Chat with us, powered by LiveChat

Raport Boryszew

Skomentuj artykuł

 

Zapraszamy do zapoznania się z niezależnym raportem nt. spółki  Boryszew przygotowanym przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści:

 

 1. Profil spółki
 2. Akcjonariat
 3. Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem
 4. Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki
 5. Analiza wyników finansowych
 6. Ocena przyszłych wyników
 7. Analiza porównawcza
 8. Analiza techniczna
 9. Podsumowanie raportu i wnioski

 

 

 

1.   Profil spółki

 

 

We wrześniu ubiegłego roku Boryszew obchodził 100-lecie istnienia. W 1911r. zostało założone Belgijskie Towarzystwo Sochaczewskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu, które to w wyniku wielu przeobrażeń zostało w 1991r. sprywatyzowane a pięć lat później wprowadzone do obrotu na GPW. Prawdziwym przełomem w historii spółki było wejście inwestora strategicznego w osobie Romana Karkosika, który od 1999r. rozpoczął dynamiczny rozwój poprzez przejęcia firm z branży produkcyjnej wraz z ich restrukturyzacją, fuzje oraz wzrost organiczny wszystkich spółek w grupie. Kolejną ważną datą był rok 2005 kiedy to Boryszew przejął kontrolę nad Impexmetalem – grupą skupiającą spółki z branży metali kolorowych i handlu łożyskami.

 

W 2010r. zarząd zdecydował o wejściu w nową branżę. Poprzez zakup od syndyka Grupy Maflow będącą jedną z największych producentów przewodów do klimatyzacji, wspomagania układu kierowniczego oraz aktywnego zawieszenia, Boryszew stał się firmą globalną posiadającą zakłady produkcyjne na trzech kontynentach. Na pozyskane aktywa składają się zakłady we Włoszech, Brazylii, Hiszpanii, Chinach, Francji i Polsce. W ostatnich dwóch latach zostały wchłonięte kolejne firmy z branży automotive – AKT i Theysohn (specjalizujące się w produkcji zewnętrznych i wewnętrznych plastikowych elementów wykończenia samochodów) oraz wybrane aktywa z grupy Ymos (największego w Europie producenta galwanizowanych i chromowanych komponentów dla sektora automotive). Według zapowiedzi zarządu to nie koniec akwizycji w tym segmencie.

 

 

Źródło: www.ir.boryszew.com.pl

 

 

Obecnie 65% przychodów ze sprzedaży Boryszew to efekt działalności spółek z grupy Impexmetalu. Do najważniejszych spółek w tej grupie należy zaliczyć:

 

 • Huta Aluminium Konin – jednostka dominująca, produkuje wyroby z aluminium i ze stopów aluminium, odpowiada za blisko połowę generowanych zysków grupy Impexmetal.
 • Hutmen – zajmujący się przetwórstwem miedzi, wciąż w trakcie restrukturyzacji, ale osiągający już dodatnie wyniki, zmorą była przeciągająca się likwidacja spółki zależnej Huty Szopienice. Perłą spółki jest ponad 20 hektarowa działka w centrum Wrocławia, na której obecnie prowadzona jest działalność. Planowane jest przeniesienie działalności w inne miejsce a uwolniona działka zostanie sprzedana lub przeznaczona na projekt deweloperski.
 • Baterpol – lider w Polsce w zakresie recyklingu akumulatorów, spółka osiągająca bardzo dobre wyniki finansowe, przeznaczona do sprzedaży, gdy nastroje na rynkach ulegną poprawie.

 

FŁT Polska – handluje łożyskami, w 2011r. zysk netto wyniósł 27 mln zł – najwyższa dynamika w tym elemencie w grupie.

 

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań finansowych Boryszew S.A.

 

 

Pozostała część przychodów grupy Boryszew przypada na samą jednostkę dominującą – reprezentowaną przez oddział Elana (produkcja i sprzedaż włókien oraz tworzyw poliestrowych), Boryszew ERG ( produkcja i handel wyrobami chemicznymi), NPA Skawina ( lider w produkcji walcówki z aluminium i stopów z aluminium z przeznaczeniem do produkcji kabli) i inne mniej znaczące w wynikach skonsolidowanych spółki zależne.

 

Wejście w nowy segment działalności skutkowało podwojeniem ilości zatrudnionych. W ciągu roku ilość pracowników wzrosła z 4 do 8 tysięcy. Obecnie Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce.

