Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza - Dektra

Przedmiotem działalności Emitenta jest produkcja oraz hurtowa dystrybucja materiałów izolacyjnych przeznaczonych dla branży budowlanej, rolniczej oraz przemysłowej. Spółka kieruje swoją ofertę do firm zajmujących się systemami dociepleń, suchą zabudową, izolacją, dekarstwem, budownictwem drogowym oraz budownictwem hydrologicznym. Podmiot dostarcza również folie opakowaniowe do zakładów przemysłowych.

 

Dektra S.A. - Przedsiębiorstwo z Torunia działające w sektorze handlowo-produkcyjnym branży budowlanej. W formie spółki akcyjnej funkcjonuje od grudnia 2010 roku, uprzednio działała w formie sp. z o.o. W dniu 14 czerwca 2013 r. Dektra S.A. zadebiutowała w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 

 

Największymi odbiorcami Spółki są firmy z działające w branży budowlanej, które generują 83 % przychodów (oferta spółki kierowana jest przede wszystkim do dużych odbiorców sieciowych, grup zakupowych i wielooddziałowych hurtowni), firmy z sektora rolniczego odpowiadają za 14 % obrotu (towary oferowane przedsiębiorcom rolnym i ogrodniczym stosowane są przede wszystkim do osłaniania plonów oraz wytwarzania kiszonek). Pozostałe 3% przychodów pochodzi od  odbiorców działających w branży szeroko rozumianego przemysłu.

 

Na koniec II kwartału 2013 r. w skład Grupy Kapitałowej Dektra S.A. wchodziła spółka Indiver S.A., w której Emitent posiadał 82,5% udział w kapitale zakładowym. Spółka zależna została zawiązana w styczniu 2011 roku, a jej głównym przedmiotem działalności jest produkcja i dystrybucja wyrobów izolacyjnych z tworzyw sztucznych dla branży budowlanej i rolnictwa.

 

Wyniki finansowe


Wybrane dane finansowe

1. Wybrane dane finansowe Spółki Dektra S.A. w  latach 2009-2013

* - Dane skonsolidowane, ** - Dane skonsolidowane, I półrocze 2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych

 

W roku 2012 zrealizowane przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 15,1 mln zł. W porównaniu z rokiem 2011 Spółka zanotowała spadek sprzedaży o 13%, realizując w roku ubiegłym zysk netto na poziomie 719 tys. zł, co w porównaniu z rokiem 2011 oznacza spadek o 56,6%. Na koniec I półrocza 2013 roku skonsolidowana strata netto Spółki wyniosła 38 tys. zł. wobec 319 tys. zł zysku w analogicznym okresie 2012 roku.

 

Pogorszeniu uległy również  wskaźniki rentowności Spółki. Rentowność sprzedaży (ROS) w 2012 roku spadła o 4,8 p.p do poziomu 4,75%, w stosunku do roku 2011.

 

Rentowność sprzedaży netto i rentowność kapitału własnego

 2. Rentowność sprzedaży netto i rentowność kapitału własnego Dektra S.A. w latach 2009-2013

* - Dane skonsolidowane, ** - Dane skonsolidowane, I półrocze 2013

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych

 

Na wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Kapitałową w roku 2012 znaczący wpływ miały czynniki związane z sytuacją gospodarczą oraz sytuacją rynkową w sektorze budowlanym, z którym związani są główni odbiorcy produktów oferowanych przez Emitenta. Główną przyczynę spadku przychodów ze sprzedaży należy upatrywać w mniejszym popycie zgłaszanym przez przedsiębiorstwa budowlane. Wśród głównych czynników obniżenia rentowności sprzedaży jest presja na ceny transakcyjne spowodowana skurczeniem się rynku budowlanego, co wpłynęło na nasilenie konkurencji wśród dystrybutorów wyrobów budowlanych. Wpływ na działalność Emitenta miały również wysokie koszty utrzymania niedziałającej poprawnie linii produkcyjnej jednostki zależnej wraz z utrzymującymi się niskimi cenami rynkowymi siatki podtynkowej, o czym Emitent poinformował w raporcie za II kwartał 2013 roku.

 

W II kwartale 2013 roku wystąpił wzrost przychodów do poziomu 4,02 mln zł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, co daje 7% wzrost i odbierane jest przez Zarząd Spółki jako poprawa koniunktury w branży. Kluczowym okresem dla Spółki będzie II półrocze 2013 roku, ze względu na specyfikę branży budowlanej. Jak podaje Zarząd Dektra S.A. w ostatnim raporcie okresowym, przyszłe miesiące pozwolą zweryfikować, czy obserwowana obecnie poprawa koniunktury ma charakter zjawiska stałego i długofalowego. 

 

 

Polityka dywidendy

 

Procentowa wartość zysku netto

 

 3. Procentowa wartość zysku netto rozdzielonego w postaci dywidendy (DPR) w latach 2009-2012

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych

 

Spółka od kilku lat przeznacza część zysku na dywidendę. Również w okresie spowolnienia gospodarczego i gorszych wyników finansowych Spółki w rok 2012 roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o wypłacie zysku.

 

Struktura akcjonariatu Dektra S.A.

Struktura akcjonariatu

 4. Struktura akcjonariatu Dektra S.A.

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych

 

Analiza SWOT

 

Do silnych stron Dektra S.A. należy zaliczyć szeroką gamę produktów przeznaczonych dla branży budowlanej. Silnym argumentem przemawiającym za rozwojem Spółki jest produkcja i promocja produktów sygnowanych marką własną. Mocną stroną Emitenta są również działania w obszarze pozyskiwania nowych kanałów dystrybucji produktów i współpracy handlowej. Obecnie Spółka prowadzi rozmowy z przedstawicielami na rynki wschodzące jak: Litwa, Białoruś i Rosja.

 

Słabą stroną przedsiębiorstwa jest brak dywersyfikacji sektorowej w ramach prowadzonej działalności i silne uzależnienie od branży budowlanej. Dużą część, bo ponad 83% sprzedaży, Spółka kieruje do podmiotów z sektora budowlanego, który jest  specyficzną gałęzią gospodarki z uwagi na zachodzącą sezonowość i silną korelację z sytuacją gospodarczo-ekonomiczną kraju. Długo utrzymująca się stagnacja w tej branży prowadzi do pogorszenia wyników finansowych Dektra S.A. i pojawienia zatorów płatniczych, co można było zaobserwować w latach 2012-2013.

Największych szans na rozwój przedsiębiorstwa należy upatrywać w rosnącym zapotrzebowaniu na produkty oferowane przez Spółkę pod własną marką. Emitent powinien rozważyć produkcję kompleksowych systemów rozwiązań dla zróżnicowanych gałęzi budownictwa. Zwiększenie sprzedaży produktów własnych może przynieść Emitentowi korzyści w postaci zwiększenia poziomu realizowanych marż oraz poprawy sytuacji finansowej. Istotną szansą rozwoju jest również budowanie grupy kapitałowej poprzez łączenie i przejmowanie spółek o podobnym profilu działalności, oraz poszukiwanie dodatkowych rynków zbytu w kraju i za granicą. Nowe rynki zbytu oraz ekspansja zagraniczna pozwoliłaby Emitentowi zmniejszyć wpływ sytuacji panującej w krajowej branży budowlanej na osiągane wyniki finansowe.

 

Zagrożenia działalności Spółki wynikają z faktu funkcjonowania w mocno konkurencyjnym otoczeniu. Na rynku funkcjonuje wiele firm, które zajmują się podobną działalnością co Emitent. Są to zarówno małe przedsiębiorstwa, ale i duże zakłady produkcyjne o ustabilizowanej pozycji rynkowej. Nasilenie działań ze strony konkurencji może prowadzić do konieczności obniżania cen, co negatywnie przekłada się osiągane wyniki finansowe. Dlatego też Spółka potrzebuje dużych nakładów na inwestycje, aby sprostać konkurencji w branży i dynamicznym wymogom stawianym przez rynek.

 


 Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

 

Opracowanie:

Fryderyk Dąbrowski

Prometeia Capital