Chat with us, powered by LiveChat

SII a delisting Kernel Holding. Informacja o podjętych działaniach

Skomentuj artykuł

Naruszające interesy akcjonariuszy mniejszościowych działania, mające na celu wycofanie z giełdy akcji Kernel Holding, to jeden z najważniejszych rynkowych tematów tego roku. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych podjęło szereg kroków w tej sprawie.

 

Saga związana z możliwością zdjęcia Kernel Holding z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie trwa już ponad pół roku. Jej kalendarium opisaliśmy w artykule Kernel Holding w oku cyklonu. Sprawa ważna dla całego polskiego rynku. Od tamtej pory w sprawie nie doszło do żadnego przełomu, a cena akcji nadal spadała.

 

 

🟢 Z racji tego, że delisting Kernela to jedna z najważniejszych spraw dotyczących naruszania interesów inwestorów indywidualnych, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych podjęło szereg działań w tej sprawie.

 

SII ponownie wnioskuje do KNF

W połowie lipca SII złożyło do KNF wniosek o dopuszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zgody na zdjęcie Kernela z GPW. Celem było oczywiście zapobieżenie wycofaniu spółki z publicznego obrotu.

 

11 września KNF odmówiła dopuszczenia SII do postępowania. Zdaniem Komisji, zawarte w statucie Stowarzyszenia „cele statutowe nie uzasadniają udziału Stowarzyszenia w przedmiotowym postępowaniu”, a ponadto „Stowarzyszenie we wniosku nie skonkretyzowało dostatecznie interesu społecznego w sposób uzasadniający dopuszczenie SII do udziału w postępowaniu”.

 

SII wniosło o ponowne rozpatrzenie sprawy, przedstawiając kontrargumenty na odmowę ze strony KNF. Dodatkowo powołaliśmy się również m.in. na przypadek z 2014 r., gdy KNF dopuściła SII do udziału w postępowaniu ws. spółki Yawal S.A. i udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu, co miało otworzyć drogę do zdjęcia tej spółki z giełdy.

 

🟢 Na odpowiedź na nasze odwołanie od pierwotnej decyzji KNF wciąż czekamy – gdy tylko ją otrzymamy, poinformujemy o tym na naszej stronie.

Delisting Kernela wątek luksemburski

Na tym nie kończą się działania podjęte przez SII ws. Kernela. Działając w porozumieniu z inwestorem finansowym posiadającym istotny pakiet akcji spółki, rozpoznajemy możliwość podjęcia działań prawnych w Luksemburgu, gdzie zarejestrowany jest Kernel Holding.

 

Sformułowaliśmy konkretne pytania, które przekazaliśmy luksemburskiej kancelarii prawnej. Pytania te mają na celu ustalenie, czy działania Namsen Ltd. i Andrija Werewskiego są zgodne z luksemburskim prawem oraz czy tamtejsza Komisja Nadzoru Sektora Finansowego (CSSF) ma narzędzia, aby zainterweniować w tej sprawie.

 

Pytania SII ws. delistingu Kernela – wątek luksemburski

 

1. Czy akcjonariuszowi mniejszościowemu (lub grupie akcjonariuszy), mającym mniej niż 10% głosów w spółce publicznej, przysługują jakieś środki prawne do zakwestionowania przed luksemburskim sądem uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej w sprawie uchwalenia kapitału docelowego ("kapitału akcyjnego autoryzowanego")? Jeśli tak to proszę o wyjaśnienie poniższych kwestii:

a) Jaki środek prawny mu przysługuje? Czy przysługuje mu, np. powództwo o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały walnego zgromadzenia bądź podobny rodzaj powództwa?

b) W jakim terminie można z takim pozwem wystąpić do sądu?

c) Czy powód musi spełniać spełnić jakieś szczególne wymogi formalne, aby móc wnieść pozew, np. uczestniczyć w walnym zgromadzeniu i głosować przeciwko uchwale, posiadać akcje spółki przez czas trwania procesu?

d) Jakie okoliczności należałoby wykazać przed sądem, aby uzyskać stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia lub jej uchylenie?

e) Jakie są opłaty sądowe (na rzecz sądu związane z wytoczeniem tego rodzaju powództwa). 

 

2. Czy akcjonariuszowi mniejszościowemu (lub grupie akcjonariuszy), mającym mniej niż 10% głosów w spółce publicznej, przysługują jakieś środki prawne do zakwestionowania przed luksemburskim sądem uchwały Rady Dyrektorów w sprawie emisji kapitału docelowego ("kapitału akcyjnego autoryzowanego)"? Jeśli tak to proszę o wyjaśnienie poniższych kwestii:

 

a) Jaki środek prawny mu przysługuje? Czy przysługuje mu, np. powództwo o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Rady Dyrektorów bądź podobny rodzaj powództwa?

b) W jakim terminie można z takim pozwem wystąpić do sądu?

c) Czy powód musi spełniać spełnić jakieś szczególne wymogi formalne, aby móc wnieść pozew, np. posiadać akcje spółki przez czas trwania procesu?

d) Jakie okoliczności należałoby wykazać przed sądem, aby uzyskać stwierdzenie nieważności uchwały Rady Dyrektorów lub jej uchylenie?

e) Jakie są opłaty sądowe (na rzecz sądu związane z wytoczeniem tego rodzaju powództwa). 

 

3. Czy luksemburska Komisja Nadzoru Finansowego (CSSF) posiada instrumenty prawne, żeby zakwestionować emisję akcji w ramach kapitału docelowego ("kapitału akcyjnego autoryzowanego") w spółce publicznej, której akcje są notowane na innym rynku regulowanym w Unii Europejskiej? Jeśli tak, to jakie działania może podjąć luksemburska KNF (CSSF)?

 

4. Jakie wymogi musi spełnić spółka publiczna według prawa luksemburskiego aby luksemburska KNF (CSSF) wydała zgodę na wycofanie jej akcji z obrotu na rynku regulowanym?

 

5. Czy luksemburska Komisja Nadzoru Finansowego (CSSF) posiada jakiekolwiek instrumenty prawne, żeby zakwestionować cenę akcji ustaloną w wezwaniu poprzedzającym złożenie wniosku o zgodę na ich wycofanie z obrotu na rynku regulowanym, w szczególności czy CSSF może stwierdzić, że cena w wezwaniu jest niższa od wartości godziwej akcji i z tego powodu wydać decyzję odmowną lub zażądać jej podwyższenia?

 

6. Czy akcjonariusz mniejszościowy, mający mniej niż 10% głosów w spółce publicznej posiada jakieś środki prawne do zakwestionowania przed luksemburskim sądem uchwały Rady Dyrektorów w sprawie wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym? Jeśli tak to proszę o wyjaśnienie poniższych kwestii:

a) Jaki środek prawny mu przysługuje? Czy przysługuje mu, np. powództwo o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Rady Dyrektorów bądź podobny rodzaj powództwa?

b) W jakim terminie można z takim pozwem wystąpić do sądu?

c) Czy powód musi spełniać spełnić jakieś szczególne wymogi formalne, aby móc wnieść pozew, np. posiadać akcje spółki przez czas trwania procesu?

d) Jakie okoliczności należałoby wykazać przed sądem, aby uzyskać stwierdzenie nieważności uchwały Rady Dyrektorów lub jej uchylenie?

e) Jakie są opłaty sądowe (na rzecz sądu związane z wytoczeniem tego rodzaju powództwa)?

 

7. Czy prawo luksemburskie wymaga, aby uchwała w sprawie wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym (delistingu) została podjęta przez Radę Dyrektorów czy przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy? Jeśli uchwała w sprawie delistingu może zostać podjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, to czy mogłaby zostać zaskarżona przed luksemburskim sądem? Jeśli tak to proszę o wyjaśnienie poniższych kwestii:

a) Jaki środek prawny przysługuje akcjonariuszowi. Czy przysługuje mu, np. powództwo o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały walnego zgromadzenia bądź podobny rodzaj powództwa?

b) W jakim terminie można z takim pozwem wystąpić do sądu?

c) Czy powód musiałby spełniać spełnić jakieś wymogi formalne aby móc wnieść pozew, np. uczestniczyć w walnym zgromadzeniu i głosować przeciwko uchwale, posiadać akcje spółki przez czas trwania procesu?

d) Jakie okoliczności należałoby wykazać przed sądem, aby uzyskać stwierdzenie nieważności uchwały lub jej uchylenie?

e) Jakie są opłaty sądowe (na rzecz sądu związane z wytoczeniem tego rodzaju powództwa)?

 

Wątek luksemburski jest istotny tym bardziej, że Komisja Nadzoru Finansowego jasno wskazuje, że to jej luksemburski odpowiednik CSSF jest organem właściwym do podejmowania czynności nadzorczych w stosunku do Kernela.

 

– W odniesieniu do skarg związanych z ofertą publiczną akcji zasadniczo uprawniony do podejmowania środków nadzorczych jest CSSF, a rola KNF, jest ograniczona. Natomiast, co do zarzutów związanych z postępowaniem administracyjnym o zezwolenie na wycofanie akcji z obrotu, to zakończenie tego postępowania i wydanie decyzji w dużej mierze zależy od ustaleń dokonanych przez CSSF – tłumaczył w wypowiedzi dla Bankier.pl Jacek Barszczewski, Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej w UKNF.

 

🟢 Poza uzyskaniem odpowiedzi na powyższe pytania, w kolejnym kroku zamierzamy ustalić wysokość kosztów postępowania ws. Kernela związanych z zatrudnieniem do sprawy jednej z luksemburskich kancelarii prawnych.

 

Kernel i zakupy kryptowalut

SII jest w kontakcie z dr. Rafałem Rzeszotarskim, który również podejmował działania związane z niedopuszczeniem do delistingu Kernel Holding. Wniosek dr. Rzeszotarskiego o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym przez KNF także został odrzucony.

 

Niezrażony tym faktem, dr Rzeszotarski złożył do KNF zawiadomienie o naruszeniu art. 17 ust. 1 MAR w związku z brakiem raportów bieżących Kernela dotyczących zakupów kryptowalut.

 

Z zawiadomienia dr Rafała Rzeszotarskiego do Komisji Nadzoru Finansowego:

 

W okresie pomiędzy 31.12.2021 a 31.03.2022 Kernel Holding S.A. zakupił aktywa w postaci kryptowalut na sumę ponad 150 milionów USD (czyli prawie 700 milionów PLN) - wynika to z treści sprawozdania finansowego za okres 9 miesięcy zakończony 31.03.2022 (str. 3 oraz 19 tego sprawozdania) oraz z rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31.06.2022 (str. 13 oraz 129 tego sprawozdania).

 

W marcu 2022 r. cena akcji Kernel Holding S.A. wynosiła ok. 18-19 PLN, co implikowało kapitalizację rynkową ok. 1,4-1,5 miliarda PLN. Oznacza to, że spółka zakupiła kryptowaluty o wartości prawie połowy kapitalizacji. Należy przy tym zaznaczyć, że handel kryptowalutami nie jest podstawową działalności spółki Kernel Holding S.A., nigdy wcześniej oraz nigdy później spółka nie kupowała tak znacznej ilości tego rodzaju aktywów. Podkreślenia wymaga również to, że w opinii do sprawozdania finansowego za 6 miesięcy zakończone 31.12.2022 (str. 14 tego sprawozdania) audytor Kernel Holding S.A. wniósł zastrzeżenie do tegoż sprawozdania - właśnie ze względu na niemożliwość oceny, czy spółka dysponuje kupionymi kryptowalutami.

 
Kernel Holding S.A. nie poinformował za pomocą żadnego raportu bieżącego o rozpoczęciu zakupów kryptowalut, o wartości zakupionych kryptowalut, jak również o ich sprzedaży oraz stracie, która została poniesiona w związku z tymi transakcjami - tym samym naruszył obowiązek informacyjny, wynikający z art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR. Akcjonariusze spółki oraz wszyscy pozostali uczestnicy rynku mogli dowiedzieć się o tych transakcjach na setki milionów złotych dopiero po wnikliwej analizie sprawozdań finansowych.

 

Mając na uwadze powyższe, wnoszę do Komisji Nadzoru Finansowego o wszczęcie postępowania w celu wyjaśnienia sprawy oraz ukarania Kernel Holding S.A. w związku z niewykonaniem obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

 

🟢 SII przychyla się do powyższego wniosku. W obliczu możliwego delistingu Kernela należy wyjaśnić wszystkie ewentualne nieprawidłowości związane z działaniem zarządu spółki lub jej głównego akcjonariusza.

 

Warto też dodać, że dr Rafał Rzeszotarski analogiczny wniosek skierował również do rynkowego nadzoru z Irlandii, ponieważ obligacje wyemitowane przez Kernel Holding są notowane na giełdzie w Dublinie.

 

Zachowanie kursu Kernela przed ogłoszeniem wezwania

Mając na celu wyjaśnienie wszystkich możliwych nieprawidłowości dotyczących próby wycofania akcji Kernel Holding SA z obrotu giełdowego, SII podejmie również działania wzywające odpowiednie organy do sprawdzenia, czy w okresie przed ogłoszeniem wezwania na akcje nie doszło do manipulacji kursem akcji spółki.

 

🟢 W najbliższych dniach SII złoży do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie o możliwości manipulacji w okresie przed ustaleniem ceny wezwania.

 

Istnieją bowiem podejrzenia, że na początku 2023 r. kurs akcji Kernel Holding nie kształtował się w sposób swobodny. Gdyby podejrzenia te potwierdziły się, wówczas należałoby zakwestionować cenę (18,5 zł za akcję) w wezwaniu ogłoszonym przez Namsen Ltd.

 

 

🟢 Opisane powyżej działania prowadzić będziemy niezależnie od tego, czy KNF zdecyduje o dopuszczeniu SII do postępowania ws. delistingu Kernela.

 

Mamy nadzieję, że odpowiedź nadejdzie prędko, ponieważ – jak poinformowała sama spółka – z informacji płynących z KNF wynika, że postępowanie ws. delistingu ma się zakończyć w październiku 2023 r.

Delisting Kernela to sprawa ważna dla przyszłości rynku

Działania polskich instytucji ws. Kernela będą dla krajowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych ważnym miernikiem tego, na jaką ochronę mogą liczyć w przypadku konfliktu interesów z zarządami i akcjonariuszami większościowymi. Od tego, jak zakończy się sprawa delistingu Kernela, zależeć może klimat wokół innych zagranicznych spółek notowanych na GPW. 

 

Sprawa Kernela jest na tyle głośna i istotna, że istnieje wszelkie prawdopodobieństwo, iż wypracowane w związku z nią standardy postępowania znajdą przełożenie także na działanie innych podmiotów. Mówiąc wprost – jeżeli okaże się, że pewnymi agresywnymi działaniami, akcjonariusz większościowy Kernela może doprowadzić do przejęcia udziałów od akcjonariuszy mniejszościowych po bardzo niskiej cenie, to z patentu tego skorzystać będą mogły także inne podmioty z siedzibą w Luksemburgu lub innym kraju, którego prawo na to pozwoli.

 

Równocześnie, należy zrobić wszystko, aby na polskim rynku nie mogły funkcjonować spółki, których statuty pozwalają na działanie rażąco odbiegające od zasad prawa polskiego (np. w zakresie podejmowania decyzji o delistingu, do której w Luksemburgu wystarczy decyzja Rady Dyrektorów, zaś w Polsce wymagana jest decyzja Walnego Zgromadzenia, przy poparciu 90% głosów i obecności 50%).

 

– Inwestorzy przed podjęciem decyzji o lokowaniu aktywów w spółkę zagraniczną powinni zapoznać się z przepisami regulującymi zasady działania takich spółek i wynikających z nich różnicach w stosunku do spółek polskich a tym samym oszacować ryzyko regulacyjne” – dodał Jacek Barszczewski z KNF we wspomnianej już wypowiedzi dla Bankier.pl.

 

Mając na uwadze ostatnie wypowiedzi prezesa GPW dr. Marka Dietla, z których wynika, że za 2-3 lata polska giełda może uruchomić rynek dla podmiotów z Ukrainy, Armenii, Azerbejdżanu czy Gruzji, tego rodzaju uszczelnienie krajowych regulacji wydaje się konieczne. Działania te muszą być poparte informowaniem inwestorów o różnicach prawnych dotyczących funkcjonowania spółek z siedzibą w Polsce i innych krajach. 

 

🟢 Dyskusja na temat delistingu Kernel Holding trwa także na Forum SII

 

Na koniec ponownie przypominamy, że na rynku głównym GPW notowane są 43 spółki zagraniczne, z czego 7 zarejestrowanych jest w Luksemburgu, zaś na NewConnect mamy natomiast 4 spółki z siedzibą poza Polską.

 

Zagraniczne spółki na GPW
Rynek główny GPW
1 GREENX METALS LIMITED GRX Australia
2 IMMOFINANZ AG IIA Austria
3 WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG WXF Austria
4 EUROHOLD BULGARIA AD EHG Bułgaria
5 SOPHARMA AD  SPH Bułgaria
6 AGROTON PUBLIC LIMITED AGT Cypr
7 ASBISC ENTERPRISES PLC ASB Cypr
8 ASTARTA HOLDING PLC AST Cypr
9 KDM SHIPPING PUBLIC LIMITED KDM Cypr
10 MLK FOODS PUBLIC COMPANY LTD MLK Cypr
11 OVOSTAR UNION PUBLIC COMPANY LIMITED OVO Cypr
12 ČEZ. A.S. CEZ Czechy
13 AS SILVANO FASHION GROUP SFG Estonia
14 ATLANTIS SE ATS Estonia
15 CITY SERVICE SE CTS Estonia
16 FON SE FON Estonia
17 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE IFC Estonia
18 INVESTMENT FRIENDS SE IFR Estonia
19 MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS MBW Francja
20 AMREST HOLDINGS SE EAT Hiszpania
21 BANCO SANTANDER S.A. SAN Hiszpania
22 PHOTON ENERGY N.V. PEN Holandia
23 PLAZA CENTERS N.V. PLZ Holandia
24 AB INTER RAO LIETUVA IRL Litwa
25 AB NOVATURAS NTU Litwa
26 ALLEGRO.EU S.A. ALE Luksemburg
27 COAL ENERGY S.A. CLE Luksemburg
28 CPI FIM SA  OPG Luksemburg
29 IMC S.A.  IMC Luksemburg
30 KERNEL HOLDING S.A.  KER Luksemburg
31 KSG AGRO S.A.  KSG Luksemburg
32 SADOVAYA GROUP S.A.  SGR Luksemburg
33 SLEEPZ AG SLZ Niemcy
34 TATRY MOUNTAIN RESORTS. A.S. TMR Słowacja
35 KRKA. TOVARNA ZDRAVIL. D.D.. NOVO MESTO KRK Słowenia
36 HUUUGE. INC. HUG USA
37 SILVAIR. INC.  SVRS USA
38 REINHOLD EUROPE AB RHD Szwecja
39 ENEFI VAGYONKEZELŐ NYRT.  EST Węgry
40 MOL MAGYAR OLAJ MOL Węgry
41 PEPCO GROUP N.V. PCO Wielka Brytania
42 UNICREDIT S.P.A UCG Włochy
43 SERINUS ENERGY PLC SEN Wyspa Jersey
NewConnect
1 MILESTONE MEDICAL. INC. MMD USA
2 INTERCAPITAL PROPERTY DEVELOPMENT ADSIC ICD Bułgaria
3 AGROLIGA GROUP PLC AGL Ukraina
4 CEREAL PLANET PLC CRP Cypr
Źródło: GPW

 

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie