Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza - SMS Kredyt

Profil działalności

 

Spółka Emitenta ma charakter spółki holdingowej, natomiast działalność operacyjna (udzielanie pożyczek osobom fizycznym) prowadzona jest przez SMS Invest sp. z o.o. SMS Kredyt S.K.A (dawniej SMS Kredyt sp. z o.o.) oraz Profeskasa S.A. SMS Kredyt Holding S.A. prowadzi na rzecz Grupy działalność nadzorczą i doradczą oraz jest odpowiedzialny za działania mające na celu pozyskiwanie finansowania dla jej rozwoju.

 

W swojej ofercie Spółka posiada głównie pożyczki od 200 zł udzielane na okres 15-30 dni. Oprócz tego udzielane są również inne pożyczki w kwocie do 7.000 zł o okresie spłaty do 36 miesięcy. Sprzedaż produktów odbywa się w oparciu o elektroniczne kanały dystrybucji oraz współpracę agencyjną z pośrednikami finansowymi. Jak podaje Spółka, proces udzielania pierwszej pożyczki trwa zazwyczaj do 30 minut, a następnych do 5 minut (od momentu pierwszego kontaktu z klientem do wypłaty środków). Grupa Emitenta wykorzystuje system informatyczny, wspomagający procesy w ramach najważniejszych obszarów działalności operacyjnej: zarządzanie bazą danych klientów, proces weryfikacji, wypłata pożyczek, komunikację z klientami, obsługę pośredników, obieg dokumentów itp.

 

Docelowymi klientami SMS Kredyt są wyłącznie osoby fizyczne, które chcą zaciągnąć niedużą pożyczkę i z różnych przyczyn nie korzystają z innych form kredytowania. Takimi klientami są np. osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych lub osoby o dochodach zdecydowanie poniżej średniego krajowego wynagrodzenia. Większość klientów charakteryzuje się dużą lojalnością co oznacza, że w ciągu roku wielokrotnie korzystają z oferty Emitenta, pożyczając niewielkie kwoty.

 

Jak podaje Spółka w Dokumencie Informacyjnym, Grupa SMS Kredyt stosuje bieżący system pomiaru i oceny ryzyka kredytowego swoich klientów oraz prowadzi działania monitorujące i windykacyjne na pożyczkach, starając się ograniczyć ryzyko operacyjne działalności.

 

Wyniki finansowe

 

Wyniki finansowe SMS Kredyt

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych finansowych Spółki

* Dane za lata 2009-2010 obejmują wyniki SMS Kredyt sp. z o.o.. Grupa Kapitałowa SMS Kredyt powstała w 2011 r.

 

Grupa SMS Kredyt uzyskuje przychody m.in. z tytułu opłat przygotowawczych za udzielenie pożyczki, odsetek od pożyczki, prowizji ze sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, opłat operacyjnych za obsługę udzielonych pożyczek oraz innych prowizji i opłat. W przypadku pożyczek udzielanych na okres do 36 miesięcy zgodnie z przyjętą metodą rozliczania, przychody z tego tytułu rozpoznawane są w całym okresie spłaty zobowiązania przez klienta. Ponadto trzeba zaznaczyć, iż Spółka na koniec każdego miesiąca tworzy odpis aktualizujący wartość udzielonych pożyczek do kwoty możliwej do odzyskania w wyniku windykacji bądź sprzedaży portfela wierzytelności. Powyższe ma na celu możliwie jak najwierniejsze odzwierciedlenie faktycznego obrazu sytuacji finansowej Spółki.

 

Ubiegły rok był rekordowy dla Emitenta zarówno pod względem wartości udzielonych pożyczek i przychodów uzyskanych z tego tytułu, jak również zysku netto. Skonsolidowane przychody wzrosły czterokrotnie w porównaniu do 2011 r., zysk operacyjny wzrósł o 77,5%, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej o 153,6%. Warto zwrócić uwagę na spadek rentowności operacyjnej Spółki, która w 2012 r. wyniosła 13,46% (w porównaniu do 31,97% w 2011 r. i 39,8% w 2010 r.). Odnotowano również spadek rentowności na poziomie netto do poziomu 12,4% z 23,32% w 2011 r. Z przedstawionych w raporcie okresowym za IVQ 2012 r. danych finansowych widać wyraźnie, iż dynamiczny wzrost wartości udzielanych pożyczek pociąga za sobą wzrost zadłużenia z tyt. zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji. Obecnie wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosi 77,43% (58,41% w 2011 r. i 31,14% w 2010 r.), a wysokość kosztów finansowych za cztery kwartały 2012 r. wyniosła 1,46 mln zł.

Analiza SWOT

Do silnych stron działalności Grupy Kapitałowej Emitenta należy zaliczyć mocno rozwiniętą sieć dystrybucji produktów opartą o współpracę z pośrednikami kredytowymi. Obecnie SMS Kredyt posiada ponad 4.000 punktów agencyjnych, dzięki  którym może dotrzeć do szerokiej grupy klientów z całej Polski. Ponadto zróżnicowana oferta pożyczkowa odpowiada na różnorodne potrzeby klientów, co w połączeniu z bieżącym wprowadzaniem nowych produktów przyczynia się do zwiększenia sprzedaży (wartości udzielonych pożyczek).

 

Słabą stronę Spółki stanowi to, że funkcjonuje w mocno konkurencyjnym otoczeniu rynkowym. W obliczu obecnej sytuacji makroekonomicznej, która wpływa na bardziej rygorystyczne podejście banków do udzielania kredytów sprawia, że na rynku pojawia się coraz więcej firm, oferujących pożyczki osobom fizycznym. Warto również pamiętać, iż działalność Emitenta jest mocno uzależniona od regulacji prawnych, które relatywnie często się zmieniają. Zmiany przepisów bezpośrednio dotyczących działalności, w której funkcjonuje SMS Kredyt może mieć negatywny skutek na działalność Emitenta oraz znacząco ograniczyć rozwój Grupy Kapitałowej.

 

Szans rozwoju należy upatrywać w dotarciu do klientów poprzez nowe kanały sprzedaży jak np. sprzedaż ratalna, dzięki której Emitent mógłby być „bliżej” klienta, obsługując go poprzez udzielenie pożyczki na miejscu, w punkcie sprzedaży ratalnej. Dodatkowo mniejsza skłonność banków do udzielania kredytów powoduje, że na rynku pojawia się liczna grupa osób, chcących zaciągnąć pożyczkę, jednak która nie spełnia podwyższonych wymogów kredytowych. Dotarcie do grona tych klientów np. poprzez dedykowane produkty może znacząco wpłynąć na wzrost udzielanych pożyczek oraz poziom osiąganych wyników finansowych.

 

Podstawowe zagrożenie dla Spółki wynika z zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy, dzięki któremu Emitent może zwiększać wartość udzielanych pożyczek. Analizując wstępny skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2012 r. należy zauważyć, iż w badanym okresie zarówno z działalności operacyjnej jak i inwestycyjnej, Grupa SMS Kredyt wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wys. odpowiednio 5,7 mln i 6 mln zł. Emitent wykorzystuje dźwignię finansową, pozyskując kapitał z kredytu (w części zabezpieczonego kaucją) oraz obligacji (przepływy z działalności finansowej w 2012 r. wyniosły 12,7 mln zł). Wysoki stopień zadłużenia, spadająca rentowność działalności oraz ewentualne problemy z wypłacalnością klientów (powodujące opóźnienia w spłatach i konieczność tworzenia odpisów obciążających wynik finansowy), mogą przyczynić się do problemów z obsługą zadłużenia. Ewentualne pogorszenie płynności finansowej spowoduje z kolei konieczność ograniczenia akcji udzielania pożyczek.

 


Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

 

Opracowanie:

Prometeia Capital