Chat with us, powered by LiveChat

Raport IPO BGŻ

Zapraszamy do zapoznania się z raportem IPO na temat spółki BGŻ S.A., który został przygotowany przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Opinia na temat oferty publicznej spółki

BGŻ

 

Podsumowanie warunków oferty

Liczba akcji oferowanych (serie A i D)

16,046,596 szt. ( 37,20% kapitału zakładowego banku)

Struktura oferty w podziale na nowe akcje emitowane i akcje sprzedawane

Całość  oferty stanowią akcje sprzedawane przez Skarb Państwa

Wstępnie deklarowana wielkość transzy inwestorów indywidualnych

25% oferty z możliwością
zwiększenia do 30%

Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych

5 – 16 maja 2011 (do godz. 23:59)

Minimalna wielkość zapisu

12 akcji

Maksymalna wielkość zapisu

120 akcji

Cena maksymalna w ofercie

90 PLN

Ogłoszenie ostatecznej ceny sprzedaży

17 maja 2011

Przydział akcji

do 20 maja 2011

Planowany pierwszy dzień notowań Banku BGŻ

27    maja 2011

 

Bank BGŻ operuje jako średniej wielkości bank uniwersalny we wszystkich ważniejszych segmentach produktowych rynku, zarówno na rzecz klientów korporacyjnych jak i detalicznych , zajmując 11. pozycję w skali kraju pod względem portfela kredytów (2,7% udział w rynku) oraz depozytów (udział 3,0%). Portfel kredytowy banku jest mocniej doważony w stronę klientów instytucjonalnych (61,6%) niż detalicznych (38,4%), aczkolwiek w ciągu ostatnich dwóch lat na znaczeniu zyskują klienci indywidualni (udziały obu grup wyniosły odpowiednio 68,3% i 31,7% w 2008 roku). Profil banku zawiera jednak również elementy charakterystyczne dla banku spółdzielczego, o czym świadczy: między innymi lokalizacja oddziałów blisko klientów, głównie w małych i średnich miastach - około 80% placówek zlokalizowanych jest w miastach do 150,000 mieszkańców, a ok. 40% w miastach z 20,000-50,000 mieszkańców), aktywne zatrudnianie lokalnych pracowników zapoznanych z realiami lokalnej społeczności czy też mocniejsza relacja z klientami – m.in. szybsza reakcja kredytowa poprzez decentralizację podejmowania decyzji kredytowych.

 

Kolejnym wyznacznikiem banku jest jego silna ekspozycja na sektor rolno-spożywczy – w szczególności rolników będących właścicielami dużej i średniej wielkości gospodarstw rolnych, a także segmentu MSP oraz dużych przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem rolnym. Całkowity portfel kredytów na koniec 2010 roku obejmował w 38% tę grupę klientów, a ich znaczenie z roku na rok zwiększa się, co przekłada się na rosnącą koncentrację portfela BGŻ w tym sektorze. Równolegle udział BGŻ w rynku kredytów dla rolników indywidualnych systematycznie się poprawia (2008 – 19%, 2009 – 20% oraz 2010 – 22%), cowskazuje na silną pozycję banku w tym segmencie.

 

Wykres 1: Struktura przychodów BGŻ w segmencie korporacyjnym w 2010 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przychody w segmencie korporacyjnym według danych za 2010 rok składały się w ponad 90% z wpływów z kredytów i pożyczek, usług transakcyjnych oraz – w mniejszym stopniu – depozytów i produktów skarbowych. Z drugiej strony bank deklaruje chęć intensyfikacji działań cross-sellingowych nakierowanych na produkty mało kapitałochłonne, czyli produkty skarbowe, finansowanie transakcji handlowych, leasing oraz produkty ubezpieczeniowe. Trudno jednak aktualnie ocenić prawdopodobny rezultat tych dążeń bez dostępu do historycznych wskaźników cross-sellingu czy też szczegółów przyszłych inicjatyw banku w tym zakresie. Należy zatem założyć, że jeszcze przez dłuższy czas bank będzie opierał swoje przychody na kredytach, pożyczkach i bankowości transakcyjnej w segmencie korporacyjnym, w szczególności na kredytach dla podmiotów sektora rolno-spożywczego.

 

Tabela 1: Podsumowanie portfela kredytowego BGŻ 2008-2010

 

 

2008

 

2009

 

2010

 

Kredyty ogółem, brutto

17 583

100%

18 900

100%

20 568

100%

Kredyty dla klientów detalicznych

5 567

32%

6 972

37%

7 891

38%

   Kredyty hipoteczne

4 712

27%

5 785

31%

6 559

32%

      w PLN

1 765

10%

2 744

15%

3 234

16%

      w walutach obcych

2 948

17%

3 041

16%

3 325

16%

   Kredyty gotówkowe

256

1%

548

3%

706

3%

   Inne

599

3%

639

3%

626

3%

Kredyty dla klientów instytucjonalnych

12 016

68%

11 928

63%

12 677

62%

wg klientów

 

 

 

 

 

 

   Kredyty dla klientów z sektora rolno-spożywczego

6 243

36%

6 531

35%

7 917

38%

   Kredyty dla klientów spoza sektora rolno-spożywczego

5 773

33%

5 398

29%

4 760

23%

wg rodzajów kredytów

 

 

 

 

 

 

Kredyty w rachunku bieżącym

1 816

10%

2 194

12%

2 501

12%

Inne kredyty, pożyczki i inne należności

10 169

58%

9 732

51%

10 175

49%

Pozostałe

32

0%

2

0%

2

0%

wybrane produkty dla klientów instytucjonalnych

 

 

 

 

 

 

Kredyty preferencyjne

3 160

18%

3 324

18%

3 492

17%

Kredyty strukturalne

391

2%

528

3%

766

4%

Kredyty w rachunku bieżącym Agro Ekspres

364

2%

526

3%

837

4%

 

Źródło: Prospekt emisyjny spółki

 

To dla tej grupy klientów przede wszystkim przeznaczona jest oferta banku w zakresie kredytów preferencyjnych subsydiowanych z budżetu państwa, w których BGŻ zajmuje drugą pozycję na polskim rynku (udział 29,2% wg wartości udzielonych rolnikom kredytów w 2010 roku). Kredyty te są kluczowe z punktu widzenia polskich inwestycji w rolnictwie z udziałem 70% w ich finansowaniu wg danych banku. Świadczy to o ich ugruntowanej pozycji w tym segmencie rynku. Warto zaznaczyć, że prawie 84% kredytów preferencyjnych BGŻ zostało udzielonych rolnikom indywidualnym. Jednocześnie kredyty preferencyjne stanowiły 27,5% portfela kredytów korporacyjnych banku wg danych na koniec 2010 i są najważniejszym źródłem jego przychodów spośród wszystkich produktów dedykowanych klientom sektora rolno-spożywczego.

 

Drugim istotnym produktem oferowanym przez BGŻ, który w znacznej części kierowany jest do podmiotów sektora rolno-spożywczego, są kredyty strukturalne, tj. przeznaczone na przedsięwzięcia z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Kredyty te oparte są o finansowanie ze środków unijnych w perspektywie 2007-2013, w szczególności 30 mld EUR przeznaczonych dla sektora rolnego. Z tej puli 14 mld EUR nadal pozostało do przydzielenia wg stanu na koniec 2010 roku (środki mogą zostać wykorzystane do końca 2015 roku). Po 2013 roku środki prawdopodobnie będą przydzielane w oparciu o nowy plan siedmioletni. Portfel kredytów strukturalnych BGŻ wynosił na koniec 2010 roku 837,3 mln PLN, co stanowiło 6,6% portfela kredytów korporacyjnych banku. Warto zaznaczyć, że bank osiąga wyraźnie wyższą marżę na tych kredytach w stosunku do kredytów preferencyjnych (tym samym bank sygnalizuje prawdopodobnie ograniczoną marżowość tych drugich). Udział banku w rynku kredytów strukturalnych wykorzystywanych przez przedsiębiorców i rolników wyniósł w 2009 roku 13%, zapewniając bankowi trzecie miejsce w sektorze.

 

Wreszcie trzecim istotnym segmentem działalności kredytowej banku jest Kredyt Agro Ekspres, czyli kredyt złotowy w rachunku bieżącym, zabezpieczony na gruntach rolnych, z udziałem 6,0% w całkowitym portfelu korporacyjnym na koniec 2010 roku. Udział BGŻ w rynku kredytów w rachunku bieżącym dla rolników w Polsce wynosi 50% (wg wartości portfela na koniec zeszłego roku).

 

W segmencie kredytów detalicznych, w strukturze portfela BGŻ niekwestionowanie dominują kredyty hipoteczne – ze w przybliżeniu podobnym udziałem kredytów denominowanych w walutach obcych i PLN. Godny uwagi jest wzrost udziału tych ostatnich w łącznej wartości portfela kredytowego pomiędzy rokiem 2008 i 2009 – w efekcie portfel banku składa się w coraz większym stopniu z kredytów korporacyjnych dla klientów sektora rolno-spożywczego, ale też kredytów hipotecznych denominowanych w PLN.

 

Tabela 2: Podsumowanie bazy depozytowej BGŻ 2008-2010 

 

2008

 

2009

 

2010

 

Depozyty ogółem

18 141

100%

19 599

100%

21 052

100%

Depozyty klientów instytucjonalnych

7 611

42.0%

8 488

43.3%

9 682

46.0%

   Przedsiębiorstwa

4 563

25.2%

4 966

25.3%

5 355

25.4%

   Przedsiębiorcy indywidualni

488

2.7%

524

2.7%

544

2.6%

   Rolnicy indywidualni

314

1.7%

582

3.0%

686

3.3%

   Instytucje niekomercyjne

268

1.5%

270

1.4%

286

1.4%

   Pozostałe

97

0.5%

4

0.0%

1

0.0%

   Sektor budżetowy

1 560

8.6%

1 664

8.5%

1 720

8.2%

   Niebankowe instytucje finansowe

321

1.8%

478

2.4%

1 090

5.2%

Depozyty klientów detalicznych

10 530

58.0%

11 110

56.7%

11 370

54.0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Prospekt emisyjny spółki

 

Krótka analiza bazy depozytowej BGŻ wskazuje na umiarkowaną przewagę środków od klientów detalicznych, których udział w ogólnej strukturze depozytów spada – jest to prawdopodobnie pokłosiem relatywnie słabej oferty lokat terminowych w PLN, w przypadku których bank doświadcza odpływu środków. Jest on co prawda z nadwyżką kompensowany napływem środków na konta oszczędnościowe, jednak efekt ten w połowie może być zapewne przypisany efektem „kanibalizacji” względem lokat terminowych BGŻ, których oprocentowanie kształtuje się na poziomie zbliżonym do kont oszczędnościowych, przy braku analogicznej swobody dysponowania środkami. W ogólnym rozrachunku, bankowi nie udało się zatrzymać w ostatnich latach spadku udziału w rynku depozytów detalicznych – skurczył się on z 3,5% w 2008 roku do 2,9% na koniec 2010 roku. Tendencja ta może być kontynuowana w tym roku, na co wskazuje fragment prospektu emisyjnego BGŻ dotyczący tendencji roku bieżącego, gdzie podkreśla się narastającą konkurencję w segmencie nowych rachunków bieżących dla klientów detalicznych. Sytuację Banku BGŻ poprawiają przede wszystkim depozyty przedsiębiorstw oraz rolników indywidualnych – środki tych ostatnich rosną najszybciej w ujęciu procentowym rok do roku.

 

Tabela 3: Wskaźnik kredytów do depozytów BGŻ 2008-2010

 

2008

2009

2010

Kredyty ogółem

17 066

18 301

19 869

Depozyty ogółem

18 141

19 599

21 052

Wskaźnik kredytów do depozytów

94%

93%

94%

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie prospektu emisyjnego spółki

 

Jeżeli zestawić wzrost portfela kredytów ze zmianą bazy depozytowej w ciągu ostatnich trzech lat okazuje się, że wskaźnik kredytów do depozytów dla BGŻ pozostaje na mniej więcej stałym poziomie 93-94%. Warto pamiętać, że wskaźnik powyżej 100%, w szczególności powyżej 110% może być już postrzegany jako stosunkowo wysoki. Jeżeli bank nie będzie w stanie wypracować szybszego tempa wzrostu bazy depozytowej w przyszłości, może to skutkować też mniejszą aktywnością kredytową banku. Przeszkodę w uatrakcyjnieniu oferty depozytowej BGŻ stanowi zapewne stosunkowo niski poziom marży odsetkowej netto banku – ta kwestia zostanie omówiona w dalszej części raportu. Przynajmniej na razie stan bazy depozytowej banku nie stanowi jednak poważnego zagrożenia dla akcji kredytowej banku (wskaźnik kredytów do depozytów znajduje się poniżej poziomu np. PKO BP czy Banku Millennium).

 

Z drugiej strony, wskaźnik adekwatności kapitałowej banku na poziomie 11,1% na koniec pierwszego kwartału 2011 (w porównaniu z 13,8% dla całego sektora) daje jedynie umiarkowany zapas w stosunku do minimalnego wymaganego poziomu 8,0%, co może ograniczać skalę przyszłej akcji kredytowej - w końcu BGŻ doświadczył dość pokaźnego spadku wskaźnika z poziomu 12,2% w pierwszym kwartale 2010 do 11,4% w pierwszym kwartale 2011 właśnie w wyniku wzrostu portfela kredytowego. Na pewno poważnie utrudni to ewentualne wprowadzenie atrakcyjnej polityki dywidendowej przez Bank BGŻ – szczególnie w świetle rekomendacji KNF obowiązującej od czerwca 2009 zalecającej bankom weryfikację polityki dywidendowej pod kątem zapewnienia odpowiedniego zaplecza kapitałowego. Większość giełdowych banków charakteryzuje się wyższym wskaźnikiem wypłacalności niż BGŻ, co obrazuje wykres 2.

 

Wykres 2: Wskaźnik wypłacalności wybranych giełdowych banków na koniec 2010 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowym kryterium oceny spółki (w szczególności banku) dla potencjalnego akcjonariusza jest rentowność kapitałów własnych.  Wyniki BGŻ pozostawiają w tym kontekście wiele do życzenia – wskaźnik ROE według wyników za 2010 rok wyniósł zaledwie 4,6% wobec średnio 9,0% w całym sektorze bankowym i kilkunastu procent osiąganych przez najważniejsze notowane na giełdzie banki. Co prawda wyniki za pierwszy kwartał 2011 pokazały wzrost zysku netto z około 10 mln PLN do 33,8 mln PLN, lecz nawet po uwzględnieniu lepszego kwartału ROE rośnie do zaledwie ok. 5-6%.

 

Wykres 3: Wskaźnik ROE wybranych giełdowych banków na podstawie wyników za 2010 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niska rentowność kapitałów własnych banków spowodowana jest trzema podstawowymi czynnikami, które można zidentyfikować na podstawie analizy sprawozdania finansowego banku za 2010 rok.

 

Tabela 4: Wyniki finansowe Banku BGŻ za 2009 i 2010 rok

PLN ' 000

2010

2009

zmiana r/r

Przychody z tytułu odsetek

1 376 609

1 274 163

8.0%

Koszty z tytułu odsetek

772 291

812 195

-4.9%

Wynik z tytułu odsetek

604 318

461 968

30.8%

Przychody z tytułu opłat i prowizji

305 736

281 884

8.5%

Koszty z tytułu opłat i prowizji

34 209

33 514

2.1%

Wynik z tytułu opłat i prowizji

271 527

248 370

9.3%

Przychody z tytułu dywidend

3 147

3 525

-10.7%

Wynik na działalności handlowej

143 539

203 450

-29.4%

Wynik na działalności inwestycyjnej

1 476

15 726

-

Pozostałe przychody operacyjne

51 948

83 743

-38.0%

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek

-134 162

-106 504

26.0%

Ogólne koszty administracyjne

713 975

673 770

6.0%

Pozostałe koszty operacyjne

102 627

119 917

-14.4%

Wynik na działalności operacyjnej

125 191

116 591

7.4%

Udział w zyskach / stratach jednostek stowarzyszonych

1 674

-26

-

Zysk (strata) brutto

126 865

116 565

8.8%

Podatek dochodowy

14 524

15 922

-8.8%

Zysk (strata) netto

112 341

100 643

11.6%

    zysk przypadający na akcjonariuszy Banku

112 341

100 643

11.6%

EPS zwykły (działalność kontynuowana)

2.61

2.33

12.0%

EPS rozwodniony (działalność kontynuowana)

2.61

2.33

12.0%

Źródło: Prospekt emisyjny

 

Po pierwsze, BGŻ wypracowuje niską marżę odsetkową netto - wyniosła ona zaledwie 2,3% wobec średniej dla ośmiu rozpatrywanych banków na poziomie 3,5% i najlepszych wyników w granicach 4,0-4,5%. Może to być spowodowane między innymi niską marżowością kredytów preferencyjnych, które stanowią dość istotną część portfela banku (ich oprocentowanie jest uzależnione od mnożnika ustalanego uznaniowo przez ARiMR). Rosnący udział kredytów strukturalnych w łącznej kwocie udzielonych kredytów może w przyszłości nieznacznie poprawić marżowość portfela BGŻ.

 

Wykres 4: Marża odsetkowa netto wybranych giełdowych banków w 2010 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji ze spółek

 

Po drugie, BGŻ charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem C/I (kosztów do dochodów operacyjnych) spośród rozpatrywanych banków, na poziomie aż 75% wg wyników za 2010 rok (kolejny Millennium, który nadal pracuje nad swoją efektywnością, opublikował wskaźnik równy 63%). Tylko w umiarkowanym zakresie można aktualnie tłumaczyć niską efektywność kosztową banku intensywnym rozwojem sieci placówek. Bank otworzył w 2010 roku 61 oddziałów, a w pierwszym kwartale 2011 – kolejne 16, w efekcie dysponując siecią 364 placówek. Z uwagi na dalszą ekspansję sieci oddziałów, trudno spodziewać się znacznego spadku wskaźnika w przeciągu najbliższych dwóch lat – BGŻ planuje otworzyć w 2011 i 2012 roku odpowiednio 50 oraz 25 nowych placówek.

 

Wykres 5: Wskaźnik kosztów do dochodów dla wybranych giełdowych banków na koniec 2010 roku

 

Po trzecie, bank nadal ponosi wysokie odpisy na utratę wartości kredytów, co jest zgodne z ogólną tendencją w sektorze. Jakość portfela kredytów w Polsce pogarsza się bez przerwy od końca 2008 roku – wówczas udział kredytów z utratą wartości wynosił 4,4% wobec 8,3% na koniec 2010 roku. Co prawda w drugiej połowie 2010 nastąpiło wyraźne zahamowanie tempa pogarszania się portfela kredytowego, jednakże wkroczyliśmy już w cykl podwyżek stóp NBP, który przełoży się zapewne na utrudniony dostęp do finansowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Pod znakiem zapytania stoi więc w najbliższej przyszłości wyraźny spadek odpisów na utratę wartości portfela, który mógłby poprawić zysk netto, a tym samym ROE banku. Wątpliwości potwierdzają dane banku za pierwszy kwartał 2011, w którym odpisy na utratę wartości aktywów finansowych wyniosły 23,1 mln PLN wobec 26,2 mln PLN w pierwszym kwartale 2010 roku, co oznacza zaledwie umiarkowany ich spadek. Równie ważny jest fakt, że redukcja ta wynikała, jak bank sam przyznał, ze zmiany metodologii liczenia odpisów, wprowadzonej pod koniec 2010 roku.

 

Jedynym kryterium, w przypadku którego bank BGŻ może bez wątpienia pochwalić się wynikiem wyróżniającym się in plus względem rynku, jest udział kredytów nieregularnych w całkowitym portfelu kredytowym, który w przypadku BGŻ wyniósł 6,5% na koniec 2010 roku (lub 6,4% na koniec pierwszego kwartału 2011) wobec wskaźnika dla całego sektora bankowego równego 7,8%. Wydaje się to potwierdzać stanowisko zarządu BGŻ, jakoby portfel klientów banku charakteryzował się relatywnie ograniczonym ryzykiem. Bez wątpienia istotną rolę odgrywa tutaj fakt, że ważną część portfela kredytowego banku stanowią kredyty preferencyjne współfinansowane przez ARiMR. Dodatkową rolę mogą odgrywać kredyty strukturalne mające zabezpieczenie w postaci przyszłych wpływów ze środków unijnych.

 

Wykres 6: Wskaźnik NPL dla wybranych giełdowych banków na koniec 2010 roku

 

Warto ponadto zaznaczyć, że sytuacja finansowa podmiotów z sektora rolno-spożywczego poprawia się w ostatnim czasie w efekcie wzrostu światowych cen płodów rolnych, co potwierdza dynamika bazy depozytowej BGŻ w przypadku tych klientów. Podmioty te mogą aktualnie być bardziej skłonne do inwestycji przekładających się na wzrost efektywności produkcji, co powinno stymulować akcję kredytową banku – z tego punktu widzenia BGŻ stanowi interesującą koncepcją inwestycyjną na chwilę obecną. Zarówno długoterminowe spojrzenie na rynek (przewidywany silniejszy wzrost popytu na żywność niż areału pod uprawy w horyzoncie wieloletnim z uwagi na niedobór odpowiednich terenów), jak i bardziej krótkoterminowy ogląd rynku (zgodnie z typowym ostatnio schematem hossa na surowcach kończy się zazwyczaj dopiero po wejściu akcji w okres bessy) podpowiadają, że ekspozycja na sektor rolno-spożywczy jest aktualnie atrakcyjna inwestycyjnie. Z perspektywy wieloletniej warto również pamiętać o postępującym procesie konsolidacji gospodarstw rolnych w Polsce, który przekłada się na wzrost liczby rolników dysponujących średnimi i dużymi gospodarstwami. Oznacz to poszerzającą się grupę docelowych klientów Banku BGŻ.

 

Ocena maksymalnej ceny emisyjnej na poziomie 90 PLN zostanie przeprowadzona w oparciu o wskaźniki C/Z oraz C/WK wg danych finansowych za rok 2010 dla BGŻ na tle analogicznych wskaźników dla wybranych banków notowanych na GPW. Okazuje się, że w wypadku ustalenia ceny emisyjnej na maksymalnym poziomie, BGŻ będzie odbiegał znacząco od pozostałych banków na poziomie wskaźnika C/Z, który wyniesie 34,6x wobec średniej dla rozpatrywanych konkurentów na poziomie 17,9x (na podstawie cen zamknięcia z 12 maja). Po uwzględnieniu wyników spółki za pierwszy kwartał 2011, wskaźnik ten spada to 28,5x, nadal pozostając jednak wyraźnie powyżej średniej branżowej. Uzasadnieniem dla tak wysokiego wskaźnika ceny do zysku mogłaby być dopiero znacząca poprawa wyników finansowych w całym 2011 roku.

 

Wykres 7: Wskaźnik C/Z dla wybranych banków w oparciu o zysk netto za 2010 rok

 

Wskaźnik ceny do wartości księgowej warto jest rozpatrywać na tle rentowności kapitałów własnych banku, co przedstawia wykres 8. Co do zasady, banki położone powyżej zaznaczonej prostej posiadają atrakcyjną relację wskaźnika C/WK do ROE, natomiast banki położone poniżej – mniej korzystną. Bank BGŻ, przy wskaźniku C/WK na poziomie 1,56x oraz ROE równym 4,6% nie tylko położony jest poniżej linii, ale też jest znacznie od niej oddalony. Aby bank mógł być umiejscowiony bliżej wzorca, musiałby poprawić wskaźnik ROE do poziomu około 7,5% przy niezmienionej cenie emisyjnej. Z drugiej strony, przy niezmienionym ROE, wycena banku będzie odpowiadała wzorcowi przy wskaźniku C/WK w okolicach 1,1-1,2x, co implikuje cenę emisyjną na poziomie 64-69 PLN – jest to poziom zbliżony do tego, jaki pojawia się w deklaracjach zarządzających funduszami co do ceny, jaką skłonni są zaakceptować. Przy takiej cenie emisyjnej również wskaźnik C/Z liczony według wyniku za 2010 obniża się do bardziej racjonalnego poziomu – w pobliże wskaźnika Kredyt Banku – choć nadal pozostaje powyżej średniej rynkowej.

 

Wykres 8: Mapa C/WK – ROE dla wybranych banków w oparciu o dane finansowe za 2010 rok

 

 

 

Podsumowując, Bank BGŻ posiada interesujący związany z koncentracją na korporacyjnym segmencie rolno-spożywczym – w szczególności biorąc pod uwagę wsparcie doświadczonego akcjonariusza większościowego, jakim jest Rabobank. Jednakże rentowność, efektywność kosztowa oraz zaplecze kapitałowe banku można ocenić jako plasujące się poniżej przeciętnej dla banków notowanych na GPW. Jednocześnie maksymalna cena emisyjna ustalona w ofercie implikuje relatywnie wysokie wskaźniki C/Z oraz C/WK (w relacji do ROE) na tle innych giełdowych banków.  W efekcie, radzimy z ostrożnością podchodzić do oferty publicznej Banku BGŻ.

 

 

 

 

 

Autorzy niniejszej opinii nie są powiązani w żaden sposób z Emitentem, ani innymi podmiotami oferującymi lub pośredniczącymi w emisji

 

 

 

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy i analiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie