Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Grupy PZU. „Chcemy wzmocnić fundamenty biznesu ubezpieczeniowego”

Skomentuj artykuł

Zakończył się czat inwestorski Grupy PZU zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Na pytania odpowiadał Tomasz Kulik, CFO Grupy PZU, a wśród poruszonych tematów były wyniki spółki za pierwszy kwartał 2024 roku, inwestycje, dywidenda, nowa strategia oraz rynek ubezpieczeniowy.

 

W pierwszej kolejności poproszono o ocenę wyników Grupy PZU za pierwszy kwartał 2024 roku. 

 

- Wyniki wypracowane w pierwszym kwartale 2024 roku potwierdzają silną pozycję Grupy PZU. Jednak nie chcemy by wysokie zyski przysłoniły wyzwania dla nowego zarządu. Najważniejsze będzie tu odwrócenie negatywnego trendu i poprawa rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych oraz sprawności operacyjnej w filarze zdrowia, znalezienie nowych obszarów wzrostu biznesu majątkowego, zdynamizowanie ubezpieczeń na życie. Jednocześnie będziemy maksymalizować efekty synergii w ramach Grupy w zakresie dystrybucji, kosztów i zakupów, wspólnych procesów wsparcia - mówił Tomasz Kulik podczas czatu inwestorskiego.

 

Jeżeli chodzi o wpływ segmentu bankowego na wynik grupy PZU to podano: Kontrybucja banków Pekao i Alior do wyniku netto w I kw. br. wyniosła 497 mln zł, co oznacza wzrost o 20,6% r/r.

 

W kwestii czynników mających największy wpływ na wynik grupy PZU w pierwszym kwartale odpowiedziano: Z jednej strony było to utrzymujące się otoczenie umiarkowanie wysokich stóp procentowych co wpłynęło na lepsze wyniki banków i wyższy wynik inwestycyjny PZU. Z drugiej strony był to rozwój skali biznesu ubezpieczeniowego, szczególnie w obszarze ubezpieczeń pozakomunikacyjnych.

 

Pytano także o rodzaj ubezpieczeń, na których PZU zarabia obecnie najwięcej.

 

- Jeżeli popatrzymy na wycenę PZU jako Grupy to najwięcej do tej wyceny kontrybuują ubezpieczenia majątkowe w Polsce - odpowiedział przedstawiciel zarządu.

 

W kwestii działalności spółki pytano o czynności, jakie grupa przeprowadziła w ostatnim czasie w ramach doskonalenia procesów biznesowych.

 

- Przeprowadziliśmy automatyzację wielu procesów, wdrożyliśmy właśnie CRM, zmieniamy się jeżeli chodzi o dystrybucję i doskonalenie metod wyceny biznesu i oceny ryzyka. Jest tego wiele, wiele dzieje się też w warstwie regulacyjnej (rekomendacja U, MSSF17 itd.) - podano czas czatu.

PZU Zdrowie i PPK

Na temat rozwoju PZU Zdrowie Tomasz Kulik wyjaśnił: PZU Zdrowie rozwija się szybciej niż założenia strategiczne jeżeli mierzymy to przychodami generowanymi w ramach tego filaru. Musimy jednak zdawać sobie sprawę z wyzwań z jakimi mierzy się ten obszar a jest to wysoki poziom inflacji medycznej, utrzymującej się w tym segmencie od kilku lat. Wpływa to z jednej strony na koszty, ale także na poziomy marży, generowanej na tych produktach.

 

Pytano również o PKK prowadzone przez grupę PZU.

 

- Jest to bardzo dynamicznie rosnący kawałek portfela – na 31/3 AuM w wysokości 5,2 mld i jednoczesny przyrost o ponad 80% r/r oraz ponad 13% YTD - podano. 

Zmiany we władzach spółki i nowa strategia

- Czy możemy spodziewać się rewolucji w PZU wywołanej zmianami u sterów władzy? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Bez względu na rodzaj zmian każdego roku musimy dostosowywać się do tego co dzieje się w naszym otoczeniu rynkowym i tego jakie decyzje podejmują na nim inni gracze (w każdym segmencie działalności). Dlatego właściwszym jest myślenie o PZU w kategoriach zmian ewolucyjnych, których celem jest realizacja planów finansowych i strategii biznesowych a nie „rewolucje” - mówił Kulik.

 

Pytano także o termin publikacji nowej strategii.

 

- Zgodnie z zapowiedzią, ogłoszoną podczas publikacji wyników za Q1, strategia Grupy zostanie przedstawiona w Q4 tego roku - odpowiedział przedstawiciel zarządu.

Plany i przewidywania

- Czy zarząd grupy spodziewa się kontynuacji wzrostowego trendu wynikowego w całym 2023 roku? - zapytano podczas czatu.

 

- Inaczej niż to miało miejsce w 2023, w Q2 2024 zobaczymy wpływ ustawy o tzw. wakacjach kredytowych, które zaburzą porównywalność r/r w segmencie bankowym. Banki z Grupy PZU publikowały już informację o jakim poziomie korekty r/r mówimy zatem znamy już wpływ ww. na Grupę. Wyzwaniem innego rodzaju jest przywrócenie rentowności w ubezpieczeniach komunikacyjnych, po bardzo długim (prawie 6 lat trwającym) trendzie spadkowym ceny. Mamy nadzieję, że w perspektywie całego rok 2024 będziemy w stanie pokazać solidne wyniki, które będą doskonały punktem wyjścia dla strategii na kolejny okres - tłumaczył przedstawiciel spółki.

 

Pytano również o spodziewany przez zarząd poziom stóp procentowych Grupy PZU oraz ich wpływ na sytuację spółki.

 

- Jesteśmy spółką, której wyniki zależą od poziomu stóp: zarówno z punktu widzenia produktowego, wyników inwestycyjnych jak i wyników w segmencie bankowym, gdzie poziom stóp bezpośrednio wypływa na poziom przychodów odsetkowych. Nie spodziewamy się do końca roku istotnych zmian jeżeli chodzi o stopy (być może pierwsze ruchy pojawią się na przełomie Q3/4). Będziemy starali się bilansować spadające stopy przez rosnąca skale oraz dalszą poprawę efektywności operacyjnej - mówił Kulik.

 

- Jakie ryzyka zdefiniowałby Pan jako kluczowe dla grupy PZU w perspektywie najbliższych 3 lat? - padło pytanie podczas czatu.

 

- Ryzyka regulacyjne, związane z dodatkowym obciążeniem po stronie kosztowej (procesy) czy kapitałowej (dodatkowe wymogi na poziomie konglomeratu), ryzyka rynkowe związane bezpośrednio z makro (głównie stopy procentowe, inflacja, konsumpcja, wzrosty płac i dostępność zasobów), poziom inwestycji zagranicznych i dostępu do kapitału z zewnątrz, dalszy rozwój konfliktu w Ukrainie, rentowność poszczególnych produktów czy segmentów działalności - odpowiedziano.

Dywidenda

- Zarząd rekomenduje wypłatę 3,74 mld złotych, z czego część ma pochodzić z kapitału zapasowego. Czy takie uszczuplenie kapitału zapasowego jest dobre dla spółki? - pytał jeden z inwestorów biorących udział w czacie.

 

- Nie jest to uszczuplenie, a sięgnięcie po niepodzieloną część wyniku z roku poprzedniego (2022) – zgodnie z wytycznymi KNF w tym zakresie. Jednocześnie na kapitał zapasowy zostanie przekazana istotnie wyższa kwota - wyjaśnił Tomasz Kulik.

 

Na temat planów dywidendowych pytano o możliwość jej utrzymania w kolejnych latach.

 

- Chcielibyśmy, aby tak było. Zanim jednak powiemy tak na 100% to musimy mieć pewność, że polityka kapitałowo-dywidendowa będzie wspierała strategię we wszystkich jej aspektach, wymagających wsparcia kapitałowego - odpowiedziano.

Rynek ubezpieczeniowy i otoczenie rynkowe

Jedno z pytań dotyczyło oceny kondycji rynku ubezpieczeniowego w Polsce.

 

- To zależy jakim parametrem mierzyć tę kondycję. Jeżeli mówimy o gęstości ubezpieczeń (stosunek składki to PKB) to jesteśmy cały czas tam, gdzie jeszcze 10 lat temu i daleko za innymi krajami Europy zachodniej. Jeżeli popatrzymy na to z punktu widzenia luki ubezpieczeniowej, to zrozumiemy jak wielki potencjał jest w tym rynku i jak wiele jeszcze jest przed nami do zrobienia. Jeżeli popatrzymy na to z punktu widzenia rentowności to jest to dzisiaj ciekawy rynek, pod presją cyklu w ubezpieczeniach komunikacyjnych, ale nadal mocno rosnący jeżeli chodzi o skalę - odpowiedział członek zarządu Grupy PZU.

 

Na temat segmentu ubezpieczeń komunikacyjnych OC dodano: Istotną zmianą w stosunku do poprzednich kwartałów jest dynamiczny przyrost częstości szkód, które powiększają szkodowość tego produktu o kilka punktów procentowych r/r.

 

Z kolei na temat segmentu ubezpieczeń życiowych podano: Jest to bardzo perspektywiczny segment, w którym po wyzwaniach pandemicznych powinny powrócić bardziej dynamiczne wzrosty. Jest to też taki segment rynku, w którym poziom luki ubezpieczeniowej jest relatywnie duży i wymagający odpowiedniego zaadresowania. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z wyzwań jakimi mierzy się ten segment ale uważamy, że zmiany w podejściu do myślenia o ubezpieczeniach na życie (charakterystyczne szczególnie dla młodszych klientów wchodzących na ten rynek) powinny uwolnić jego potencjał i zbliżyć nas do innych krajów Europy zachodniej. Oczywiście, żeby tak mogło się stać, poza samą ofertą musimy tez pracować nad świadomością ubezpieczeniową naszych klientów oraz rozwiązaniami systemowymi, które mogłyby wspierać rozwój tego rynku.

 

Pytano również o wpływ spowolnienia gospodarczego na finanse Grupy PZU.

 

- Jeżeli patrzymy na spowolnienie rozumiane jako dynamika sprzedanych ubezpieczeń, mierzona składką przypisaną brutto, to na razie tego spowolnienia nie widać. Inaczej – zakładamy, że rok 2024 będzie kolejnym rokiem dynamicznych wzrostów sprzedaży, z dwucyfrowa dynamiką w ubezpieczeniach majątkowych vs. 2023 - odpowiedziano.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie