Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Huuuge. „Efektywność kosztowa jest jednym z naszych celów”

Skomentuj artykuł

Marek Chwałek, wiceprezes wykonawczy ds. finansowych spółki Huuuge, odpowiadał na pytania podczas czatu inwestorskiego zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Tematem przewodnim wydarzenia były wyniki spółki za pierwsze półrocze 2023 roku, jednakże rozmawiano także o nowych tytułach spółki, programie VIP i dywidendzie.

 

Huuuge miało 21,71 mln dolarów skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w drugim kwartale 2023 roku w porównaniu z 8,64 mln dolarów zysku rok wcześniej. Jeden z inwestorów pytał o powody tak gwałtownego wzrostu wyniku w ujęciu rocznym.

 

- Obniżyliśmy istotnie koszty - zarówno po stronie marketingu (pozyskiwania nowych użytkowników), jak i pozostałych pozycjach czyli kosztów prac badawczo-rozwojowych oraz kosztów ogólnego zarządu. Efektywność kosztowa jest jednym z naszych celów strategicznych na 2023 rok - odpowiedział Marek Chwałek wiceprezes Huuuge.

 

Podczas czatu inwestorskiego pytano, czy obniżenie nakładów marketingowych w drugim kwartale było dobrym krokiem.

 

- Skupiamy się na pozyskiwaniu graczy poprzez najbardziej rentowne kanały marketingowe. Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowych stóp zwrotu, więc planujemy nieco zwiększyć wydatki w drugiej połowie roku - dodał wiceprezes wykonawczy ds. finansowych.

 

Jedno z pytań dotyczyło także wydatków marketingowych Huuuge w drugim kwartale i pierwszym półroczu 2023 roku.

 

- Zgodnie z naszym raportem półrocznym, łączne koszty sprzedaży i marketingu wyniosły w pierwszym półroczu 2023 roku 20.346 tys USD w tym 14.048 tys USD to koszty kampanii marketingowych pozyskiwania użytkowników. Za drugi kwartał bieżącego roku wartości te wyniosły odpowiednio 11.037 tys USD i 7.724 tys USD - poinformował.

 

Poproszono również o ocenę wyników Huuuge za pierwsze półrocze 2023 roku, na co Marek Chwałek odpowiedział:  Jesteśmy zadowoleni z wyników za pierwsze półrocze 2023 roku. Szczególnie cieszy nas wysoki poziom skorygowanej EBITDA na poziomie 109m USD za okres ostatnich 12 miesięcy (do 30.06.23) oraz jej przełożenie na poziom przepływów operacyjnych netto w tym okresie na poziomie 82m USD.

 

- Jak oceniają Państwo płynność spółki? Jakie jest jej zadłużenie? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Sytuacja płynnościowa Grupy jest znakomita. Na dzień 30 czerwca 2023 prawie 80 procent wszystkich aktywów stanowiły środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Na początku lipca bieżącego roku grupa rozliczyła skup akcji własnych w kwocie 150.000 tys. USD. Jednak nawet po rozliczeniu tej operacji Grupa dysponowała prawie 110.000 tyś USD gotówki.

Na dzień 30 czerwca 2023 wartość środków pieniężnych netto (skorygowanych o zobowiązania z tytułu leasingu) wyniosła 247.303 tys. USD. Grupa nie posiada innych (poza leasingiem) zobowiązań finansowych - wyjaśnił przedstawiciel spółki.

 

Poruszono także temat wpływu stóp procentowych na wyniki Huuuge, na co odpowiedziano: Grupa nie posiada (poza leasingiem) żadnych zobowiązań finansowych. Zmienność i poziom stóp procentowych wpływa na rentowność instrumentów w których grupa lokuje wolne środki pieniężne. W okresie 6 miesięcy do 30 czerwca 2023 Grupa uzyskała przychód odsetkowy z tych instrumentów w kwocie 3,4 mln USD.

Najważniejsze tytuły

- Pod względem przychodów, jakie są najważniejsze tytuły dla Huuuge? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Zgodnie z danymi zaprezentowanymi w raporcie półrocznym ponad 95 procent przychodów zostało wygenerowanych przez naszej flagowe tytuły (Huuuge Casino i Billionaire Casino) - podano podczas czatu.

 

Pytano także, na czym polega nowa ekonomia gry Huuuge Casino i Billionaire Cassino.

 

- Wprowadziliśmy dla każdego segmentu graczy nowe cenniki dla wszystkich mikrotransakcji. To bardzo złożony proces, ale kluczowym celem jest poprawa percepcji “value for money” czyli tego ile wirtualnej waluty nasi gracze dostają i co mogą w grze za to zakupić - wyjaśnił Chwałek.

 

- Co właściwie stało się z Traffik Puzzle? Przez długi czas chwaliliście się tą grą, a jednak już nie jest wspierana - zapytano.

 

- O naszych planach dotyczących gry Traffic Puzzle informowaliśmy rynek na początku 2023 roku. Podjęliśmy wtedy decyzję o zaprzestaniu aktywnego rozwoju gry i wstrzymaniu inwestycji marketingowych w ten tytuł gry. Gra pozostała dostępna dla użytkowników i ciągle generuje dla nas przychody - odpowiedział przedstawiciel spółki.

Nowe gry

Na pytanie o nowe tytuły będące w planach Huuuge podano: Mamy 4 wewnętrzne zespoły tzw. PODy, które skupiają się wyłącznie na prototypowaniu i pracy nad nowymi projektami.

 

Pytano także o planowane przeglądarkowe wersje flagowych tytułów Huuuge.

 

- Przeglądarkowa wersja gier HC i BC jest obecnie na etapie testów, jeżeli wypadną pomyślnie to możemy mówić o premierze jeszcze w tym roku - podał Marek Chwałek.

 

Pojawiło się równiez pytanie o udział przychodów z wersji przeglądarkowej wspomnianych gier.

 

- Nie podawaliśmy publicznie konkretnych liczb. U niektórych naszych konkurentów jest to kilkanaście procent. Jest to poziom który uważamy za osiągalny w średnim terminie - mówił wiceprezes.

 

Odnośnie nowych tytułów pytano także o wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie ich tworzenia.

 

- Obecnie korzystamy z narzędzi AI w kilku obszarach procesu tworzenia gier, przede wszystkim związanych z grafiką (prototypy, reklamy mobilne), jak również np. we wsparciu dokumentowania kodu. Planujemy rozszerzyć zakres stosowania narzędzi opartych o sztuczną inteligencję na inne obszary naszego biznesu (w tym funkcje wsparcia) - odpowiedziano.

 

Jedno z pytań dotyczyło również segmentu casual.

 

- Segment casual jest jednym z obszarów rynku, który wydaje nam się atrakcyjny. Patrząc na proces tworzenia gier z szerszej perspektywy - skupiamy się na aspektach społecznościowych czyli grach dla wielu graczy (“multiplayer”) - podał przedstawiciel Huuuge.

Działalność Huuuge

Pytania zadawane podczas czatu dotyczyły również bieżącej działalności operacyjnej Huuuge z wyłączeniem nowych tytułów. W związku z tym pytano o działalność spółki w mniejszym o 20 procent zespole.

 

- Mniejszy zespół wpisuje się dobrze w naszą strategię koncentracji na wysokiej rentowności i generowania wysokich przepływów pieniężnych. Przypominamy, iż redukcja zespołu objęła również studio Traffic Puzzle - gra obecnie nie jest wspierana. Jeżeli chodzi o flagowe gry HC i BC, zmniejszony zespół nie wpływa na realizację naszych celów strategicznych - mówił Marek Chwałek.

 

Pytano także o projekt Huuuge Pods.

 

- "Huuuge Pods" to nieduże wewnętrzne zespoły stworzone w pierwszym kwartale tego roku i skupione wyłącznie na tworzeniu nowych gier. Ten pomysł to plan wieloletni, obecnie na wczesnym etapie rozwoju. Powstałe, najbardziej interesujące, pomysły będą przechodziły do fazy testów. W przypadku ich dobrych perspektyw, będziemy je stopniowo wspierać marketingowo - wyjaśniono.

 

- W jaki sposób planujecie przyciągnąć nowych graczy do swoich tytułów? - pytano. 

 

- Intensyfikujemy nasze wysiłki w zakresie zaangażowania VIP i dalszego podnoszenia jakości doświadczeń graczy. Studio Huuuge Casino poświęciło drugi kwartał 2023 roku na rozwijanie nowego programu lojalnościowego, który został uruchomiony w sierpniu i spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Ponadto poszerzamy naszą ofertę w kanale direct-to-consumer, który obecnie stanowi około 6 procent naszych przychodów, zgodnie z naszymi najnowszymi danymi miesięcznymi. Ta inicjatywa wzmacnia nasze bezpośrednie relacje z graczami - skomentował wiceprezes Huuuge.

 

Zapytano również o sposoby poprawy wskaźnika monetyzacji Huuuge.

 

- Huuuge ma obecnie już jedne z najwyższych wskaźników monetyzacji wśród firm zajmujących się grami z segmentu social casino. Na dalszą poprawę tych wskaźników pozytywny wpływ powinien mieć wprowadzony właśnie program lojalnościowy dla klientów “Huuuge rewards” oraz ostatnie zmiany w ekonomii gry - odpowiedziano.

Program VIP

Poproszono o przedstawienie aktualnych informacji dotyczących programu VIP.

 

- Po wprowadzeniu w sierpniu programu lojalnościowego, który zredefiniował nasz program VIP, mamy ok 10 tys. graczy, których klasyfikujemy jako szczególnie ważnych - podano podczas czatu.

 

Dodano również odpowiedź na temat jego funkcjonowania.

 

- Gracze “VIP” dostają dodatkowe przywileje i oferty specjalne. Mają również dedykowanych “Account managerów” czyli osoby opiekujące się danym graczem. Jesteśmy zadowoleni z efektów programu, natomiast widzimy dalsze możliwości jego rozwoju - jedną z nich było niedawne wprowadzenie programu lojalnościowego - dodano.

Otoczenie gospodarcze i rynkowe

Pytano, jakich zmian na rynku gamingowym spodziewa się zarząd spółki.

 

- W branży, która ciągle dostosowuje się do zmieniających się warunków makroekonomicznych i rynkowych, przychody kategorii Social Casino, jak podaje Eilers & Krejcik, wykazały skromny spadek o 1,2 procent w ujęciu kwartału do kwartału w drugim kwartale 2023 roku (oraz o 1,6 procent w ciągu ostatnich 12 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2023 roku). W tym zmiennym krajobrazie naszym nadrzędnym priorytetem operacyjnym jest generacja gotówki i utrzymanie długowieczności naszych podstawowych tytułów - odpowiedział Chwałek.

 

Jedno z pytań dotyczyło również, zmian jakie nastąpiły na rynku gamingowym począwszy od wybuchu pandemii COVID-19 do dzisiaj.

 

- Rynek gamingowy jest bardzo dynamiczny i od czasu wybuchu pandemii, a w zasadzie od momentu jej zakończenia, bardzo dużo się dzieje. Jednym z trendów które widzimy po zakończeniu pandemii jest nieco mniejsze zaangażowanie graczy, zwłaszcza w porównaniu z okresami “lockdown”. Kolejną istotną zmianą którą obserwujemy jest zaostrzenie polityk prywatności przez Apple (tzw. IDFA deprecation) i zapowiadane przez Google, gdyż ma to istotny wpływ na sposób i koszt pozyskiwania nowych użytkowników do naszych gier - wyjaśnił przedstawiciel zarządu.

Dywidenda i skup akcji własnych

- Jak Huuuge zapatruje się na sprawy dywidendowe? Czy jest w planach stworzenie polityki dywidendowej? - pytał inwestor.

 

- Analizowaliśmy różne warianty dystrybucji gotówki do akcjonariuszy, skup akcji własnych jest na tym etapie preferowaną opcją. Dywidenda byłaby opodatkowana podatkiem u źródła - pamiętajmy, że jesteśmy spółką zarejestrowaną w USA i musimy przestrzegać przepisów amerykańskich (nie tylko polskich). Ponadto odkup akcji jest dobrowolny w porównaniu z dywidendą dla wszystkich (“opt-in”). Akcjonariusze mogą w nim nie uczestniczyć, jeśli ich zdaniem warunki odkupu nie są atrakcyjne - skomentował Marek Chwałek.

 

- Jeśli nie będziemy w stanie znaleźć dobrych okazji inwestycyjnych dla Huuuge, rozważymy inne opcje i nie możemy wykluczyć potencjalnego przyszłego skupu akcji własnych - dodano.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie