Chat with us, powered by LiveChat

Zmiany w regulacjach określających zasady przekazywania raportów bieżących

Uchwałą Nr 869/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadził zmiany w Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, umożliwiające notowanym spółkom przekazywanie raportów bieżących również w trakcie trwania sesji giełdowej.


Z początkiem 2009 r. raporty bieżące i okresowe powinny być przekazywane przez emitentów instrumentów finansowych z uwzględnieniem następujących zasad :

 • raporty bieżące powinny być przekazywane w trakcie całego dnia (w trakcie trwania sesji oraz poza godzinami sesji),

 • raporty okresowe powinny być przekazywane:

  • do godz. 8.30 – jeżeli instrumenty finansowe notowane są w systemie notowań ciągłych,
  • do godz. 10.30 oraz w godz. 11.45 – 14.15 - jeżeli instrumenty finansowe notowane są w systemie notowań kursu jednolitego z dwukrotnym określaniem kursu,
  • do godz.10.30 – jeżeli instrumenty finansowe notowane są w systemie notowań kursu jednolitego z jednokrotnym określaniem kursu.

 

Wznowienie przekazywania raportów okresowych powinno nastąpić po zakończeniu notowań instrumentów finansowych emitenta wdanym systemie notowań w tym dniu, a mianowicie:

 • o godz. 16.35 - jeżeli instrumenty finansowe notowane są w systemie notowań ciągłych,

 • o godz. 15.30 - jeżeli instrumenty finansowe notowane są w systemie notowań kursu jednolitego z dwukrotnym określaniem kursu,

 • o godz.11.45 - jeżeli instrumenty finansowe notowane są w systemie notowań kursu jednolitego z jednokrotnym określaniem kursu.


W razie uzasadnionych obaw co do zachowania poufności informacji zawartych w raporcie okresowym lub w przypadku wystąpienia istotnych okoliczności uniemożliwiających przekazanie takiego raportu w określonych przez GPW godzinach, raport okresowy może zostać przekazany w danym dniu bez zachowania tych godzin, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu odpowiedniej informacji do Giełdy. W takiej sytuacji GPW zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dalszego obrotu instrumentami finansowymi danego emitenta jeżeli informacje zawarte w jego raportach okresowych mogą mieć istotny wpływ na notowania.


Powyższych przepisów nie stosuje się do przekazywania raportów bieżących i okresowych przez emitentów notowanych również na zagranicznych rynkach regulowanych, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym. Ewentualne obostrzenia w zakresie publikacji raportów bieżących i okresowych przez tych emitentów mogą wynikać jedynie z regulacji ustanowionych przez ich państwa macierzyste.


W przypadkach nadzwyczajnych,wymagających przesunięcia godzin otwarcia lub zamknięcia notowań w danym systemie notowań, raporty okresowe powinny być przekazywane z uwzględnieniem tych zmian.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie