Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza - Edison

© PureSolution - Fotolia.com

EDISON S.A. jest przedsiębiorstwem informatycznym, które od 1996 roku prowadzi działalność w zakresie szeroko rozumianych usług wspomagania handlu elektronicznego (e-commerce).

 

Oferowane przez Emitenta usługi mają zapewniać jego kontrahentom możliwość modyfikacji starych procedur wymiany informacji biznesowej między podmiotami gospodarczymi (przesyłanie faktur, korekt, duplikatów i zamówień przy zastosowaniu korespondencji papierowej) w kierunku nowoczesnych technik całkowicie zautomatyzowanej wymiany informacji za pomocą komunikacji elektronicznej,w tym poprzez wprowadzanie standardowych dokumentów elektronicznych (EDI – Electronic Data Interchange).

 

Spółka koncentruje swoją działalność na dostarczaniu odpowiedniego dla klientów specjalistycznego oprogramowania oraz świadczeniu usług doradczych mających na celu dokonanie niezbędnych modyfikacji istniejących procesów biznesowych zarówno wewnątrz organizacji klienta, jak też wokół jego partnerów biznesowych.

 

Działając w oparciu o wiedzę i doświadczenie firmy Global eXchange Services (GXS – dawniej General Electric Information Services), z którą w 1996 roku podpisana została umowa licencyjna, Emitent tworzy społeczność użytkowników elektronicznych dokumentów w Polsce, oferując szeroką bazę produktów i usług dla handlu, bankowości, administracji i transportu, z coraz większym zastosowaniem technologii internetowych. Integracja platformy EDISON z siecią Global eXchange Services umożliwia również wymianę dokumentów elektronicznych z użytkownikami z całego świata. Oferowane przez Spółkę pakiety usług związane z wymianą dokumentów elektronicznych dzielą się następująco:

 

  • consulting w zakresie projektów i wdrożenia rozwiązań dla handlu elektronicznego (e-commerce),
  • tworzenie społeczności użytkowników dokumentów elektronicznych (sieć lokalna i Internet),
  • świadczenie usług przesyłania dokumentów elektronicznych między partnerami krajowymi i zagranicznymi,
  • outsourcing procesów biznesowych,
  • kompleksowa obsługa dokumentu e-faktura (przesyłanie, sprawdzanie poprawności, archiwizacja, obsługa potwierdzeń i korekt).

 

Strategia rozwoju planów sprzedażowych Emitenta zakłada między innymi aktywne pozyskiwanie sieci handlowych (w tym regionalnych i branżowych), pozyskiwanie nowych klientów z otoczenia biznesowego dotychczasowych klientów oraz rozwijanie zakresu świadczonych usług dla obecnych klientów. Spółka planuje również rozwinięcie sprzedaży partnerskiej oraz poszukiwanie nowych obszarów biznesowych. Działania strategiczne EDISON S.A. obejmować mają też rozwój oferowanych produktów, utrzymanie wysokiego poziomu obsługi klienta oraz zwiększenie rozpoznawalności Spółki poprzez współpracę z firmą PR.

 

Akcjonariat

 Akcjonariat Edison S.A.

1. Akcjonariat EDISON S.A. na dzień 16.01.2014 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie strony internetowej Spółki (www.edison.pl)

 

Wyniki finansowe

 

Wyniki finansowe Edison S.A.

2. Przychody EDISON S.A. w latach 2010-2013 (tys. zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki

 

 

Wyniki finansowe

Wykres 3. Wyniki finansowe EDISON S.A. w latach 2010-2013 (tys. zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki

 

W 2012 roku Spółka osiągnęła wzrost przychodów ze sprzedaży w odniesieniu do poprzedniego roku o 9,21% notując jednocześnie najwyższy poziom tej kategorii rachunku zysków i strat na przestrzeni ostatnich trzech lat. Wyższe przychody nie wpłynęły jednak pozytywnie na wynik operacyjny oraz wynik netto, które znalazły się na ujemnych poziomach. Według sprawozdania Zarządu z działalności za 2012 rok pogorszenie wyników finansowych było w dużej mierze skutkiem poniesienia dodatkowych kosztów między innymi na obsługę giełdową (około 80 tys. zł), zmianę Zarządu i związane z tym odprawy dla dotychczasowego Zarządu, rozbudowę działu sprzedaży i działu obsługi Klienta oraz wydatki marketingowe.

 

Wyniki finansowe za trzy pierwsze kwartały 2013 roku opublikowane przez Emitenta wskazują, że uzyskane w tym okresie przychody ze sprzedaży były o 19% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, kiedy to wyniosły one 1 443 tys. zł. Spółka odnotowała również dodatnie wartości wyniku operacyjnego oraz wyniku netto, które w okresie trzech pierwszych kwartałów 2012 roku znajdowały się na ujemnych poziomach wynoszących kolejno 133 tys. zł i 131 tys. zł. Należy tu jednak zaznaczyć, że na tak wysoki poziom uzyskanego po trzech pierwszych kwartałach 2013 roku zysku netto szczególny wpływ miała dokonana przez Spółkę aktualizacja wartości inwestycji w kwocie około 796 tys. zł.

 

Według zarządu Emitenta kluczowy wpływ na poprawę sytuacji finansowej EDISON S.A. miały przede wszystkim dobre efekty sprzedaży abonamentów oraz znaczne wpływy z opłat jednorazowych.

 

Analiza SWOT

 

Do silnych stron EDISON S.A. zaliczyć należy prawie 17 letnie doświadczenie we wdrażaniu projektów związanych ze standardowymi dokumentami elektronicznymi, dzięki czemu możliwe było wykreowanie wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz osiągnięcie specjalizacji w tematyce EDI. Istotną przewagą konkurencyjną Emitenta jest również szeroki wachlarz oferowanych usług oraz ich elastyczność i możliwość dostosowania w zależności od potrzeb klienta, przy jednoczesnym zapewnieniu wsparcia technicznego i doradztwa na każdym etapie wdrażania projektu i po jego zakończeniu. Wśród silnych stron działalności Spółki wymienić należy także jej współpracę z licznymi partnerami, która umożliwia między innymi uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu elektronicznej wymiany danych oraz wymianę doświadczeń.

 

Za słabą stronę działalności Emitenta uznać należy silne uzależnienie jego wyników od koniunktury gospodarczej. Czynnik ten ujawnia się między innymi poprzez zmniejszoną aktywność przedsiębiorstw, która prowadzi do spadku ilości dokumentów przesyłanych w celu rozliczania transakcji. Sytuacja ta niekorzystnie wpływa na wykorzystanie zakupionych przez klientów usług oraz powoduje obniżenie rachunków za te usługi, co w sposób negatywny przekłada się na wyniki finansowe Spółki.

 

Do głównych szans EDISON S.A. zaliczyć należy perspektywy rozwoju rynku elektronicznej wymiany danych, który ze względu na dążenia przedsiębiorstw do automatyzacji i komputeryzacji procesów biznesowych, wykazuje duży potencjał wzrostu. Korzystnym czynnikiem jest tu dokonana w Polsce liberalizacja przepisów prawnych dotyczących faktur elektronicznych, która może wpłynąć na coraz powszechniejsze zastępowanie dokumentów papierowych przez elektroniczne, a co za tym idzie, zwiększyć popyt na oferowane przez Emitenta produkty i usługi. Istotną dla Spółki szansą jest również podejmowanie współpracy z coraz większym gronem klientów. W 2011 roku Emitent pozyskał 18 nowych klientów, zaś rok później 44. Wysoka dynamika sprzedaży oferowanych produktów i usług świadczy o potencjale działalności Spółki i w połączeniu z odpowiednimi działaniami marketingowymi może pozytywnie wpłynąć na jej rozwój i osiągane wyniki finansowe.

 

Wśród czynników zagrażających działalności EDISON S.A. wymienić należy otoczenie konkurencyjne, które, ze względu na dynamiczny rozwój rynku IT, oferować może bardziej innowacyjne i atrakcyjne produkty i usługi, przez co dynamika pozyskiwania nowych klientów przez Spółkę mogłaby ulec pogorszeniu. Istotną rolę odgrywa tu także skala działalności przedsiębiorstw konkurencyjnych, które działając w szerszym zakresie mogą być bardziej rozpoznawalne i preferowane na rynku. Znacznym zagrożeniem dla Emitenta jest również możliwość wprowadzenia produktu, który nie znajdzie uznania wśród potencjalnych kontrahentów, co związane jest z niszowym charakterem prowadzonej działalności oraz trudnym do określenia zapotrzebowaniem na poszczególne składniki oferty.

 


Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

 

Opracowanie:

 

Prometeia Capital