Chat with us, powered by LiveChat

Marketing Inwestorski

Robert Bęben

Wydawnictwo Difin

Warszawa 2013

 

Opis wydawcy:

 

Poszukiwanie kapitału niezbędnego do finansowania aktywów przedsiębiorstwa to stały element działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Firmy, szczególnie te znajdujące się w początkowej fazie swojego rozwoju, mają ograniczony dostęp do zasobów finansowych, a zapewnienie dostępności kapitału jest niejednokrotnie czynnikiem determinującym możliwość i tempo ich rozwoju. Wprawdzie współczesny rynek pieniądza i kapitału charakteryzuje się różnorodnością instrumentów finansowych, jednak w praktyce okazuje się, że każdy finansujący (kredytodawca, inwestor, nabywca obligacji itp.) ma swoje wymagania, którym niełatwo sprostać. U podstaw pracy legło założenie, że analogicznie jak na rynku konsumpcyjnym, gdzie trudności ze zbytem wyprodukowanych towarów spowodowały rozwój koncepcji marketingu, tak i na rynku finansowym problemy z pozyskaniem kapitału sprzyjać będą rozwojowi marketingu nazwanego tu marketingiem inwestorskim. Jego wykorzystanie w działaniach podejmowanych na rynku kapitałowym ma zwiększać szanse na skuteczne i efektywne pozyskiwanie finansowania. Celem książki jest pokazanie rynku kapitałowego z perspektywy koncepcji marketingu. Przedmiotem badań prezentowanych w opracowaniu jest marketing inwestorski rozumiany jako proces zarządczy, w ramach którego przedsiębiorstwo dąży do zwiększania swojej wartości poprzez umiejętne i efektywne pozyskiwanie kapitału oraz budowanie długotrwałych korzystnych relacji z podmiotami i osobami finansującymi jego działalność.

 

Opinia SII:

 

Poszukiwanie kapitału niezbędnego do finansowania aktywów przedsiębiorstwa to stały element działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Firmy, szczególnie te znajdujące się w początkowej fazie swojego rozwoju, mają ograniczony dostęp do zasobów finansowych, a zapewnienie dostępności kapitału jest niejednokrotnie czynnikiem determinującym możliwość i  tempo ich rozwoju. Wprawdzie współczesny rynek pieniądza i kapitału charakteryzuje się różnorodnością instrumentów  finansowych, jednak w praktyce okazuje się, że każdy finansujący (kredytodawca, inwestor, nabywca obligacji itp.) ma swoje wymagania, którym niełatwo sprostać.

 

U podstaw pracy legło założenie, że analogicznie jak na rynku konsumpcyjnym, gdzie trudności ze zbytem wyprodukowanych towarów spowodowały rozwój koncepcji marketingu, tak i na rynku finansowym problemy z pozyskaniem kapitału sprzyjać będą rozwojowi marketingu nazwanego tu marketingiem inwestorskim. Jego wykorzystanie w działaniach podejmowanych na rynku kapitałowym ma zwiększać szanse na skuteczne i efektywne pozyskiwanie finansowania.

 

Celem książki jest pokazanie rynku kapitałowego z perspektywy koncepcji marketingu. Przedmiotem badań prezentowanych w opracowaniu jest marketing inwestorski rozumiany jako proces zarządczy, w ramach którego przedsiębiorstwo dąży do zwiększania swojej wartości poprzez umiejętne i efektywne pozyskiwanie kapitału oraz budowanie długotrwałych korzystnych relacji z podmiotami i osobami finansującymi jego działalność.

 

 

Spis treści:

 

Rozdział 1. Teoretyczne podstawy działalności marketingowej na rynku kapitałowym

1. Istota i podział rynku finansowego
2. Rynek kapitałowy oraz instrumenty finansowe w ujęciu marketingowym
3. Ewolucja marketingu w świetle zmian na rynku kapitałowym
4. Pojęcie i charakterystyka marketingu inwestorskiego
5. Strategia STP na rynku kapitałowym

Rozdział 2. Zaspokajanie potrzeb kapitałowych podmiotów gospodarczych

1. Istota i warunki transakcji wymiany na rynku kapitałowym
2. Zapotrzebowanie na kapitał w świetle potrzeb inwestycyjnych podmiotów gospodarczych oraz oczekiwań finansujących
3. Stadia finansowania przedsiębiorstwa
4. Charakterystyka zapotrzebowania na kapitał w świetle cyklu życia podmiotu gospodarczego i jego produktów
4.1. Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw w fazie inkubacji
4.2. Finansowanie przedsiębiorstw w okresie ekspansji
4.3. Finansowanie dojrzałych przedsiębiorstw
4.4. Finansowanie przedsiębiorstw w okresie schyłku i restrukturyzacji

Rozdział 3. Czynniki kształtujące decyzje inwestorów podejmowane na rynku kapitałowym

1. Teoria podejmowania decyzji w warunkach niepewności
2. Rodzaje heurystyk i błędów poznawczych popełnianych przez inwestorów
3. Obecność emocji w zachowaniach inwestorów na rynku kapitałowym w podejściu behawioralnym
4. Identyfikacja potrzeb inwestorów jako uczestników rynku kapitałowego

Rozdział 4. Motywy działania inwestorów w świetle wyników badań

1. Klasy motywów kształtujących działania inwestorów przyjęte w badaniu ankietowym
2. Charakterystyka populacji badania i ograniczenia wnioskowania
3. Ogólna charakterystyka podejścia badawczego
4. Prezentacja założeń, wyników i wniosków z badania
5. Analiza wyników badania wg kryteriów segmentacji rynku
6. Założenia segmentacji post hoc inwestorów z populacji badania
7. Identyfikacja i ocena względnie jednorodnych grup inwestorów

Rozdział 5. Praktyczne aspekty budowania relacji z uczestnikami rynku kapitałowego

1. Konsekwencje podmiotowości uczestników transakcji gospodarczych
2. Zalety współpracy z doradcami i pośrednikami
3. Wybrane narzędzia oddziaływania podmiotów gospodarczych na uczestników rynku kapitałowego

 

Członkowie SII mogą kupować książki o tematyce inwestycynej nawet z 20% zniżką!

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie