Chat with us, powered by LiveChat

Analiza - Rodan Systems

Początki działalności warszawskiej spółki w branży informatycznej sięgają lat dziewięćdziesiątych, kiedy to Podmiot rozwijał i wdrażał aplikacje dla klientów w sektorze bankowym oraz dla instytucji finansowych. Spółka zajmuje się wytwarzaniem i wdrażaniem oprogramowania aplikacyjnego oraz dostawami i instalacją oprogramowania narzędziowego. Rodan Systems S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect w styczniu 2008 roku.


Profil działalności

 

Rodan Systems S.A. jest jednym z czołowych producentów programów wspierających zarządzanie informacjami. Flagowym produktem Spółki jest platforma OfficeObjects®, która jest stale rozwijana w oparciu o wyniki europejskich prac naukowo-badawczych. W skład platformy wchodzą m.in. takie produkty jak:

 

  • OfficeObjects®Intelligent Content Manager – narzędzie do tworzenia aplikacji wspomagających gromadzenie, selekcjonowanie i udostępnianie zasobów wiedzy korporacyjnej. Może służyć m.in. jako platforma budowy portali informacyjnych.
  • OfficeObjects®WorkFlow jest systemem zarządzania procesami biznesowymi. Umożliwia definiowanie, wykonywanie i monitorowanie procesów pracy zgodnie z procedurami danej organizacji.
  • OfficeObjects®e-Forms – oprogramowanie umożliwiające tworzenie i publikację formularzy elektronicznych oraz inteligentne gromadzenie i zarządzanie danymi.
  • OfficeObjects®Ontology Manager – narzędzie służące do definiowania, prezentacji oraz wykorzystania wiedzy o instytucji publicznej lub firmie.

 

Ponadto w ofercie produktowej Spółki można znaleźć szereg innych aplikacji/programów wspierających zarządzenie obiegiem dokumentów, zarządzanie procesami pracy, portalami korporacyjnych lub integrację systemów. Największy udział w przychodach Rodan Systems S.A. stanowią usługi projektowo-wdrożeniowe obejmujące w zależności od projektu: usługi doradcze, wdrożenie i integrację nowych systemów z innymi oprogramowaniami, przygotowanie dokumentacji systemowej oraz szkolenia pracowników przedsiębiorstwa klienta. Dodatkowe przychody uzyskiwane są:

 

  • z tytułu prac konserwacyjnych związanych z utrzymaniem systemów informatycznych,
  • ze sprzedaży licencji obcych oraz
  • dostaw i instalacji w siedzibie klienta sprzętu komputerowego.

 

Jak podaje Zarząd w ostatnim raporcie okresowym, aktualnie Emitent realizuje strategię wejścia na rynek przedsiębiorstw produkcyjnych, w celu zwiększenia udziału Spółki w rynku biznesowym (obecnie znaczącą większość odbiorców stanowią organy administracji rządowej i samorządowej).


Wyniki finansowe

 

Przychody-ze_sprzedazy-Rodan

 

Wykres 1. Przychody ze sprzedaży Rodan Systems S.A. w latach 2009-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki

 

Wyniki-finansowe-Rodan

 

Wykres 2 Wyniki finansowe Rodan Systems S.A. w latach 2009-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki

 

Rodan Systems S.A. jest spółką o ugruntowanej pozycji rynkowej, która od kilku lat uzyskuje przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 10 mln zł. W pierwszym półroczu bieżącego roku sprzedaż Spółki sięgnęła poziomu 5,3 mln zł, o 8,08% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Negatywnym zjawiskiem jakie można zaobserwować na przestrzeni ostatnich kwartałów jest spadający poziom rentowności netto, który za cztery ostatnie kwartały wynosi 3,75%, w porównaniu do 9,8% w analogicznym okresie w 2011 r. Niższy wynik finansowy na poziomie netto (264 tys. zł w I H 2012 r.), jak podaje Zarząd w raporcie za II kw. 2012 r., jest rezultatem wzrostu kosztów finansowych będących konsekwencją pozyskanego finansowania na realizację projektów w administracji publicznej. Rodan Systems S.A. realizuje obecnie średnio i długoterminowe umowy w sektorze budżetowym, co wymaga zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Wzrost zobowiązań z tyt. długu obrazuje wskaźnik ogólnego zadłużenia Spółki, który na koniec czerwca 2012 r. wynosi 44,8%, w porównaniu do 26,85% w czerwcu 2011 r. Na poziomie działalności operacyjnej, Rodan Systems S.A. utrzymuje stały poziom rentowności, który za cztery ostatnie kwartały wynosi 11,25% (11,24% w analogicznym okresie roku poprzedniego).

Analiza SWOT

Do najmocniejszych stron Spółki należy zaliczyć duże doświadczenie w branży informatycznej, zwłaszcza w segmencie zamówień publicznych. Rodan Systems S.A. stworzyła ofertę własnych produktów programowych, które znajdują swoje zastosowanie w działalności urzędów i instytucji administracji publicznej. Atutem jest również specjalizacja w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów, formularzy, informacji i procesów pracy, w obszarach których Firma Rodan Systems uznawana jest za jednego z czołowych producentów oprogramowania.

 

Słabą stroną działalności jest brak dywersyfikacji źródeł uzyskiwania przychodów. Odbiorcami produktów są przede wszystkim klienci z segmentu administracji publicznej. Spadek popytu na produkty Spółki ze strony organizacji rządowych i samorządowych negatywnie wpłynie na sytuację finansową Emitenta powodując spadek przychodów. Warto również pamiętać, że umowy podpisywane są w trybie prawa zamówień publicznych, które charakteryzuje się ściśle określonymi zasadami, rygorystycznymi zapisami dotyczącymi czasu realizacji projektu, usuwania usterek itp. W przypadku zajścia jakichkolwiek zdarzeń powodujących opóźnienia realizacji dużych projektów, Spółka narażona jest na ryzyko ewentualnych kar umownych, które istotnie wpłynęłyby na pogorszenie się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

 

Zagrożenia dla warszawskiej Spółki informatycznej wynikają z wejścia w nowe segmenty działalności, w tym rynek przedsiębiorstw produkcyjnych. Konkurencja na rynku usług informatycznych dla przedsiębiorstw jest bardzo duża, co może spowodować konieczność obniżenia marży Spółki w celu pozyskania nowych zamówień. Należy pamiętać, iż w wyniku wzrostu kosztów finansowych, rentowność netto Spółki za ost. 4 kwartały spadła do poziomu 3,75%. Wejście na nowe konkurencyjne rynki, realizacja nowych zamówień i dalszy spadek rentowności netto , przy niskim poziomie amortyzacji względem przychodów (obecnie amortyzacja stanowi ok. 2,5% przychodów) może spowodować pogorszenie się płynności finansowej i problemy w obsłudze obecnego zadłużenia.

 

Szanse rozwoju przedsiębiorstwa związane są z koniecznością rozwoju przez instytucje publiczne systemów informatycznych, która wynika m.in. z dyrektywy Komisji Europejskiej w dziedzinie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Rodan Systems S.A. jako doświadczony podmiot, realizujący zlecenia dla sektora publicznego może pozyskać wiele atrakcyjnych projektów z dziedziny zarządzania dokumentami elektronicznymi, publikacji usług administracji, portali urzędowych lub podpisu elektronicznego, które mogą przyczynić się do poprawy wyników finansowych i rozwoju Spółki w przyszłości.

 

Niezależna analiza spółki Rodan Systems S.A. została przygotowana we współpracy z Prometeia Capital. Analizy ukazują się cyklicznie w eBiuletynie NewConnect. Aby co dwa tygodnie otrzymywać rzetelne analizy i aktualne wiadomości ze spółek - zapisz sie już dziś!

 

Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.


 

 Opracowanie:

 

Prometeia

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie