Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Jakie prawa ma inwestor, kiedy pojawią się błędy w prospekcie emisyjnym?

Warunkiem przeprowadzenia oferty publicznej lub dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym jest, co do zasady, udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego. Obowiązek ten, poprzez ujawnianie szczegółowych informacji na temat parametrów emisji i emitenta, ma na celu ochronę interesów inwestorów składających zapisy. Dlatego tak ważne jest, aby wymagany dokument sporządzony był z należytą starannością.

 

Praca nad prospektem emisyjnym to jeden z najważniejszych etapów procesu upublicznienia spółki lub wprowadzenia instrumentów finansowych na rynek regulowany. Dokument ten powinien zawierać, przedstawione zrozumiałym dla inwestorów językiem, prawdziwe, rzetelne i kompletne informacje, przy uwzględnieniu rodzaju emitenta i papierów wartościowych mających być przedmiotem oferty lub dopuszczenia do obrotu na giełdzie, istotne dla oceny sytuacji gospodarczej, finansowej i majątkowej oraz perspektyw jego rozwoju. W tym celu, poza kierownictwem oraz podmiotami obligatoryjnie uczestniczącymi w procesie oferty publicznej – firmą inwestycyjną i biegłym rewidentem – spółki często nawiązują współpracę z innymi partnerami wyspecjalizowanymi w prowadzeniu takich prac, w tym m.in. z firmami doradztwa prawnego i finansowego czy nawet agencjami Public Relations. Mimo to, błędy w prospektach emisyjnych się zdarzają, a niepełne czy fałszywe informacje mogą  wprowadzać w błąd inwestorów uczestniczących w ofercie. Również obowiązek zatwierdzenia dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie gwarantuje poprawności publikowanych w nim danych. Organ nadzoru sprawdza bowiem jego zgodność jedynie z kryteriami formalnymi, nie dysponując wystarczającymi środkami do wyczerpującej weryfikacji jego prawdziwości, rzetelności i kompletności.

 

Możliwość odstąpienia od złożonego zapisu

 

Do dnia wygaśnięcia ważności prospektu emisyjnego obowiązkiem emitenta oraz sprzedającego jest przekazywanie Komisji Nadzoru Finansowego informacji o istotnych błędach lub niedokładnościach w treści prospektu lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych lub o których emitent powziął informację po jego zatwierdzeniu. Informacje te przekazywane są w formie aneksu, który podlega weryfikacji przez organ nadzoru, a następnie niezwłocznie upubliczniany jest w taki sam sposób, w jaki został udostępniony prospekt emisyjny. W przypadku jeżeli aneks opublikowany został już po rozpoczęciu subskrypcji lub sprzedaży, osoba, która złożyła zapis przed jego udostępnieniem, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. W tym celu wymagane jest oświadczenie na piśmie składane w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na dane papiery wartościowe, w terminie dwóch dni roboczych od dnia publikacji aneksu, o ile emitent lub sprzedający nie wyznaczy terminu dłuższego. Prawo to nie będzie przysługiwać jednak inwestorom, kiedy emitent lub sprzedający poweźmie informację o istotnych błędach lub niedoskonałościach w treści prospektu emisyjnego już po dokonaniu przydziału papierów wartościowych.

 

Odpowiedzialność za wady prospektu

 

Osoby, które poniosły szkodę w wyniku udostępnienia  do publicznej wiadomości w prospekcie emisyjnym oraz innych dokumentach sporządzanych w związku z ofertą publiczną nierzetelnej, nieprawdziwej lub niekompletnej informacji, mogą również dochodzić roszczeń odszkodowawczych od podmiotów  odpowiedzialnych za rzetelność tych dokumentów. Odpowiadającym za całość prospektu emisyjnego jest zawsze emitent. Pozostałe podmioty, takie jak np. sprzedający, podmiot zabezpieczający czy subemitent, odpowiedzialne są natomiast w takim zakresie, w jakim pełnią rolę i funkcję w procesie oferty publicznej. Roszczenia o naprawienie szkody ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, jednakże nie dłużej niż dziesięć lat od momentu dokonanego naruszenia. Odpowiedzialności podmiotów odpowiadających za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji zamieszczonych w prospekcie emisyjnym czy memorandum informacyjnym nie można ograniczyć lub wyłączyć.

 

Zobacz też:

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie