Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu JSW. „Zmienność cen jest od lat wpisana w naszą działalność”

Skomentuj artykuł

O wynikach za pierwszy kwartał 2023 roku, cenach węgla, inwestycjach, otoczeniu rynkowym i dywidendzie, dyskutowano podczas czatu inwestorskiego JSW, zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Na pytania odpowiadał Sebastian Bartos, zastępca prezesa zarządu ds. handlu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

 

W pierwszej kolejności inwestorzy poprosili o ocenę wyników pierwszego kwartału 2023 roku wypracowanych przez JSW.

 

- IQ2023 jest kolejnym kwartałem, w którym Grupa JSW konsekwentnie realizując strategię w sprzyjający otoczeniu rynkowym osiąga bardzo dobre wyniki finansowe - mówił Sebastian Bartos.

 

Pytano również o czynniki, które wpłynęły na obniżenie przychodów w pierwszym kwartale 2023 roku o prawie 500 mln złotych w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

- Przytoczona w pytaniu wartość ok. 500 mln PLN dotyczy różnicy w przychodach Grupy Kapitałowej JSW, a nie samego jednostkowego JSW. Różnica w głównej mierze wynika z przychodów GK JSW z koksu, które w 1Q2022 wyniosły 1 869,2 mln PLN, natomiast w 1Q2023 wyniosły 1 335,3 mln PLN, co wynika z niższego wolumenu sprzedaży koksu (niższej produkcji koksu - Koksownia Przyjaźń w 1Q23 miała ciągle obniżoną produkcję po wypadku z września ubiegłego roku) do odbiorców zewnętrznych (1Q2022 945,9 tys. ton vs. 1Q2023 840,0 tys. ton), a także niższej średniej ceny sprzedaży koksu (1Q2022 1 976,13 PLN/t vs. 1Q2023 1 589,65 PLN/t) - wyjaśniono podczas czatu.

 

Inwestorzy wspomnieli również o rządowym programie pomocy dla sektorów energochłonnych. Pytano, na jakie cele przeznaczone będą środki.

 

- Program ma na celu wsparcie firm działających w branżach energochłonnych, w przypadku których prowadzenie działalności gospodarczej jest zagrożone z uwagi na dynamiczny wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego w roku 2022. Pomoc ma na celu utrzymanie płynności przedsiębiorstw, utrzymanie miejsc pracy oraz zdolności produkcyjnych w czasie kryzysu na rynkach energetycznych. Wsparcie finansowe jest w postaci bezzwrotnej pomocy dla przedsiębiorcy energochłonnego - podano.

Dywersyfikacja źródła przychodów JSW

W związku ze spadającymi notowaniami węgla pytano, o plan dywersyfikacji przychodów, aby zminimalizować działanie tego czynnika.

 

- Działalność Grupy opiera się na dwóch segmentach węglowym i koksowym, w których cykle koniunkturalne są często przesunięte i zabezpiecza to przed drastycznymi spadkami przychodów. W strategii założyliśmy uzyskanie 10 procent przychodów Grupy z innych źródeł niż sprzedaż węgla i koksu. Prowadzimy analizy dywersyfikacji działalności, które pozwoliłyby w większym stopniu dywersyfikować przychody - mówił Bartos.

 

Odpowiadając na kolejne pytanie, wiceprezes podał: JSW współpracuje z kontrahentami na podstawie umów wieloletnich, które sięgają roku 2029.

 

Z kolei na pytanie o możliwość renegocjacji ceny sprzedaży węgla w kontraktach długoterminowych dodano: Ceny węgla koksowego są ustalane na okresy maksymalnie kwartalne bazując na notowaniach na rynku międzynarodowym i nie podlegają renegocjacjom. Dzięki uśrednionym okresom stosowanym w modelach wyceny, JSW w kontraktach podąża na bieżąco za zmianami rynku - wyjaśnił przedstawiciel spółki.

 

Pytano również o udział wydobytego przez JSW węgla, który spółka sprzedaje w Polsce i za granicą.

 

- Sprzedaż krajowa węgla ogółem (łącznie koksowego i energetycznego) wynosi ok 75 procent, w tym do własnych koksowni JSW KOKS. Na rynki zagraniczne wysyłamy około 25 procent wydobytego węgla. Koks wyprodukowany przez koksownie Grupy z węgla JSW wysyłany jest głównie na rynki zagraniczne, w tym zamorskie - wyjaśnił przedstawiciel JSW.

 

- Kluczowymi odbiorcami węgla koksowego są europejskie koncerny stalowe oraz niezależne koksownie, w tym koksownie Grupy JSW. Węgiel do celów energetycznych jest sprzedawany głównie do krajowych zakładów energetyki zawodowej - dodał przedstawiciel JSW.

 

Jeden z inwestorów pytał o inne, poza węglem, źródła przychodów JSW.

 

- Część wydobywanego węgla koksowego jest przerabiana w koksowniach Grupy na koks i produkty węglopochodne dzięki czemu Grupa może uzyskiwać wyższe marże na wyżej przetworzonych produktach i dywersyfikować sprzedaż - mówił wiceprezes Bartos.

Koszty JSW

- W pierwszym kwartale 2023 roku widocznie były wzrosły w ujęciu rocznym zarówno kosztów sprzedaży, jak i administracyjnych. Z czego wynika ten wzrost? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Koszty sprzedaży, które obejmują przede wszystkim koszty spedycji głównych produktów Grupy, w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosły 113,1 mln PLN (wzrost o 25,7 mln PLN, tj. o 29,4 procent). Wynika to przede wszystkim ze wzrostu cen usług przewozowych i obsługi portowej). Koszty administracyjne za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2023 roku wyniosły 231,7 mln PLN wobec 186,8 mln PLN w analogicznym okresie 2022 roku (wzrost o 44,9 mln PLN, tj. o 24 procent wynikający przede wszystkim ze wzrostu kosztów świadczeń na rzecz pracowników w jednostce dominującej) - podano podczas czatu.

 

Pytano także o stan zatrudnienia w spółce oraz presję płacową.

 

- Na koniec IQ2023 zatrudnienie w JSW wynosi ok. 21,1 tys. osób. W lutym 2023 roku zarząd JSW S.A. zawarł porozumienie z Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi w sprawie wzrostu funduszu płac w 2023 roku. Zgodnie z Porozumieniem od 01.01.2023 r. fundusz płac dla pracowników spółki został zwiększony o 15,4 procent i wzrośnie o ok. 580 mln zł - mówił Sebastian Bartos.

 

W tym kontekście pojawiły się wątpliwości, czy taki wzrost kosztów płac nie będzie szkodliwy dla kondycji finansowej JSW?

 

- Wzrost funduszu płac miał charakter inflacyjny i był na poziomie innych przedsiębiorstw z branży. Aktualne wyniki spółki pokazują, że JSW nadal jest w stanie generować zyski pomimo wzrostu funduszu płac. Ponadto Spółka dostrzega problem w pozyskiwaniu kadr, który jest bezpośrednio związany z poziomem wynagrodzeń, które na rynku są bardzo konkurencyjne - wyjaśniono.

 

W temacie kosztów, poruszono również temat bezpieczeństwa w kopalniach JSW oraz toważyszących temu wydatakch.

 

- JSW stale zwiększa wydatki na bezpieczeństwo załogi, wyposażenie w niezbędny sprzęt ochronny oraz monitoring zagrożeń naturalnych i szkolenia załogi. Nakłady na BHP w GK JSW S.A. w 2022 roku przekroczyły poziom 1,2 mld zł. Jednakże złożoność górotworu pomimo zastosowanych rozwiązań oraz wydatków na BHP nie pozwala do końca przewidzieć zdarzeń do których doszło w zeszłym roku w Ruchu Zofiówka i KWK Pniówek - mówił wiceprezes.

Ceny węgla

- Jak spółka przygotowuje się na spadające ceny węgla? - pytano.

 

- Zmienność koniunktury na rynku, a więc również cen jest od lat wpisana w naszą działalność. Notowania australijskiego węgla koksowego spadły z notowanych wcześniej rekordowych poziomów do ok 220 USD, w dalszym ciągu w porównaniu do notowań historycznych są wysokie. Rynek węgla koksowego jest globalny i musimy się dostosować do realiów, sprzedaż wolumenów mamy zabezpieczoną wieloletnimi kontraktami natomiast na ewentualny spadek przychodów przygotowywaliśmy się w czasie koniunktury, gromadząc środki „na czarną godzinę” w Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym które pozwolą prowadzić działalność inwestycyjną i operacyjną w okresie słabszej koniunktury. Wyższe od przeciętnych są przychody z węglopochodnych - wyjaśnił przedstawiciel JSW.

 

Dodano równieżm jaki sposób spółka zamierza zastosować, aby utrzymać wysoki poziomu przychodów przy niesprzyjających cenach węgla.

 

- Na przykład poprzez zwiększenie uzysku węgla koksowego oraz poprawę parametrów koksotwórczych i utrzymywanie zdywersyfikowanej sprzedaży w segmencie koksowym - podano informację podczas czatu.

Inwestycje i ekologia

Inwestorzy pytali również podczas czatu o inwestycje, jakie JSW planuje zrealizować w 2023 roku. 

 

- Planowane w JSW S.A. nakłady inwestycyjne na 2023 roku przeznaczone będą na realizację następujących głównych celów: kontynuację inwestycji związanych z udostępnieniem zasobów, utrzymanie bieżących zdolności wydobywczych kopalń (zakup obudów zmechanizowanych, urządzeń urabiających, przenośników zgrzebłowych i taśmowych, systemów transportu załogi i materiałów), zmniejszenie pracochłonności oraz ograniczenie awaryjności poprzez pozyskanie nowoczesnych maszyn i urządzeń, m.in. zakup i modernizacja systemów automatyki przemysłowej, zwiększenie przemysłowego wykorzystania metanu, klimatyzację dołową, poprawę jakości węgla i dostosowanie produkcji do potrzeb klienta poprzez modernizację zakładów przeróbczych w kopalniach, poprawę warunków BHP, realizację inwestycji ujętych Strategii Środowiskowej - wymienino.

 

- Jak spółka zamierza spełnić wymagania związane z dyrektywą metanową? - pytał inwestor.

 

- Aktualnie procedowana propozycja "Rozporządzenia metanowego" zawiera dwa kluczowe zapisy dla górnictwa węgla kamiennego. Pierwszy dotyczy zakazu emisji metanu ujmowanego systemem odmetanowania. Zapis ten dotyczy wszystkich kopalń węgla oraz drugi dotyczący emisji metanu szybami wentylacyjnymi. Nie dotyczy on obecnie kopalń węgla koksowego. Dla naszych kopalń mają zostać określone limity trzy lata po wejściu w życie rozporządzenia. Dzisiaj nie wiemy jakie to będą wartości. Nie wiemy również od kiedy te limity będą obowiązywać. W związku z powyższym nasze działania skupiają się na dwóch kierunkach. Po pierwsze to działania mające na celu uświadomienie decydentów o skali problemu i technicznych możliwościach redukcji emisji w naszych kopalniach. Po drugie to działania związane z redukcją emisji metanu -rozbudowa systemów odmetanowania i gospodarczego jego wykorzystania  - objaśnił wiceprezes. 

 

Pytano także o instalacje kogeneracyjne pozwalające wykorzystać pochodzący z kopalni metan.

 

- Tak. Część metanu wykorzystywana jest we własnych instalacjach. Część sprzedawana jest do odbiorców zewnętrznych. W ubiegłym roku wykorzystano 73,9 procent ujętego systemem odmetanowania metanu - podano.

 

Z kolei na temat działań mających na celu ochronę klimatu powiedział zastępca prezesa zarządu ds. handlu JSW: Spółka jako producent węgla koksowego, surowca niezbędnego do produkcji stali, jest aktywnym uczestnikiem "Zielonej Transformacji". W IQ2022 Zarząd JSW przyjął do realizacji Strategię środowiskową GK JSW do 2030 roku z perspektywą roku 2050, która stała się elementem Strategii biznesowej JSW do roku 2030. Podstawą Strategii jest sprecyzowanie roli Grupy JSW w transformacji środowiskowej i energetyczno-klimatycznej Polski oraz Unii Europejskiej, jako odpowiedź na zmiany w otoczeniu regulacyjno - rynkowym. Jako cel strategiczny wyznaczyliśmy redukcję naszych emisji GHG – śladu węglowego organizacji (w zakresach 1 i 2) o 30% do roku 2030 względem roku 2018 oraz zobowiązaliśmy się do dążenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej nie później niż do 2050 roku. W ramach przyjętej Strategii środowiskowej i biznesowej opracowany został plan inwestycji prośrodowiskowych na lata 2022-2030, który jest sukcesywnie realizowany zgodnie z modelem biznesowym Grupy.

Otoczenie rynkowe i konkurencja

- Jak w kolejnych latach kształtować się może popyt na produkty JSW? Tzn. jak wg Waszych modeli zmieniać ma się konsumpcja węgla koksowego i koksu na świecie? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Nie spodziewamy się istotnych zmian po stronie popytowej w perspektywie do roku 2030, w tym okresie JSW będzie beneficjentem zielonej transformacji. Niezbędna rozbudowa infrastruktury energetycznej wymagać będzie zwiększonej ilości stali, a jej wytwarzanie w technologii wielkopiecowej jest najtańszą i najbardziej efektywną metodą produkcji. Zapowiadane przez koncerny stalowe zmiany technologii produkcji stali w kolejnych latach, mogące ograniczać zużycie koksu i węgla zależeć będą od dostępności zielonej energii i wodoru w cenach gwarantujących opłacalność produkcji zielonej stali, dostępności złomu oraz regulacji prawnych - podał przedstawiciel zarządu.

 

Z kolei na pytanie o konkurencję na rynku wydobywczym węgla w Polsce w pierwszym kwartale 2023 roku odpowiedziano:  JSW jest producentem węgla kokosowego typu hard, największym w Unii Europejskiej. Na rynku krajowym, gdzie dominuje produkcja węgla energetycznego, JSW jest dostawcą uzupełniającym.

Wpływ wojny w Ukrainie

Inwestorzy pytali również o presję związaną z wojną w Ukrainie.

 

- Wpływ wojny w Ukrainie odczuwalny był głównie w cenie energii i rosnących kosztach. W drugiej połowie ubiegłego roku doprowadziło to do wyłączenia wielu wielkich pieców w UE. W 1Q2023 większość z nich została przywrócona do pracy co spowodowało wzrost zapotrzebowania na koks. Obserwujemy rynek ukraiński, jesteśmy na nim obecni i traktujemy go jako perspektywiczny w przyszłości - wyjaśniono.

Podatek od nadmiarowych zysków

Poruszono również temat ewentualnego podatku od zysków nadmiarowych, na co Sebastian Bartos wyjaśnił: Spółka ma świadomość, iż w dniu 7 października 2022 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 roku w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii, dotyczące w szczególności tzw. obowiązkowej tymczasowej składki solidarnościowej. Przedmiotowe rozporządzenie oraz ewentualne krajowe środki realizujące obowiązkową tymczasową składkę solidarnościową, bądź też ewentualne równoważne środki krajowe, potencjalnie mogą mieć wpływ na JSW. Ewentualne przepisy krajowe w tym zakresie będą elementem polskiego porządku prawnego i tworzone są przez odpowiednie organy, co jest poza gestią spółki. Spółka czeka na ostateczną decyzję organów państwowych w tej kwestii.

Akcje JSW na giełdzie

Poproszono również przedstawiciela zarządu o opinię na temat wyceny spółki na GPW.

 

- Aktualna wycena rynkowa akcji JSW nie odzwierciedla naszym zdaniem wartości i potencjału JSW, a w szczególności nie obrazuje roli JSW w zielonej transformacji gospodarki. Najprostszym dowodem jest fakt, iż aktualna wartość gotówki przewyższa kapitalizację spółki - odpowiedziano.

Dywidenda

- Dlaczego zarząd JSW zarekomendował brak wypłaty dywidendy z zysku za 2022 rok? - pytano podczas czatu. 

 

- Zgodnie z postanowieniami umów pożyczek płynnościowej i preferencyjnej zawartych z PFR, Zarząd zobowiązał się do nierekomendowania wypłaty dywidendy. Warunki umowne wynikają z wymogów regulaminowych udzielonej pomocy publicznej w ramach Tarczy Finansowej dla Dużych Przedsiębiorstw. Zarekomendowanie wypłaty dywidendy byłoby naruszeniem warunków umowy - wyjaśnił Bartos.

 

W związku z tym pytano również o scenariusz, w którym odmienna decyzja WZA zostaje przegłosowana np. na wniosek głównego akcjonariusza.

 

- Zgodnie z KSH - każdy akcjonariusz może zgłosić projekt uchwały w ramach porządku obrad przed oraz w czasie ZWZ. W przypadku uchwalenia dywidendy przez WZA, zgodnie z brzmieniem umów pożyczek preferencyjnej i płynnościowej zawartych z PFR, zostaną naruszone warunki tychże umów i warunki otrzymanej pomocy publicznej. W celu uniknięcia naruszenia umów finansowania, zasadną może być decyzja JSW o wcześniejszej spłacie pożyczek. Aktualne zadłużenie wynosi ponad 530 mln PLN - podano podczas czatu.

 

Zapytano również, dlaczego spółka nie spłaci pożyczki od PFR i sama odblokuje możliwość wypłaty dywidendy.

 

- Pożyczki PFR zostały udzielone na preferencyjnych warunkach finansowych oraz zgodnie z zasadami pomocy publicznej. Przedterminowa spłata pożyczek oznacza rezygnację z najtańszego źródła finansowania działalności, co z finansowego punktu widzenia jest działaniem nieracjonalnym. Decyzja WZA w zakresie wypłaty dywidendy może wpłynąć na decyzję JSW w sprawie przedterminowej spłaty - mówił Bartos.

 

Jeden z inwestorów powołał się również na wypowiedź prezesa JSW dotyczącą powrotu do wypłaty przez spółkę dywidendy, na co odpowiedziano podczas czatu: Spółka nie zmieniła swojej polityki dywidendowej. Zdajemy sobie sprawę, że bardzo dobre wyniki finansowe Spółki niosą za sobą oczekiwania akcjonariuszy co do udziału w osiągniętym zysku. Pragniemy jednak przypomnieć, że Spółka zaciągając zobowiązanie finansowe w PFR informowała akcjonariuszy o ograniczeniach w wypłacie dywidendy wynikających z tego faktu (Raport bieżący 40/2020, 41/2020).Spółka nadal ma zobowiązanie wobec PFR. To w oczywisty sposób ogranicza Zarząd Spółki w możliwości rekomendowania wypłaty dywidendy, gdyż oznaczałoby to złamanie warunków podpisanych w 2020 roku umów z PFR. Pozyskane pożyczki z PFR odnoszą się do pomocy publicznej i Zarząd Spółki jest zobowiązany respektować wszystkie postanowienia zawarte w podpisanych umowach. Zgodnie z KSH każdy akcjonariusz może zaproponować inny projekt uchwały w ramach spraw objętych porządkiem obrad. Ostateczną decyzję podejmuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

 

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie