Chat with us, powered by LiveChat

Analiza - Kupiec

Profil działalności:

 

Kupiec S.A. prowadzi działalność w sektorze usług TSL (transport – spedycja – logistyka), specjalizując się w dziale spedycyjnym. Model biznesowy Spółki oparty jest na pełnej ofercie spedycyjnej świadczonej zarówno przewoźnikom krajowym jak i zagranicznym. Wachlarz usług obejmuje:

 

  • przyjmowanie zleceń transportowych,
  • wybór odpowiednich środków transportu,
  • uzgodnienia dotyczące przygotowania przesyłki do przewozu,
  • sporządzenie dokumentacji transportowej i ubezpieczenie przesyłki,
  • wypłata należności przewodnikowi.

 

Cechą charakterystyczną działalności przedsiębiorstwa jest to, iż świadczy usługi transportowe za pomocą podmiotów trzecich. Spółka pozyskuje międzynarodowe zlecenia na przewóz towarów i sprzedaje je przewoźnikom jednocześnie koordynując ich pracę, tak aby zachowywana była ciągłość zleceń. W ciągu wielu lat prowadzonej działalności Kupiec S.A. pozyskał dużą bazę współpracowników dzięki czemu realizuje zlecenia każdego typu, oraz może zaoferować klientowi usługę w pełni odpowiadającą jego potrzebom. Spółka na bieżąco koordynuje i steruje liczbą przyjmowanych zleceń w celu jak najefektywniejszego wykorzystania dostępnego taboru.

 

Emitent obsługuje wszystkie sektory i branże oraz stara się zarządzać portfelem zamówień w taki sposób aby działalność nie była znacząco uzależniona od jednego lub kilku klientów. Kupiec S.A. zajmuje się przede wszystkim transportowaniem przesyłek neutralnych, ładowanych na paletach, które stanowią najpopularniejszy obecnie typ ładunku przewożonego za pomocą transportu samochodowego w Europie.

 

Większość przychodów Spółki generowana jest przez obsługę zleceń związanych z wymianą międzynarodową (85% ogółu przychodów ze sprzedaży). Główni zleceniodawcy pochodzą z Włoch, Niemiec, krajów Beneluksu, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Za pozostałą część uzyskiwanych przychodów odpowiada transport krajowy.

 

Wyniki finansowe:

PrzychodyZeSprzedazy

Wykres 1. Przychody ze sprzedaży Kupiec S.A. w latach 2006-2011.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentu informacyjnego i raportów okresowych Spółki.

 

Do końca 2008 roku Kupiec S.A. dynamicznie zwiększał sprzedaż i konsekwentnie poprawiał wynik netto osiągając w rekordowym 2008 roku ponad 1,28 mln zł zysku netto przy 14,5 mln zł przychodów ze sprzedaży. Kryzys gospodarczy w 2009 r. wyraźnie wpłynął na działalność Spółki, czego dowodem było odnotowanie straty netto w wysokości blisko 300 tys. zł. Znaczny spadek zleceń oraz obniżenie marż w całej branży TSL spowodowało, iż z rynku wycofało się wiele podmiotów. Na negatywny wynik finansowy dodatkowo wpłynęły wahania kursów walutowych. W podanym okresie Zarząd Spółki rozpoczął działania, mające na celu poprawę procedur dotyczących bezpieczeństwa transakcji finansowych, oraz redukcję kosztów jakimi obarczone jest prowadzenie przedsiębiorstwa. Rok 2010 przyniósł pierwsze oznaki poprawy koniunktury w branży, a Spółka wypracowała zysk netto na poziomie 64 tys. zł przy nadal spadających przychodach ze sprzedaży.

 

Wynik Finansowy Netto

Wykres 2. Wynik finansowy netto Kupiec S.A. w latach 2006-2011.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentu informacyjnego i raportów okresowych Spółki.

 

W 2011 roku Emitent wygenerował ponad 263 tys. zł zysku netto przy ponad 11 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost odpowiednio o 311% i 20,93% względem roku 2010. Na wyraźną poprawę wypracowanego zysku netto wpłynęła redukcja kosztów finansowych, dzięki optymalizacji umów kredytowych i factoringowych. Ponadto zmniejszyły się koszty operacyjne, na co miało wpływ zakończenie trwania pięciu umów leasingowych. Zwiększenie przychodów wraz z obniżeniem kosztów poskutkowało poprawą wskaźnika marży netto. Rentowność netto zwiększyła się z poziomu 0,7% w 2010 roku do 2,39% w 2011 roku.

 

PrzychodyZeSprzedazyNetto

Wykres 3. Przychody ze sprzedaży Kupiec S.A. w pierwszym półroczu lat 2010-2012.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki.

 

WynikNetto

 

Wykres 4. Wynik netto Kupiec S.A. w pierwszym półroczu lat 2010-2012.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki.

 

W pierwszym półroczu 2012 roku Emitent osiągnął sprzedaż o wartości 6,18 mln zł oraz zysk netto na poziomie przekraczającym 250 tys. zł, co stanowi wzrost odpowiednio o 14,9% i 416% względem analogicznego okresu 2011 roku. Rentowność netto wzrosła o ponad trzy punkty procentowe z poziomu 0,9% w pierwszych sześciu miesiącach 2011 roku do wartości 4,04% w analogicznym okresie bieżącego roku. Wcześniej opublikowana prognoza zysku netto została zrealizowana w 103%, natomiast prognoza przychodów ze sprzedaży w 102%.

 

W maju 2012 roku Zarząd Emitenta opublikował prognozy finansowe na cały bieżący rok, według których Spółka planuje osiągnąć 12,69 mln zł przychodów ze sprzedaży i 438 tys. zł zysku netto. W czerwcu 2012 roku prognozy zostały podniesione do wartości 14,28 mln zł przychodów ze sprzedaży i 813 tys. zł zysku netto. W przypadku zrealizowania zakładanych prognoz finansowych, rentowność netto wzrośnie do 5,69%.

Analiza SWOT:

Do mocnych stron Spółki należy zaliczyć wieloletnie doświadczenie i ugruntowaną pozycję na rynku. Atutem jest elastyczna oferta z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta, dzięki współpracy z  wieloma przewoźnikami. Kierownictwo zapewnia, że przewagą konkurencyjną jest wysoka jakość świadczonych usług, kompleksowa obsługa i gwarancja terminowego dowozu przesyłki.

 

O sile Emitenta świadczy także to, iż zdołał przetrwać (pomimo straty netto w 2009 roku) trudne czasy kryzysu gospodarczego, kiedy wiele podmiotów z branży nie sprostało wymaganiom i zakończyło swoją działalność. Ponadto Kupiec S.A. wykorzystał ten okres na wprowadzenie usprawnień do zarządzania przedsiębiorstwem oraz zredukował koszty działalności, czego dowodem jest wzrastający wskaźnik rentowności netto.

 

Słabą stroną przedsiębiorstwa jest to, iż Kupiec S.A. prowadzi działalność w mocno konkurencyjnym otoczeniu rynkowym. Sektor TSL charakteryzuje się istnieniem wielu podmiotów świadczących podobne usługi. Są to zarówno małe firmy krajowe jak i duże, rozpoznawalne koncerny międzynarodowe takie jak: Schenker, Grupa Raben, CTL Logistics, czy Trade Trans. W takiej sytuacji głównym czynnikiem decydującym o wyborze danego spedytora jest najczęściej cena, co może powodować konieczność jej obniżania i godzenie się na niższą marżę netto.

 

Zagrożeniem dla działalności Spółki w kolejnych latach jest silne powiązanie z innymi sektorami i uzależnienie od kondycji całej gospodarki, co było widoczne w stale spadających przychodach w latach 2009-2010. Nadejście kolejnej fali spowolnienia rozwoju gospodarczego w Europie może spowodować kolejny okres zmniejszenia zapotrzebowania na usługi świadczone przez przedsiębiorstwa branży TSL. Zarząd twierdzi, że największym zagrożeniem byłby przedłużający się okres spadku osiąganych obrotów poniżej progu kosztów stałych, co doprowadziłoby do pojawienia się ujemnego wyniku netto. Jednocześnie Kierownictwo Spółki poinformowało, iż obecnie nie widzi żadnych symptomów spadku zleceń pochodzących z krajów Europy zachodniej.

 

Struktura klientów i uzyskiwanych przychodów powoduje, że działalność Emitenta jest jeszcze bardziej narażona na wpływ otoczenia rynkowego zarówno ze strony konkurentów jak i czynników makroekonomicznych. Obecnie większość podpisywanych kontraktów to umowy jednorazowe, wciąż niewielką część stanowią kontrakty długoterminowe, które zapewniają stały, pewny przychód. Zakończenie wielu transakcji i brak zawierania nowych umów może spowodować, iż Podmiot nie będzie generował wystarczających obrotów do osiągnięcia progu rentowności. Dodatkowo działalność Emitenta związana jest z relatywnie wysokim poziomem zobowiązań krótkoterminowych wobec dostawców usług oraz relatywnie wysokim poziomem należności od odbiorców usług. Nieterminowe realizowanie należności Spółki może doprowadzić do okresowej utraty płynności. Zarząd zapewnia, że dostrzega te niebezpieczeństwa i aby temu zapobiec stara się podpisywać coraz większą liczbę kontraktów długoterminowych z dużymi kontrahentami, co powinno ustabilizować obroty i stanowić bufor bezpieczeństwa w okresach dekoniunktury. W styczniu 2012 roku została podpisana umowa z hiszpańską firmą na stałą współpracę w zakresie wykonywania transportów drogowych na cały rok 2012 z możliwością przedłużenia czasu trwania umowy. Szacunkowa wartość kontraktu to 5 mln zł. Dodatkowo Zarząd dąży do zminimalizowania zagrożenia związanego z negatywnym wpływem wahań kursów walutowych poprzez rozliczanie coraz większej wartości obrotów zarówno po stronie przychodów i kosztów w walucie Euro.

 

Szansą na zwiększenie dynamiki rozwoju Przedsiębiorstwa w przyszłych latach są przejęcia i akwizycje mniejszych podmiotów z branży. W komunikacie bieżącym z 19 września 2012 roku Spółka poinformowała o przejęciu działu spedycji od podmiotu BMC Sp. z o.o.. Przejmowana spedycja w 2012 roku wygenerowała obrót na poziomie 6,3 mln zł. Zwiększenie taboru umożliwia negocjowanie lepszych kontraktów i wzmacnia pozycję Emitenta na rynku międzynarodowym. Prezes Zarządu przyznał, że taka forma rozwoju Firmy jest bardzo korzystna, gdyż przejmując funkcjonującą, zorganizowaną część działalności przedsiębiorstwa, dzięki efektowi synergii znacząco wzrastają przychody przy dużo mniejszym wzroście kosztów. Obecnie przygotowywane są schematy do dalszych akwizycji i trwają poszukiwania odpowiednich podmiotów transportowo-spedycyjnych.

 

Kolejną szansą na poprawę wyników w dłuższej perspektywie czasowej jest dywersyfikacja źródeł osiąganych przychodów. W raporcie rocznym na 2011 rok, pojawiła się wzmianka o zamiarze dokonania inwestycji w postaci wybudowania nieruchomości z przeznaczeniem pod wynajem lokali handlowo-usługowych. Obecnie Zarząd Spółki informuje, iż trwają negocjacje z potencjalnymi najemcami, a prace zostaną rozpoczęte po podpisaniu wieloletniej umowy najmu. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 2-2,5 mln zł, a prognozowane przychody z tytułu najmu mają stanowić od 4% do 5% ogółu obrotów Przedsiębiorstwa.

 

W czerwcu 2012 roku Zarząd GPW zakwalifikował Emitenta wraz z kilkunastoma innymi spółkami do segmentu Super High Liqudity Risk (SHLR), co spowodowało przeniesienie obrotu akcjami do trybu notowań jednolitych. Segment ten obejmuje akcje o podwyższonym poziomie ryzyka płynności, charakteryzujące się wysoką zmiennością kursu. Kwalifikacji dokonuje się na podstawie analizy wskaźników rynkowych z okresu trzech miesięcy. Segment SHLR obejmuje podmioty, które spełniają następujące kryteria:

 

  • średnia wartość akcji w wolnym obrocie w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie przekracza 1.000.000,00 zł,
  • średni kurs akcji emitenta był niższy niż 10 groszy lub jego średnia zmienność przekracza 10%, lub
  • ogłoszono upadłość emitenta, lub
  • nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta

 

Zakwalifikowanie Kupiec S.A. do trybu notowań jednolitych poskutkowało znaczącym spadkiem płynności na akcjach Spółki i stanowiło dodatkowe ryzyko dla ówczesnych akcjonariuszy pomimo, iż nie wpłynęło na podstawową działalność Przedsiębiorstwa.

 

Skumulowana wartość obrotów w okresie notowania kursu akcji w segmencie SHLR (lipiec – wrzesień 2012 r.) spadła blisko trzykrotnie do 46,25 tys. zł (średnio 734,12 zł na sesję) w porównaniu do trzech miesięcy przed przeniesieniem notowań do wyżej wspomnianego segmentu (kwiecień – czerwiec 2012 r.), kiedy skumulowana wartość obrotów wyniosła 120,83 tys. zł (średnio 2.138,33 zł na sesję).

 

Średni wolumen obrotu w okresie trzech miesięcy przed wejściem do segmentu SHLR wyniósł 21 118 akcji na sesję (dokonywano przeciętnie 4,95 transakcji w jednym dniu sesyjnym), natomiast w trzy miesięcznym okresie notowań w trybie jednolitym średni wolumen obrotu wyniósł 6 464 akcji na sesję (dokonywano przeciętnie 2,39 transakcji w jednym dniu sesyjnym).

 

We wrześniu 2012 r. Zarząd dokonał scalenia akcji Kupiec S.A.,  dzięki czemu Spółka wyszła z segmentu SHLR i została zakwalifikowana do segmentu High Liqudity Risk (HLR). Segment ten obejmuje podmioty, których średnia wartość akcji w wolnym obrocie w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie przekracza miliona złotych. Po powrocie do trybu notowań ciągłych (od 01.10.2012 r.) płynność wyraźnie się zwiększyła. Średnia liczba transakcji wzrosła do 8,55 transakcji w jednym dniu sesyjnym, natomiast średnia wartość obrotu na sesję wzrosła do 4.140,00 zł (w okresie 01.10.2012 – 12.10.2012).

 

Niezależna analiza spółki Kupiec S.A. została przygotowana we współpracy z Prometeia Capital. Analizy ukazują się cyklicznie w eBiuletynie NewConnect. Aby co dwa tygodnie otrzymywać rzetelne analizy i aktualne wiadomości ze spółek - zapisz sie już dziś!

 

Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.


 

Opracowanie:

 

PrometeiaCapital

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie