Chat with us, powered by LiveChat

Oto nowa strategia GPW na lata 2023-2027. Najważniejsze nowości dla inwestorów i spółek

26.05.2023 11:06
Skomentuj artykuł

W nowej strategii Giełdy Papierów Wartościowych na lata 2023-2027 zarysowano szereg inicjatyw dla inwestorów i emitentów. Warto je poznać przed nadchodzącym spotkaniem zarządu GPW z inwestorami indywidualnymi, które odbędzie się na WallStreet 27.

 

🔴 Aktualizacja: W piątek 26 maja 2023 r. o 10:00, w ramach konferencji WallStreet 27 odbyło się spotkanie inwestorów indywidualnych z Zarządem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

W spotkaniu udził wzięli dr Marek Dietl, prezes zarządu GPW oraz Izabela Olszewska, członek zarządu GPW. Zapis spotkania dostępny jest w osobnym artykule.

 

Na wstępie prezentacji, która odbyła się w Sali Notowań GPW w czwartek 25 maja o 14:00, prezes Marek Dietl nakreślił obecną sytuacją GPW – od wewnętrznych zmian w obrębie grupy, po otoczenie rynkowe czy porównanie polskiej giełdy z zagranicznymi odpowiednikami. To już druga strategia przedstawiana przez obecnego prezesa giełdy, więc nie zabrakło odniesień do dotychczasowych działań GPW.

 

– Decyzja, która została podjęta na przełomie 2017 i 2018 r., o tym, żeby wchodzić w nowe obszary, zaczyna nas upodabniać do najbardziej rozwiniętych giełd świata, do których chcemy doszlusować – powiedział Dietl.

 

Źródło: Prezentacja dotycząca nowej strategii GPW 2023-2027

 

– Widzimy nas jako cyfrową platformę wspierania rozwoju gospodarki – dodał prezes giełdy, po czym przekazał głos pozostałym członkom zarządu. Nowe inicjatywy skierowane do inwestorów przedstawiła Izabela Olszewska.

GPW dla inwestorów

Oto główne założenia strategii GPW na lata 2023-2027 dotyczące inwestorów:

 

 • GPW chce, aby jej udział w obrotach polskimi spółkami był wyższy niż 80%
 • Utworzenie nowego rynku Skarbowych Papierów Wartościowych dla inwestorów instytucjonalnych (w tym funduszy inwestycyjnych i zakładów ubezpieczeń), komplementarny do istniejącego rynku TBSP prowadzonego przez BondSpot
 • Rozwój segmentu instrumentów pochodnych. Po uruchomieniu systemu informatycznego WATS, na GPW mają pojawić się opcje na akcje z fizyczną dostawą. Rozszerzenie kategorii instrumentów pochodnych o instrumenty stopy procentowej
 • Wdrożenie autorskiego systemu transakcyjnego WATS
 • Rozbudowa rynku futures o kontrakty na energię elektryczną czy gaz. Oferta instrumentów pochodnych w segmencie rolnym
 • Rozwój GlobalConnect. Więcej notowanych podmiotów – najpierw duże spółki z Europy, w dalszej kolejności z USA
 • Rozwój produktów ETP. Więcej ETF-ów, za sprawą już procedowanych zmian w prawie. Pojawienie się produktów z innych kategorii (Exchange-Traded Notes i Exchange-Traded Commodity)
 • Gromadzenie i udostępnianie przez GPW raportów spółek giełdowych w formacie XBRL (również z rynku alternatywnego)
 • Gromadzenie i udostępnianie przez GPW danych o działaniach ESG spółek. Rozwój oferty indeksowej w obszarze zrównoważonych finansów
 • Stworzenie grupy produktów przeznaczonych dla traderów (m.in. rozbicie order flow).
 • Potencjalne rozszerzenie oferty o dane alternatywne (np. analiza sentymentu, analiza mediów, nowcasting w oparciu o dane makroekonomiczne)
 • Uruchomienie rynku obrotu stokenizowanymi aktywami niefinansowymi (zaawansowana faza prac zapowiedzianych jeszcze w poprzedniej strategii)
 • Rozbudowa narzędzia GPW STORK służącego do wykrywania nadużyć na rynku
 • Stworzenie platformy do crowdfundingu. Od innych platform odróżniać ma ją licencja KNF (wniosek już został złożony)
 • Stworzenie Warsaw Integrated Digital Exchange, do cyfrowego obrotu rozmaitymi aktywami
 • Tworzenie rynków w oparciu o bieżące potrzeby. GPW jest zainteresowana stworzeniem płynnego rynku listów zastawnych, być może skierowanego też do inwestorów detalicznych (jeśli prawo na to pozwoli)

 

W tym kontekście warto dodać, że w trakcie prezentacji poprzedniej strategii GPW w czerwcu 2018 r. o inwestorach indywidualnych czy rynku akcji nie wspomniano niemal ani słowem. Więcej na ten temat w archiwalnym artykule: Jest nowa strategia GPW! Bez inwestorów indywidualnych. O rynku akcji też nie ma za wiele.

GPW dla spółek i jako spółka

W dalszej części prezentacji, Monika Gorgoń – członek zarządu GPW ds. operacyjnych i regulacyjnych – przedstawiła zestaw inicjatyw, które giełda szykuje dla emitentów. Obejmują one:

 

 • Wsparcie w obszarze raportowania ESG
 • System do zarządzania organizacją GRC by GPW Tech
 • Wsparcie w zakresie relacji inwestorskich, szczególnie w zakresie raportowania

 

Co istotne, sama GPW wdraża zaprezentowane rozwiązania wewnątrz swojej grupy kapitałowej. Dodatkowo, GPW jako spółka przechodzi obecnie szereg zmian związanych z robotyzacją, automatyzacją i innymi działaniami dotyczącymi zwiększenia efektywności prowadzenia biznesu.

 

Ostatnią część prezentacji strategii stanowiło przedstawienie kwestii finansowych przez Adama Młodkowskiego, członka zarządu GPW ds. finansów. Zgodnie z przedstawionymi założeniami, wzrost przychodów GPW ma w dużej mierze wynikać z nowych inicjatyw. Poprawie ma ulec również efektywność kosztowa, przez co w horyzoncie strategii zakładane jest dojście do marży EBITDA na poziomie 50%.

 

Szczególny nacisk w nowej strategii GPW położono na wzrost powtarzalnej strategii. Ich udział ma docelowo sięgnąć 40%. Ma to zbliżyć polską giełdę do światowej czołówki.

 

W trakcie prezentacji inwestorzy zostali także poinformowani o polityce dywidendowej w najbliższych latach. Stanowiło to powtórzenie informacji zawartych już w opublikowanym 24 maja komunikacie ESPI.

 

– W trakcie obowiązywania Strategii na lata 2023-2027, intencją Zarządu GPW jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie 60-80% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy. Strategia zakłada utrzymanie potencjału akwizycyjnego GK GPW. W przypadku braku realizacji akwizycji Zarząd może rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wskaźnik wypłaty dywidendy wyższy niż 60-80% – czytamy w komunikacie.

 

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie