Chat with us, powered by LiveChat

Zapisy na akcje ASBISC ENTERPRISES PLC tylko do 18 października!

Oferta publiczna spółki ASBISC ENTERPRISES PLC
oraz najważniejsze informacje o spółce

 

Jeszcze tylko do 18 października można zapisać się na akcje ASBISC Enterprises PLC, (ASBIS) jednego z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej w Europie Środkowo - Wschodniej, republikach nadbałtyckich, krajach byłego Związku Radzieckiego oraz na Bliskim

Wschodzie i w Afryce Północnej. Cena maksymalna została określona na poziomie 11,05 PLN za jedną akcję natomiast Orientacyjny Przedział Cenowy Oferty to 7,50 zł do 9,20 zł za jedną akcję.

Przy Cenie Maksymalnej Spółka planuje pozyskać z oferty około 82,9 mln złotych na realizację strategii rozwoju. Oprócz akcji nowej emisji, oferta publiczna obejmie także akcje sprzedawane przez obecnych akcjonariuszy, co oznacza, że całkowita wartość oferty może wynieść do 234 mln zł.

 

Ulotka informacyjna

 

 • W ramach oferty zaoferowanych jest łącznie 21.205.144 akcji, w tym 7.500.000 Akcji Nowej Emisji, które zostaną wyemitowane i zaoferowane przez Spółkę, oraz 10.939.256 Akcji Sprzedawanych, które zostaną zaoferowane przez Wprowadzających. Głównymi Wprowadzającymi są MAIZURI Enterprises Ltd. i Alfa Ventures S.A. oraz spółka KS Holdings Limited. Akcje zaoferowane zostaną polskim i zagranicznym inwestorom instytucjonalnym oraz inwestorom indywidualnym.
 • Dodatkowo, KS Holdings Limited przyznał Globalnemu Koordynatorowi Opcję Dodatkowego Przydziału obejmującą do 2.765.888 Akcji Oferowanych, stanowiących do 15% podstawowej łącznej liczby Akcji Oferowanych, na potrzeby ewentualnego dodatkowego przydziału dokonanego w związku z niniejszą Ofertą oraz w celu pokrycia krótkich pozycji powstałych w wyniku transakcji stabilizujących notowania akcji na GPW (tzw. Opcja Greenshoe).

 

 • Akcje Oferowane podzielone są na dwie transze:

- Transza Indywidualna – obejmująca 2.650.000 Akcji Oferowanych, przeznaczona dla Inwestorów Indywidualnych

- Transza Instytucjonalna – obejmująca pozostałe 18.555.144 Akcji Oferowanych, w tym do 2.765.888 Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Opcji Dodatkowego Przydziału, przeznaczona dla Inwestorów Instytucjonalnych.


 

 • W zależności od popytu, możliwe są przesunięcia między transzami.

 

Zapisy w Transzy Indywidualnej na akcje oferowane przyjmowane będą w okresie od 10 do 18 października do godz. 17.00 w  Punktach Obsługi Klientów ING Securities S.A., w Punktach Przyjmowania Zleceń prowadzonych przez DM Polonia Net S.A. i BM Nordea Bank, a także w Punktach obsługi klientów DM BZWBK i Punktach Przyjmowania Zleceń Biura Maklerskiego Banku BPH S.A.

 

 • Cena Maksymalna za akcję została określona na poziomie 11,05 PLN za jedną akcję. Orientacyjny Przedział Cenowy Oferty został określony na 7,50 zł do 9,20 zł za jedną akcję.

 • Celem emisji przez ASBIS są przede wszystkim inwestycje w dalszy rozwój własnych marek Grupy - Prestigio i Canyon, umożliwienie Grupie korzystania z rabatów za krótszy termin płatności, oferowanych przez niektórych dostawców, oraz poszerzenie oferty markowych produktów przeznaczonych dla odbiorców końcowych.

 • Doradcami Spółki w przygotowaniu oferty publicznej są: ING (Główny Menedżer Oferty), ING Securities (oferujący) oraz Dewey & LeBoeuf (doradca prawny). Audytorem Spółki jest Deloitte & Touche (audytor).

 

HARMONOGRAM OFERTY

 

od 10 do 18 października 2007 do godz.18.00

Budowanie księgi popytu i przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej

 

od 10 do 18 października 2007, do godz.17.00
Przyjmowanie zapisów w Transzy Indywidualnej

 

nie później niż 19 października 2007

Dzień ustalenia Ceny Oferty i Przydziału

 

24 października 2007
Dzień rozliczenia i płatności za akcje

 

około 30 października 2007
Planowany debiut giełdowy

 

AKCJONARIAT PRZED I PO OFERCIE

Głównymi akcjonariuszami Spółki są obecnie: KS Holdings (53,49%), inwestorzy finansowi MAIZURI Enterprises Ltd. (10%) i Alpha Ventures (6,67%). Pozostałe akcje są w posiadaniu m.in. członków Zarządu firmy i jej pracowników. Spółka przewiduje, że udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji po ofercie będzie kształtował się na poziomie 38,2%.

 

CELE OFERTY I SPOSÓB WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW Z OFERTY

 

Przy Cenie Maksymalnej Spółka może w przybliżeniu uzyskać wpływy brutto z emisji nowych akcji w ramach Oferty w wysokości 82,9 mln PLN (równowartość około 29,6 mln USD[1]). Wpływy netto ze sprzedaży akcji nowej emisji, po opłaceniu prowizji, opłat oraz wydatków związanych z przygotowaniem Oferty i emisją, zostaną przeznaczone przez Spółkę (według hierarchii ważności) na następujące cele:

 

 

 

 Cele wykorzystania środków Kwota 

Dalszy rozwój własnych marek sprzętu informatycznego Grupy: Prestigio i Canyon

do 39,1 mln zł

Umożliwienie Grupie korzystania z rabatów za krótszy termin płatności, oferowanych przez niektórych spośród głównych dostawców Grupy

do 21,8 mln zł

Poszerzanie oferty markowych produktów przeznaczonych dla odbiorcy końcowego, w tym wymagany w tym celu kapitał

do 15,4 mln zł

Zakup budynku na Słowacji, w którym mieścić się będzie siedziba miejscowego podmiotu zależnego

do 2 mln zł


[1] w przeliczeniu po kursie wymiany 2,7989 PLN za 1 USD, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu 29 czerwca 2007 r.

 

 • Dalszy rozwój własnych marek sprzętu informatycznego Grupy: Prestigio i Canyon, poprzez inwestowanie w ich marketing, projekty, a także pozyskiwanie dostawców i kontrolę jakości - do około 39,1 mln PLN. Marketing marek Prestigio i Canyon będzie miał na celu zbudowanie u potencjalnych klientów świadomości marki, co zostanie osiągnięte poprzez takie działania marketingowe jak zamieszczanie reklam, publikacja materiałów promocyjnych, prezentacje produktu oraz inne działania marketingowe. Grupa spodziewa się osiągnąć strategiczne i handlowe korzyści dzięki rozwojowi własnych marek i z zaangażowaniem wspiera rozwój marek Canyon i Prestigio

 

 • Umożliwienie Grupie korzystania z rabatów za krótszy termin płatności, oferowanych przez niektórych spośród głównych dostawców Grupy, takich jak Seagate Technologies oraz Hitachi Global Storage, co poprawi ostatecznie osiągane wyniki Grupy - do około 21,8 mln PLN

 

 • Poszerzanie oferty markowych produktów przeznaczonych dla odbiorcy końcowego, w tym wymagany w tym celu kapitał obrotowy – do około 15,4 mln PLN; w ostatnich latach, Grupa wprowadziła do swojej sieci dystrybucji notebooki najlepszych marek (takie jak Toshiba), co - jak oczekuje - przyniesie znaczne wpływy z ich sprzedaży, a jednocześnie zwiększy zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
 • Zakup budynku na Słowacji, w którym mieścić się będzie siedziba miejscowego podmiotu zależnego – do około 2,0 mln PLN. Nieruchomość (Tuchovske Pole) zlokalizowana jest w rejonie Bratysława Vajnory, niedaleko od lotniska międzynarodowego w Bratysławie. Na powierzchni 9.128 m2  zostanie zbudowany magazyn oraz budynek biurowy, które zastąpią dotychczasowe obiekty Spółki;

 

Środki netto uzyskane z subskrypcji akcji nowej emisji Spółka planuje przeznaczyć na cele określone powyżej w okresie około 12 miesięcy od dnia zamknięcia oferty. Do czasu pełnego wykorzystania pozyskanych środków na powyższe cele, Spółka będzie je inwestowała w krótkoterminowe papiery dłużne o ratingu inwestycyjnym, a także oprocentowane i zerokuponowe papiery wartościowe oraz lokaty bankowe.

 

W celu optymalizacji korzyści wynikających z pozyskania dodatkowych środków w drodze Oferty, Spółka zamierza rozpocząć realizowanie celów Oferty niezwłocznie po jej zakończeniu.

 

STRATEGIA ASBIS

 

Strategia Grupy zakłada rozwój działalności i zwiększenie rentowności, głównie poprzez poprawę sprawności operacyjnej w zakresie dystrybucji komponentów komputerowych oraz zwiększenie sprzedaży produktów sprzedawanych pod markami własnymi. Grupa planuje osiągnąć te cele poprzez:


 

 • zwiększenie sprzedaży i udziału w rynku w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki
 • zdobywanie kolejnych rynków wschodzących
 • rozwój działalności związanej z markami własnymi
 • dalsze wykorzystywanie skali działalności i zdolności dystrybucyjnych Grupy w celu osiągnięcia korzystniejszych warunków handlowych i optymalizacji asortymentu; oraz
 • poprawę sprawności operacyjnej i automatyzację procesów, w tym zwiększenie roli  elektronicznych kanałów sprzedaży.


Zwiększenie sprzedaży i udziału w rynku w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

 

Jak potwierdzają niezależne raporty rynkowe opracowane przez firmę Gartner, odsetek użytkowników komputerów na rynkach, na których Grupa prowadzi działalność jest wciąż znacznie niższy niż na bardziej rozwiniętych rynkach Europy Zachodniej. W związku z tym zapotrzebowanie na produkty komputerowe na tych rynkach dynamicznie rośnie i Spółka przewiduje, że w najbliższej przyszłości wzrost ten utrzyma się na wysokim poziomie. Grupa będzie kontynuować działania zmierzające do zwiększania przychodów generowanych na rynkach rozwijających się oraz zwiększaniu w nich swojego udziału i jest zdania, że znajduje się pod tym względem na uprzywilejowanej pozycji ze względu na kontakty z czołowymi międzynarodowymi dostawcami, rozbudowaną sieć dystrybucyjną i ugruntowaną pozycję na rynkach lokalnych.


Zdobywanie kolejnych rynków wschodzących

 

W ostatnich latach Grupa rozpoczęła działalność w sektorze informatycznym na kilku wschodzących rynkach w Afryce Północnej. Mimo iż dotychczas rynki te były źródłem stosunkowo niewielkiej części łącznych przychodów Grupy, udział ten wzrasta wraz z ich rozwojem oraz w miarę dalszego rozwoju działalności Grupy na rynkach wschodzących i rozwijających się, m.in. w Afryce i Azji Środkowej (w szczególności w krajach takich jak Libia, Kenia, Mołdawia, Azerbejżdżan, Gruzja oraz Armenia). Grupa oczekuje, że jej doświadczenie w skutecznym utrzymywaniu pozycji konkurencyjnej na dynamicznie rozwijających się rynkach oraz bliskie położenie geograficzne jej centrali i tych rynków pozwoli wzmocnić pozycję rynkową Grupy i zwiększyć osiągane przez nią przychody.


Rozwój działalności związanej z markami własnymi

 

Linie produktów oferowanych przez Grupę pod markami własnymi – Canyon i Prestigio – wytwarzane są przez czołowych producentów tzw. OEM (ang. Original Equipment Manufacturer), działających w krajach Dalekiego Wschodu (tj. w Korei, Tajwanie i Chinach), często w oparciu o projekty opracowywane przez Grupę. Producentów tych wybiera się na podstawie kryteriów jakości i możliwości osiągnięcia wysokiej marży zysku na rynkach, na których Grupa prowadzi działalność. Produkty oferowane i sprzedawane przez Grupę pod własnymi markami skutecznie konkurują z wyrobami sygnowanymi markami międzynarodowymi, posiadającymi porównywalną jakość. W opinii Grupy, rosnący udział sprzedaży produktów pod markami własnymi w przychodach ogółem będzie pozytywnie wpływać na jej rentowność, gdyż własne produkty markowe generują wyższe marże zysku w porównaniu z produktami międzynarodowych dostawców dystrybuowanymi przez Grupę. W związku z powyższym, Grupa planuje dalsze poszerzanie asortymentu produktów sprzedawanych pod markami własnymi oraz intensywniejszą promocję tych produktów na rynkach jej działalności.

 

Dalsze wykorzystywanie skali działalności i zdolności dystrybucyjnych Grupy w celu osiągnięcia korzystniejszych warunków handlowych i optymalizacji asortymentu

 

Lokalna obecność Grupy na szeregu rynków, na których prowadzi działalność oraz wielkość i zasięg jej działalności, w połączeniu ze scentralizowanym systemem zaopatrzenia wykorzystywanym na potrzeby negocjacji z dostawcami, są czynnikami zwiększającymi siłę przetargową Grupy, a także wzmacniającymi jej pozycję negocjacyjną i możliwość osiągania bardziej korzystnych warunków przy zawieraniu umów dystrybucyjnych, w tym umów dotyczących dystrybucji produktów generujących wyższe marże zysku.

Poprawa sprawności operacyjnej i automatyzacja procesów, w tym zwiększanie roli elektronicznych kanałów sprzedaży

 

Grupa kontynuuje działania zmierzające do poprawy sprawności operacyjnej i dalszego zwiększania automatyzacji procesów w celu redukcji kosztów operacyjnych i osiągania wyższych marż zysku. Działania te polegają głównie na udoskonalaniu własnego elektronicznego systemu zarządzania łańcuchem dostaw pomiędzy producentem a użytkownikiem końcowym (ang. end-to-end supply chain), działającego na platformie IT4Profit.com. W ramach tego zautomatyzowanego systemu realizowanych jest wiele działań prowadzonych przez Grupę, od procesów związanych z zakupem produktów od kluczowych dostawców, poprzez transakcje w ramach Grupy, przetwarzanie zamówień i wymianę danych handlowych z klientami, po zautomatyzowane połączenie firma-klient (ang. business-to-customer) ze sklepami internetowymi należącymi do sprzedawców. Około połowa przychodów osiągniętych przez Grupę w 2006 r. pochodziła z transakcji zawieranych z klientami drogą elektroniczną, przy czym Grupa zamierza zwiększyć ten udział.

 

WYNIKI FINANSOWE ASBIS

 

Po pierwszych sześciu miesiącach 2007 przychody Grupy wzrosły do 540 mln USD z 426 mln USD w tym samym okresie roku ubiegłego, co oznacza wzrost o 26,7%. Zysk netto wzrósł do 3,2 mln USD, z 2,5 mln USD, czyli o 27,4%.

 

W 2006 r. przychody Grupy wyniosły 1.009 mln USD z poziomu 930 mln USD w 2005 r. i 756 mln USD w 2004 r., co oznacza wzrost odpowiednio o 8,4% i 23,1%. Zysk netto w 2006 r. wyniósł o 11,1 mln USD, w porównaniu z 8,4 mln USD w 2005 r. i 2,2 mln USD w 2004 r., co oznacza wzrost o odpowiednio 32,1% i 272,5%.
 

Najważniejsze dane finansowe Grupy ASBIS za pierwsze półrocze 2007 oraz lata 2006, 2005 i 2004 przedstawia poniższa tabela:

 

 

w tyś. USD

I poł. 2007

Dane niezbadane

I poł. 2006

Dane niezbadane

2006

Dane zbadane

2005

Dane zbadane

2004

Dane zbadane

 Przychody ze sprzedaży  540 056  426 368  1 008 795  930 389  755 720
 Zysk na działalności operacyjnej  5 644  4 431  16 084  12 291  5 120
 Zysk netto  3 168  2 486  11 070  8 378  2 249

 

Więcej informacji oraz prospekt emisyjny na stronie www.asbis.com


ASBIS Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej w Europie Środkowo–Wschodniej, republikach nadbałtyckich, krajach byłego Związku Radzieckiego oraz na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Firma jest zarejestrowana na Cyprze, a jej akcje są notowane na rynku AIM w Londynie.


 

ASBIS łączy duży zasięg terytorialny z szeroką ofertą produktów dystrybuowanych w formule kompleksowego dostawcy (ang. one-stop-shop). Spółka posiada również marki własne: Canyon i Prestigio. Wg stanu na 31 grudnia 2006 r. ASBIS obsługiwał ponad 14 tys. klientów w około 70 krajach.


 

Grupa ASBIS jest solidnym i wiarygodnym partnerem czołowych międzynarodowych dostawców komponentów informatycznych, takich jak Intel, AMD, Seagate, Samsung, Microsoft, Hitachi i Toshiba, w większości regionów, w których prowadzi działalność.


 

W I półroczu 2007 r. przychody Grupy wyniosły 540 mln USD, co oznacza wzrost względem 2006 r. o 26,7%. Zysk netto wygenerowany przez Grupę w I pół. 2007  wyniósł 3,2 mln USD, czyli o 27,4% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.


 

W 2006 r. przychody Grupy wyniosły 1.009 mln USD a zysk netto 11,1 mln USD.


 

Głównymi akcjonariuszami Spółki są: KS Holdings (53,49%), inwestorzy finansowi MAIZURI Enterprises Ltd. (10%) i Alpha Ventures (6,67%). Pozostałe akcje są w posiadaniu m.in. członków Zarządu firmy i jej pracowników.

 

 

Terminy pisane wielką literą, które nie zostały odrębnie zdefiniowane w niniejszej informacji mają znaczenie nadane im w prospekcie ASBIS zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce ASBISc Enterprises PLC („Spółka”) i publicznej ofercie akcji Spółki jest prospekt emisyjny. Prospekt dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach internetowych: Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (www.gpw.pl), emitenta (www.asbis.com), oraz ING Securities S.A. (www.ingsecurities.pl), zaś w wersji drukowanej w Punktach Obsługi Klientów ING Securities S.A., w Punktach Przyjmowania Zleceń prowadzonych przez DM Polonia Net S.A. i BM Nordea Bank, a także w Punktach obsługi klientów DM BZWBK i Punktach Przyjmowania Zleceń Biura Maklerskiego Banku BPH S.A.


 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 r., ze uwzględnieniem zmian. W odniesieniu do osób poza Polską, ktore mają siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niniejsza oferta adresowana jest wyłącznie do osób będących inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 2(1)(e) Dyrektywy 2003/71/WE (Dyrektywa Prospektowa).


 

Zawarte w niniejszym materiale sformułowania nie będące opisem faktów historycznych stanowią stwierdzenia dotyczące przyszłości, wyrażające przekonania, opinie i oczekiwania Spółki i podlegające różnorodnym ryzykom i niepewnościom, które mogą powodować zasadnicze rozbieżności między faktycznymi wynikami a tymi stwierdzeniami. Czynniki, które mogą mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki zostały bliżej omówione w prospekcie emisyjnym sporządzonym w związku z realizowaną ofertą akcji. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za aktualizację informacji zawartych w niniejszym materiale


 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie