Chat with us, powered by LiveChat

PZU - lider z zyskiem napompowanym przez drożejące obligacje skarbowe

Skomentuj artykuł

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat spółki PZU przygotowanym przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści:

 

 1. Profil spółki
 2. Akcjonariat
 3. Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem
 4. Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki
 5. Analiza wyników finansowych
 6. Ocena przyszłych wyników
 7. Analiza porównawcza
 8. Analiza techniczna
 9. Podsumowanie raportu i wnioski

 

 

1.   Profil spółki

 

PZU należy do największych instytucji finansowych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Podstawową działalnością spółki jest udzielanie ubezpieczeń w zakresie życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. Marka PZU jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych brandów w Polsce. Sieć placówek obejmuje 415 lokalizacji. W ramach grupy kapitałowej działają również podmioty oferujące zarządzanie otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Do najważniejszych spółek w grupie należą:

 

 • PZU – lider pod względem wartości składki przypisanej brutto na rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych w kraju z udziałem 32,6% na koniec czerwca 2012 r. Oferuje przede wszystkim ubezpieczenia komunikacyjne dla osób prywatnych oraz klientów korporacyjnych,
 • PZU Życie – przodująca w Polsce spółka w zakresie udzielanych ubezpieczeń na życie zarówno grupowych, jak i indywidualnych. Jej udział w rynku na koniec pierwszego półrocza 2012 r. wyniósł 26,4%,
 • PTE PZU – zarządzający OFE PZU Złota Jesień – trzeci w Polsce pod względem liczby członków otwarty fundusz emerytalny. Wartość aktywów netto będących pod zarządzaniem na koniec września 2012 r. wyniosła 33,9 mld zł,
 • TFI PZU – drugi na rynku polskim pod względem wartości aktywów netto (11,3 mld zł na koniec października 2012 r.) fundusz inwestycyjny oferujący różnego rodzaju sposoby inwestowania.

 

Do dnia dzisiejszego władzę w firmie poprzez zarząd sprawuje Skarb Państwa, który dysponuje większościowym pakietem udziałów. W 1998 r. rozpoczęto proces prywatyzacji, który miał doprowadzić do przejęcia polskiego ubezpieczyciela przez Eureko. Po 11 latach trwających sporów podpisano ugodę, wedle której PZU w maju 2010 r. zadebiutowało na GPW, a w ramach oferty publicznej zaoferowano niespełna 30% kapitału zakładowego (łącznie przez Eureko, Kappa i Skarb Państwa).

 

Od 2009 r. trwa restrukturyzacja zatrudnienia w PZU oraz PZU Życie. Zwolnienia grupowe do lipca 2012 r. objęły 3,6 tys. etatów spośród planowanych 4 tys. Proces ten zakłada również zmianę warunków pracy dla części zatrudnionych np. poprzez zmniejszenie wymiaru czasu pracy.

 

W marcu 2012 r. została zaprezentowana strategia spółki pod nazwą PZU 2.0. Zakłada ona przede wszystkim zwiększenie efektywności operacyjnej, położenie nacisku na zbudowanie silnej pozycji w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych, utrzymanie udziałów rynkowych w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych, zwiększenie korzyści płynących z segmentu asset management (poprzez sub-markę PZU Inwestycje) oraz otwarcie się na nowe kanały dystrybucji (banki, platformy internetowe). Grupa planuje również mocniej wyjść poza granicę Polski za pośrednictwem powołania podmiotu PZU International, który ma prowadzić działalność akwizycyjną. W razie pojawienia się na rynku możliwości zakupu dużej firmy ubezpieczeniowej nie jest wykluczona współpraca z inwestorem finansowym. Jednakże w obecnych czasach trudno znaleźć nawet średniej wielkości podmioty do przejęcia. Kwota przeznaczona na ten cel może sięgać nawet 7 mld zł środków własnych.

 

2.   Akcjonariat

 

Akcjonariuszem dominującym w spółce jest Skarb Państwa, który posiada 35,2% wszystkich akcji. Część z nich (niektóre media podawały 10,1% kapitału zakładowego) ma zostać użytych do zasilenia kapitałów Celowej Spółki Inwestycyjnej oraz BGK w ramach programu „Inwestycje polskie”. Do obu podmiotów mają trafiać stopniowo, w zależności od potrzeb akcje polskich spółek, które posiada Skarb Państwa. W ostatnich dniach próg 5% przekroczył OFE ING. Spośród ponad 86,3 mln akcji, z których składa się kapitał zakładowy, niespełna 60% to free float. Umożliwia to płynny handel akcjami nawet dla największych inwestorów. 

 

Źródło: PSU S.A.

 

 

3.   Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem

 

Komunikację spółki z rynkiem należy ocenić bardzo pozytywnie. Firma jako pierwsza została uczestnikiem programu „10 na 10”, który określa działania z zakresu komunikacji spółki z rynkiem w znacznie szerszym zakresie niż obowiązki ustawowe. PZU organizuje spotkania z analitykami, z których zapis wideo jest dostępny na stronie internetowej spółki. Osoby odpowiedzialne za relacje inwestorskie, a także przedstawiciele spółki są obecni na spotkaniach inwestorskich, konferencjach, a także chatach online. Prezes Zarządu Andrzej Klesyk jest częstym gościem w programach telewizyjnych i chętnie opowiada o bieżących i przyszłych wydarzeniach. Raporty finansowe zawierają opisy istotnych danych liczbowych oraz ważnych czynników wpływających na wyniki finansowe. Strona internetowa w dziale dla inwestorów zawiera wiele informacji. Są tam dostępne materiały wideo np. relacje z WZA czy też prezentacje do wyników okresowych.

 

 4.   Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki

 

Pod względem korzystania z produktów ubezpieczeniowych Polacy są wciąż dość daleko w porównaniu do krajów europejskich, gdzie w segmencie ubezpieczeń na życie średnia penetracja wynosi 4,1%, a w produktach majątkowych 3%. W Polsce wyniki te wynoszą odpowiednio 1,8% i 1,9%. Pogłębiająca się integracja naszego kraju z Europą Zachodnią stwarza potencjał do zwiększania się popytu na produkty oferowane przez PZU.

 

Źródło: SwissRe, Sigma 3/2012

 

 

Niezaprzeczalnie PZU ma dominującą pozycję na rynku ubezpieczeń w Polsce. Wywodzi się ona m.in. z tradycji marki, której korzenie sięgają początku XIX wieku. W okresie powojennym, a dokładniej od 1952 r. ówczesne władze przyznały firmie monopol. Brand PZU jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce. Od wielu lat cieszy się bardzo dużym zaufaniem, czego dowodem są otrzymywane liczne nagrody m.in. za wysoką jakość obsługi klienta.

 

Źródło: PZU S.A.

 

Specyfika segmentu ubezpieczeń na życie, który reprezentuje w grupie PZU Życie, jest wyjątkowa na skale przynajmniej europejską z racji uzyskiwania wysokiej rentowności. Szczególnie mocną pozycję spółka posiada w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych np. w zakładach pracy. Jak wskazuje powyższy diagram PZU, mimo i tak już dużego udziału w pierwszej połowie 2011 r., zwiększyła go rok później do 42,3%. Drugim co do wielkości ubezpieczycielem w tej kategorii jest Aviva, którą wybiera co dziesiąty klient. W ostatnim czasie na tym rynku swoją pozycję zwiększył niemiecki Talanx, który na początku 2012 r. kupił Wartę S.A (za 770 mln EUR), a wcześniej wraz z japońskim partnerem przejął TU Europa (od Getin Holding za 1,8 mld zł).

 

 

 

Z kolei w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych PZU utrzymuje swoje udziały w rynku. Talanx w tej kategorii jest na drugim miejscu tuż przed Ergo Hestią. Brak tracenia zdobytego rynku przez badany podmiot może nieco dziwić patrząc na inne branże (np. telekomunikacja, usługi pocztowe), w których wcześniejsi monopoliści po wejściu silnych, zagranicznych konkurentów zaczęli w szybkim tempie tracić udziały. Ten fakt z pewnością należy uznać za bardzo mocną stronę PZU, który potrafi skutecznie podnosić jakość obsługi, dostosowywać ofertę produktową do aktualnie panujących warunków i przede wszystkim zatrzymywać stałych klientów.

 

PZU było łączone przez media jako potencjalny nabywca Lux Med.-u, który ostatecznie trafił do inwestora branżowego - Bupa. Najprawdopodobniej polskiego ubezpieczyciela zniechęciła ostateczna cena, która wyniosła 400 mln euro, a w negocjacjach uczestniczyło jeszcze kilka funduszy inwestycyjnych. Kwota w transakcji zbliżona była do 15-krotności zysku EBITDA Lux Med-u. Wydaje się, że PZU prócz inwestycji w lidera prężnie rozwijającego się segmentu prywatnej opieki zdrowotnej mogło uzyskać efekty synergii ze swoją działalnością pod marką PZU Pomoc. Usługi medyczne gwarantowane przez tą spółkę realizowane są w oparciu o umowy z wieloma zakładami opieki medycznej w całym kraju.

 

5.   Analiza wyników finansowych

 

Wybrane elementy sprawozdania finansowego (mln zł)

2010 r.

2011 r.

1-3Q

2012 r.

3Q2011

3Q2012

Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto

14 541

15 279

12 159

3 753

3 913

Składki zarobione netto

14 213

14 891

11 949

3 785

4 083

Wynik netto na działalności inwestycyjnej

2 778

1 594

2 569

-39

1 045

Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto

-10 384

-10 221

-8 428

-2 606

-2 913

Zysk z działalności operacyjnej

3 088

2 957

3 541

429

1 405

Zysk netto

2 439

2 344

2 840

305

1 124

Aktywa ogółem

50 671

52 129

56 801

54 235

56 801

Kapitał własny

12 800

12 869

13 801

12 419

13 801

Źródło: PZU S.A.

 

 

Wartość wszystkich składek brutto rośnie w PZU w ostatnich okresach w tempie ok. 5% rocznie i to tempo powinno zostać utrzymane również za rok 2012 r. Jednakże to zyski z działalności lokacyjnej decydują w znacznym stopniu o finalnym wyniku netto. Ostatnie okresy przynosiły wzrost cen nominalnych obligacji skarbowych, które zdecydowanie dominują w strukturze portfela PZU i głównie dzięki temu spółka osiągnie za rok 2012 wysoki wynik na poziomie netto. Niestety spółka nie publikuje informacji w jaki sposób wpłynie ruch stopy procentowej o 1 pkt. proc. na wycenę portfela. Próba obliczenia tych kwot we własnym zakresie jest obarczona dużym ryzykiem bez znajomości szczegółów stosowanej polityki zabezpieczeń zmian stóp procentowych.

 

 

Aż 98,1% przychodów grupy w trzech kwartałach 2012 r. zostało wygenerowanych w Polsce. Pozostała część to wynik działalności spółek córek na Litwie i Ukrainie. 

 

Największe składki brutto (bez uwzględnienia udziału asekuratorów) PZU osiąga ze sprzedaży ubezpieczeń majątkowych i osobowych dla klienta masowego oraz ubezpieczeń na życie grupowych oraz indywidualnych kontynuowanych. Ten drugi segment jest najbardziej rentowny spośród wszystkich, gdyż jego rentowność operacyjna sięga 27%. Do niego zalicza się oferta produktowa skierowana do grup pracowników i innych grup formalnych, których członkowie również nabywają prawa do indywidualnej kontynuacji. Segment indywidualnych ubezpieczeń na życie, w którym każdy klient podlega osobnej weryfikacji ryzyk odnotował w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. największą dynamikę składki brutto, która wyniosła 91% (głównie poprzez kanał bancassurance), a w pozostałych kategoriach przyrost był zbliżony do wartości rocznej inflacji. Z kolei najmniej zyskowna pozostaje działalność w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, która od wojny cenowej na rynku w latach 2009-2010 odzyskała rentowność.

 

Źródło: PZU S.A.

 

W 2011 r. uzyskano zmniejszenie kosztów administracyjnych o kwotę 390 mln zł, co pozwoliło osiągnąć relację tego rodzaju kosztu do składki zarobionej netto do poziomu 8,8% (spadek o 2,8 pkt. proc. wobec 2009 r.). Wynik ten uzyskano głównie poprzez centralizację procesów operacyjnych oraz likwidacji szkód i świadczeń, czemu towarzyszyła znaczna redukcja zatrudnienia.

 

Bardzo dobry wynik na działalności lokacyjnej osiągnięty w pierwszych 9 miesiącach 2012 r. spowodowany był głównie wzrostem indeksu WIG oraz wspomnianym już spadkiem rentowności polskich obligacji skarbowych, co podwyższyło wycenę posiadanego portfela.

Negatywnie natomiast na wyniki finansowe w 2012 r. wpłynęła seria upadłości firm budowlanych, co wraz z przeszacowaniem w dół udziałów w zyskach reasekuratorów obniżyło wynik brutto o 117 mln zł.

 

PZU z wyniku za rok 2011 r. wypłaciło akcjonariuszom 22,43 zł na jedną akcję, co oznaczało przeznaczenie na dywidendę 75% osiągniętego zysku netto. W 2010 r. wypłacono więcej bo 26 zł na akcje. Natomiast w 2009 r. przed wejściem grupy na GPW w wyniku porozumienia Eureko ze Skarbem Państwa wypłacono ówczesnym akcjonariuszom łącznie aż 158,56 zł na akcję. Był to efekt nie wypłacania dywidendy w latach 2006-2008. Obowiązująca obecnie polityka dywidendowa zakłada przeznaczanie na dywidendę od 50% do 100% rocznego zysku netto wykazanego w sprawozdaniu jednostkowym.

 

Wycena aktywów ogółem na koniec września 2012 r. wynosiła 56,8 mld zł, wśród których 49,7 mld zł to wartość posiadanych aktywów finansowych i nieruchomości inwestycyjnych. Struktura portfela inwestycyjnego składa się z 76,4% dłużnych papierów wartościowych (w tym obligacje rządowe o wartości 35,5 mld zł oraz 1 mld zł w obligacjach innych państw). Pozostała część kapitału ulokowana jest m.in. na lokatach w bankach komercyjnych czy też w obligacjach korporacyjnych. Ponad 4,3 mld zł w aktywach widnieje w pozycji należności (w tym z tytułu kontraktów ubezpieczeniowych). Po stronie pasywów wartość kapitałów własnych to niespełna 25% całej sumy bilansowej. Dużą część po stronie kapitałów obcych stanowią rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, które w znacznym stopniu występują w bilansach innych firm ubezpieczeniowych. W ostatnim sprawozdaniu PZU pozycja ta miała wartość ponad 34 mld zł. Sporą wartość wykazuje również pozycja inne zobowiązania – niespełna 5 mld zł. Są to np. płatności z tytułu zakupu papierów wartościowych czy też transakcji warunkowego odkupu typu sell-buy-back.

 

PZU oraz PZU Życie posiadają rating na poziomie „A” przyznany przez agencję Standard & Poor’s wraz ze stabilną perspektywą. Jest to najwyższy poziom przyznawany spółkom w Polsce.

 

6.   Ocena przyszłych wyników

 

PZU dąży do zbudowania silnej pozycji w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych. Cele w tym zakresie, które zostały określone w strategii spółki mogą być ciężkie do osiągnięcia bez nowych rozwiązań legislacyjnych określających zasady działania dodatkowych, dobrowolnych ubezpieczeń czy też dopuszczenie konkurencji w zarządzaniu składką publiczną.

Pogorszenie sytuacji gospodarczej w kraju może spowodować niższy popyt na produkty ubezpieczeniowe, które nie są dobrem pierwszej potrzeby. Dodatkowo pogłębiający się kryzys w branży budowlanej może powodować uruchomienie wypłat z tytułu udzielonych gwarancji kontraktowych.

 

Dla wszystkich ubezpieczycieli zagrożeniem są nieprzewidywalne szkody katastroficzne. Ich wystąpienie powoduje konieczność wypłaty odszkodowań na wysokie kwoty. PZU w tym zakresie od wielu lat stosuje coroczne umowy reasekuracji, w celu ograniczenia wpływu kosztu odszkodowań na wyniki. Taki rodzaj umów np. w razie powodzi (określony jest również czas jej trwania) przewiduje, że gdy suma wszystkich odszkodowań spowodowanych przez zdarzenia katastroficzne przekroczy określony pułap np. 150 mln zł, to nadwyżkę pokrywa reasekurator. Określany jest również górny poziom szkód - 1,2 mld zł w 2011 r., ponad który PZU ponownie pokrywa wypłatę odszkodowań.

 

Duży wpływ na wynik netto zakładu ubezpieczeń ma działalność lokacyjna. Zmiany stóp procentowych w dół powodują wzrost wyceny portfela obligacji jednak zmniejszają otrzymywane odsetki w przyszłości. Spółka prowadzi politykę zabezpieczania stóp procentowych, aby w jak największym stopniu uniezależnić się od trendów rynkowych. Zgodnie z zapowiedziami zarządu portfel obligacji jest przebudowywany w stronę papierów dłużnych przedsiębiorstw oraz inwestowania w nieruchomości kosztem zmniejszenia zaangażowania w obligacje skarbowe.

 

W grupie PZU działają związki zawodowe, co powoduje m.in. trudności w restrukturyzacji zatrudnienia. Konieczność osiągnięcia kompromisów ze związkami wydłuża w czasie te procesy jak również zwiększa koszty tych działań. Mimo specyfiki związków zawodowych w naszym kraju, w przypadku PZU negocjacje w ostatnim czasie przebiegały dość sprawnie.

 

Na wyniki finansowe i perspektywy rozwoju spółki będą miały wpływ zapowiadane już od dłuższego czasu potencjalne przejęcia realizowane przez PZU International, które w każdej chwili może być powołane do życia. W mediach pojawiają się doniesienia o możliwym uczestniczeniu polskiego ubezpieczyciela w trwającym procesie prywatyzacji spółek z tej branży na Bałkanach. Z kolei od dłuższego czasu PZU łączone jest z transakcją przejęcia części biznesu ubezpieczeniowego ING w Europie Środkowo Wschodniej. Holenderska spółka zobowiązała się do sprzedaży działalności ubezpieczeniowej, aby uzyskać pomoc publiczną. Ilość posiadanych wolnych środków pieniężnych przez PZU pozwoli również na kupno nawet średniego banku w Polsce, dlatego ubezpieczyciel był i jest wiązany z tego rodzaju transakcjami. Obecnie trwa np. proces wyboru inwestora na większościowy pakiet w Alior Banku, jednakże przedstawiciele PZU cały czas negują zainteresowanie z ich strony.

 

Inwestorzy będą głównie zwracać uwagę na wynik lokacyjny oraz na wielkość uzyskanej składki. Końcówce roku zazwyczaj towarzyszą zmiany w rezerwach np. techniczno-ubezpieczeniowych. Można również spodziewać się pewnych przeszacowań posiadanych nieruchomości. Niestety wartości te są trudne do oszacowania.

 

7.  Analiza porównawcza

 

Na warszawskiej giełdzie nie ma spółek stricte ubezpieczeniowych dlatego do grupy porównawczej ze spółek europejskich wybrano: Vienna Insurance Group (największa grupa ubezpieczeniowa w Austrii z mocną pozycją w Europie Wschodniej), Munich Re Group AG (niemiecki ubezpieczyciel działający na całym świecie, z dużym udziałem segmentu reasekuracji, w Polsce działający pod marką Ergo Hestia) a także Talanx (niemiecka grupa, która w Polsce działa pod marką Warta). Przy porównywaniu wskaźników należy pamiętać o istniejących różnicach. PZU skupia działalność praktycznie tylko w Polsce, utrzymuje znaczącą przewagę w rynku nad konkurentami dzięki pozycji monopolisty w stosunkowo nie tak odległych czasach, nie działa jako reasekurator.

 

 

Wybrane wskaźniki rynkowe

Vienna Insurance Group

Munich Re

Talanx

PZU

Sektor

C/Z

12,02

7,16

-

10,6

12

C/WK

0,92

0,89

0,72

2,57

0,84

ROE

8%

14%

-

24%

8,7%

Stopa dywidendy

2,9%

5,2%

-

8,4%

1,58%

Kapitalizacja

(mld euro)

4,81

24,18

5,7

8,46

-

Źródło: Obliczenia własne, www.reuters.com

 

Na tle wskaźnika C/Z PZU wypada wciąż atrakcyjnie szczególnie na tle sektora ubezpieczeń w Europie, dla którego Reuters podaje średnią wartość C/Z na poziomie 12. Z kolei C/WK wynoszący obecnie 2,57 jest zdecydowanie wyżej od innych europejskich spółek z branży. Inwestorzy są skłonni płacić większą kwotę za akcję polskiego ubezpieczyciela m.in. dlatego, że dostają znacznie wyższą dywidendę. Za rok 2011 wskaźnik dividend yield wyniósł 8,4% przy średniej dla sektora 1,58%. PZU również wyróżnia się bardzo wysokim wskaźnikiem rentowności kapitałów własnych, który w ostatnich trzech latach oscylował wokół 20%, a za cały 2012 r. ma szanse jeszcze wzrosnąć.

 

Grupa Talanx weszła na giełdę we Frankfurcie w czwartym kwartale 2012 r., dlatego brak jest wystarczających danych do obliczenia niektórych wskaźników.

 

Źródło: Obliczenia własne

 

Z racji posiadania dużego kapitału w portfelu lokacyjnym, PZU porównywany jest przez analityków również do polskich banków. Specyfika tych branż powoduje duży udział kapitałów obcych w strukturze pasywów, które są lokowane na rynku kapitałowym. Na tym tle ROE dla PZU wypada również bardzo dobrze, co potwierdza uzyskanie bardzo dobrych wyników w ostatnich czterech kwartałach. Średnia wartość tego wskaźnika dla polskich banków to ok. 14%.

 

8.   Analiza techniczna

 

Prezentowany wykres akcji PZU uwzględnia korektę o wypłatę dywidendy za rok 2010 i 2011 (odpowiednio 26 zł i 22,43 zł). Dla przypomnienia cena debiutu w pierwszych transakcjach wyniosła 349 zł (cena emisyjna to 312,50 zł). Na początku lipca 2012 r. została przełamana linia trendu spadkowego, co było silnym sygnałem kupna. Od tamtego czasu kurs praktycznie w jednym ruchu osiągnął maksima w okolicy 440 zł. Obecnie trwa korekta dużego wzrostu. Sygnałem do pogłębienia jej będzie spadek poniżej 390 zł na zamknięciu, choć niewykluczony jest wcześniejszy atak na szczyt. Wg teorii fal Elliotta zasięg korekty, po tak silnym wzroście może wynosić przynajmniej 38,2% (380 zł) lub 50% (360 zł), w tych miejscach zakup byłby bardzo bezpieczny.

 

Źródło: http://stooq.com

 

9.   Podsumowanie raportu i wnioski

 

PZU należy do największych instytucji finansowych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego udział w rynku ubezpieczeń na życie w Polsce wynosi ponad 42%, a w produktach majątkowych blisko 1/3. Niski wskaźnik penetracji ubezpieczeń w Polsce na tle krajów europejskich daje podstawy by oczekiwać dalszego rozwoju rynku, co widoczne będzie w większych przychodach z tytułu przypisanych składek.

 

Analiza sprawozdań finansowych wykazała duży udział działalności lokacyjnej w osiąganych zyskach netto. Portfel inwestycyjny PZU opiera się głównie o obligacje Skarbu Państwa, których udział wynosi blisko 3/4. Silny spadek ich rentowności przyczynił się do wzrostu wyceny portfela. W działalności operacyjnej dominującym segmentem są ubezpieczenia na życie. Ich zaletą jest wysoka rentowność oraz odporność na spowolnienie gospodarcze. Uwagę zwraca też ponadprzeciętna wartość wskaźnika rentowności kapitałów własnych. Pod tym względem PZU góruje nad europejskimi konkurentami, jak również nad polskimi bankami.

 

Bardzo silna kondycja finansowa oraz pozycja rynkowa badanej spółki niweluje w dużym stopniu potencjalne czynniki ryzyka. Do nich należy zaliczyć negatywne dla firmy rozwiązania legislacyjne w kwestiach dobrowolnych składek zdrowotnych i regulacji dotyczących Otwartych Funduszy Emerytalnych, nietrafione inwestycje kapitałowe, wzmożona działalność konkurencji, kontynuacja fali bankructw firm budowlanych, co generuje wypłatę gwarancji oraz nieprzewidywalność wystąpienia zdarzeń katastroficznych.

 

Należy pamiętać, że w przyszłym roku ciężko będzie spółce osiągnąć tak znakomity wynik na działalności lokacyjnej. Trudno bowiem oczekiwać w 2013 r. dalszego spadku rentowności polskich obligacji skarbowych. Z kolei przy kontynuacji biernej polityki akwizycyjnej, akcjonariusze mogą liczyć na wysoką wypłatę dywidendy za rok 2012.

 

Wysoki wskaźnik C/WK wynoszący ponad 2,5 z jednej strony ukazuje wysoką wycenę akcji PZU, z drugiej strony jest usprawiedliwiony przez osiąganie wysokich rentowności oraz wypłatę obfitych dywidend. Analiza techniczna wykresu akcji stoi wciąż po stronie byków.

 

 

 

 

Rafał Irzyński

Analityk SII

rirzynski@sii.org.pl

 

 

Autorzy niniejszej opinii nie są powiązani w żaden sposób z Emitentem. Inwestor powinien mieć na uwadze, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy SII nie świadczyło i nie świadczy obecnie usług z zakresu relacji inwestorskich spółce PZU. Stowarzyszenie nie wyklucza jednak w przyszłości złożenia oferty świadczenia podobnych usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie.

 

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy i analiz.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie