Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza - MGM Systems

© Sergey Nivens - Fotolia.com

MGM Systems S.A. jest spółką działającą w obszarze managment consulting oferującą swoje usługi z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania operacyjnego, a także finansów i controllingu. Spółka buduje swoją pozycję w branży od roku 2001, a notowana jest na rynku NewConnect od 4 grudnia 2012 r.

 

Profil działalności

 

Podstawą działalności MGM Systems S.A. jest świadczenie kompleksowych usług związanych z restrukturyzacją procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwach oraz podnoszeniem efektywności zarządzania zasobami i kapitałami z zakresu zarządzania strategicznego oraz technologii informatycznych. W ramach swojej oferty Spółka świadczy również usługi zarządzania projektami w ramach wdrażanych systemów zintegrowanych. To, co wyróżnia Emitenta oraz daje jemu przewagę na tle konkurencji to posiadanie własnych zasobów technologicznych oraz wysoko wykwalifikowanej kadry doradczej. Celem prowadzonych działań u klientów jest wykorzystanie w pełni potencjału uśpionego w przedsiębiorstwie klienta poprzez uruchomienie wszystkich jego zasobów. Dodatkową działalnością Spółki mającą duży udział w przychodach ze sprzedaży jest dostarczanie sprzętu informatycznego.

 

Emitent oferuje realizowanie projektów za pomocą trzech wariantów:

 

  • Doradztwo konsultantów MGM Systems S.A. Konsultanci mają za zadanie przeprowadzenia całego procesu badania oraz restrukturyzacji w danym przedsiębiorstwie począwszy od uruchomienia projektu, analizę bieżącej sytuacji firmy po wdrożenie proponowanych rozwiązań. W całym okresie realizowania projektu trwają konsultacje oraz szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej. Finalnym efektem zamykającym cały proces jest raport końcowy podsumowujący przeprowadzone zmiany. 
  • Czasowe zarządzanie przedsiębiorstwem przy pomocy Interim Manager. Program ten polega na wybraniu przez klienta z zasobów kadrowych Emitenta tzw. Interim Managera,czyli wysokiej klasy specjalisty z zakresu zarządzania, który poprzez analizę procesów zachodzących w przedsiębiorstwie proponuje kierunki zmian w organizacji oraz pomoc w ich wdrożeniu.
  • Praktyczna szkoła innowacji (PSI). Program polegający na kompleksowym szkoleniu agentów zmian, czyli przyszłych liderów zarządzających zmianą w firmie. Szkolenia odbywają się z szerokiej gamy narzędzi lean management m.in. 5S, SMED, TPM, Mapowanie Strumieni Wartości.

 

MGM Systems S.A. w ramach prowadzonych projektów stosuje autorską metodykę AADII (Audit, Analysis, Diagnosis, Implementation, Improvement). Metodologia ta udoskonalana była przez cały okres istnienia Spółki. Podstawowymi jej założeniami jest proces czynności przeprowadzanych u odbiorców usług m.in.: zapoznanie się procesami zachodzącymi w firmie klienta oraz poznanie jej struktury organizacyjnej, następnie ich kompleksowa analiza oraz diagnoza, zaproponowanie zmian oraz ich wdrożenie wraz z późniejszym ich doskonaleniem.

 

Wyniki finansowe

Przychody ze sprzedaży

1. Przychody ze sprzedaży towarów i usług w latach 2010-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych MGM Systems S.A.

 

Wynik z działalności operacyjnej

 

 SEQ Wykres * ARABIC 2. Wynik z działalności operacyjnej oraz wynik netto w latach 2010-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych MGM Systems S.A.

 

W analizowanym okresie działalności Emitenta, przychody ze sprzedaży towarów i usług odznaczały się wysoką dynamiką wzrostu. Przychody ze sprzedaży za rok 2011 wyniosły 3,57 mln zł, co oznaczało wzrost w stosunku do roku 2010 (gdzie przychody ze sprzedaży wynosiły 1,03 mln zł) o ponad 248,13%. Pomimo utrzymującego się kryzysu, Spółka była wstanie w dalszym stopniu się rozwijać, poprzez poszerzenie grupy odbiorców. Osiągnięcie wysokich wyników sprzedażowych w 2011 roku przełożyło się równocześnie na wzrost wyniku z działalności operacyjnej, który wyniósł 385 tys. zł oraz wyniku finansowego netto, który wyniósł 311 tys. zł.

Rok 2012 był okresem kontynuacji trendu wzrostu przychodów ze sprzedaży do poziomu 4,99 mln zł, czyli o 39,7% więcej w stosunku do roku poprzedniego. W analizowanym okresie wynik z działalności operacyjnej wyniósł 573 tys. zł, co w stosunku do roku 2011 oznaczało wzrost o 48,89%. Wynik netto wzrósł o 36,35% do poziomu 425 tys. zł. Wyniki finansowe przedsiębiorstwa za rok 2012 są potwierdzeniem tego, że Spółka stawia na rozwój oraz zwiększanie grona odbiorców swoich towarów i usług.

 

W roku 2013 Spółka w dalszym stopniu utrzymała wysoką dynamikę wzrostu, osiągając przychody ze sprzedaży na poziomie 7,84 mln zł za okres trzech kwartałów. Porównując dane do analogicznego okresu roku poprzedniego przychody ze sprzedaży wzrosły o 201,1% co oznacza, że w 2013 r. Spółka osiągnęła kolejny rekordowy wynik przychodów ze sprzedaży, pomimo tego, że wyniki finansowe za IV kw. nie są jeszcze znane. Wynik z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa wyniósł 240 tys. zł, a wynik finansowy netto 164 tys. zł. Na osiągane wyniki finansowe w analizowanym okresie miały wpływ takie zdarzenia jak wzrost sprzedaży sprzętu serwerowego oraz zawierane umowy na świadczenie usług w zakresie kompleksowej reorganizacji proces produkcji. Ważnym wydarzenie było również przyznanie dofinansowania w wysokości 365 tys. zł w ramach umowy zawartej z Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B". Projekt realizowany jest z zakresu wdrażania systemów B2B, mających na celu integrację zarządzania procesami logistycznymi oraz integrującego zarządzanie procesami opieki systemowej. Spółka podpisała również warunkową umowę z Politechniką Wrocławską, która dotyczy przyznanego uczelni dofinansowania w wysokości 8,3 mln zł w ramach projektu „Platforma optymalizacji procesów biznesowych w zintegrowanych systemach informacyjnych”. Umowa przewiduje udział w realizacji części zadań badawczych planowanych w projekcie, a co najważniejsze Spółka uzyskała wyłączne prawo do dysponowania prawami majątkowymi, które powstaną w związku z osiągniętymi wynikami badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.  

 

Wskaźniki rentowności

3. Wskaźniki rentowności w latach 2010-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych MGM Systems S.A.

* Wartość wskaźników policzona dla roku 2013 uwzględnia zysk netto za okres 4 ostatnich kwartałów począwszy od IV kwartału 2012r. a kończąc na III kwartale 2013r.

 

Działalność MGM Systems S.A. w analizowanych okresach charakteryzuje się wysoką rentownością kapitałów własnych oraz aktywów. Spadek rentowności w roku 2012 spowodowany był wzrostem wartości aktywów oraz kapitału własnego Spółki, którego przyczyną była przede wszystkim emisja akcji przed debiutem na rynku NewConnect oraz zwiększenie kapitału zapasowego. Mniejsza wartość wskaźników ROE oraz ROA dla roku 2013 jest skutkiem zmniejszenia się wartości wyniku finansowego netto oraz wzrostem wartości aktywów obrotowych. Warto jednak wspomnieć o tym, że wartość wskaźników ulegnie zmianie, na skutek uwzględnienia danych finansowych za IV kwartał 2013 r. 

 

Analiza SWOT

 

Silną stroną działalności MGM Systems S.A. jest zdywersyfikowana grupa odbiorców, ze względu na to, że Spółka świadczy swoje usługi dla firm z różnych branż. Emitent posiada bogate doświadczenie oraz know-how, które jest ważne z punktu widzenia wartości dodanej wnoszonej do klientów. Ponadto Spółka posiada już ugruntowaną pozycję na rynku osiągniętą poprzez współpracę z takim znanymi firmami jak Volkswagen Polska, Harley-Davidson, PGE Dystrybucja czy LG Innotek Poland.

 

Do słabych stron Emitenta należy zaliczyć uzależnienie osiąganych wyników finansowych od rozwoju gospodarczego rynku krajowego. Spółka świadczy swoje usługi dla przedsiębiorstw z różnych branż, osłabienie koniunktury może spowodować obniżenie rentowności przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Przełożyć się to może na ograniczenie skali inwestycji prowadzonej przez przedsiębiorstwa, a w konsekwencji na spadek popytu na usługi oferowane przez Spółkę.

 

Wśród szans związanych z rozwojem MGM Systems S.A. należy zaliczyć możliwość wzrostu skali działania związanej ze sprzedażą sprzętu serwerowego, co wpłynie na zdywersyfikowanie działalności. Kolejną szansą jest wspomniana wcześniej umowa z Politechniką Wrocławską, która jest nie tylko wartościowa ze względu na możliwość osiągnięcia znaczących przychodów, ale równocześnie z uwagi na wygenerowanie wartości dodanej w związku z osiągniętymi wynikami przeprowadzonych badań. Jak podała Spółka w raporcie bieżącym z dnia 31 października 2013 r., dzięki projektowi Emitent będzie w stanie osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku usług informatycznych poprzez dostęp do innowacyjnych metod modelowania, analizy i optymalizacji systemów informacyjnych i informatycznych, w tym wykorzystujących nowoczesne techniki informacyjno-komunikacyjne. Planowane wykorzystanie wyników prac obejmować będzie m.in. świadczenie na rzecz podmiotów zewnętrznych innowacyjnej usługi polegającej na optymalizacji procesów transportowych dla obszarów miejskich i pozamiejskich w zakresie transportu drogowego oraz tworzenie dedykowanych systemów optymalizacyjnych procesy zarządzania zasobami transportowymi, wykorzystujące opracowaną w ramach projektu metodykę. Powyższe powinno przełożyć się na wzrost osiąganych wyników finansowych, a także dywersyfikację prowadzonej działalności.

 

Zagrożenia dla działalności MGM Systems S.A. wynikają z silnej konkurencji, która na rynku doradczym w Polsce obejmuje zarówno filie zagranicznych koncernów konsultingowych jak i krajowe spółki czy samodzielnych doradców. Skutkiem tego może być redukcja liczby prowadzonych projektów, a co za tym idzie obniżenie wyników finansowych. Dodatkowo na niekorzyść działalności Emitenta wpływa ryzyko odejścia doświadczonych specjalistów, generujących wysokie przychody i współpracujących z kluczowymi klientami. Efektem tego, może być utrata części przychodów oraz dochodowych klientów.

 


Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

 

Opracowanie

Prometeia Capital