Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza - Synektik

Początki działalności warszawskiej spółki z branży life science sięga października 2001 r., kiedy to zawiązano spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie w spółkę akcyjną nastąpiło 4 lutego 2011 r., a 9 sierpnia tego samego roku, Synektik S.A. zadebiutował w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

Profil działalności

 

Grupa Synektik prowadzi działalność ukierunkowaną na dostawę innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań informatycznych z obszarów zaawansowanej diagnostyki i medycyny nuklearnej. Model biznesowy Emitenta opiera się na następujących obszarach działalności:

  • Sprzedaż własnego oprogramowania typu PACS (ArPacs – platforma systemów informatycznych dedykowanych radiologii), umożliwiającego prowadzenie pracowni/oddziału diagnostyki obrazkowej. Oprogramowanie służy do rejestracji, wizualizacji, opisu oraz archiwizacji danych obrazowych.
  • Laboratorium badawcze, którego zadaniem jest przeprowadzanie testów akceptacyjnych specjalistycznej aparatury RTG. Jak podaje Spółka, laboratorium dysponuje siedmioma ekipami pomiarowymi rozlokowanymi na terenie całego kraju. Emitent posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) do prowadzenia prac i badań w zakresie wykonywania w/w testów. Posiadana akredytacja PCA potwierdza kompetencje do prowadzenia badań ściśle określonymi i nadzorowanymi metodami.
  • Sprzedaż aparatury medycznej. Synektik jest autoryzowanym partnerem firmy Siemens.
  • Spółka prowadzi również usługi opieki serwisowej aparatury obrazowej (CT, MRI, NM, RTG), znajdującej się w placówkach medycznych w kraju i za granicą.
  • Produkcja radiofarmaceutyków wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej.

 

Głównymi odbiorcami usług, produktów i sprzedawanych wyrobów Spółki są jednostki publiczne funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia. Poza odbiorcami z sektora publicznego, Synektik realizuje projekty na rzecz prywatnych świadczeniodawców działających w ww. sektorze. Podmiot jest członkiem POLMED'u (Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych), największej i najbardziej reprezentatywnej organizacji, skupiającej producentów i dystrybutorów działających na polskim rynku wyrobów medycznych.

 

Obecnie w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzą podmioty:

  • Synektik S.A. (jednostka dominująca);
  • Iason Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (Emitent posiada 100% udziałów)– producent wyżej wspomnianych radiofarmaceutyków;
  • Międzynarodowe Centra Medyczne Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Emitent posiada 50% udziałów).

 

Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Synektik opiera się na koncentracji działalności w obszarze radiologii i medycyny nuklearnej. Emitent na bieżąco podejmuje działania związane z rozwojem produkcji radiofarmaceutyków, która obok świadczenia usług oraz wdrażania własnych rozwiązań informatycznych stanowić będzie główną aktywność Spółki.

 

Wyniki finansowe

 

Skonsolidowane przychody

1 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Synektik S.A. w latach 2009-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Synektik S.A.

 

Skonsolidowane wyniki finansowe

SEQ Wykres * ARABIC 2. Skonsolidowane wyniki finansowe Synektik S.A. w latach 2009-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Synektik S.A.

 

Struktura przychodów

3. Struktura przychodów Synektik S.A. w latach 2011-2012 oraz I kw. 2013 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Synektik S.A.

 

W ciągu ostatnich 3 lat Spółka średniorocznie zwiększała sprzedaż o ok. 35%, osiągając na koniec 2012 r. poziom prawie 61,5 mln zł. W 2012 r. najwięcej przychodów Emitent osiągnął z tytułu realizacji dostaw sprzętu radiologicznego (ponad 70%). Warto jednak zwrócić uwagę, na wzrastający z kwartału na kwartał udział przychodów ze sprzedaży farmaceutyków, który w 2011 r. stanowił zaledwie 0,38% podczas gry rok później wzrósł do 11,33%, a w I kw. 2013 r. wyniósł prawie 31 proc. Powyższe jest wynikiem realizowanej strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o unit biznesowy związany ze sprzedażą farmaceutyków wykorzystywanych w radiologii.

 

W okresie 2009-2012 można zauważyć spadek rentowności na poziomie operacyjnym i wyniku netto, odpowiednio do 0,28% w 2012 (3,67% w 2009 r., 7,32% w 2010 r., -1,43% w 2011 r.) i -2,31% (2,8% w 2009 r., 3,43% w 2010 r. oraz -1,43% w 2011 r.). Należy zaznaczyć, że przede wszystkim jest to wynik zwiększonych odpisów amortyzacyjnych, które wzrosły z poziomu 96 tys. zł w 2009 r. do prawie 3 mln zł w 2012 r. Jednocześnie rentowność EBITDA w poprzednim roku wyniosła 5,06% i była o prawie 4 p.p. wyższa niż w 2011 r. (1,39%), w związku z czym warto podkreślić, iż wraz z rozwojem sprzedaży Spółka skutecznie zapobiega spadkowi dochodowości prowadzonej działalności. Stabilną działalność operacyjną potwierdzają również wykazane w raporcie rocznym za 2012 dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wys. 2,6 mln zł w 2012 r. oraz 7,2 mln za rok 2011.

 

Według skonsolidowanych danych za I kw. 2013 r., Emitent obniżył również wskaźnik ogólnego zadłużenia, który pod koniec pierwszego kwartału 2013 r. wynosił 59,24%, w porównaniu do 66,62% na koniec grudnia 2012 r., poprawiając tym samym strukturę bilansu. Jak podaje Zarząd w ostatnim raporcie okresowym, lepsze wyniki finansowe Spółki są wynikiem zwiększonego zapotrzebowania na FDG (farmaceutyki), nowo zawarte kontrakty na dostawy wyrobów Spółki oraz efekty dystrybucji radioznaczników specjalnych.

 

W listopadzie 2012 r., Emitent podał zaktualizowane prognozy finansowe na rok 2013 r., na podstawie których w 2013 r. planowane jest osiągnięcie następujących wyników finansowych: 89 mln zł przychodów, 14,9 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 8,9 mln zł zysku netto. Zarząd Spółki mając na względzie osiągnięte wyniki finansowe w I kw. 2013 r., historyczne tendencje kształtowania się danych finansowych oraz zawarte umowy na dostawy radiofarmaceutyków podtrzymał przedstawione prognozy.

 

Analiza SWOT

 

Do silnych stron Spółki należy zaliczyć zdywersyfikowany model biznesowy oparty na pięciu obszarach działalności skupionych wokół branży radiologii i medycyny nuklearnej. Kompleksowa i wyspecjalizowana oferta, silna i rozpoznawalna marka na rynku pozwala Spółce osiągnąć przewagę konkurencyjną, dzięki czemu Grupa Kapitałowa Emitenta konsekwentnie zwiększa poziom uzyskiwanych przychodów. Ponadto spółka Iason sp. z o.o. (podmiot 100% zależny od Synektik S.A.) jest pierwszym w Polsce komercyjnym producentem radiofarmaceutyków wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej, co również pozytywnie wpływa na pozycję rynkową Spółki .

 

Słabą stroną działalności natomiast jest relatywnie silne uzależnienie od regulacji prawnych, w tym od przepisów związanych z ochroną zdrowia, polityką NFZ oraz prawem farmaceutycznym. Ponadto popyt na dostarczane przez Spółkę produkty determinowany jest przez wydatki na ochronę zdrowia, których wysokość jest zmienna, co roku ustalana w budżecie państwa.

 

Największych szans na rozwój przedsiębiorstwa należy upatrywać w rosnącym zapotrzebowaniu na radiofarmaceutyki. Obecnie Synektik S.A. poprzez jedną ze spółek zależnych jest w trakcie budowy drugiego zakładu produkcyjnego, który zlokalizowany będzie w Warszawie. W I kw. 2013 r. zakończono prace budowlane związane z tzw. „stanem zerowym”, dokonano wyboru kluczowych dostawców urządzeń produkcyjnych oraz rozpoczęto przygotowania do procesu rekrutacji kluczowego personelu operacyjnego. Uruchomienie drugiego zakładu produkcyjnego pozwoli Spółce na dynamiczne zwiększenie sprzedaży radiofarmaceutyków przy jednoczesnej optymalizacji sieci logistyki dostaw do obecnych i przyszłych klientów oraz zabezpieczeniu bieżących procesów produkcyjnych.

 

Polski sektor usług medycznych wraz  z branżami pokrewnymi jest bardzo atrakcyjny i charakteryzuje się dużym potencjałem rozwoju, w związku z czym istnieje realne zagrożenie zwiększonego nasilenia konkurencyjnego, zwłaszcza ze strony dużych, międzynarodowych koncernów, chcących partycypować we wzroście polskiego rynku. W przypadku wejścia na rynek krajowy innych producentów, Synektik S.A. musi liczyć się ze zwiększoną konkurencją. 

 


Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

 

Opracowanie:

 

Prometeia Capital