 

 

2.   Akcjonariat

 

 

Dominującym akcjonariuszem jest dobrze znany inwestorom giełdowym Roman Karkosik, który posiada 56,88% kapitału akcyjnego. Ciekawym faktem jest brak ponad progiem 5% któregokolwiek z funduszy inwestycyjnych czy też OFE. Niemal pewne jest, że pod tym progiem jest wiele tego typu podmiotów, gdyż spółka od marca obecnego roku jest w indeksie WIG20. Free float, który stanowi 39,14% skutkuje duża płynnością akcji. Spółka od kilku miesięcy dość agresywnie dokonuje skupu akcji własnych z rynku. Na ten cel drogą uchwały zarezerwowany jest budżet 100 mln zł a przedział, w którym spółka może skupować akcje wynosi od 0,4 do 3 złotych. Na dzień 1 czerwca 2012r. skupiono niespełna 4% wszystkich akcji co oznacza, że wydano już połowę środków.

 

 

 

3.   Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem

 

Jakość komunikacji spółki z rynkiem należy ocenić pozytywnie. Raporty są bogate w treść, zawierają opis czynników, które miały największy wpływ na osiągane wyniki. Podczas walnych zgromadzeń akcjonariusz może zadać pytania i uzyskać na nie odpowiedzi. Szczególnie pod tym względem należy wyróżnić przewodniczącego rad nadzorczych Boryszewa i Impexmetalu Pana Arkadiusza Krężela. Jest on wzorem do naśladowania dla innych osób piastujących tak odpowiedzialne stanowiska w innych firmach giełdowych.

Strona internetowa zawiera wiele istotnych informacji, których poszukuje inwestor. Do pełni szczęścia brakuje takich rzeczy jak transmitowanie na żywo walnych zgromadzeń i udostępnianie zapisu na stronie czy też regularnych ogólnodostępnych czatów z inwestorami i spotkań.

 

4.   Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki

 

Boryszew nabywając spółki znane w branży automotive nabył brandy rozpoznawane przez największych producentów samochodów na świecie. Dotychczas nazwa firmy z Sochaczewa nie była rozpoznawana na tym rynku. Niemieckie grupy miały problem z utrzymaniem w ryzach kosztów produkcji dlatego popadły w finansowe tarapaty. W ten sposób Boryszew stał się dostawcą części dla takich koncernów samochodowych jak Volkswagen, Renault, PSA, General Motors i wielu innych rozpoznawanych producentów. Według wypowiedzi członka zarządu potencjał sprzedażowy segmentu automotive w 2012r. to 330-360 mln euro z czego 50-60% przypada z realizowanych zamówień od koncernu Volkswagen (w 2011r. wyprodukował 8,3 mln pojazdów na obecny rok prognoza wynosi 8-9 mln aut). Udział Maflow w obszarze dostarczania przewodów do klimatyzacji w 2010r. szacuje się na poziomie 27% na rynku europejskim i 7% na rynku globalnym. Jak widać na poniższych wykresach ilość wyprodukowanych aut w Europie po kryzysowym okresie lat 2008-2009 ponownie wróciła do tendencji wzrostowej. Natomiast na rynku światowym odnotowano w 2010r. aż 22,4 procentową dynamikę produkcji.

 

 

Źródło: Raport Acea 2011r.

 

Źródło: Raport Acea 2011r.

 

Zauważalny jest znaczący wzrost produkcji aut w Rosji, Indiach i Chinach dlatego zarząd już planuje budowę fabryki elementów plastikowych w Rosji, a zakłady w Chinach notują wzrost zamówień od lokalnych producentów.

 

Nawiązanie bezpośredniej współpracy stwarza olbrzymie szanse dla grupy Impexmetalu. Innowacyjność w motoryzacji polega m.in. na zmniejszaniu masy auta, czyli używaniu w coraz większym zakresie aluminium. Obecnie nie ma też już większego problemu z „obsługą” aluminiowych podzespołów, gdyż jest szeroka dostępność do usług spawania aluminium, jak również udoskonalono jego stopy, a w tym specjalizuje się Huta w Koninie. W przypadku skokowego zapotrzebowania na produkty aluminiowe zarząd jest gotowy podwoić możliwości produkcyjne (wykorzystywane teraz w całości) z dotychczasowych 80 tys. ton. Koszt takiej inwestycji szacowany jest na 450 mln zł. Zapotrzebowanie na takie wyroby w Europie wynosi 4-5 mln ton. Czynnikiem ryzyka w przyszłości może być wzrost kosztów energii i dostęp do surowca. Obecnie głównymi dostawcami są Glencore i Rusal, a ceny są uzależnione od notowań poszczególnych metali na LME – nie ma więc rynkowego elementu konkurencji. Z kolei szansą na uzyskiwanie wyższych marż jest plan odejścia od energii atomowej w Niemczech co pociągnie za sobą większy niż w Polsce wzrost cen energii dla zachodnich przetwórców.

 

 5.   Analiza wyników finansowych.

 

Wybrane dane finansowe

 (w tys. PLN)

2008r.

2009r.

2010r.

2011r.

Przychód netto

3 215 429

2 227 509

3 134 792

4 332 124

Zysk operacyjny

-70 608

137 958

100 173

247 334

Zysk brutto

-134 996

69 533

59 458

221 792

Zysk netto

-166 364

39 745

5 149

141 254

Przepływy netto

-19 469

-16 242

31 975

4 228

Przepływy netto z działalności operacyjnej

343 156

263 497

56 170

116 345

pływy netto z działalności inwestycyjnej

-137 234

91 477

6 642

-217 949

Przepływy netto z działalności finansowej

-225 391

-371 216

-30 837

105 832

Aktywa

2 291 328

2 007 340

2 211 367

2 718 675

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1 505 561

1 111 666

1 220 918

1 516 778

Zobowiązania długoterminowe

238 113

225 117

233 742

318 793

Zobowiązania krótkoterminowe

1 267 448

886 549

987 176

1 197 985

Kapitał własny

816 217

837 420

990 449

1 201 897

 

 Źródło: Wybrane elementy sprawozdań finansowych Boryszew S.A. w latach 2008-2011

 

Rok 2011 grupa zakończyła z przychodami przekraczającymi 4,3 mld zł, zyskiem operacyjny 247,3 mln zł i zyskiem netto przypadającym właścicielom jednostki dominującej w wysokości 141,2 mln zł. Przychody ze sprzedaży notują dynamiczny wzrost w ostatnich dwóch latach (po około 40%). Jednak dopiero w ostatnim roku widać przełożenie tego faktu na stanowczy wzrost w poszczególnych kategoriach zysków, które są rekordowe w historii spółki. 

 

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań finansowych Boryszew S.A.

 

Wzrost skali działalności ciągnie za sobą naturalny wzrost aktywów – rosną głównie zapasy i należności handlowe. Spółka nie może również narzekać na brak gotówki w kasie, gdyż pozycja środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec 2011r. wskazuje kwotę 88 mln zł. Osiągane zyski jak również dokonane podwyższenie kapitału własnego w ostatnim roku o kwotę 112 mln zł powodują wzrost kapitału własnego do poziomu 1201 mln zł.  Na pierwszy rzut oka może niepokoić wzrost zobowiązań i rezerw jednakże samo zadłużenie oprocentowane w grupie Boryszew wynosi na koniec badanego okresu 600 mln zł co przy przychodach 4,3 mld zł i EBITDA 345 mln zł wydaje się niewielkie. W tym miejscu należy przedstawić możliwości, jakimi dysponuje zarząd, do spieniężenia niektórych aktywów:

 

 • Baterpol – przy szacowanym zysku za 2011r. w wysokości 35 mln zł możliwe jest osiągnięcie nie mniej niż 300 mln zł, trzeba również zaznaczyć, że przed spółką stoją duże wyzwania, które będą wymagały sporych inwestycji.
 • Kontynuacja spieniężania majątku po HMN Szopienice – spodziewane przez zarząd wpływy to 100 mln zł z czego do tej pory uzyskano 38 mln zł. Dotychczas w sprawozdaniach finansowych przepływy z tego zakresu były dodatnie jednakże w rachunku zysków i strat nie były one widoczne w pozytywnym zakresie co ma się zmienić w przyszłości.
 • Nieruchomość Hutmenu we Wrocławiu – sama działalność operacyjna tej spółki córki nie dorówna jeszcze długo wartości zajmowanej działki. 20 hektarów w centrum Wrocławia wart jest około 100 mln zł. Obecnie złożone są równolegle dwa wnioski o warunki zabudowy – jeden przewiduje budowę hotelu a drugi projekt deweloperski. Przeniesienie działalności z tej działki wraz z rekultywacją terenu może potrwać 2-3 lata jednakże przy wykorzystaniu odpowiednich warunków w umowie, transakcji nie trzeba by było aż tak długo odwlekać.
 • Nieruchomość przy ul. Łuckiej w Warszawie – obecna siedziba Impexmetalu. Działka o powierzchni 0,57 hektara w centrum miasta, szacowana wartość 75 mln zł. Spółka posiada projekt budowy wieżowca, którego koszt szacowany jest na 450 mln zł.
 • Nieruchomość w Katowicach – 13,5 hektara, konieczne będzie usunięcie pozostałości po hucie Silesia, wartość szacunkowa – 27 mln zł.

 

Spółka jest obecnie w komfortowej sytuacji gdyż sytuacja zadłużeniowa w grupie Boryszew nie wymusza szybkiej sprzedaży któregoś z wymienionych aktywów. Z drugiej strony nastroje w branży deweloperskiej nie zachęcają do rozpoczęcia tak dużych inwestycji niestanowiących przecież działalności podstawowej.

 

Analizując koszty finansowe można dostrzec, że koszt obsługi zadłużenia w grupie Boryszew w ostatnim roku spadł. Jest to wynik polepszających się wskaźników zadłużenia co wiąże się z lepszą oceną wiarygodności firmy przez banki. Wcześniej Boryszew był traktowany jako spółka w trakcie restrukturyzacji. Również w Impexmetalu zauważalna jest ta sama tendencja. Na koniec 2011r. spółka córka posiadała obligacje spółki matki na kwotę 110,4 mln zł. Ich oprocentowanie spadło w ciągu roku z 7,4% do 6,24% w skali roku co odpowiadało spadkowi kosztu obsługi kapitału pozyskiwanego z rynku przez Impexmetal.

 

Rok 2011r. był jednym z najlepszych okresów przetwórstwa metali w Impexmetalu. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 104 mln zł przy przychodach 2,8 mld zł. W każdym segmencie grupa ta osiągnęła poprawę wyników. Szczególnie ważne jest to w Hutmenie, który od dwóch lat był przedmiotem trudnej restrukturyzacji. Dzięki słabej złotówce wielu odbiorców zdecydowało się składać zamówienia w Polsce. Dużą przewagę konkurencyjną posiada huta aluminium w Koninie, która wyspecjalizowała się w zaawansowanych technicznie produktach jak również w ostatnim czasie poprawiła strukturę produktów finalnych aby uzyskiwać wyższe marże. Do tego na zyskowność wpływał słabszy złoty.

 

Jeśli chodzi o branżę automotive to wciąż trwa gruntowna restrukturyzacja w przejętych zakładach produkcyjnych, które były w upadłości. Cechą charakterystyczną jest ich wysokie zadłużenie co miało odzwierciedlenie w cenach, za które Boryszew je kupował od syndyków. Dla przykładu fabryka we Francji, która swoim rozmachem podobna jest do fabryki w Tychach, kosztowała spółkę niespełna 4 mln euro. Całościowe przychody tego segmentu przy założeniu konsolidacji wszystkich firm w okresie całego roku kalendarzowego wynosiły 1,2 mld zł. 

 

Wybrane elementy finansowe wybranych segmentów w 2011r.

Polimery, poliestry

Automotive

Aluminium

Cynk i ołów

Miedź

Łożyska

Przychody ze sprzedaży

195 095

942 296

1 170 518

596 535

947 808

374 963

Wynik na sprzedaży

23 733

124 380

116 623

79 548

43 989

45 449

Wynik operacyjny

48 314

32 692

70 974

55 459

16 507

26 484

Aktywa segmentu

188 868

727 536

975 053

343 015

482 223

107 696

Zobowiązania

151 465

786 575

349 176

143 845

249 689

56 006

Amortyzacja

4 970

24 347

37 217

15 665

9 036

313

 

Źródło: Boryszew S.A.

 

6.   Ocena przyszłych wyników

 

Niedawno opublikowana prognoza zakłada osiągnięcie 4,791 mld zł przychodów, EBITDA – 424 mln zł, zysk operacyjny – 318 mln zł i zysk netto w kwocie 218 mln zł dla całej grupy. Prognoza została sporządzona przy założeniu kursu złotówki do euro i dolara odpowiednio 4,20 zł i 3,10 zł. 

 

Wybrane elementy w mln zł

Prognoza 2012r.

Wynik

 1q 2012r.

Wykonanie

Przychody

4 791

1 258

26%

EBITDA

424

85

20%

EBIT

318

58

18%

Zysk netto

218

36

16%

 

Źródło: Boryszew S.A.

 

Po wynikach za pierwszy kwartał szansa na osiągnięcie prognozowanego zysku netto jest poddana pod wątpliwość.

 

Jednym z najważniejszych czynników na osiągane w przyszłości wyniki to efektywność restrukturyzacji przejętych podmiotów z segmentu automotive. Zakłady we Włoszech odpowiadają za dużą część generowania strat z powodu niskiego obłożenia linii produkcyjnych jak również trwający do trzeciego kwartału obecnego roku dwuletni okres ochronny dotyczący restrukturyzacji zatrudnienia. W pewnej części słaby złoty powinien rekompensować wyniki tego ramienia w grupie, gdyż 90% sprzedaży realizowana jest w euro.

 

Mimo, że większość produkcji już odbywa się w działających w ramach Boryszewa zakładach w Tychach i Chełmku to pozostała produkcja z innych krajów będzie systematycznie przenoszona na teren Polski. Według zarządu jest to najlepsze rozwiązanie z powodu niskich kosztów produkcji i łatwiejszego zarządzania. Do dyspozycji jest 5 hektarowa działka w specjalnej strefie przemysłowej w oddziale Elany w Toruniu. Dokonane w pierwszym kwartale 2O12 roku przejęcie Grupy YMOS, pokazuje konsekwencję w budowaniu międzynarodowego koncernu. Według wypowiedzi członka zarządu Boryszew nadal z uwagą przygląda się kolejnym aktywom, które mogłyby wpisać się w strategię powiększania segmentu automotive.

 

Pozytywnie na realizowaną sprzedaż wpływać będzie odzyskiwanie wcześniej utraconych kontraktów z okresu upadłości. Dzięki akwizycji AKT i Theysohn Maflow uzyskał dostęp do wcześniej nieobsługiwanych klientów - w tym General Motors.

 

Wyniki grupy Impexmetal są wrażliwe na ceny metali m.in. ołowiu produkowanego przez Baterpol. Zyskom spółki nie sprzyjają wysokie ceny tego metalu. Sytuacja ta jest w niewielkim stopniu ograniczana poprzez słabego złotego, który pozytywnie wpływa na wyższe marże produktów przeznaczonych na eksport. W przypadku metali mających stosunkowo proste substytuty wysokie ceny są powodem ograniczenie popytu na wyroby z tych metali. Za przykład mogą posłużyć instalacyjne rury miedziane i blachy cynkowe na pokrycia dachowe. Negatywnie wpływają również rosnące ceny energii, które mają duży udział w energochłonnym przemyśle przetwórstwa metali.

 

Kolejnym czynnikiem ryzyka jest sprawa zwrotu 21mln zł pomocy publicznej wypłaconej w 2003r. HMN Szopienice. Skarga kasacyjna została wniesiona przez reprezentującą spółkę kancelarie pod koniec kwietnia ubiegłego roku gdyż we wcześniejszych instancjach były ogłaszane negatywne wyroki. W lutym tego roku Likwidatorzy złożyli oświadczenie o ustanowieniu hipoteki na części wierzytelności Skarbu Państwa.

 

Priorytetem w najbliższych okresach dla Impexmetalu jest budowa bazy surowcowej. Zarząd zapowiada podjęcie współpracy z podmiotami wydobywającymi boksyt jak również z firmami dysponującymi instalacjami do elektrolizy, dla której najważniejsze są niskie ceny energii. Z tego właśnie względu potencjalne procesy akwizycyjne będą prowadzone poza Europą. Nastawienie Impexmetalu na zbliżające się wielkimi krokami przejęcia było podstawą do pozostawienia całego zysku za rok 2011 w spółce.

 

7.   Analiza porównawcza

 

Wybór spółek do analizy porównawczej jest problematyczny. Z branży komponentów do produkcji samochodów nasuwają się Groclin i ACE. Jednak biorąc pod uwagę znaczący wpływ wyników Impexmetalu działającego w zupełnie innej branży jak również fakt, że kupione niedawno aktywa zagraniczne wymagają procesów konsolidacyjnych to takie porównanie staje się bezzasadne. Dlatego zostaną przedstawione tylko wybrane wskaźniki określające atrakcyjność spółki.  

 

Wybrane wskaźniki 2011r.

wskaźnik ogólnego zadłużenia

0,56

dług netto

682,5 mln zł

dług netto/EBITDA

1,72

C/WK

1,1

C/Z

9,4

EPS

0,06

 

Źródło: Obliczenia własne dla cen z 1.06.2012

 

Zadłużenie w spółce w perspektywie wskaźnika ogólnego zadłużenia jest dość wysokie (literatura za górną bezpieczną granicę wskazuje 0,66). Istotny wpływ mają tutaj należności i zobowiązania handlowe. Sam dług oprocentowany po odjęciu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wynosi 682,5 mln zł co na tle osiągniętej EBITDA jest wartością bezpieczną. Spółka przyznaje, że ma wiele ofert kredytów ze strony banków po atrakcyjnym oprocentowaniu.

 

Stosunek ceny do wartości księgowej obecnie ma wartość 1,1, co oznacza, że obecna wycena rynkowa spółki o 10% przewyższa wartość kapitałów własnych przypadającą na jedną akcję. Kolejny wskaźnik określa ile lat spółce zabierze zarobienie wystarczającej ilości pieniędzy równej kwocie inwestycji w zakupie akcji. Przy cenie z dnia 1 czerwca 2012r. i zachowaniu obecnych zysków w przyszłych latach okres ten wyniesie ponad 9 lat. Na tle rynku obydwa wskaźniki są poniżej średniej, które wynoszą odpowiednio 1,3 i 13,4 wg danych serwisu stooq.pl

 

8.   Analiza techniczna

 

Wiele emisji z prawem poboru w ostatnich latach utrudnia analizę techniczną. Niemniej jednak po wejściu do indeksu blue-chipów spółka jest w krótkoterminowym trendzie spadkowym, przerwanych krótką korektą w połowie kwietnia w związku z informacją fundamentalną – zawarcie znaczącego kontraktu z grupą Volkswagena. Obecnie notowania oscylują w okolicach wsparcia na poziomie 60 gr. 

 

 

Dłuższy horyzont wskazuje natomiast na przełamanie linii trendu wzrostowego, który rozpoczął się w końcówce 2008 roku. Trzeba jednak mieć na uwadze duże emisje z PP, które podważają wiarygodność takiej analizy. Niemniej jednak wiele wskazuje na dalszą konsolidację.

 

 

 

9.   Podsumowanie raportu i wnioski

 

Obchodzona we wrześniu rocznica 100-lecia istnienia spółki doskonale obrazuje, jak długą i pełną sukcesów drogę przeszedł Boryszew przekształcając się z lokalnego producenta w międzynarodowy koncern. Globalne aspiracje i konsekwentnie realizowana strategia mają przynosić trwały wzrost wartości firmy dla akcjonariuszy. Poczynione akwizycje w segmencie automotive mają w bieżącym roku przynieść 1,5 mld zł przychodów a w 2015r. celem jest okrągły 1 mld euro. Fotel prezesa na najbliższą trzy letnią kadencję objął Piotr Szeliga – specjalista w restrukturyzacji operacyjnej i optymalizacji kosztów. Jego zadaniem będzie jak najszybsze uporządkowanie aktywów i osiągnięcie jak najwyższych efektów synergii. Jednak największym czynnikiem wpływającym na przyszłe wyniki, również w pozostałych segmentach grupy, będzie otoczenie ekonomiczne – poziom zamówień odbiorców jak również poziom walut i cen surowców.

 

Impexmetal po osiągnięciu znakomitych wyników w zeszłym roku ma dobre fundamenty i zapowiada akwizycje w zakresie produkcji metalu i dojścia do wydobycia surowców. Finansowaniu w pierwszej kolejności posłuży kapitał dłużny (zwiększy koszty finansowe) a w przypadku większych wydatków może dojść do sprzedaży niektórych aktywów grupy, jak również niewykluczona jest emisja akcji.

 

Reasumując ciężko prognozować przyszłe wyniki szczególnie na poziomie zyskowności. Przychody ze sprzedaży z dużą pewnością zachowają dwucyfrową dynamikę. Pierwszy kwartał obecnego roku pokazał pogarszające się otoczenie zewnętrzne, które negatywnie wpłynęły na rentowność. 

 

 

 

 

 

Rafał Irzyński

 

Analityk SII

 

rirzynski@sii.org.pl

 

 

 

 

 

Autorzy niniejszej opinii nie są powiązani w żaden sposób z Emitentem.

 

 

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy i analiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie