Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza - Onico

ONICO S.A. została powołana w 2008 roku w formie Sp. z o.o. w celu prowadzenia działalności, jako międzynarodowy pośrednik produktów ropopochodnych. Po roku od rozpoczęcia działalności Spółka uzyskała koncesje na obrót paliwami ciekłymi z Urzędu Regulacji Energetyki.  W formie spółki akcyjnej funkcjonuje od listopada 2010 roku, a jej debiut na rynku NewConnect odbył się w 2011 roku.

 

Profil działalności

 

Przedmiotem działalności ONICO S.A. jest pośrednictwo w hurtowym obrocie paliwami płynnymi, w szczególności gazem LPG. Spółka prowadzi działalność handlową w krajach Europy (na rynku czeskim, francuskim, holenderskim, polskim, serbskim, węgierskim i włoskim), a jej odbiorcami i dostawcami są zarówno światowe koncerny paliwowe (Shell, BP, Total, Orlen i Statoil) jak i firmy prywatne.

 

W skład Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 30 czerwca 2013 roku wchodzą następujące podmioty:

- Natural Gas Trading Spółka z o.o.,
- Natural Gas Trading Spółka z o.o. S.K.A,
- Alpina International GmbH z siedzibą w Utting (Niemcy),
- Cornelia Chemicals Spółka z o.o.

 

Skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki obejmują dane finansowe  ONICO S.A. oraz spółki zależnej Alpina International GmbH. Pozostałe spółki zależne Emitenta są wyłączone z konsolidacji na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości z uwagi na nieistotność ich danych finansowych, o czym Emitent poinformował w raporcie za II kw. 2013 roku.

 

Wyniki finansowe

 

Jednostkowe wyniki finansowe

 

1.  Jednostkowe wyniki finansowe ONICO S.A. w latach 2010-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych

 

W roku 2012 Spółka osiągnęła jednostkowe przychody ze sprzedaży na poziomie 256 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem roku 2011 (101 mln zł) oznacza wzrost o 143%. Zysk netto Spółki w 2012 roku kształtuje się na poziomie miliona złotych, co w porównaniu z rokiem 2011 oznacza spadek o 86%. Głównym powodem mniejszego wyniku finansowego w 2012 roku było obniżenie marży brutto sprzedanych towarów i materiałów z 17% w roku 2011 do 5 % w roku 2012. Na osiągnięty w 2012 roku wynik netto miał również wpływ segment działalności finansowej, obejmujący obsługę zobowiązań Spółki, w tym głównie kredytów i wyemitowanych obligacji.

 

Rentowność sprzedaży netto

Wykres 2. Rentowność sprzedaży netto i rentowność kapitału własnego ONICO S.A. w latach 2010-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych

 

Wartość zobowiązań krótkoterminowych Spółki w roku ubiegłym wzrosła siedmiokrotnie w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku, przekraczając 18 mln zł, o czym Spółka poinformowała w raporcie za 2012 rok. Należy jednocześnie podkreślić, że w I i II kwartale bieżącego roku nastąpił wyraźny wzrost zysków netto w porównaniu z okresami analogicznymi roku ubiegłego, który wynosił odpowiednio 53% w I kw. i 358% w II kw. 2013 roku. Na wzrost przychodów i wyniku finansowego Spółki w pierwszym półroczu 2013 roku miało wpływ kilka czynników, do których możemy zaliczyć zwiększenie zapotrzebowania na produkty Spółki, w tym podpisanie istotnych umów współpracy z partnerami zagranicznymi (o czym emitent powiadomił w raporcie za II kw. 2013 roku) oraz spadek stóp procentowych, który spowodował zmniejszenie kosztów finansowania działalności Emitenta.

 

Dywidenda

 

Spółka od początku swojej działalności na rynku NewConnect regularnie przeznacza część wypracowanego zysku na dywidendę. Zgodnie z dokumentem informacyjnym Spółki z 2011 roku, Zarząd wnioskował o przeznaczanie 75% osiągniętego zysku netto na wypłatę dywidendy w latach 2011-2012. Pozostała część zysku netto została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

 

Wartość dywidendy

3. Wartość dywidendy wypłacanej w latach 2010-2012 

* - stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych

 


Struktura akcjonariatu

4. Struktura akcjonariatu ONICO S.A na koniec II kw. 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych

 

Pakiet 40% akcji Spółki należy do Prezesa Zarządu Pana Tomasza Turczyna, który jest głównym pomysłodawcą biznesu oraz osobą odpowiedzialną za rozwój Emitenta. Blisko 33% kapitału zakładowego Spółki należy do prywatnego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. I FIZ. Działalność Capital Partners koncentruje się na tworzeniu funduszy inwestycyjnych oraz lokowaniu aktywów w inwestycje typu private equity.

 

Analiza SWOT

 

Do mocnych stron Spółki możemy zaliczyć dywersyfikacje działalności w obszarze geograficznym (współpraca na wielu rynkach) oraz podmiotowym (współpraca z wieloma partnerami). Spółka w większości współpracuje z potentatami branży paliwowej, co przekłada się na zdolność tych podmiotów do regulowania zobowiązań wobec kontrahentów. Ryzyko niewypłacalności przedsiębiorstw jest ograniczone, a Spółka na bieżąco analizuje wypłacalność swoich kontrahentów.

 

Słabą stroną Spółki jest sposób finansowania bieżącej działalności. Podstawowym źródłem finansowania Spółki jest finansowanie dłużne. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2012 roku wyniósł 77%, a po drugim półroczu 2013 roku 90%. W sytuacji wzrostu stóp procentowych lub nieterminowego regulowania płatności przez odbiorców Emitenta może dojść do pogorszenia się płynności finansowej.

 

Szans dla Spółki można upatrywać w ekspansji działalności do krajów rozwijających się, głównie Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie potencjał rozwoju jest dużo wyższy oraz występuje mniejszy stopień zagęszczenia konkurencji. Ewentualne kontrakty z zagranicznymi podmiotami branży paliwowej (spoza UE) mogą wpłynąć na zwiększenie marży i poprawić rentowność sprzedaży.

 

Wśród zagrożeń, na jakie narażona jest Spółka należy wskazać te, które w sposób bezpośredni mogą mieć wpływ na osiągane przychody i wypłacalność Emitenta. Pierwszym zagrożeniem jest ryzyko cenowe surowca. Marże realizowane na transakcjach nie są powiązane z ceną paliwa. Każda zmiana ceny surowca wpływa negatywnie (wzrost cen surowca) bądź pozytywnie (spadek ceny surowca) na wysokość marży i osiągniecie wyników różnych od planowanych. Kolejnym zagrożeniem są wahania kursów walutowych. Ceny zawieranych przez Spółkę transakcji są wyrażone najczęściej w EUR i USD. Emitent zabezpiecza transakcje poprzez kontrakty back-to-back i forward, o czym Spółka poinformowała w załączniku do raportu za 2012 rok. 

 


Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

 

Opracowanie:

 

Prometeia Capital