za 1 zł majątku pokrytego kapitałem własnym. Z kolei cena do zysku wyniesie 14,8 jeśli spółka zrealizuje zysk netto z ogłoszonej prognozy na rok 2013 rok. Sądząc po wartościach tych dwóch wskaźników inwestorzy oczekują generowania większych zysków i szybkiego rozwoju przez Elemental Holding w przyszłości.

 

 

8.     Analiza techniczna

Spółki notowana jest od drugiej połowy 2012 r. Najpierw na rynku Newconnect, a od grudnia ubiegłego roku na rynku głównym. Krótka historia wykresu oraz niskie do niedawna obroty każą z większym dystansem patrzeć na sygnały analizy technicznej. Po ostatniej emisji akcji po cenie 2,5 zł nastąpił zwiększony obrót. Po krótkiej konsolidacji kurs akcji wybił się w górę z opadającego klina. Obecne poziomy oporu ro równe 3 zł oraz okolice maksimów 3,40 zł. Wsparciem pozostaje cena z ostatniej emisji akcji – 2,50 zł.

 

Źródło: http://stooq.com

 

 

9.     Podsumowanie raportu i wnioski

 

Elemental Holding jest znaczącym graczem na rynku recyklingu w Polsce. Działalność skupia przede wszystkim na przetwórstwie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym sprzętu chłodniczego), układów drukowanych i złomu metali nieżelaznych. Mimo krótkiego okresu działalności (od 2010 r.) osiągnęła w szybkim tempie silną pozycję na rynku umiejętnie korzystając z dostępnych metod finansowania działalności przez rynek finansowy. Holding generuje coraz wyższe wyniki finansowe, co wraz z dużą zdolnością kredytową i dużym stanem środków pieniężnych (po niedawnej emisji akcji) umożliwi kolejne akwizycje nie tylko na rynku polskim. Analizując rachunek zysków i strat widać, że spółka dobrze zabezpiecza poziom realizowanych marż, efektywnie optymalizuje wielkość podatku dochodowego oraz zwiększa efektywność poprzez efekty skali i wyciąganie synergii konsolidacyjnych. Realizacja i uruchomienie nowych linii przerobowych powinna przynieść kolejne zwiększenie efektywności. Niekorzystnym dla spółki czynnikiem jest większe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy wraz ze wzrostem obrotu, z czym na razie zarząd sobie radzi.

 

Wyróżniającym elementem badanej spółki spośród innych notowanych firm na GPW jest spodziewany, szybki rozwój branży recyklingowej. Wynika on z przepisów prawnych, które zobowiązują Polskę i kraje UE do znacznie większego recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Do 2019 r. kraje członkowskie UE będą zobowiązane do zbierania przynajmniej 65% sprzętu elektrycznego wprowadzonego na rynek w ciągu roku lub 85% zużytego sprzętu generowanego każdego roku. Dla porównania w Polsce na koniec 2012 r. stosunek zebranego sprzętu do wprowadzonego wyniósł 32,6%. Nowe wymogi wymuszą znaczny wzrost całej branży. Dodatkowym aspektem stwarzającym perspektywy rozwoju spółki są zamierzenia zarządu do wejścia na rynek recyklingowy do krajów wschodnich czy południowych, które są pod względem skali recyklingu daleko za Polską. Posiadane know-how oraz siła finansowa powinna ułatwić ekspansję zagraniczną.

 

Wskaźniki rynkowe C/WK i C/Z mają wysokie wartości. Jednak jak dotychczas nie zniechęca to inwestorów do kupowania akcji Elemental Holding. Oczekują oni szybkiego rozwoju spółki i zwiększenia generowanych zysków.

 

 

Rafał Irzyński

Główny analityk SII

rirzynski@sii.org.pl

 

---

Autorzy niniejszej opinii nie są powiązani w żaden sposób z Emitentem. Inwestor powinien mieć na uwadze, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy SII nie świadczyło i nie świadczy obecnie usług z zakresu relacji inwestorskich spółce Elemental Holdinh S.A. Stowarzyszenie nie wyklucza także w przyszłości złożenia oferty świadczenia podobnych usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie.

 

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy i analiz.

 


[1] Źródło: Prospekt emisyjny spółki z dnia 20 listopada 2013 r.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie