Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu GK JSW. „Na rynku występuje deficyt węgla koksowego”

Skomentuj artykuł

O wynikach, cenach węgla, rynku stali, premiach dla górników, dywidendzie oraz inwestycjach dyskutowano podczas czatu inwestorskiego GK JSW, zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Na pytania inwestorów odpowiadał Edward Paździorko, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych.

 

Poproszony o komentarz do słabszych w ujęciu rocznym wyników GK JSW za trzeci kwartał 2023 roku oraz trzy kwartały 2023 roku, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych mówił: W odniesieniu do roku 2022, który był rokiem historycznym nie tylko dla Grupy JSW, ale również dla wielu innych spółek, w trzecim kwartale spółka wygenerowała ujemny wynik netto na poziomie 1,2 mld PLN. Wpływ na uzyskany wynik miało ujęcie składki solidarnościowej w wysokości 1,6 mld PLN. Pomimo zaistniałej sytuacji za trzy kwartały 2023 roku Grupa generuje dodatni wynik netto w wysokości 0,8 mld PLN.

 

Edward Paździorko zapytany o fakt obciążenia spółki składką solidarnościową dodał: Składka solidarnościowa zgodnie z MSR/MSSF ujęta została w ciężar wyniku za okres zakończony 30 września 2023 r. (po uwzględnieniu efektu podatkowego wpływ na wynik netto to 1,3 mld PLN). Składka solidarnościowa stanowi koszt uzyskania przychodu w momencie zapłaty (tj. w roku 2023), stąd koszty podatkowe roku 2023 uwzględniać będą również składkę solidarnościową, co spowoduje odpowiednie zmniejszenie podatku dochodowego płaconego przez spółkę za rok 2023.

 

Odpowiadając na kolejne pytanie mówił także, że w obecnej sytuacji nie ma planów sięgania po pomoc publiczną.

 

Pytano także o wzrost kosztów wydobycia, który w 2023 roku wyniósł prawie 60%, a także losy spółki w przypadku ich dalszego wzrostu. 

 

- Spółka prowadzi szereg wymiernych działań zmierzających do redukcji poszczególnych pozycji kosztów operacyjnych. Ze względu na specyfikę procesów produkcyjnych i związanych z nią energochłonnością, w tym obszarze prowadzonych jest kilka dużych projektów, których celem jest m.in. dążenie do zrównoważenia zużycia i autoprodukcji energii elektrycznej. Jednym z filarów przyjętej przez Spółkę strategii środowiskowej jest Program Redukcji Emisji Metanu (REM), który zakłada zwiększenie efektywności odmetanowania do 50% oraz wykorzystanie ujętego metanu w ok. 95% do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Dodatkowo należy wymienić pozostałe projekty, których celem jest optymalizacja kosztowa takie jak: budowa układów klimatyzacji centralnej (wydłużenie czasie pracy), kompensacja mocy biernej (optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej), optymalizacja sieci wentylacyjnej, digitalizacja i automatyzacja procesów badania jakości węgla i koksu, optymalizacja procesu monitorowania wielkości i jakości produkcji - wyjaśnił przedstawiciel zarządu.

 

W kontekście sytuacji na rynku stóp procentowych pytano również o obecne zadłużenie JSW.

 

- Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu na koniec trzeciego kwartału wynosi 1,4 mld PLN. W związku z nadwyżką aktywów finansowych nad pasywami finansowymi, JSW jest beneficjentem wysokich stóp procentowych - mówił Paździorko.

 

Inwestorzy zauważyli również, że przychody finansowe w trzecim kwartale 2023 roku w ujęciu rocznym zmalały z 86,6 mln złotych do 73,2 mln złotych, na co zastępca prezesa odpowiedział: Przychody finansowe od środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozostały na porównywalnym poziomie. Różnicę stanowią różnice kursowe od środków pieniężnych oraz transakcji zabezpieczających.

 

- Produkt wytwarzany przez spółkę znajduje się na liście surowców krytycznych UE, publikowanej przez Komisję Europejską. Dlaczego zatem spółka często boryka się z problemami finansowymi? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Spółka zachowuje płynność finansową. Cykliczny charakter działalności JSW i całej GK JSW powoduje, iż konieczne jest zapewnienie utrzymania płynności oraz realizacji inwestycji w długim horyzoncie czasowym - odpowiedział przedstawiciel JSW. 

Premie dla górników

Wiele uwagi podczas czatu poświęcono premią dla górników. Pytano m.in. powody takiego działania pomimo niższych cen węgla na rynku, co rzutowało na wynik kolejnego okresu.

 

- Wypłacona w dniu 21 lipca br. motywacyjna nagroda jednorazowa wynikała z zapisów Porozumienia z dnia 08.02.2023 roku – tj. realizacji polityki płacowej w JSW S.A. na rok 2023. Natomiast premia jednorazowa wypłacona w dniu 27.10.2023 roku zrealizowana była na mocy porozumienia z dnia 13.10.2023 roku. Zawarcie porozumienia poprzedzone było rokowaniami, a następnie mediacjami z udziałem Mediatora Pana Ministra Marka Wesołego, wraz z Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi, które w dniu 01 sierpnia wszczęły spór zbiorowy. Strona społeczna zawsze, zgodnie z Ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, na prawo wysuwać żądania i wszczynać spory zbiorowe z pracodawcą w zakresie spraw pracowniczych. Artykuł 8 przywołanej ustawy nakłada na pracodawcę obowiązek podjęcia niezwłocznych rokowań w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia. Nadmienić należy, że decyzja o wypłacie premii poprzedzona była analizą ekonomiczną i płynnościową spółki - wyjaśnił Edward Paździorko.

 

Jeden z inwestorów pytał również o możliwość powiązania premii z poziomem wydobycia i efektywnością.

 

- Specyfika pracy górniczej wyklucza możliwość bezpośredniego powiązania poziomu wydobycia z poziomem zaangażowania pracowników. Ponadto, analiza realizacji planów wydobywczych nie może być jedynym wyznacznikiem oceny efektów pracy. Bardzo trudne warunki geologiczno – górnicze związane z wydobyciem węgla koksowego w JSW S.A., a także zdarzenia nadzwyczajne, jakim był np.pożar w KWK Knurów-Szczygłowice powodują konieczność korekty planów w zakresie postępu prowadzenia frontu robót. Wszelkie decyzje dotyczące wypłaty dodatkowych świadczeń na rzecz pracowników poprzedzone są analizą ekonomiczną i uzgodnieniami z Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi w drodze dialogu - podano. 

Brak dywidendy

Podczas czatu zwrócono uwagę, że spółka hojnie dzieli się zyskiem z pracownikami, wypłacając w 2023 roku dwukrotnie premię, natomiast z akcjonariuszom nie rekomenduje wypłaty dywidendy.

 

- Spółka zaciągając zobowiązanie finansowe w PFR informowała akcjonariuszy o ograniczeniach w wypłacie dywidendy wynikających z tego faktu (Raport bieżący 40/2020, 41/2020). Spółka nadal ma zobowiązanie wobec PFR. To w oczywisty sposób ograniczało Zarząd Spółki w możliwości rekomendowania wypłaty dywidendy, gdyż oznaczałoby to złamanie warunków podpisanych w 2020 roku umów z PFR. Pozyskane pożyczki z PFR odnoszą się do pomocy publicznej i Zarząd Spółki jest zobowiązany respektować wszystkie postanowienia zawarte w podpisanych umowach - odpowiedział zarząd.

Wydobycie

Inwestorzy zwrócili również uwagę na dalsze losy kopalni Bzie.

 

- Złoże zostało zbadane zgodnie ze sztuką górniczą oraz sporządzona dokumentacja geologiczno- górnicza zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dalsze rozpoznanie złoża odbywa się poprzez drążenie wyrobisk badawczych dających najdokładniejsze rozpoznanie złoża i dopiero te działania pozwolą określić możliwości wydobycia węgla na danym poziomie. Spółka prowadzi analizy w celu efektywnego wykorzystania aktywów i poniesionych inwestycji - odpowiedziano. 

 

Pytano także, jaka część produkowanego węgla koksującego pozostaje w kraju, a jaka jest sprzedawana na zewnątrz.

 

- Ponad 40% wydobytego w kopalniach JSW węgla koksowego zużywane jest przez koksownie Grupy JSW. Ogółem sprzedaż krajowa węgla koksowego (łącznie ze zużyciem własnym w koksowniach Grupy JSW) przekracza 70% - podał zarząd.

 

Na pytanie, jakie firmy są głównymi partnerami biznesowymi JSW podano: Na rynku węgla koksowego i koksu w Europie są to największe koncerny stalowe. Węgiel energetyczny lokowany jest do zakładów polskiej energetyki zawodowej. Ponadto koks wielkopiecowy lokowany jest również na rynkach zamorskich (Azja - głównie Indie).

 

Z kolei na temat konkurencji na rynku koksu dodano: Rynek handlu koksem jest rynkiem globalnym, a największymi graczami na tym rynku są Chiny i Polska. Nasz koks konkuruje głównie z koksem chińskim, kolumbijskim oraz na rynkach zamorskich rosyjskim (w krajach gdzie nie obowiązuje embargo). W Polsce oprócz Grupy JSW koks wielkopiecowy produkują koksownie ArcelorMittal (głównie na potrzeby własne) oraz Koksownia Częstochowa.

 

Jedno z pytań dotyczyło również o obciążeń JSW wynikających z wytwarzanego zanieczyszczenia powietrza.

 

- W 2022 roku JSW S.A. poniosła koszty opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza w wysokości ok. 800 tys. złotych - wyjaśnił zastępca prezesa.

Ceny węgla i rynek stali

- Jakich zmian cen węgla koksującego i koksu JSW spodziewa się w 2024 roku? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Dzisiejsze notowania węgla koksowego klasy premium wynoszą ok 320 USD/t. Na rynku występuje deficyt węgla koksowego najlepszej jakości co powinno wspierać jego ceny. Okresową anomalią rynkową są bardzo niskie relacje koksu wielkopiecowego do węgla koksowego, aktualne notowania koksu chińskiego wynoszą około 340 USD. Prognozowany wzrost zapotrzebowania na koks powinna poprawić tę relację - wyjaśnił przedstawiciel spółki.

 

Z kolei na temat perspektyw rynku stali Edward Paździorko mówił: Produkcja stali w Europie jest znacząco niższa w stosunku do poziomu sprzed wybuchu wojny w Ukrainie. W okresie styczeń - październik 2023 produkcja stali w UE była o 8,8% niższa niż w roku ubiegłym. Według danych Eurofer zużycie jawne stali w UE w 2023 roku spadnie o 5,2% w stosunku do roku ubiegłego, natomiast w 2024 roku wzrośnie o 7,6%. Globalnie produkcja stali w br. jest na poziomie podobnym jak w roku 2023, liderem wzrostów produkcji stali jest rynek azjatycki, w tym Indie.

Inwestycje

Pytano, ile w okresie trzech kwartałów 2023 roku JSW wydała na inwestycje.

 

- JSW w okresie 9 miesięcy 2023 na inwestycje wydała 2 539,5 mln PLN - odpowiedziano.

 

Inwestorzy także kwestię inwestycji prowadzonej w Koksowni Przyjaźń. 

 

- Projekt inwestycyjny pn. Modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń aktualnie posiada ponad 60% zaawansowania prac. Planowane zakończenie inwestycji datowane jest na trzeci kwartał 2024 roku - wyjaśniono.

 

Z kolei na pytanie o kluczowe inwestycje, jakie JSW będzie realizować w 2024 roku podano: JSW w roku 2024 głównej mierze będzie realizowała inwestycje strategiczne tj. inwestycje w budowę poziomów wydobywczych, modernizację zakładów przeróbczych, działania o charakterze środowiskowym, program redukcji emisji metanu (REM) i odbudowę majątku produkcyjnego.

Kurs akcji JSW

- Kurs spółki od początku roku spadł o 50%. Czy Prezes widzi w tym korelację działania całego zarządu i nadmiernym podwyżkom kosztów pracowniczych co przyczynia się do wzrostu kosztów wydobycia - pytał jeden z inwestorów.

 

- Notowania akcji są pokłosiem integralnych decyzji inwestorów, a spadek kursu JSW YTD wynosi obecnie 29,3%. Nie badaliśmy korelacji notowań z działaniami zarządu, jednakże kurs jest mocno skorelowany z cenami węgla koksowego, a te w ujęciu 9M23 do 9M22 spadły o 28,8% - podsumował zastępca prezesa w JSW.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie