Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza - Black Point

Profil działalności

 

Black Point S.A jest założycielem prowadzącej działalność na światowym rynku Grupy Black Point i stanowi jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek spośród alternatywnych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących jedno- i wielofunkcyjnych w Polsce oraz w branży. Na rynku znajduje się obecnie niespełna 400 rodzajów produktów sygnowanych tą marką, wśród których wyróżnia się następujące asortymenty: atramenty, tonery, taśmy barwiące, zestawy strzykawkowe, rolki do faxów oraz papiery fotograficzne.

 

Strategia Spółki zakłada koncentrację działalności na produkcji i sprzedaży materiałów eksploatacyjnych do drukarek w oparciu o współpracę z dużymi organizacjami handlowymi w Polsce – biuroserwisami i marketami, jak również za granicą, w szczególności w Czechach, Słowacji, na Węgrzech oraz Ukrainie.

 

Działalność Emitenta koncentruje się w dwóch podstawowych obszarach:

  • produkcja materiałów eksploatacyjnych,
  • dystrybucja produktów Black Point polegająca na współpracy z firmami handlowymi będącymi dla Spółki partnerami w dotarciu do użytkowników oferty Black Point.

 

Obecnie w skład Grupy Kapitałowej Black Point wchodzą:

  • Black Point S.A. – producent i właściciel marki materiałów eksploatacyjnych Black Point,
  • Eco Service Sp. z o.o. – ogólnoświatowy broker pustych kartridży,
  • TBG HERNE GMBH – niemiecka spółka wspierająca działania Eco Service na rynku zachodnioeuropejskim,
  • Eco Service China Ltd. – broker pustych kartridży na Dalekim Wschodzie.

 

W dniu 1 października 2012 roku do Grupy Kapitałowej Black Point dołączył również krakowski dystrybutor IT oraz właściciel marki Printé – spółka SCOT, dzięki czemu portfolio produktowe Emitenta zostało powiększone. Pomimo zrealizowania programu restrukturyzacji i konsolidacji zarząd Black Point postanowił odstąpić od umowy zakupu udziałów w tej spółce ze względu na nieopłacalność transakcji nabywając w rezultacie jedynie markę Printé oraz bazę jej klientów, o czym poinformował w raporcie bieżącym nr 19/2013 z dnia 13 września 2013 roku. Na podstawie przedmiotowego porozumienia, druga strona transakcji zobowiązała się również do powstrzymania od działalności konkurencyjnej wobec Black Point przez okres 10 lat, za co Emitent wypłaci odszkodowanie i wynagrodzenie w wysokości określonej w raporcie bieżącym nr 19/2013.

 

Akcjonariat Spółki na dzień 12.08.2013r. przedstawia się następująco:

  • Waffen Investments Limited (spółka z siedzibą na Cyprze, w której funkcje kierownicze pełni prezes Black Point S.A – Piotr Kolbusz) – 55% akcji,
  • Loquinar Limited (spółka z siedzibą na Cyprze, kierowana przez prezesa zarządu spółki SCOT sp. z o.o. – Pawła Pernala)  – 23,29% akcji,
  • Pozostali akcjonariusze – 21,71% akcji.

               

Wyniki finansowe

 

 Skonsolidowane przychody

1. Przychody skonsolidowane  Black Point S.A. w latach 2008-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki

 

 

Skonsolidowane wyniki finansowe

2. Skonsolidowane wyniki finansowe  Black Point S.A. w latach 2008-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki

 

Największy wzrost przychodów ze sprzedaży Spółka odnotowała w roku 2009, kiedy to zwiększyły się one w stosunku do roku poprzedniego o 23,5 mln zł, co w ujęciu procentowym stanowiło ponad 52%. Dynamiczną zwyżką w tym okresie charakteryzowały się również wielkości zysku z działalności operacyjnej oraz zysku netto, które wzrosły w stosunku do roku poprzedniego kolejno o 117,24% i 87,16%. W kolejnych dwóch latach poziom przychodów ze sprzedaży Grupy Black Point ustabilizował się na poziomie nieznacznie wyższym niż w roku 2009, przy czym zauważyć można było jednoczesne spadki zysku operacyjnego i zysku netto. Znacznemu zwiększeniu przychody ze sprzedaży uległy dopiero w 2012 roku, kiedy to w stosunku do poprzedniego roku wzrosły o ponad 35% i ustanowiły nowe maksimum na przestrzeni ostatnich z analizowanych lat. Ich wzrost nie znalazł jednak pokrycia w wynikach finansowych Grupy, które okazały się ujemne  – zysk operacyjny spadł o 133,6%, zaś zysk netto o 158,4%. Wśród głównych przyczyn tak drastycznego pogorszenia wyników Spółki jej zarząd, w sprawozdaniu finansowym za rok 2012, wymienia między innymi utrzymujące się negatywne tendencje rynkowe takie jak: spowolnienie gospodarcze, wzmożoną konkurencję cenową, walkę o utrzymanie wolumenów sprzedaży, zmniejszony popyt oraz konkurencję w branży alternatywnych materiałów eksploatacyjnych. Istotny wpływ na wyniki miały  również procesy restrukturyzacji organizacyjnej oraz kosztowej Grupy Kapitałowej związane z dołączeniem do niej spółki SCOT.

 

Skonsolidowane dane za pierwsze półrocze 2013 roku opublikowane przez Emitenta wskazują, że poziom przychodów przewyższył już w bieżącym roku wyniki osiągane w latach 2008-2011. Jednocześnie przychody ze sprzedaży za pierwsze półrocze tego roku okazały się o 122,5% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, kiedy to wyniosły one 32,3 mln zł. Należy zaznaczyć, że tak znaczący wzrost tej kategorii rachunku zysków i strat związany był z dołączeniem do Grupy Kapitałowej Black Point spółki SCOT, co zakłóciło porównywalność danych w analizowanym okresie (według jednostkowego sprawozdania finansowego Black Point S.A. przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 30%).  W pierwszym półroczu 2013 roku Spółka wykazała zysk operacyjny, który okazał się jednak niższy niż notowany w tym samym okresie poprzedniego roku o 535,55 tys. zł (o prawie 35% w ujęciu procentowym). Za zyskiem operacyjnym nie poszedł ostateczny wynik finansowy, gdzie odnotowano stratę netto w wysokości 602,73 tys. zł, co w odniesieniu do zysku netto z pierwszego półrocza 2012 roku (1,1 mln zł) oznaczało spadek tej wielkości o ponad 154%.

 

Według sprawozdania finansowego Spółki za II kwartał 2013 roku dodatni wynik na poziomie operacyjnym jest skutkiem osiągniętych w poprzednim kwartale pozytywnych aspektów reorganizacji, dotyczących między innymi uporządkowania procesów wewnątrz Grupy, zarządzania nimi oraz ograniczenia kosztów operacyjnych. Osiągnięte zostały również wzrosty na marży handlowej, które były wynikiem zweryfikowania oferty produktowej oraz wzmocnienia pionu dystrybucji.

 

W dniu 22 października 2013 r. (raport 21/2013) Spółka przekazała do publicznej wiadomości szacunkowe dane za III kwartał 2013 roku, które wskazują, że skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta kształtowały się na poziomie około 17,1 mln zł, co oznaczało przyrost tej kategorii rachunku zysków i strat o ponad 24% w stosunku do tego samego kwartału poprzedniego roku. Przychód jednostkowy Black Point S.A. osiągnął natomiast wartość 9,9 mln zł i również wzrósł o 24% w odniesieniu do III kwartału 2012 roku.  

 

Dywidenda

 

Do roku 2012, kiedy to zanotowano stratę netto, Spółka wypłacała swoim akcjonariuszom dywidendę. Dywidenda za rok 2010 (wypłacona w roku 2011) wyniosła 10 groszy na akcję, jednak za okres ten Emitent wypłacił również część kapitału zapasowego, również w wysokości 10 gr na akcję, z niepodzielonego zysku z lat poprzednich (nie ujęto na wykresie). Szczegółowe dane liczbowe o wartościach dywidend w poszczególnych latach przedstawia poniższy wykres.

 

Wartość dywidendy w poszczególnych latach

3. Wartość dywidendy w poszczególnych latach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki

 

Analiza SWOT

 

Do silnych stron działalności Grupy Kapitałowej Emitenta, oprócz 25 letniego doświadczenia i gamy ponad 400 produktów, zaliczyć należy własną technologię produkcji oraz nowoczesny park maszynowy. Zasoby te zapewniają Spółce możliwość efektywnego konkurowania z przedsiębiorstwami z branży pod względem ceny,  jakości i kosztów wytworzenia sprzedawanych wyrobów. Innowacyjność produktów marki Black Point jest również zapewniana dzięki współpracy Grupy z licznymi ośrodkami badawczymi w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Polsce.

 

Słabą stroną działalności Spółki jest wrażliwość na złą koniunkturę gospodarczą, co odzwierciedlone zostało chociażby w wynikach Emitenta za 2012 rok. Malejące w czasach kryzysu wydatki firm na urządzenia biurowe mogą powodować, że produkcja nawet najbardziej innowacyjnego sprzętu i podzespołów nie przyniesie oczekiwanych rezultatów i nie zostanie odzwierciedlona w wyniku finansowym. Co więcej, zmniejszony popyt może powodować konieczność prowadzenia agresywnej polityki cenowej w celu utrzymania pozycji w branży, co z kolei prowadzić może do znacznych spadków przychodów ze sprzedaży.

 

Wśród głównych szans rozwoju Grupy Black Point wyróżnić należy działalność związaną z dystrybucją jej produktów na rynkach krajowych i eksportowych. Szczególnie ważne będą tu rezultaty podpisanych umów między innymi na terenie Węgier z EURONICS oraz METRO Cash & Carry, a także z jednym z największych sklepów detalicznych oferujących asortyment elektroniczny na Słowacji. Projekt ten uzyskał dotację z funduszy UE, która po III kwartale 2013 roku zrefunduje część ponoszonych przez Black Point na ten cel kosztów. Działania te mogą przyczynić się do zwiększenia rozpoznawalności marki produktów Black Point i stopniowego zdobywania kolejnych rynków zagranicznych. Istotny wpływ na wyniki może mieć także sprzedaż produktów marki Printé oraz dotarcie z asortymentem Emitenta do większego grona potencjalnych klientów dzięki pozyskanej bazie danych.

 

Podstawowym zagrożeniem w działalności Spółki jest silna konkurencja, wśród której wymienia się firmy takie jak Hewlett-Packard, Samsung, Canon, Epson, jak również Pryzmat, Action oraz Lambda. Otoczenie konkurencyjne wymusza konieczność stałego monitorowania cen rynkowych oraz ich ewentualnych obniżek, co niesie za sobą również spadki marż sprzedawanych produktów wpływając negatywnie na wynik finansowy. Nie bez znaczenia pozostają też działania producentów urządzeń drukujących, którzy w celu zabezpieczenia swoich interesów i sprzedaży związanej z materiałami eksploatacyjnymi wprowadzają zabezpieczenia elektroniczne uniemożliwiające korzystanie z produktów innych firm.  Istotnym ryzykiem dla Emitenta, związanym z ekspansją na rynki zagraniczne, są również wahania kursów walutowych. Wskutek aprecjacji waluty krajowej działalność eksportowa mogłaby okazać się nieopłacalna i znacznie wpłynąć na regulowanie bieżących zobowiązań, które na koniec II kwartału 2013 roku stanowiły ponad 95% zobowiązań ogółem Spółki.

 


Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

 

Opracowanie:

 

Prometeia Capital